Tải bản đầy đủ

7 so do giup giai nhanh mot so dang trac

MỘT SỐ SƠ ĐỒ HAY TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ12
(Giúp giải nhanh các câu trắc nghiệm các chương Dao động điều hòa, Sóng cơ,
sóng âm, Dòng điện xoay chiều và Dao động điện và sóng điện từ)
(Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn) Luyện thi hè 2014
------------------------

1 . Sơ đồ tổng quát về quãng đường đi, thời gian và năng lượng
Wđmax = ½ kA2
Wt = 0

Wđ = 0
Wtmax= ½ kA2

Wđ = 3 Wt

Wđ = Wt

Wt = 3 Wđ

x
-A
A
2

0

A
2

T/4

A 2
2

T/12

+A

A 3
2

T/6

T/8

T/8

T/12

T/24 T/24 T/12

2 . Sơ đồ tổng quát về thời gian và năng lượng trong mạch dao động

(dùng cho bài mạch dao động)
Wttmax = ½ LI02
Wđt = 0

Wtt = 0


Wđmax= ½CU02

Wtt = 3Wđt

Wđt = Wtt

Wđt = 3Wtt

u=

U0cos(�t+�)

-U0U0
2

U0
2

0

T/4

U0 2 U0 3
2
2
T/6

T/12
T/8

+U0

T/8

T/6

T/12

3 . Quãng đường ngắn nhất và dài nhất

-A

- x0

O

S max  2 A sin

x0

+A

-A - x0

O

x0

t �

S min  2 A �
1  cos �
2 �


t
2

4 . Sơ đồ quan hệ giữa li độ và vận tốc

v  v max

v  v max

3
2

v  v max

2
2

v

v max
2

v0

x
0 (VTCB)

A
2

A 2
2

A 3
2

+A

+A


5 . Tìm pha ban đầu
v<0

φ=+
π/2

v<0
φ=+
2π/3

v<0
φ=+
π/3

v<0
φ=+
π/4

v<0
φ = + 3π/4

v<0

φ = + π/6

v<0
φ = + 5π/6

v=0
φ

v=0

=0

φ=
±π

A

A

3 A 2
2
2A
2

A
2

O

A

2 A 3
2
2

A

v>0

v>0

φ=5π/6

φ=π/6

v>0

v>0

φ=3π/4

φ = - π/4

v>0

v>0

v>0

φ = - 2π/3

φ = - π/3

φ = - π/2

6 . Thời gian đèn sáng và tắt (bài dòng điện xoay chiều)
Thời gian đèn tắt lượt đi

- U0

Ugh

Thời gian
đèn sáng ½
chu kì

0

Ugh

+ U0

u
Thời gian đèn
sang ½ chu kỳ

Thời gian đèn tắt lượt về

7 . Thang sóng điện từ
Sóng
VT

Thang sóng điện từ

101510- 11m

X

ASnhinthay

TN
10-9m

0,38 μm

Theo chiều mũi tên thì

HN
0,76 μm

SCN
0,01 m

10 m

SN1
50 m

SN2

ST

200 m

bước sóng λ tăng dần ⟹ tần số f giảm dần

⟹ năng lượng bức xạ � giảm dần

SD
3000 m

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×