Tải bản đầy đủ

Bai tp trc nghim 30 cau di s

TìmTập
Tập Xác Định Của Hàm Số
Bài
HọTrắc
Và Tên : Lê Trọng Thùy Dung
Lớp 10A- Trường
Nghiệm
30 Thpt Chuyên Lê Khiết
Câu 1 : Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số y=
Câu
Đại
Số
A/ D=R
B/ R\{2;5}
C/ R\{0}

D/ Cả ba câu đều sai

Câu 2: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số y=
A/ D=R


B/ (-∞;1)

C/ R\{-1,1}

D/ (1; +∞)

Câu 3 Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số y=
A/(-∞;1)

B/ (1; +∞)

C/ D=R

D/ (-∞;-1) (1; +∞)

Câu 4:Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số y =
A/ (-3,0) (0;+∞)
C/ R\{0}

B/ R\{3}
D/ Cả ba câu đều đúng

Câu 5: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số y=
A/ D=R

B/(-4,3) (3,4)

C/ R\{3}

D/ R\{-4,4}

Câu 6: Tìm Miền Xác Định Của Hàm Số y=
A/ (1; +∞)

B/(-∞;1)

C/ R\{-1,1}

D/ R\{0}


Câu 7 : Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số y= +


A/ D=R

B/(

C/ R\{3}

D/ Cả ba câu đều sai

Câu 8: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số y=
A/ (2;3]

B/ R\{2}

C/ R\{3}

D/(2;3)

Câu 9: Tìm Miền Xác Định Của Hàm Số Sau y=
A/ D=R

B/(3;+∞)

B/[-3;+∞)

D/Không Xác Định

Câu 10: Tìm m để hàm số sau + xác định trên khoảng (2;3)
A/ Không có m thỏa mãn

B/ [1;2]

C/ (1,2)

D/ (-∞;1)

Câu 11: Tìm m để hàm số sau xác đinh với mọi x>0
A/ [ ;+∞)
C/[-1;+∞)

B / (-∞;0)
D/

Câu 12 : Tìm Tập xác định của hàm số sau y=
A/ R\{ -2;0;2}

B/ R\{-2;2}

C/ D=R

D/ Một kết quả khác

Câu 13: Tìm tập xác định của hàm số sau y=
A/ R\{4}

B/(3;+∞)

C/ [3;+∞)\{4}

D/[3;+∞)

Câu 14: Tìm Miền Xác Định Của Hàm Số Sau y=
A/ (0;+∞)\{4}

B/R\{4}

C/ (0;+∞)

D/ Cả Ba Sai

Câu 15: Tìm Miền Xác Định Của Hàm Số y= +


A /R\{

B/ [;3)

C/ R\{3}

D/D=R

Câu 16: Tìm m để hàm số sau y= + xác định với mọi x>0
A/(0;+∞)

B/ (-∞;1)

C/(-∞;-1]

D/Cả 3 đều sai

Câu 17: Tìm m để hàm số sau y= +
A/[1;]

B/(-∞;-1)

C/(1;)

D/(;+∞)

Câu 18: Tìm miền xác định của hàm số y=
A/(1;+∞)

B/R\{-1}

C/ [;+∞)\{1}

D/ D=R

Câu 19: Định m để tập xác định của hàm số y= - là 1 đoạn có độ
A/m=
C/m=

dài bằng 1

B/ (-∞,2)
D/ Không có m thỏa mãn

Câu 20: Xác định m để hàm số sau có tập xác đinh chỉ ra kèm theo y=
Tập Xác đinh là D=R
A/ (-∞;)

B/( ;+∞)

C/m=

D/ Moi m đều thỏa mãn

Câu 21: Xác định m để hàm số sau có tập xác đinh chỉ ra kèm theo y= TXĐ :D=(2;+∞)
A/ m=

B/m>3

C/m=3

D/ m<3

Câu 22: Xác Định m đẻ hàm số sau xác định với mọi x thuộc tập chỉ ra kèm theo
y=+ TXĐ(-2;3]
A/ [6;+∞)

B/ m=


C/ m=2

D/ (

Câu 23: Xác Định m đẻ hàm số sau xác định với mọi x thuộc tập chỉ ra kèm theo
y= TXĐ [-3,+∞)
A/ m=-3
C/ (

B/ (-∞; ]
D/ Cả A,B,C sai

Câu 24: Xác định m để hàm số sau có tập xác đinh chỉ ra kèm theo y=
Tập Xác Định là D=R\{3}
A/ (-∞;)

B/ m=

C/ ( ;+∞)

D/ Không có m thỏa mãn

Câu 25: Xác Định m để hàm số sau xác định với mọi x thuộc tập chỉ ra kèm theo y=
TXĐ (-∞;4)
A/ m>0

B/ m=4

C/ m=0

D/m<0

Câu 26: Tìm Tập Xác đinh của hàm số y= +
A/[1,\{2}
C/[ ]

B/[ ]\{2}
D/[ ]\{1,-2}

Câu 27: Tìm Tập Xác đinh của hàm số y=
A/D=R

B/D=R\{2}

C/D=R\{-2,2}

D/Một kết quả khác

Câu 28:Tìm miền xác định của hàm số f(x)=
A/R

B/[-2;+∞)

C/[-1;+∞)

D/R\{3,-1}

Câu 29:Tìm Tập xác định của hàm số y= TXĐ (-∞;4)
A/(1;+∞)

B/ (0;+∞)

C/ [1;+∞)

D/ [0;+∞)


Câu 30: Xác đinh m để hàm số sau xác định trên [0,1] y= +
A/ m
C/ m<3

Người Thực Hiện
:Lê Trọng Thùy
Dung

B/ m
D/ Cả A,B,Cđều saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×