Tải bản đầy đủ

Bng dap an phn trc nghim

Câu
Mã đề
101
102
103
104

Câu 1

Câu 2

1

2

3

4

Bảng đáp án phần trắc nghiệm
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


5

C D A A A B C D A B D C B A
C C B A B A A B C B C A A B
B C C D D A D C A B B A C C
C A C C B B A D A B A C C C
II. Phần tự luận
Mã đề 101 và 103
Nội dung
PTĐL:
H2SO4

2H+
+ SO 2-4
2.10-4 M

4.10-4 M
HCl

H+
+ Cl3.10-4 M

3.10-4 M
Trong dd ta có: [H+] = 4.10-4 + 3.10-4 = 7.10-4 (M)
Vậy : pH = -lg[H+] = -lg(7.10-4) = 3,15
n HNO = 2.3.10-5 = 6.10-5 (mol)

B
D
D
D

C
D
B
B

3


n KOH = 3.4.10-5 = 12.10-5 (mol)

HNO3

H+
+ NO3+
KOH

K+
OH-5
Theo PTĐL ta có: n H =n HNO =6.10 (mol)
n OH =n KOH =12.10-5 (mol)
Khi cho dd HNO3 vào dd KOH ta có PT ion rút gọn
H+
+
OH→
H2O
-5
-5
Ban đầu:
6.10 mol
12.10 mol
-5
Phản ứng: 6.10 mol
6.10-5 mol
Sau PƯ:
Hết
6.10-5 mol
Thể tích dd sau phản ứng là: Vdd = 2+ 3 = 5 (lit)
PTĐL:

+

3

D
C
D
D

C
C
B
D

D
D
A
B

Điểm
0,5
0,5
0.5
0.5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

-

⇒ [OH-] =


Vậy:

n OHVdd

0,25

-5

=

6.10
=1,2.10-5 (mol)
5

10-14
10-14
[H ]=
=
=8,33.10-10 (M)
-5
[OH ] 1,2.10
pH=-lg[H + ]=-lg(8,33.10-10 )=9,08
+

0,5

0,25
0,25
0,25

B
D
A
A


Câu 1

Câu 2

Mã đề 102 và 104
Nội dung
NO3PTĐL:
HNO3
→ H+
+
2.10-3 M
→ 2.10-3 M
SO 2-4
H2SO4
→ 2H+
+
4,4.10-3 M
→ 8,8.10-3 M
Trong dd ta có: [H+] = 2.10-3 + 8,8.10-3 = 10,8.10-3 (M)
Vậy: pH = -lg[H+] = -lg(10,8.10-3 ) = 1,97

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25

n HCl =2.2.10-5 =4.10-5 (mol)

0,25

-5

-5

n Ba(OH)2 =3.3.10 =9.10 (mol)

0,25

PTĐL: HCl
→ H+ + ClBa(OH)2 → Ba2+ + 2OH-5
Theo PTĐL ta có: n[H ] =n HCl =4.10 (mol)

0,5

+

n OH- =2n Ba(OH)2 =2.9.10-5 =18.10-5 (mol)

Khi cho dd HCl vào dd Ba(OH)2 ta có PT ion rút gọn:

H+
+
OHBan đầu: 4.10-5 mol
18.10-5 mol
Phản ứng: 4.10-5 mol
4.10-5 mol
Sau PƯ:
Hết
14.10-5 mol
Thể tích dd sau phản ứng là: Vdd =2+3=5(lit)


[OH - ]=[H + ]=

Vậy:

n OHVdd

=

0,5
H2O

14.10-5
=2,8.10-5 (M)
5

10-14
10-14
=
=3,57.10-10 (M)
[OH - ] 2,8.10-5
pH=-lg[H + ]=-lg(3,57.10-10 )=9,45

Nếu học sinh làm theo cách khác mà vẫn đúng thì vẫn cho điểm.

0,25
0,25
0,25
0,25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×