Tải bản đầy đủ

Tăng trưởng, sản xuất và hiệu quả kinh tế sản

Chaitanawisuti, N., Kritsanapuntu, S., & Santhaweesuk, W. (2009). Growth,
production and economic considerations for commercial production of marketable
sizes of spotted babylon, Babylonia areolata, using a pilot abandoned marine
shrimp hatchery and recirculating culture system. International Journal of
Recirculating Aquaculture, 10(1).
Tăng trƣởng, sản xuất và hiệu quả kinh tế cho sản xuất thƣơng mại với quy
mô thị trƣờng đối với ốc hƣơng, Babylonia areolata, sử dụng một trại giống
tôm bỏ hoang thí điểm và nuôi tuần hoàn
N. Chaitanawisuti * 1 , S. Kritsanapfox 2 và W. Santhaweesuk 1
1

Viện nghiên cứu thủy sản

Đại học Chulalongkorn, Đường Phya Thai, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan
2

Khoa Công nghệ và Quản lý

Hoàng tử của Đại học Songkla, Amphur Maueng, Suratani, Thái Lan
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện để xác định tính khả thi đối với nuôi ốc hương

giống (Babylonia areolata) đến kích cỡ thị trường bằng cách sử dụng một trại giống
tôm biển bị bỏ hoang. Nó đã được xây dựng lại với một hệ thống nuôi tuần hoàn
quy mô lớn 4.0 x 24,5 x 0,4 m ao. Sự tăng trưởng, sản xuất và phân tích kinh tế cho
nuôi ốc hương đã được đánh giá. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ốc hương là
0,94 g / tháng. Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn là 1,8 và tỷ lệ sống trung bình là 90,5%.
Vào cuối thí nghiệm, năng suất trung bình là 148 kg / ao. Tổng sản lượng cho sáu
ao nuôi được ước tính ở mức 884 kg. Dựa trên dữ liệu trang trại, dữ liệu thả giống
và thu hoạch được sử dụng trong nghiên cứu này, tổng chi phí cho mỗi chu kỳ sản
xuất 6 tháng là $ 6,458,40 (USD). Trong năm 2007, với giá tại cổng trang trại là $
8,60 / kg (USD) dẫn đến lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng trên mỗi chu kỳ sản xuất
lần lượt là $ 7.575,90 (USD) và $ 1.117,50 (USD). Tỷ lệ chi phí lợi ích (BCR) cho
thấy lợi nhuận dương (1,17) và thời gian hoàn vốn là 5,7 chu kỳ sản xuất. Nghiên


cứu hiện tại chỉ ra rằng việc sử dụng một trại tôm biển bị bỏ hoang được tái cấu
trúc để bao gồm một hệ thống nuôi tuần hoàn có sức hấp dẫn về mặt kinh tế đối với
nuôi B. areolata đến kích cỡ thị trường.
GIỚI THIỆU
Ốc hương, Babylonia areolata Link, 1807, (Hình 1) hiện là một trong những
loài chân bụng biển quan trọng nhất đối với con người ở Thái Lan, ốc hương có
kích thước lớn (> 450 mm) được sử dụng cho các món chiên và hấp nhà hàng hải
sản. Ốc hương thuộc lớp Gastropoda, bộ Neogastropoda, họ Buccinidae. Nó sống
trên khu vực duyên hải phong phú và rộng rãi ở Vịnh Thái Lan, đặc biệt là những
vùng cát bùn không sâu quá 10-20 m. Giá của ốc hương dao động từ 250 đến 500
Baht mỗi kg tại các chợ và nhà hàng hải sản. Việc đánh bắt ốc hương, một nghề
đánh bắt tương đối nhỏ, chủ yếu được thực hiện trên các tầng đáy tự nhiên ở Vịnh
Thái Lan. Đánh bắt trực tiếp loài này gần đây được phát triển bằng phương pháp
đánh bắt bằng bẫy được thực hiện quanh năm. Bản chất của nghề đánh bắt này rất
giống với nghề đánh bắt cua cát (Portunus pelagicus). Nghề khai thác ốc hương đã
cải thiện kinh tế cho nghề đánh bắt quy mô nhỏ chuyên dụng đánh bắt mực và cua
cát. Tuy nhiên, trữ lượng tự nhiên đã giảm mạnh trong những năm gần đây do khai
thác liên tục trong các khu vực đánh cá truyền thống, và điều này dẫn đến nhu cầu
tăng và giá cao hơn. Ốc hương có nhiều đặc điểm sinh học phù hợp cho nuôi trồng
thủy sản có lợi nhuận và được coi là một đối tượng mới đầy triển vọng cho ngành
công nghiệp ở Thái Lan. Các đặc điểm này bao gồm tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống
cao, FCR thấp và kỹ thuật nuôi tương đối đơn giản. Sản xuất con giống quy mô lớn
trong trại giống được coi là khả thi về mặt kỹ thuật và những kỹ thuật này có thể
được chuyển giao cho công nghiệp. Nuôi ốc hương vẫn đang được phát triển sớm ở
Thái Lan. Việc mở rộng nuôi trồng thủy sản ốc hương đã làm tăng đáng kể nhu cầu
đối với con giống. Do đó, trại sản xuất giống cần sản xuất số lượng lớn trứng và ấu


trùng chất lượng cao. Đã có sự quan tâm đáng kể đến nuôi thương mại ốc hương ở
Thái Lan do nhu cầu ngày càng tăng này, thị trường hải sản mở rộng và sự suy


giảm nhanh chóng trong quần thể ốc hương tự nhiên ở Vịnh Thái Lan. Từ quan
điểm nuôi trồng thủy sản, ốc hương có nhiều đặc tính sinh học, sản xuất và đặc
điểm thị trường cần thiết cho một liên doanh nuôi trồng thủy sản có lợi nhuận và nó
được coi là đối tượng nuôi mới đầy hứa hẹn cho nuôi trồng thủy sản trên đất liền ở
Thái Lan (Chaitanawisuti và Kritsanap Ubuntu 1999). Hiện nay, nuôi quy mô lớn
thành công con giống ốc hương đến kích cỡ thị trường đã được tiến hành trong hệ
thống nước biển chảy qua trong ao bê tông / vải. Tuy nhiên, kỹ thuật nuôi này có
những nhược điểm đáng kể cho mục đích nuôi. Về cơ bản, các hệ thống dòng chảy
cần một dòng nước biển chất lượng cao, hạn chế các khu vực nuôi ở những khu vực
gần bờ biển, gây ra các vấn đề theo mùa liên quan đến chất lượng nước và ô nhiễm,
và dẫn đến chi phí vận hành cao. Tổng sản lượng và lợi nhuận kinh tế thấp không
đủ cao để giảm nhẹ cho các hoạt động thương mại (Chaitanawisuti, Kritsanapfox
và Natsukari 2002a, b).
Các hệ thống tuần hoàn rất phức tạp về mặt cơ học và sinh học, và đã được sử
dụng để nuôi cá và động vật có vỏ trong hơn ba thập kỷ. Quan tâm đến các hệ
thống tuần hoàn là do các lợi thế hiểu biết về chúng, bao gồm giảm đáng kể nhu
cầu về đất và nước, mức độ kiểm soát môi trường cao cho phép tăng trưởng chu kỳ
sản xuất ở mức tối ưu, tính khả thi của các khu vực nuôi xa biển và những cải tiến
lớn trong lưu giữ và tái sử dụng nước (Losordo, Masser và Rakocy 1998; Masser,
Rakocy và Losordo 1999).


Hình 1. Ốc hương, Babylonia areolata từ nuôi trồng thủy sản ở nước Thái Lan
Nghiên cứu về các hệ thống tuần hoàn có thể đưa ra một giải pháp thay thế
cho công nghệ nuôi trồng thủy sản ao và thể hiện một bước nhảy vọt lớn trong việc
tăng cường nuôi và công nghệ nuôi trồng ốc hương. Phần lớn tiến trình này là cần
thiết để tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng, giảm chi phí và lưu giữ
nước. Nghiên cứu này có thể cung cấp một cơ hội để phát triển một hệ thống nuôi
trồng thủy sản bền vững để nuôi giống ốc hương đến kích cỡ thị trường trong các
hệ thống nuôi tuần hoàn quy mô lớn ở Thái Lan. Ngoài ra, việc thiếu dữ liệu kinh
tế về chi phí sản xuất và lợi nhuận kinh tế dự kiến là một hạn chế nghiêm trọng đối
với sự phát triển thành công của các hoạt động nuôi trồng thủy sản ốc hương. Một
phân tích đầu tư tài chính tập hợp các yếu tố sinh học, chi phí sản xuất và các biến
số giá thị trường để đưa ra quyết định tốt hơn về phương pháp nuôi cấy, tính khả thi
và tiềm năng chung cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp này. Mục tiêu của
nghiên cứu này là trình bày sự tăng trưởng, sản xuất và hiệu quả kinh tế đối với sản
xuất thương mại của ốc hương giống, Babylonia areolata, đến kích cỡ thị trường
bằng cách sử dụng một trại giống tôm biển bỏ hoang và hệ thống nuôi tuần hoàn.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP
Thiết kế và thi công ao


Nghiên cứu này được thực hiện tại trang trại thí điểm sử dụng trại giống tôm
biển thương mại bị bỏ hoang ( Penaeus monodon ) tại tỉnh Samutsongkham , Thái
Lan, nơi hoạt động kinh doanh đã ngừng 7 năm trước đó. Trang trại bao gồm sàn
bê tông và lợp ngói trong tình trạng tốt , và đã sẵn sàng để sử dụng. Hệ thống nuôi
tuần hoàn được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm ao nuôi và ao xử lý nước
tích hợp . Sáu ao nuôi bê tông, mỗi ao có kích thước 98,0 m 2 (4,0 x 24,5 m) ( sâu
0,4 m ), đã được xây dựng. Ao được bố trí thành một mảng 2x3 với các bức tường
chung để giảm chi phí xây dựng. Đáy bể được che phủ bằng một lớp 2 cm cát thô
(0.5-1,0 cỡ hạt trung bình ) để phục vụ như một chất nền. Một ao xử lý nước dung
tích 3.000 lít (3,0 x 10,0 x 1,0 m) được xây dựng, trong đó có đá vôi sỏi và vỏ sò
mảnh như phương tiện truyền thông lọc sinh học, và rong biển (rong nho) để cung
cấp hấp thụ vĩ mô. Nước chảy từ tất cả các ao nuôi thông qua các ao xử lý nước qua
máy bơm nước 2 hp hoạt động với tốc độ dòng chảy liên tục 300 L / h trong vòng
18 giờ mỗi ngày trong suốt thời gian thí nghiệm. Nước được trả lại cho các ao nuôi
thông qua máy bơm nước ở tốc độ dòng chảy tương tự. Một quạt 3 hp đã được sử
dụng để cung cấp một số lượng lớn không khí không bị ô nhiễm. Sục khí là hoạt
động hàng ngày trong vòng 20 giờ trừ trường hợp trong lúc cho ăn và nghỉ ngơi của
quạt. Mỗi ao nuôi liên tục được sục khí bởi hai mươi viên đá không khí với khoảng
cách 1,0 m được sắp xếp thành 2 mảng. Nhiệt độ được duy trì ở 29 ± 1,5 độ C.
Nước trong ao được duy trì ở mức 30 cm chiều sâu và nước ngọt đã được thêm vào
để bổ sung hao hụt do bốc hơi nước và mất nước, duy trì độ mặn 29-30 ppt. Chu kỳ
quang tự nhiên là 12 giờ tối / 12 giờ sáng.
Quản lý và chuẩn bị nƣớc biển
Nghiên cứu này sử dụng nước biển nhân tạo phục vụ sản xuất quy mô lớn ốc
hương, nhằm giảm chi phí liên quan đến việc xây dựng hệ thống thu gom và đường
ống dẫn nước biển. Địa điểm trang trại nằm cách xa bờ biển và độ mặn của nước tự
nhiên trong kênh gần đó không quá 10 ppt. Trước khi bắt đầu nuôi cấy, nước biển
nhân tạo đã được điều chế bằng cách sử dụng nước lợ 10 ppt làm thành phần chính.


Sau đó, nước biển mặn bão hòa cao thu được từ một trang trại muối đã được thêm
vào cho đến khi nước nuôi đạt độ mặn 30 ppt. Nước biển trong mỗi ao nuôi được
trao đổi trong khoảng thời gian 3 tháng. Khi trao đổi nước được thực hiện cho từng
ao, chất nền được làm sạch bằng cách xả nước bằng tia nước và phơi nắng trong 6
giờ. Sau đó, các ao nuôi được bổ sung lại bằng nước biển nhân tạo mới như đã đề
cập ở trên. Các mảnh vỏ và sỏi cũng được rửa sạch trong nước để loại bỏ các hạt
nhỏ, phơi nắng trong 6 giờ và đưa trở lại các ao xử lý nước. Độ mặn được theo dõi
hàng ngày để giữ sự thay đổi trong phạm vi ± 2.0 ppt thông qua việc bổ sung nước
sạch để điều chỉnh cho bất kỳ sự gia tăng độ mặn nào do bốc hơi nước.
Phƣơng pháp nuôi cấy
Ốc hương giống B. areolata được mua từ một trại giống tư nhân. Các cá thể từ
cùng một đoàn hệ được sắp xếp theo kích thước để ngăn ngừa khả năng chậm phát
triển của ốc nhỏ khi nuôi với các cá thể lớn hơn. Ốc hương giống có trọng lượng cơ
thể ban đầu trung bình là 0,13 g, trung bình 7.490 con ốc trên mỗi kg. Mật độ thả
ban đầu của ốc hương giống là 300 cá thể trên mét vuông (29.400 con ốc trên mỗi
ao). Ốc hương được cho ăn cá tạp tươi mỗi ngày một lần vào 10 giờ. Thức ăn được
cung cấp cho ốc cho đến khi chúng ngừng cho ăn. Thức ăn chưa được loại bỏ ngay
lập tức và sấy khô trong khoảng thời gian 10 phút trước khi cân. Lượng thức ăn tiêu
thụ được ghi lại hàng ngày để tính tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR). Phân loại kích
thước của ốc trong mỗi nghiệm thức không được thực hiện trong suốt thời gian
nuôi. Không có tác nhân hóa học hoặc kháng sinh được sử dụng trong toàn bộ thí
nghiệm. Để xác định hiệu suất tăng trưởng, hai mươi phần trăm ốc từ mỗi ao được
lấy mẫu ngẫu nhiên trong khoảng thời gian 30 ngày và trọng lượng toàn bộ cơ thể
đã được xác định. Toàn bộ trọng lượng được đo sau khi sấy không khí trong
khoảng thời gian 10 phút trước khi cân. Những con ốc sau đó được đưa trở lại bể.
Số lượng cá thể chết được ghi nhận cứ sau 30 ngày. Tăng trọng lượng cơ thể trung
bình và tốc độ tăng trưởng đã được tính toán theo phương pháp của Chaitanawisuti
và Kritsanapfox (1999). Tỷ lệ sống, thể hiện dưới dạng một tỷ lệ mật độ thả giống


ban đầu đã được tính toán từ phần chênh lệch giữa số lượng thả với số lượng thu
hoạch. Ốc hương giống được nuôi để đạt kích cỡ thương mại 120-150 ốc / kg.
Đánh giá kinh tế
Các thành phần của phân tích tài chính được phân loại là một phần của khoản
đầu tư ban đầu, chi phí sở hữu hàng năm và chi phí hoạt động hàng năm như sau:
Yêu cầu đầu tư ban đầu cho xây dựng trang trại đã được đánh giá. Các yêu cầu
đầu tư bao gồm thuê đất, xây dựng sáu ao nuôi 4.0 x24,5 x 0,4 m, một ao xử lý
nước có dung tích 3.000 L, hai máy bơm nước, một máy thổi khí và đường ống
PVC cho hệ thống không khí và nước biển.
Chi phí cố định trên mỗi chu kỳ sản xuất bao gồm đất đai, khấu hao và lãi đầu
tư. Các chi phí này được cố định và phát sinh trong thời gian ngắn bất kể các cơ sở
có được vận hành hay không. Khấu hao hàng năm được ước tính bằng phương
pháp đường thẳng dựa trên tuổi thọ hữu ích dự kiến của từng hạng mục thiết bị. Tài
sản được coi là không còn giá trị vào cuối tuổi thọ sử dụng của chúng. Sáu ao nuôi
và một ao xử lý nước biển được cho là có tuổi thọ 5 năm. Máy thổi khí và máy bơm
nước biển được sử dụng trong vòng 3 năm. Tuổi thọ của thiết bị là 3 năm. Lãi suất
cho chi phí vốn dựa trên lãi suất cho vay của ngân hàng năm 2007 (3,5% mỗi năm)
đối với loại hình doanh nghiệp kinh doanh này.
Chi phí vận hành trên mỗi chu kỳ sản xuất phát sinh khi hoạt động thực tế của
đơn vị tăng trưởng, và bao gồm sửa chữa và bảo trì, nhân công, thức ăn, tiện ích và
lãi cho vốn hoạt động. Chi phí để mua và vận chuyển ốc hương giống là 0,01 đô la
/ con (USD). Ốc hương được cho ăn cá tạp tươi với chi phí 0,13 đô la / kg (USD).
Chi phí sửa chữa và bảo trì được ước tính dựa trên chi phí thực tế cho ao nuôi, ao
xử lý nước và chi phí thiết bị vận hành. Điện được sử dụng để vận hành các máy
bơm và các đơn vị chiếu sáng khác nhau trong trang trại. Phí trung bình là $ 0,03 /
kilowatt giờ (USD). Yêu cầu lao động được dựa trên nhu cầu cụ thể cho từng chu
kỳ sản xuất tại trang trại được đề xuất. Một lao động (toàn thời gian) đã được chỉ
định để vận hành trang trại, với chi phí $ 142,90 / tháng (USD).


Chi phí lãi vay cho vốn hoạt động dựa trên lãi suất cho vay của ngân hàng
năm 2007 (3,5% mỗi năm) cho loại hình kinh doanh này.
Phân tích lợi nhuận
Lợi nhuận ròng và lợi tức đầu tư cho sản xuất tăng trưởng được tính theo giá
bán của thị trường theo kích thước ốc hương tại cổng trại năm 2007, khoảng 8,57
USD / kg (USD). Lợi nhuận gộp được tính từ tổng sản lượng nhân với giá bán. Lợi
nhuận ròng được tính từ tổng lợi nhuận trừ vào tổng chi phí cho mỗi chu kỳ sản
xuất. Lợi nhuận từ vốn và quản lý được tính bằng cách trừ tổng chi phí hoạt động
từ tổng lợi nhuận. Lợi tức đầu tư được ước tính bằng cách chia lợi nhuận cho vốn
và quản lý cho khoản đầu tư ban đầu. Thời gian hoàn vốn (tính theo năm) được tính
bằng chi phí đầu tư chia cho lợi nhuận ròng (Fuller, Kelly và Smith 1992).
CÁC KẾT QUẢ
Tăng trƣởng và sản xuất
Sự tăng trưởng, được biểu thị bằng trọng lượng cơ thể và số lượng ốc trên mỗi
kg cá thể B. areolata được nuôi trong các hệ thống nuôi tuần hoàn quy mô lớn trong
khoảng thời gian 6 tháng được thể hiện trong Hình 2. Ốc hương không có dấu hiệu
căng thẳng như thể hiện bằng chuyển động tích cực, cho ăn và phần nhô ra của ống
siphon trong suốt thí nghiệm. Trọng lượng tăng trung bình (± SE) và trọng lượng
cơ thể tăng của ốc hương tương ứng là 5,36 + 0,42 g / ốc và 0,94 + 0,84 g / tháng.
Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) là 1,8 và tỷ lệ sống trung bình cuối cùng là 90,5%
(Bảng 1). Kết thúc thí nghiệm, ốc hương đạt kích thước trung bình 5,6 g / con ốc
hoặc 147 cá thể / kg sau khoảng thời gian 6 tháng. Năng suất trung bình của ốc
hương là 148 kg / ao và tổng sản lượng của sáu ao nuôi là 884 kg (Bảng 1).


Hình 2. Sự tăng trưởng về chiều dài vỏ (trên), trọng lượng cơ thể (giữa) và tỷ lệ
sống (dưới) của Babylonia areolata được nuôi cấy trong một hệ thống nuôi cấy tuần
hoàn quy mô lớn
Chất lƣợng nƣớc
Theo dõi nước biển chỉ ra rằng nhiệt độ nước, độ dẫn, độ mặn, pH và oxy hòa
tan thay đổi dần dần không có sự khác biệt đáng kể được ghi nhận trong suốt thời
gian thử nghiệm (P> 0,05) nhưng có sự khác biệt đáng kể (P <0,05) về độ kiềm
(50,5-120,0 mg / L) tổng chất rắn lơ lửng (25,3-74,5 mg / L), amoniac-nitơ (0,0020,950 mg / L). nitrite-nitơ (0,007-0,225 mg / L), nitrat-nitơ (0,050-28,644 mg / L)
và phốt phát - phốt pho (0,053-1,10 mg / L) (Bảng 2).
Phân tích tài chính
Dữ liệu trang trại (kích thước ao và tổng diện tích ao), dữ liệu thả (trọng lượng
ban đầu, mật độ thả) và dữ liệu thu hoạch (thời gian nuôi, trọng lượng khi thu
hoạch, tỷ lệ sống cuối cùng, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và năng suất) dựa trên dữ liệu
thực tế từ trang trại thí điểm.
Bảng 1. Dữ liệu thực tế được sử dụng để nuôi Babylonia areolata giống trong một
hệ thống nuôi cấy tuần hoàn quy mô lớn.


Dữ liệu trang trại
Kích thước ao nuôi (m)

4.0 x 24.5 x 0.4

Diện tích đáy ao (m2)

98.0

Số lượng ao nuôi

6

Tổng diện tích nuôi (m2)

588.0

Ao xử lý nước (m)

3.0 x 10.0 x 1.0

Phát triển dữ liệu

0.13

Trọng lượng ban đầu (g / ốc)

7,490

Kích thước ban đầu (ốc / kg)

300

Mật độ thả (không có trên mỗi m2)

29,400

Số lượng ốc trên mỗi ao (cá nhân)

176,400

Tổng số ốc trên mỗi vụ (cá nhân)

0.01

Chi phí giống ($ US / cá nhân)

0.13

Thời gian nuôi (mo / vụ)

3,240

Chi phí thức ăn ($ US / kg)

0.3

Dữ liệu thu hoạch
Trọng lượng cuối cùng (g / ốc)

5.4

Kích thước cuối cùng (cá nhân / kg)

147

Tốc độ tăng trưởng (g / tháng)

0.9

Tỷ lệ sống cuối cùng (%)

90.5

Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR)

1.8

Năng suất trung bình mỗi ao (kg)

148

Lưu ý: Tất cả các ước tính chi phí dựa trên Baht Thái đã được chuyển đổi
sang Đô la Mỹ, sử dụng tỷ giá hối đoái năm 2007
Các thông số được sử dụng để phân tích kinh tế cho nuôi ốc hương trong hệ
thống nuôi tuần hoàn quy mô lớn được tóm tắt trong Bảng 3 đến 8. Tổng vốn đầu
tư cần thiết để xây dựng một khu vực nuôi 588 m2 ước tính là $ 6,371,40 (USD).


Xây dựng ao nuôi và ao xử lý nước biển là thành phần chi phí lớn nhất của trang
trại. Hai thành phần này chiếm 77,1% tổng nhu cầu đầu tư để sản xuất ốc hương
trong hệ thống nuôi cấy tuần hoàn quy mô lớn này (Bảng 3). Chi phí cố định cho
mỗi chu kỳ sản xuất được ước tính là $ 1,004,90 (USD). Các khoản mục chi phí cố
định chính là khấu hao, sửa chữa và bảo trì và lãi cho đầu tư, lần lượt chiếm 73,0%,
15,8% và 11,0% tổng chi phí cố định (Bảng 4 và 5).
Bảng 2. Chất lượng nước của nước biển trong các hệ thống tuần hoàn và dòng chảy
để nuôi ốc hương (Babylonia areolata).
Thông số

Hệ thống tuần hoàn

Hệ thống dòng chảy

Nhiệt độ nước (0C)

27.3 ± 0.5a

27.3 ± 0.5a

Độ mặn (ppt)

30.9 ± 0.5a

30.8 ± 0.5a

(30.3-32.0)

(29.8-31.9)

7.78 ± 0.16a

7.78 ± 0.16a

(7.59-8.30)

(7.63-8.30)

6.1 ± 0.6a

6.2 ± 0.6a

(5.3-7.4)

(5.2-7.5)

72.5 ± 16.4ac

112.7 ± 12.9ac

(52.0-110.0)

(110.5-120.0)

1.36 ± 0.228a

0.062 ± 0.063b

(0.006-0.950)

(0.005-0.246)

0.062 ± 0.045a

0.046 ± 0.028b

(0.007-0.225)

(0.007-0.118)

10.661 ± 6.896a

12.038 ± 8.418b

(0.050-19.097)

(0.050-28.644)

12.275 ± 6.723a

13.638 ± 8.032b

(2.019-22.109)

(2.019-29.368)

pH

Oxy hòa tan (mg / L)

Độ kiềm (mg / L)

Nitơ amonic (mg-N / L)

Nitrite-nitơ (mg-N / L)

Nitrat-nitơ (mg-N / L)

Tổng nitơ hòa tan (mg-N / L)


Phốt phát - phốt pho (mg-P / L)

0.543 ± 0.316b

0.450 ± 0.265c

(0.053-0.997)

(0.053-0.785)

Tổng phốt pho hòa tan (mg-P / L) 0.749 ± 0.309be
(0.224-1.289)

0.631 ± 0.229c
(0.224-0.949)

Lưu ý: Giá trị có nghĩa là ± SD, số trong ngoặc là tối thiểu và tối đa.
Chi phí vận hành cho mỗi chu kỳ sản xuất được ước tính là $ 5,453,50 (USD).
Bốn hạng mục chi phí hoạt động chính là mua thanh thiếu niên, thức ăn, nhân công
và điện, lần lượt chiếm 41,5%, 18,6%, 15,7% và 12,6% tổng chi phí vận hành
(Bảng 6). Tổng chi phí cho mỗi chu kỳ sản xuất được ước tính là $ 6,458,40
(USD). Năm mặt hàng tổng chi phí lớn nhất là mua con giống, thức ăn, nhân công,
khấu hao và điện, lần lượt chiếm 35,1%, 15,8%, 13,3%, 11,4% và 10,6% tổng chi
phí (Bảng 7). Chi phí sản xuất ốc hương giống đến kích cỡ thị trường trong thiết kế
trang trại này là 7,30 đô la / kg (USD).
Bảng 3. Các yêu cầu đầu tư ước tính cho nuôi giống Babylonia areolata trong hệ
thống nuôi tuần hoàn quy mô lớn
Mặt hàng

Đô la Mỹ $ %

Sáu ao bê tông nuôi (4.0x24.5x0.4 m)

4,285.7

67.3

Một ao xử lý nước (3.0x10.0x1.0 m)

628.6

9.9

Hai máy bơm nước

400.0

6.3

Một máy thổi khí

342.8

5.4

Thiết bị điều hành

285.7

4.5

Linh tinh

428.6

6.7

Tổng mức đầu tư

6,371.4

100

Lưu ý: Tất cả các ước tính chi phí dựa trên Baht Thái đã được chuyển đổi
sang Đô la Mỹ $.


Bảng 4. Khấu hao ước tính, chi phí lãi vay và chi phí sửa chữa và bảo trì nuôi cấy
vi khuẩn Babylonia areolata giống trong một hệ thống nuôi cấy tuần hoàn quy mô
lớn
Tổng chi
Mặt hàng

Số

phí

của

đơn

các

mặt

vị

hàng (US
$)

Tuổi
thọ ƣớc
tính
(năm)

Khấu

Chi phí

hao

lãi hàng

hàng
năm (US
$)

năm1
(US $)

Sửa chữa
/ bảo trì
hàng
năm2 (US
$)

Ao nuôi

6

4,285.7

5

857.1

149.9

214.3

Ao xử lý nước

1

628.6

5

125.7

22.0

31.4

2

400.0

3

133.3

14.0

20.0

1

342.8

3

114.3

11.9

17.1

1

285.7

3

95.2

9.9

14.3

1

428.6

3

142.9

15.0

21.4

6,371.4

3

1,468.5

222.7

318.5

Máy bơm nước
biển
Máy thổi khí
Thiết

bị

điều

hành
Linh tinh

Tổng chi phí mỗi năm

Lưu ý: Tất cả các ước tính chi phí dựa trên Baht Thái đã được chuyển đổi
sang Đô la Mỹ $,
1

Chi phí lãi hàng năm cho tất cả các mục được ước tính là 3,5%, 2 lần sửa

chữa hàng năm / bảo trì cho tất cả các mục được ước tính là 5%.
Bảng 5. Chi phí cố định ước tính cho nuôi Babylonia areolata giống trong hệ thống
nuôi tuần hoàn quy mô lớn
Mặt hàng

Đô la Mỹ $

%

Khấu hao hàng năm

1,468.5

73.0

Phí lãi hàng năm

222.7

11.1

Sửa chữa / bảo trì hàng năm

318.5

15.9


Tổng chi phí cố định mỗi năm

2,009.7

Tổng chi phí cố định cho mỗi chu kỳ sản xuất 1

1,004.9

Chi phí cố định cho mỗi kg 2

1.14

100

Lưu ý: Tất cả các ước tính chi phí dựa trên Baht Thái đã được chuyển đổi
sang Đô la Mỹ $,
1

Một chu kỳ sản xuất là 6 tháng, 2 Năng suất trên mỗi chu kỳ sản xuất là 884

kg.
Bảng 6. Chi phí vận hành ước tính cho mỗi chu kỳ sản xuất nuôi Babylonia
areolata giống trong một hệ thống nuôi tuần hoàn quy mô lớn
Mặt hàng

Đô la Mỹ $ %

Mua thanh thiếu niên 1

2,268.0

41.6

Mua nước biển bão hòa cao 2

154.3

2.8

Điện cho máy bơm nước và máy thổi khí

685.7

12.6

Cho ăn 3

1,018.3

18.7

Thuê lao động (1 toàn thời gian)

857.1

15.7

Sữa chữa và bảo trì

285.7

5.2

Lãi suất cho chi phí hoạt động 4

184.4

3.4

Chi phí vận hành cho mỗi chu kỳ sản xuất 5

5,453.5

100

Chi phí vận hành mỗi kg 6

6.17

Lưu ý: Tất cả các ước tính chi phí dựa trên Baht Thái đã được chuyển đổi
sang Đô la Mỹ $, 1 Giá bán của ốc hương giống là 0,01 USD / con, 2 Nước biển
bão hòa cao là 3,7 USD / tấn, 3 Giá thức ăn là 0,13 USD / kg, và tổng lượng thức
ăn tiêu thụ là 32.400 kg, 4 Chi phí lãi vay dựa trên khoản vay ngân hàng năm 2007
(3,5% mỗi năm), 5 Một chu kỳ sản xuất là 6 tháng, 6 Năng suất mỗi chu kỳ sản xuất
là 884 kg.
Bảng 7. Ước tính Tổng chi phí cho mỗi chu kỳ sản xuất để nuôi ốc hương giống
trong hệ thống nuôi tuần hoàn quy mô lớn


Mặt hàng

Đô la Mỹ $ %

Chi phí cố định cho mỗi chu kỳ sản xuất 1

1,004.9

15.6

Khấu hao

734.3

11.4

Quan tâm

111.4

1.7

Sữa chữa và bảo trì

159.3

2.5

Chi phí vận hành trên mỗi chu kỳ sản xuất

5,453.5

84.4

Mua cho người chưa thành niên

2,268.0

35.1

Mua nước biển bão hòa cao

154.3

2.4

Điện cho máy bơm nước và máy thổi khí

685.7

10.6

Thức ăn

1,018.3

15.8

Lao động (1 toàn thời gian)

857.1

13.3

Sữa chữa và bảo trì

285.7

4.4

Lợi ích về chi phí hoạt động

184.4

2.8

Tổng chi phí cho mỗi chu kỳ sản xuất

6,458.4

100

Tổng chi phí cho mỗi kg 2

7.3

Lưu ý: Tất cả các ước tính chi phí dựa trên Baht Thái đã được chuyển đổi
sang US $, 1 Một chu kỳ sản xuất là 6 tháng, 2 Năng suất mỗi chu kỳ sản xuất là 884
kg.
Lợi nhuận kinh tế
Ngân sách doanh nghiệp dựa trên giá cổng trại năm 2007 của ốc hương - $
8,60 / kg (USD), dẫn đến lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng trên mỗi chu kỳ sản xuất
là $ 7.575,90 (USD) và $ 1.117,50 (USD). Lợi nhuận từ vốn và quản lý và lợi tức
đầu tư lần lượt là $ 2,122,40 (USD) và 0,3. Giá sản xuất hòa vốn và giá hòa vốn
được ước tính lần lượt là 418,7 kg và 3,588,90 USD (USD). Tỷ lệ chi phí lợi ích
(BCR) cho thấy lợi nhuận dương (1,17) và thời gian hoàn vốn là 5,7 chu kỳ sản
xuất (Bảng 8).
Bảng 8. Phân tích kinh tế đối với nuôi cấy Babylonia areolata giống trong hệ thống
nuôi cấy tuần hoàn quy mô lớn


Năng suất
Năng suất trên mỗi chu kỳ sản xuất (kg)

884

Chi phí
Yêu cầu đầu tư 1

6,371.4

Chi phí cố định (trên mỗi chu kỳ sản xuất)

1,004.9

Chi phí vận hành (trên mỗi chu kỳ sản xuất)

5,453.5

Tổng chi phí (mỗi chu kỳ sản xuất)

6,458.4

Trả về
Lợi nhuận gộp 2 (mỗi chu kỳ sản xuất)

7,575.90

Lợi nhuận ròng (trên mỗi chu kỳ sản xuất)

1,117.50

Quay trở lại vốn và quản lý 4

2,122.40

Lợi tức đầu tư 5

0.33

Lợi nhuận ròng (mỗi kg)

1.3

Tỷ lệ chi phí lợi ích (BCR)

1.17

Sản lượng hòa vốn (kg)

418.7

Giá thỏa thuận

3,588.90

Thời gian hoàn vốn (chu kỳ sản xuất) 3

5.7

Lưu ý: Tất cả các ước tính chi phí dựa trên Baht Thái đã được chuyển đổi
sang US $, 1 Toàn bộ hoạt động của 6 ao nuôi 4.0 x 24,5 x 0,4 m mỗi cái, 2 Giá thị
trường cho ốc hương trong năm 2007 (8,57 USD / kg), 3 Một chu kỳ sản xuất được
6 tháng, 4 Hoàn vốn và quản lý = Lợi nhuận gộp - Tổng chi phí hoạt động, 5 Lợi tức
đầu tư = Quay trở lại vốn và quản lý / đầu tư ban đầu.
THẢO LUẬN
Trong nghiên cứu này, nuôi ốc hương giống (Babylonia areolata) đến kích cỡ thị
trường bằng cách sử dụng một trại giống tôm biển bỏ hoang được xây dựng lại với
hệ thống tuần hoàn quy mô lớn cho kết quả tốt cho tăng trưởng, sản xuất và lợi
nhuận kinh tế. Trong nghiên cứu này, tốc độ tăng trưởng trung bình về trọng lượng


cơ thể của ốc hương là 0,94 g/tháng với trọng lượng cơ thể cuối cùng là 5,66 g. Hệ
số chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống cuối cùng lần lượt là 2,11 và 96,79%. Vào cuối
thí nghiệm, ốc hương đạt kích thước trung bình 177 con / kg và năng suất trung
bình của ốc hương là 148 kg / ao. Tổng sản lượng của sáu ao nuôi là 884 kg. Trái
ngược với những hệ thống được nuôi trong các hệ thống dòng chảy, Chaitanawisuti
và Kritsanapfox (1999) báo cáo rằng tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng của
ốc hương trong một hệ thống nuôi cấy dòng chảy bao gồm các ao bê tông / vải là
1,4 g / tháng. FCR và tỷ lệ sống cuối cùng lần lượt là 1,6 và 95,8%. Tuy nhiên, sự
tăng trưởng của ốc hương trong hệ thống tuần hoàn chậm hơn một chút so với
những cá thể được nuôi trong hệ thống dòng chảy. Các vấn đề chính dẫn đến sự
phát triển chậm của ốc hương trong hệ thống tuần hoàn có thể là sự cạn kiệt khoáng
chất của nước biển được sử dụng, đặc biệt là sự thiếu hụt canxi cần thiết cho sự
hình thành vỏ, gây ra sự bất thường của vỏ và tăng trưởng chậm. Vấn đề này được
đặc trưng chủ yếu bằng cách quan sát hình thái vỏ bên ngoài sau đây: màu vỏ có
đốm nâu sẫm dần chuyển sang màu nâu nhạt, và lớp vỏ bên ngoài đã bị mất một
phần (Hình 3). Bất thường vỏ và tăng trưởng chậm có thể là do không đủ canxi và
các khoáng chất khác trong hệ thống tuần hoàn, vì sự thiếu hụt các yếu tố cần thiết
cho việc tạo vỏ dẫn đến mất canxi từ vỏ ra môi trường bên ngoài để đạt được nồng
độ canxi cân bằng giữa máu và bên ngoài trung bình.


Hình 3. Vỏ bình thường (ở trên) và bất thường vỏ (bên dưới) ở Babylonia
areolata, được đặc trưng bởi sự thay đổi màu vỏ từ các đốm nâu sẫm sang nâu nhạt
và loại bỏ một phần lớp vỏ ngoài
Việc bổ sung các yếu tố này vào chế độ ăn uống không thể bù đắp cho sự
thiếu hụt của chúng trong nước, do khả dụng sinh học thấp của các chất phụ gia
thức ăn này để sử dụng trong chế tạo vỏ. Calta (2000) báo cáo rằng một số động vật
thân mềm dưới nước có thể hấp thụ hầu hết canxi của chúng trực tiếp từ nước xung
quanh. Canxi là một yếu tố rất quan trọng đối với cá và động vật có vỏ vì nó cần
thiết cho nhiều chức năng như tăng trưởng xương và quy mô, tạo vỏ, co cơ, truyền
xung thần kinh, truyền tín hiệu nội bào, tiết hormone và đệm thay đổi thẩm thấu và
ion . Hincks và Mackie (1997) đã báo cáo rằng sự tăng trưởng tối đa của vẹm
(Dreissena polymorpha) xảy ra ở mức canxi 32 mg Ca / L, độ kiềm 65 mg CaCO3
L-1 và tổng độ cứng 100 mg CaCO3 / L. tăng trưởng ở mức canxi dưới 31 mg
CaCO3 / L, và sự tăng trưởng tích cực của vẹm chưa trưởng thành chỉ xảy ra ở độ
pH lớn hơn 8,3. Họ cũng tuyên bố rằng vỏ nhuyễn thể có thành phần chủ yếu là
CaCO3 tinh thể (96,3% CaCO3 và 0,34% MgCO3 trong vẹm) liên kết với nhau
trong một ma trận hữu cơ. Hầu hết canxi lắng đọng trong vỏ (80%) được chủ động
lấy từ nước biển. Kết tinh loại bỏ các ion canxi và cacbonat khỏi chất lỏng và phản
ứng tiến hành thêm các lớp vỏ mới. Tuy nhiên, những phản ứng này có thể đảo


ngược và trong một số điều kiện nhất định, canxi có thể được loại bỏ khỏi vỏ, điều
này có thể giải thích sự suy giảm quan sát thấy trong một số vỏ trai. Ngoài ra, họ
cho rằng chuyển hóa canxi bình thường xảy ra ở mức 10-12 mg / L. Dưới mức này,
vẹm mất canxi vào môi trường bên ngoài. Có lẽ, canxi thấp có tác động đến tốc độ
tăng trưởng của con giống vì không có đủ canxi cung cấp cho việc xây dựng vỏ.
Phân tích tài chính cho thấy, yêu cầu đầu tư ban đầu để tái thiết trang trại nuôi
tôm bỏ hoang này để thêm hệ thống tuần hoàn với tổng diện tích nuôi là 588 m2 là
6.371,40 USD (USD). Xây dựng ao nuôi và ao xử lý nước biển là thành phần chi
phí lớn nhất của trang trại, chiếm 77,13% tổng vốn đầu tư. Chi phí vận hành cho
mỗi chu kỳ sản xuất được ước tính là $ 5,453,50 (USD). Bốn hạng mục chi phí hoạt
động chính là mua giống, thức ăn, nhân công và điện. Tổng chi phí cho mỗi chu kỳ
sản xuất được ước tính là $ 6,458,40 (USD). Năm mặt hàng chi phí chính hàng đầu
là mua thanh thiếu niên, thức ăn, lao động, khấu hao và điện. Chi phí sản xuất ốc
hương đến kích cỡ thị trường trong thiết kế trang trại này là 7,31 đô la / kg (USD).
Ngược lại, Chaitanawisuti, Kritsanapfox và Natsukari (2002) đã báo cáo rằng chi
phí sản xuất ốc hương đến kích cỡ thị trường trong hệ thống nuôi cấy dòng chảy ở
Thái Lan là 5,96 USD / kg (USD). Để phân tích kinh tế, ngân sách doanh nghiệp,
dựa trên giá ốc hương năm 2007 tại cổng trang trại là $ 8,57 / kg (USD), dẫn đến
lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng trên mỗi chu kỳ sản xuất lần lượt là $ 7.575,90
(USD) và $ 1,117,50 (USD) . Giá sản xuất hòa vốn và giá hòa vốn được ước tính
lần lượt là 418,70 kg và 3,588,90 USD (USD). Tỷ lệ chi phí lợi ích là 1,17 và thời
gian hoàn vốn là 5,7 chu kỳ sản xuất (2,9 năm). Nghiên cứu này cho thấy lợi nhuận
ròng dương và thời gian hoàn vốn dưới năm năm, thường được sử dụng làm tiêu
chí đầu tư kinh doanh.
Theo các giả định cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu này [giá giống là
0,02 đô la / con (USD), giá thức ăn là 0,10 đô la / kg (USD), mật độ thả 300 con /
m và giá bán là 5,80 đô la / kg (USD)], có một dấu hiệu cho thấy một hoạt động
bao gồm sáu ao nuôi 4.0 x 24,5 x 0,4 m được đề xuất là khả thi về mặt kinh tế trong


những điều kiện này. Tính khả thi của việc sản xuất ốc hương đến kích cỡ thị
trường trong trang trại nuôi tôm bỏ hoang thí điểm này cần tiếp tục được kiểm tra.
Mặc dù lợi nhuận là nhỏ, sản xuất với tỷ lệ sống 96,8% và giá bán $ 5,80 / kg
(USD) là khả thi về mặt kinh tế theo các giả định được sử dụng. Nghiên cứu này
cung cấp bằng chứng sơ bộ về tính khả thi sinh học của việc nuôi ốc hương, B.
areolata, trong một hệ thống tuần hoàn quy mô lớn. Kết quả của công việc này cho
thấy ốc hương giống có thể phát triển tốt đến kích thước thị trường trong một hệ
thống tuần hoàn. Ngoài ra, nhiều trại sản xuất tôm biển nhàn rỗi (Penaeus
monodon) hiện đang có sẵn ở Thái Lan. Nghiên cứu này có thể tạo cơ hội phát triển
hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững để phát triển nuôi ốc hương giống đến kích
cỡ thị trường trong các trại sản xuất tôm biển bị bỏ hoang dẫn đến việc sử dụng tốt
nhất nhiều trại sản xuất tôm bỏ hoang ở vùng ven biển Thái Lan. Để đạt được thành
công, cần tập trung nghiên cứu sâu hơn vào thiết kế trang trại để giảm chi phí, quản
lý xử lý nước biển và giải quyết các vấn đề tăng trưởng chậm và giảm chất lượng
vỏ do sự suy giảm khoáng chất của nước nuôi.
LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi cảm ơn Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan (NRCT), người đã
tài trợ cho nghiên cứu này trong niên khóa 2004-2007. Tôi đặc biệt muốn gửi lời
cảm ơn chân thành đến Giáo sư Tiến sĩ Yutaka Natsukari, Khoa Thủy sản, Đại học
Nagasaki, Nhật Bản, vì đã giám sát nghiên cứu này và chỉnh sửa bản thảo này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Calta, M. The Effect of Calcium Concentration of Water on Chloride Cell
Density in Gill of Brown Trout (Salmo trutta L.) Larvae. Turk- ish Journal of
Biology 2000, 24:331-336.
2. Chaitanawisuti, N. and Kritsanapuntu, A. Growth and Production of HatcheryReared Juvenile Spotted Babylon Babylonia areolata Link, 1807 Cultured to
Marketable Sizes in Intensive Flow-Through and Semi-Closed Recirculating
Water System. Aquaculture Research 1999, 31:415-419


3. Chaitanawisuti, N., Kritsanapuntu, S. and Natsukari, Y. Economic Analy- sis of
a Pilot Commercial Production for Spotted Babylon Babylonia areolata Link,
1807 Marketable Sizes Using a Flow-Through Culture System in Thailand.
Aquaculture Research 2002a, 33:1-8.
4. Chaitanawisuti, N., Kritsanapuntu, S. and Natsukari, Y. Effects of Dif- ferent
Types of Substrate on the Growth and Survival of Juvenile Spotted Babylon
Babylonia areolata Link, 1807 Reared in a Flow- Through Culture System.
Asian Fisheries Science 2002b, 14:279- 284.
5. Fuller, M.J., Kelly, R.A., and A.P. Smith. Economic Analysis of Com- mercial
Production of Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Postlarvae Using a
Recirculating Clearwater Culture System. Journal of Shellfish Research 1992,
11:75-80.
6. Hincks. S.S. and Mackie, G.L. Effects of pH, Calcium, Alkalinity, Hard- ness
and Chlorophyll on the Survival, Growth, and Reproductive Success of Zebra
Mussel (Dreissena polymorpha) in Ontario Lakes. Canadian Journal of Fisheries
and Aquatic Sciences 1997, 54:2049- 2057.
7. Losordo, T.M., Masser, M.P., and Rakocy, J. 1998. Recirculating Aqua- culture
Tank Production Systems: An Overview of Critical Consid- erations. Southern
Regional Aquaculture Center Publication, SRAC- 451.
8. Masser, M.P., Rakocy, J., and Losordo, T.M. 1999. Recirculating Aqua- culture
Tank Production Systems: Management of Recirculating Systems. Southern
Regional Aquaculture Center Publication, SRAC- 452.
9. Rubino, M.C. Economics of Red Claw Cherex quadricarinatus Aquacul- ture.
Journal of Shellfish Research 1992, 11:157-162.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×