Tải bản đầy đủ

Cau hi trc nghim

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trộn 50,00 ml dung dịch NaOH 0,4M với 50,00ml dung dịch HCl 0,2M được
dung dịch X. Tính pH của dung dịch X
A. pH = 7

C. pH = 1

B. pH = 13

D. pH = 0

E. pH = 10

Câu 2: Dung dịch NaOH 0,01M. Hỏi pH bằng bao nhiêu?
A. pH > 7

C. pH = 12

B. pH < 7


D. [Na+] = [OH−] = 10−2M

E. pH = 7

Câu 3: Dung dịch axit HCl 0,01M. Hỏi pH bằng bao nhiêu?
A. [H+] = [Cl−] = 10−2M

C. pH < 7

B. pH > 7

D. pH = 2

E. pH = 7

Câu 4: Axit HA có hằng số axit là 5.10-4. Tính pH của dung dịch HA 0,01M?
A. 3,0

B. 2,7

C. 1,9

D. 5,4

E. 3,3

F. Không phải giá trị nào trong các giá trị trên.

Câu 5: Axit HA có hằng số axit là 5.10-4. Trong dung dịch HA 0,01M, phần tử nào có
nồng độ lớn nhất ?


A. H3O+
HA

B. H+

C. OH-

D. A-E.

Câu 6: Dung dịch đệm của axit HA (pKa = 7) ở pH = 9 có tỉ số nồng độ [A-]/[HA] là:
A. 10
B. 100
C. 0,1
D. 0,01
Câu 7: Dạng tồn tại chính của axit aspartic ở pH = 5 biết pKa1 = 1,990; pKa2 = 3,900;
pKa3 = 10,002 là:
A. H2AB. HA2- và H2A- với hàm lượng bằng nhau
C. HA2D. A3- và HA2- với hàm lượng bằng nhau
Câu 8: Cho axit H3A có các hằng số axit Ka1 = 1,0.10-2 ; Ka2 = 1,0.10-6 ; Ka3 = 1,0.10-10 ;
Để hạt H2A- là chủ yếu thì giá trị pH nằm trong khoảng?
A. 1 và 3
B. 3 và 5
C. 5 và 7
D. 7 và 9
E. 9
và 11
Câu 9: Trong những axit cho dưới đây, axit nào mạnh nhất trong trong dung môi nước
theo thuyết Bronsted.
A. HClO3
B. HClO2
C. HOCl
D. HOBr
E.
HOI
Câu 10: HF đóng vai trò như là một bazơ trong dung môi nào sau đây:
A. NH3(l)
B. H2O(l)
C. CH3COOH(l)
D. H2SO4(l)
E.
0,10M

D.dịch

NaOH

Câu 11: Cần thêm bao nhiêu mmol K2HPO4 vào 100ml dung dịch KH2PO4 0,10M để thu
được dung dịch có pH = 7,21?
Biết H3PO4 có pK1 = 2 ; pK1 = 7 ; pK1 = 12 ;
A. 1mmol
B. 5mmol
C. 10mmol
D. 20mmol
E.
25mmol
Câu 12: Phải điều chế một dung dịch đệm (pH = pKa) từ một dung dịch axit yếu đơn
chức. Phải thêm vào dung dịch này một lượng chất theo số mol là:
A. Bằng (số mol của bazơ liên hợp)
B. Gấp đôi (số mol của bazơ liên hợp)
C. Nửa (số mol của bazơ liên hợp)
D. Bằng (số mol của bazơ mạnh)


Câu 13: Trong pứ cân bằng:
HCN + H2O = H3O+ + CNNhững phần tử nào là axit theo định nghĩa của Bronsted
A. HCN; CNB. H2O; H3O+
C. HCN; H2O
D. HCN, H3O+
Câu 14: Nếu trộn 20ml dung dịch NH3 0,5M (có pKNH3 = 4,75) với 20ml dung dịch HCl
0,5M thì pH dung dịch tạo thành sẽ là:
A. 7
B. 1
C. 10
D. 5
Câu 15: Trong các muối sau đây thì muối nào là axit Bronsted?
A. NaHSO4
B. Na3PO4
C. NaCN
D. Na2S
Câu 16: HCN là một axit yếu (Ka = 6,2.10-10). NH3 là một bazơ yếu (Kb = 1,8.10-5). Một
dung dịch NH4CN 1,0M sẽ có tính chất:
A. Axit mạnh
B. Axit yếu
C. Trung tính
D. Bazơ yếu
E. Bazơ mạnh
Câu 17: Tích số ion của nước ở 450C là 4,0.10-14. Vậy pH của nước tinh khiết ở thời
điểm này là bao nhiêu?
A. 6,7
B. 7,0
C. 7,3
D. 8,5
E. 13,4
Câu 18: Khi trôn dung dịch NaOH 0,5M với một lượng bằng nhau của dung dịch nào sau
đây thì sẽ xảy ra sự tăng pH?
1. H2O
2. Na2CO3 0,25M
3. HCl 0,5M
4. KOH 0,6M
A. 1, 2 và 3
B. 1 và 2
C. 1 và 3
D. 2 và 4
E. Chỉ
4
Câu 19: Chất nào là axit liên hợp của HPO42-?
A. H3PO4
B. H2PO4C. H3O+
D. PO43Câu 20: Dung dịch axit yếu HA 0,075M có [H+] bằng bao nhiêu nếu Ka(HA) = 4,8.10-8?
A. 6,1.10-4M


B.
C.
D.
E.

2,2.10-4M
6,0.10-5M
4,8.10-8M
3,1.10-9M

Câu 21: Nếu trộn cùng một lượng thể tích của các chất sau thì hỗn hợp nào sẽ hình thành
dung dịch đệm?
1. 0,1M HCl và 0,1M NH3
2. 0,1M HNO2 và 0,05M NaOH
3. 0,05M HNO2 và 0,05M NH3
A. 1
B. 2
C. 3
D. 1 và 3
E. 2 và 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×