Tải bản đầy đủ

ÔN tập lớp 10 hóa học đề

ÔN TẬP LỚP 10
Phần 1: Lí thuyết
Câu 1: [Chuyên Bắc Giang - L1/2019] Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm
VIA là
A. ns2 np5.
B. ns2np3.
C. ns2np6.
D. ns2 np4.
Câu 2: Chọn cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại:
1) 1s2 2s2 2p3.
2) 1s2 2s2 2p6 3s2.
2
2
6
2
6
1
2
2
6
2

6
5
2
3) 1s 2s 2p 3s 3p 4s . 4) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s .
5) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
6) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2.
A. 1, 5.
B. 1, 2, 5.
C. 2, 3, 4, 6.
D. 2, 4, 6.
Câu 3: Cho các nguyên tố sau: O(Z = 8), Na(Z = 11), Mg(Z = 12), Cl(Z = 17), Ca(Z = 20), Fe(Z = 26), Br(Z = 35).
Các nguyên tố s là:
A. Fe, Cu, Ca.
B. Cl, Br, O.
C. Mg, Ca, Fe.
D. Na, Mg, Ca.

Câu 4: [Chuyên Bắc Giang - L1/2019] Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế clo bằng cách
A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
B. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, t0.
C. Điện phân nóng chảy NaCl.
D. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch muối NaCl.
Câu 5:
[Nguyễn Viết Xuân VP - L1/2019] Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là
2
2
1s 2s 2p63s23p64s1. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 19.
B. 20.
C. 39.
D. 18.
Câu 6: [Yên Lạc VP - L2/2019] Nguyên tố Clo có số oxi hóa +7 trong hợp chất
A. HClO3.
B. HClO2.
C. HClO4.
D. HClO.
Câu 7: [Yên Lạc VP - L2/2019] Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt
A. electron, proton và nơtron.
B. electron và proton.
C. proton và nơtron.


D. electron và nơtron.
Câu 8: [Nguyễn Viết Xuân VP - L1/2019] Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X (Z X <20)
có 6 electron lớp ngoài cùng, ở trạng thái đơn chất X không tác dụng với F2. Vị trí của X trong
bảng tuần hoàn là:
A. Ô số 8, chu kì 2, nhóm IVA.
B. Ô số 8, chu kì 2, nhóm VIA.
C. Ô số 14, chu kì 3, nhóm VIA.
D. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA.
+
Câu 9: Hợp chất M tạo thành từ cation X và anino Y2- . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo
nên. Tổng số proton trong X+ là 11, còn tổng số electron trong Y2- là 50. Công thức phân tử của M là
A. NH4ClO4
B. NH4IO4
C. (NH4)2SO4
D. (NH4)3PO4
xt

→ cC
aA ( khí ) + bB( khí) ¬

0
( khí )

t
Câu 10: [Megabook - Đề 6/2019] Cho phản ứng:
. Biết rằng a + b > c
0
0
và khi tăng nhiệt độ từ 500 C lên 700 C thấy tỉ khối của hỗn hợp khí so với hiđro là giảm. Nhận
xét nào sau đây là sai?
A. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.
B. Khi tăng nhiệt độ cân bằng phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. Khi tăng nhiệt độ tốc độ phản ứng thuận giảm.
D. Khi tăng áp suất cân bằng phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận.
Câu 11: [Megabook - Đề 8/2019] Nguyên tử X có hóa trị đối với H bằng 2 và hóa trị tối đa đối với
O bằng 6. Biết X có 3 lớp electron. Tính Z của X.
A. 15.
B. 10.
C. 16.
D. 14

Page 1 of 2


Câu 12: [Megabook - Đề 7/2019] Nguyên tử của nguyên tố X ở trạng thái cơ bản có tổng số electron
ở các phân lớp s là 6 và có 6 electron ở lớp ngoài cùng. X là nguyên tố
A. 16S.
B. 9F.
C. 12Mg.
D. 17Cl.
Câu 13: Dãy gồm các chất và ion vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá:
A. SO2, S,Fe3+
B. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4
2+
C. SO2, Fe . S, Cl2
D. SO2, S, Fe2+, F2
Câu 14: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?
A. 4S + 6NaOH(đặc)
B. S + 3F2

2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O
SF6

C. S + 6HNO3 (đặc)
D. S + 2Na

H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
Na2S

Câu 15: [ĐH KHỐI B - 2008] Cho dãy các chất và ion: Cl 2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số
chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là (ĐH B08)
A. 5.
B. 3.
C. 4.

D. 6.

Câu 16:
Câu 17: [Megabook - Đề 7/2019] Khi bị bỏng bởi axit sunfuric đặc nên rửa nhanh vết bỏng bằng
dung dịch nào sau đây là tốt nhất?
A. Dung dịch NaHCO3.
B. Nước vôi trong. C. Giấm ăn. D. Nước muối
Phần 2: Bài tập
Câu 18: [Megabook - Đề 5/2019] Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (electron, proton,
nơtron) cấu tạo nên nó là 34. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.
Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là ?
A. 14 .
B. 12.
C. 11.
D. 23.
Câu 19: [Megabook - Đề 5/2019] Hoà tan hết 5,16 gam oleum có công thức H2SO4.nSO3 vào nước
dư. Trung hoà dung dịch thu được cần 60ml dung dịch KOH 2M. Giá trị của n là
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 20: [Megabook - Đề 8/2019] Cho 6,76 gam Oleum H2SO4.nSO3 vào nước thành 200ml dung
dịch. Lấy 10ml dung dịch này trung hòa vừa đủ với 16ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của n là:
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Page 2 of 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×