Tải bản đầy đủ

english with photos and wordslittle picture dictionary

ant

bear

bird

butterfly

cheetah

chick

deer

dog

duck

elephant

fish


frog

giraffe

hen

horse

kangaroo

lamb

lion

monkey

ostrich

owl


panda

pelican

pig

rabbit

rhinocerous

rooster

shark

sheep

starfish

swan

tiger

toad

turtle

walrus

whale

zebraTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×