Tải bản đầy đủ

ON TAP 12 hóa học hay

GV: LÊ THỊ TUYỀN -CHUYÊN HÓAÔN THI TNQG- ĐT: 0909836583-tuyenle.edu.vn
ÔN TẬP HÓA HỮU CƠ
A- TÊN GỌI CẦN NHỚ:

Tên gốc hidrocacbon
metyl
etyl
propyl
Iso-propyl
isoamyl
butyl
iso-butyl
Tert- Butyl
Sec-butyl
Vinyl
Anlyl
Phenyl
Benzyl

Công thức
CH3CH3CH2CH3CH2CH2(CH3)2CH(CH3)2CH2CH2CHCH3CH2CH2 CH2(CH3)2CH CH2(CH3)3CCH3CH2CH(CH3)CH2=CHCH2=CH–CH2 –

C6H5-

Tên gốc axit
fomat
axetat
propionat
acrylat
metacrylat
benzoat
oxalat
malonat
Stearat
Oleat
Linoleat
panmitat

Công thức
HCOOCH3COOC2H5COOCH2=CH-COOCH2=C(CH3)-COOC6H5-COO-

OOC-COOOOC-CH2-COOC17H35COOC17H33COOC17H31COOC15H31COO-

C6H5 –CH2 –

Ancol
CH3OH
M=32
C2H5OH
M=46
CH3CH2CH2OH M=60
(CH3)2CHOH
CH2=CH-CH2OH
C6H5CH2OH
C2H4(OH)2
M=62
C3H5(OH)3
M=92

Tên thông thường
Ancol metylic
Ancol etylic


Ancol propylic
Ancol isopropylic
Ancol anlylic
Ancol benzylic
Etilen glicol
Glixerol

Tên thay thế
metanol
etanol
Propan-1-ol
Propan-2-ol
Prop-2-en-1-ol
Phenyl metanol
etanđiol
Propantriol

Andehit
HCHO
CH3CHO
C2H5CHO
CH2=CH-CHO
C6H5CHO
HOC-CHO

Tên thông thường
Andehit formic/ formandehit
Andehit axetic / axetandehit
Andehit propionic
Andehit acrylic
Andehit benzoic/benzandehit
Andehit oxalic

Tên thay thế
metanal
etanal
propanal
propenal
Phenyl metanal
Etanđial

Axit
HCOOH
CH3COOH
C2H5COOH
CH2=CH-COOH
CH2=C(CH3)-COOH
C6H5COOH
HOOC-COOH

Tên thông thường
Axit formic
Axit axetic
Axit propionic
Axit acrylic
Axit metacrylic
Axit benzoic
Axit oxalic

Tên thay thế
Axit Metanoic
Axit Etanoic
Axit Propanoic
Axit Propenoic
Axit 2-metylpropenoic
Axit Etanđioic

Fanpage: phương pháp giải nhanh hóa học-Page 1 of 2


GV: LÊ THỊ TUYỀN -CHUYÊN HÓAÔN THI TNQG- ĐT: 0909836583-tuyenle.edu.vn
B- CÔNG THỨC TÍNH:

Số mol
m
n=
M
n=
n=

V
22, 4

P.V
R.T

Khối lượng
m=n.M

V=

n
CM

mct =

mdd .C %
100

V=

mdd
D

mdd =

mct .100
C%

V=

mct .100
C %.D

V=

n.R.T
P

(khí)

mdd .C %
100 M

n = CM .V
n=

Thể tích
V=n.22,4

Nồng độ%
m
C % = ct .100
mdd

Nồng độ mol
n
CM =
V

CT liên hệ
CM = C %.

mdd = Vdd .D

C- CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN & QUI TẮC
1- ĐLBT khối lượng:

2- ĐL tăng giảm khối lượng:

3- ĐLBT nguyên tố:

4- ĐLBT electron:

5- ĐLBT điện tích:

6- Qui tắc đường chéo:

D- CÔNG THỨC TỔNG QUÁT:

Ankan
CnH2n+2

Anken
CnH2n

Ankin
CnH2n-2

Aren
CnH2n-6

Ancol
CnH2n+1O

M=
Số lk pi
No / ko no

Fanpage: phương pháp giải nhanh hóa học-Page 2 of 2

Andehit
CnH2nO

Axit
CnH2nO2

10 D
MTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×