Tải bản đầy đủ

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 học kì 2

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ 2
Chương 3: Phân số
Đề kiểm tra 15 phút Chương 3
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 3)
Chương 2: Góc
Đề kiểm tra 15 phút Chương 2
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 (phần Hình học - Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 (phần Hình học - Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 (phần Hình học - Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 (phần Hình học - Đề 1)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 (phần Hình học - Đề 2)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 (phần Hình học - Đề 3)
Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 2
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 2)


Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 6 (Đề 5)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 1)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 2)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 3)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 4)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 5)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 6)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 7)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 8)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 9)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 10)
Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6 (Đề 11)


Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)
Bài 1. (4 điểm) Viết các phân số sau đây có mẫu là 48:

Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

Bài 3. (2 điểm) Chứng minh phân số:

Đáp án và Hướng dẫn giải


Bài 1.

Bài 2.

-1 ≤ x ≤ 5 mà x ∈ Z. Do đó: x ∈ { -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }
Bài 3.
Gọi d = ƯCLN ( 4n + 3 ; 5n + 4 ) ; d ∈ N*
Ta có: d = ƯC( 4n + 3 ; 5n + 4 )
⇒ ( 4n + 3 ) ⋮ d ; ( 5n + 4 ) ⋮ d ⇒ [4( 5n + 4 ) – 5 ( 4n + 3 )] ⋮ d
⇒[( 20n + 16 ) – ( 20n + 15 )] ⋮ d ⇒ 1 ⋮ d. Mà d ∈ N* → d = 1
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 (Đề
2)
Bài 1. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

Bài 2. (6 điểm) Cho biểu thức:

a) Tìm các số nguyên x để biểu thức A là phân số
b) Tìm các số nguyên x để A là một số nguyên
Đáp án và Hướng dẫn giải
Bài 1.


Bài 2.
a) A là phân số ⇔ x + 5 ≠ 0 ⇔ x ≠ -5
b) A là một số nguyên ⇔ (x – 2) ⋮ ( x + 5)
Ta có: x – 2 = [(x + 5) – 7] ⋮ ( x + 5) ⇔ 7 ⋮ ( x + 5) ⇔ x + 5 là ước của 7
x + 5 ∈ { 1 ; -1 ; 7 ; -7 }
x ∈ { -4 ; -6 ; 2 ; -12 }


Đề
kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1)
Bài 1. (4 điểm) Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 20,7 + 1,47 : 7 - 0,23 . 5

Bài 2. (3 điểm) Tìm x, biết:


Bài 3. (3 điểm) Một lớp có 48 học sinh, kết quả học kì 2 được xếp thành 3 loại
giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp, số học sinh
khá chiếm 45% số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh
mỗi loại
Đáp án và Hướng dẫn giải
Bài 1
a) 20,7 + 1,47 : 7 – 0,23.5
= 20,7 + 0,21 – 1,15
= 20,91 – 1,15
= 19,76


Bài 2Bài 3
Số học sinh giỏi là:
48.25% = 12 (học sinh)
Số học sinh khá là:
48.50% = 24 (học sinh)
Số học sinh trung bình là:
48 – (12 + 24) = 12 (học sinh)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 2)
Bài 1. (4 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):


Bài 2. (3 điểm) Tìm x, biết:

Bài 3. (3 điểm) Một bà đi chợ bán trứng, lần đầu bà bán được 2/5 số trứng , lần 2
bà bán được 2/3 số trứng còn lại, cuối cùng còn lại 10 quả . hỏi số trứng ban đầu
bà mang đi bán là bao nhiêu quả?
Đáp án và Hướng dẫn giải
Bài 1.Bài 2.|x - 2| = 1
x - 2 = 1 hoặc x - 2 = -1
x = 3 hoặc x = 1
Vậy x = 3 hoặc x = 1
Bài 3.
Số trứng còn lại sau lần bán đầu tiên là:


Lần thứ hai, bà bán được:

Phân số ứng với 10 quả trứng còn lại là:

Vậy số trứng ban đầu bà mang đi bán là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 3
(Đề 3)
Bài 1. (2 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

Bài 2. (2 điểm) Tìm 70% của A biết rằng:

Bài 3. (3 điểm) Tìm x, biết:


c) |x - 1| = 25%
Bài 4. (3 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 22,5% số học sinh
cả lớp. số học sinh trung bình bằng 200% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh
khá. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A và tỉ số phần trăm số học sinh khá so
với số học sinh cả lớp.
Đáp án và Hướng dẫn giải
Bài 1.

= -10 + 1 = -9


Bài 2. Ta có:

Bài 3.c) |x - 1| = 25%

Bài 4.
Số học sinh giỏi của lớp 6A là:


40 . 22,5% = 9 (học sinh)
Số học sinh trung bình của lớp 6A là:
9 . 200% = 18 ( học sinh)
Số học sinh khá của lớp 6A là:
40 – 9 – 18 = 13 (học sinh)
Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình
học (có đáp án - Đề 1)
Bài 1. Xem hình bên, cho biết:
a) Tia AB nằm giữa hai tia nào?
b) Tia AC nằm giữa hai tia nào?


Bài 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho
∠xOy = 100o, ∠xOz = 50o
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Chứng tỏ tia Oz là phân giác góc xOy
Đáp án và Hướng dẫn giải
Bài 1.
a) Tia AB nằm giữa hai tia AC và AE ; AD và AE
b) Tia AC nằm giữa hai tia AB và AD; AD và AE
Bài 2.


a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có hai tia Oy, Oz và ∠xOz <
∠xOy (vì 50o < 100o) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
b) Ta có: ∠xOz + ∠zOy = ∠xOy (vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy)
50o + ∠zOy = 100o
∠zOy = 100o - 50o
∠zOy = 50o
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và ∠xOz = ∠zOy = 50o nên tia Oz là tia phân
giác của ∠xOy
Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 2)
Bài 1. Cho hình vẽ bên:
a) Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Viết tên các góc đó.
b) Điểm A trên tia Ox (A khác O), điểm B trên tia Oz (B khác O). Đoạn thẳng AB
cắt những tia nào?


Bài 2. Cho hai góc AOB và BOC kề bù và ∠BOC = 1/2 ∠AOB.Tính số đo góc
AOB.
Đáp án và Hướng dẫn giải
Bài 1.
a) Có 6 góc đó là: ∠zOy; ∠xOz; ∠xOt; ∠yOz; ∠yOt; ∠zOt
b) Đoạn thẳng AB cắt các tia Ox, Oy, Oz.
Bài 2.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×