Tải bản đầy đủ

17 phng phap gii nhanh trc nghim ho

17 Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học (tiếp)
IV) Phương pháp bảo toàn điện tích
- Cơ sở: Nguyên tử, phân tử, dung dịch luôn luôn trung hòa về điện
- Trong nguyên tử: số proton = số electron
- Trong dung dịch:
∑ số mol × điện tích ion dương = | ∑ số mol × điện tích ion âm |
- Dạng 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn điện tích
- Dạng 2: Kết hợp với định luật bảo toàn khối lượng
- Dạng 3: Kết hợp với bảo toàn nguyên tố
- Dạng 4: Kết hợp với việc viết phương trình ở dạng ion thu gọn
- Dạng 5: Các bài toán tổng hợp
* Mỗi dạng sẽ ứng với từng ví dụ cụ thể dưới đây (từ VD 1 -> 5 tương ứng với từng phương pháp)
VD 1) Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0.01 mol Na+, 0.02 mol Mg2+, 0.015 mol SO4(2-),
X mol Cl- Giá trị của x là:
Giải:
Bảo toàn điện tích:
0.01x1 + 0.02x2 = 0.015x2 + Xx1 -> X = 0.02 mol
2) Ví dụ 2 : Dung dịch A chứa hai cation là Fe2+: 0.1 mol và Al3+: 0.2 mol và hai anion là Cl−: x mol và
SO4(2-): y mol. Đem cô cạn dung dịch A thu được 46.9 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của x và y là:
Giải:
- Bảo toàn điện tích: 0.1x2 + 0.2x3 = x + 2y

- Dữ kiện đề bài : 56x0.1 + 27x0.2 + 35.5x + 96y = 46.9
-> x = 0.2 và y = 0.3
3) Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hoà tan
hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2 : Nung trong không khí dư thu
được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là:
Giải:
Đặt 2 kim loại là M. Ta có: M -> M+n + ne
+ Phần 1: 2H+ + 2e -> H2
+ Phần 2: O + 2e -> O2Vì phần 1 và phần 2 = nhau nên nH2 = nO2- = 0.08mol
-> mO2- = 0.08x16 = 1.28g -> mX = 2x(2.84 - 1.28) = 3.12g
4) Cho tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong 500ml dung dịch NaOH 1M thu được
6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Thể tích HCl 2M tối thiểu cần cho vào X để thu được lượng kết tủa lớn
nhất là:
Giải:
nAl = 0.2mol, nAl2O3 = 0.1mol
-> NaOH còn dư sau khi pứ với X: 0.5 - 0.2 - 0.1x2 = 0.1mol
nNaAlO2 = 0.4mol
NaAlO2 + HCl + H2O -> Al(OH)3 + NaCl
--0.4 ----->0.4
-> Tổng số mol HCl cần tối thiểu là: 0.1 + 0.4 = 0.5mol ->V = 0.5 : 2 = 0.25
5) Hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl 2M. Kết thúc thí nghiệm thu được
dung dịch Y và 5,6 lít H2 (đktc). Để kết tủa hoàn toàn các cation có trong Y cần vừa đủ 300ml dung
dịch NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:
Giải:
- Bài này để ý thấy: Có thể coi như toàn bài chỉ có pứ của NaOH và HCl -> nHCl = nNaOH = 0.6mol ->
V HCl = 0.3 (l)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×