Tải bản đầy đủ

So sánh giữa hai phương pháp quy mô sản xuất đ

Chaitanawisuti, N., Kritsanapuntu, S., & Santaweesuk, W. (2011).
Comparisons between two production scale methods for the intensive culture of
juveniles spotted babylon, Babylonia areolata, to marketable sizes. International
Journal of Fisheries and Aquaculture, 3(4), 79-88.
So sánh giữa hai phƣơng pháp quy mô sản xuất để nuôi thâm canh ốc hƣơng,
Babylonia areolata, đến các kích cỡ thị trƣờng
N. Chaitanawisuti1, S. Kritsanapuntu2 and W. Santaweesuk1
1

Viện nghiên cứu thủy sản, Đại học Chulalongkorn, đường Phya Thai,

Bangkok, Thái Lan.
2

Khoa Công nghệ và Quản lý, Đại học Prince of Songkla, tỉnh Suratani, Thái

Lan.

TÓM TẮT
Nghiên cứu này là nỗ lực đầu tiên để so sánh tiềm năng nuôi trồng thủy sản
đối với tăng trưởng, sản xuất và phân tích kinh tế đối với sự phát triển của ốc

hương giống (Babylonia areolata) các kích cỡ có thể bán được trên thị trường bằng
cách sử dụng quy mô lớn dòng chảy qua ao vải và ao đất. Nghiên cứu này cho thấy
tốc độ tăng trưởng trung bình của trọng lượng cơ thể lần lượt là 0,91-1,07 g / tháng
và 0,82 - 0,98 g / tháng đối với các ao vải và các thử nghiệm ao đất. Vào cuối thí
nghiệm, trọng lượng cơ thể cuối cùng của ốc hương cho các thử nghiệm ao vải và
ao đất tương ứng dao động trong khoảng 5,6 - 6,6 và 5,2 - 6,2 g. Tổng sản lượng
trên mỗi chu kỳ sản xuất lần lượt là 1.930 và 1.760 kg cho các thử nghiệm ao vải
và ao đất. Để phân tích kinh tế, yêu cầu đầu tư của thử nghiệm ao vải (US $
18,629,6) cao hơn so với thử nghiệm ao đất (8,832,3 đô la Mỹ) và tổng chi phí cho
mỗi chu kỳ sản xuất được ước tính là US $ 13,143,3 và 10,162,4 cho vải. ao và đất
thử nghiệm ao, tương ứng. Lợi nhuận ròng trên mỗi chu kỳ sản xuất của ao vải (US


$ 10,075,9) thấp hơn so với thử nghiệm ao đất (US $ 6,452.0) và thời gian hoàn
vốn được ước tính là 1,8 và 0,7 chu kỳ sản xuất cho ao vải và thử nghiệm ao đất,
tương ứng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng sản xuất B. areolata trong ao đất có khả
năng sinh lợi cao hơn so với những ao bằng vải có dòng chảy.
GIỚI THIỆU
Đã có sự quan tâm đáng kể đến nuôi thương mại ốc hương, Babylonia
areolata, ở Thái Lan do nhu cầu ngày càng tăng và thị trường hải sản nội địa đang
phát triển, và sự suy giảm nghiêm trọng trong quần thể ốc hương tự nhiên ở Vịnh
Thái Lan. Hiện nay, việc nuôi thành công ốc hương giống đến kích cỡ có thể bán
được đã được vận hành trong sản xuất quy mô lớn bằng cách sử dụng hệ thống
nước biển chảy qua trong ao bê tông / vải. Tuy nhiên, kỹ thuật nuôi này đã có
nhiều cân nhắc về mặt bất lợi của việc đầu tư xây dựng ao, công trình và cơ sở vật
chất, mục đích nuôi. Về cơ bản, nó cần cao, nhưng lợi nhuận sản xuất và kinh tế
thấp không phải là diện tích lớn cho xây dựng ao và chi phí vận hành cho các hoạt
động thương mại. Nhiều nhà khoa học chú ý phát triển hệ thống nuôi trồng thủy
sản trên đất liền tập trung vào tiềm năng và tính khả thi để phát triển từ ốc hương
giống đến kích cỡ có thể bán được trong ao đất để giảm chi phí, rút ngắn thời gian
nuôi và tăng năng suất trên một đơn vị diện tích. Ngoài ra, nhiều ao nuôi tôm biển
(Penaeus monodon) đã bị bỏ hoang do dịch bệnh, quản lý kém và suy thoái môi
trường trong thời gian rất dài ở Thái Lan.
Nghiên cứu này có thể cung cấp một cơ hội để phát triển một hệ thống nuôi
trồng thủy sản bền vững để phát triển từ ốc hương giống đến kích cỡ có thể bán
được trong các ao đất, dẫn đến việc sử dụng tốt nhất nhiều ao nuôi tôm bỏ hoang ở
vùng ven biển Thái Lan. Kritsanapfox et al. (2006) đã báo cáo sự độc canh và nuôi
ghép thành công của ốc hương (B. areolata) đến kích cỡ có thể bán được trong hoạt
động quy mô lớn của ao đất. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu kinh tế là một hạn chế
quan trọng đối với sự phát triển thành công của các hoạt động nuôi trồng thủy sản


ốc hương. Một phân tích đầu tư tài chính gắn liền với các biến số sinh học, sản


xuất, chi phí và giá cả thị trường; chúng đã được sử dụng để đưa ra quyết định về
phương pháp nuôi cấy, tính khả thi và tiềm năng cho hoạt động thương mại của
doanh nghiệp này. Sau đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên đất liền để phát triển
ra khỏi ốc hương trong ao đất được phát triển cho mục đích thương mại ở Thái
Lan. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định sự tăng trưởng, sản xuất và hiệu quả
kinh tế đối với sự phát triển thương mại của ốc hương giống, B. areolata, đến các
kích cỡ có thể bán được trên thị trường bằng cách sử dụng quy mô lớn dòng chảy
qua ao vải và ao đất.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP
Động vật thí nghiệm
Ốc hương giống (B. areolata) với trọng lượng cơ thể trung bình 0,30 g được
lấy từ một trại giống tư nhân thương mại tại tỉnh Prachuabkirikhan, phía nam Thái
Lan và duy trì trong trại sản xuất trong nhà tại đơn vị nghiên cứu để nuôi trồng
thủy sản ốc hương tại Chulalongkorn Đại học, tỉnh Petchaburi, trước khi thử
nghiệm phát triển. Các cá thể trong cùng một đoàn hệ được sắp xếp theo kích
thước để giảm thiểu sự khác biệt về chiều dài vỏ (khoảng cách trước-sau tối đa) và
ngăn ngừa khả năng chậm phát triển của ốc hương nhỏ khi nuôi tới các cá thể lớn
hơn. Mật độ thả ban đầu là 250 con/m2.
Phƣơng pháp nuôi trồng
Nghiên cứu này nhằm so sánh sự tăng trưởng, sản xuất và phân tích kinh tế để
phát triển của ốc hương giống, B. areolata, đến các kích cỡ có thể bán được trên thị
trường bằng cách sử dụng ao vải có dòng chảy quy mô lớn và ao đất như sau:
Ao vải có dòng chảy
Mười sáu ao vải 6.0 x 12.0 x 0.4 m với diện tích đáy 72 m2 đã được sử dụng cho
các thử nghiệm nuôi. Tổng diện tích ao nuôi để sản xuất là 1.209 m2. Các ao nuôi
được chỉ định theo cặp với 2 hàng (Hình 1) và tổng diện tích ao vải để sản xuất là
1.152 m2. Đáy ao được phủ cát thô có độ dày khoảng 2-3 cm. Mực nước trong ao
được duy trì ở mức 30 cm. Các ao nuôi được cung cấp dòng chảy của nước biển tự


nhiên không được lọc với tốc độ dòng chảy 150 L / giờ mỗi ngày trong 16 - 20 giờ.
Hệ thống nước biển được trang bị một động cơ 5,5 mã lực được trang bị máy bơm
nước có đường kính 12,5 cm của đường ống ra.
Lượng nước biển bao gồm một ống polyvinyl clorua (PVC) đường kính 12,5 cm
được đặt theo chiều ngang ra biển. Nước biển được chuyển đến một ao nuôi thả có
diện tích 800 m2 và sâu 1,8 m. Một máy bơm nước biển có công suất 2 hp được sử
dụng để bơm nước biển từ ao thả đến từng ao nuôi dưới dạng phun nước. Các ống
thoát nước của ống PVC đường kính 2,5 cm đã được sử dụng làm đầu ra. Hai máy
thổi khí (2 hp) đã được sử dụng để cung cấp lượng không khí lớn cho tất cả các ao
nuôi dưới dạng bong bóng khí. Mỗi ao được cung cấp 24 đá khí kích thước lớn.
Máy sục khí được vận hành hàng ngày trong 16 - 20 giờ trừ khi cho ăn và nghỉ
máy thổi. Những con ốc được cho ăn với cá tạp tươi đủ nhu cầu mỗi ngày một lần
vào buổi sáng (10:00 h). Thức ăn được cung cấp cho ốc hương đến khi chúng
ngừng ăn và thức ăn thừa được loại bỏ ngay lập tức. Để ước tính tăng trưởng, 20%
ốc được lấy mẫu ngẫu nhiên từ mỗi ao trong khoảng thời gian 30 ngày để đo trọng
lượng cơ thể riêng lẻ và đếm số lượng ốc trên mỗi kg. Không có tác nhân hóa học
hoặc kháng sinh được sử dụng trong toàn bộ thời gian thử nghiệm. Việc phân loại
theo kích cỡ không được thực hiện ở bất kỳ ao nào trong suốt thời gian nuôi. Ốc
hương được nuôi cho đến khi chúng đạt kích cỡ thị trường là 150 con ốc / kg.
Ao đất
Ba ao đất 20,0 x 19,0 m và sâu 1,2 m được sử dụng cho các thử nghiệm nuôi
cấy (Hình 2). Tổng diện tích ao đất để phát triển là 1.200 m2. Tường ao có chiều
cao 1,5 m, chiều rộng 3,0 m ở đáy và 2,5 m chiều rộng ở đỉnh và đáy ao được phủ
cát thô có độ dày khoảng 10-15 cm. Mỗi ao nuôi được rào bằng lưới nhựa có kích
thước mắt lưới 15,0 mm và chiều rộng 1,2 m, được hỗ trợ bằng khung tre để tăng
cường. Lưới nhựa phải được chôn dưới cát ở độ sâu khoảng 6 cm để hạn chế sự di
chuyển của ốc dọc theo đáy ao và thành ao, và dễ dàng cho thu hoạch. Trước khi
bắt đầu phát triển, tất cả các ao đã được phơi khô trong 2 tuần và được cấp đầy


nước, nước biển tự nhiên không lọc được lấy từ một con kênh gần đó cho đến độ
cao mực nước 70 cm. Mực nước trong ao được duy trì ở mức 70 cm bằng cách
thêm nước biển để thay thế lượng nước mất do rò rỉ và bốc hơi. Các ao nuôi được
cung cấp nguồn nước không lọc, nước biển tự nhiên lấy từ hệ thống lấy nước biển.
Hệ thống nước biển được trang bị một động cơ 5,5 mã lực được trang bị máy bơm
nước có đường kính 12,5 cm của đường ống ra. Lượng nước biển bao gồm một
ống nhựa PVC đường kính 12,5 cm nằm ngang ra biển. Nước biển được đưa đến
từng ao thông qua kênh đào chính có chiều rộng 80 cm và sâu 30 cm, và ống phân
phối PVC đường kính 15,0 cm (đầu vào). Ống thoát nước có đường kính PVC 12,5
cm được sử dụng làm đầu ra. Năm mươi phần trăm nước biển đã được trao đổi
trong khoảng thời gian 15 ngày. Hai máy thổi khí (2 Hp) đã được sử dụng để cung
cấp lượng không khí lớn cho tất cả các ao nuôi. Các ống nhựa PVC có đường kính
2,54 cm được nối với đầu ra của máy thổi khí và mở rộng đến đê ao của mỗi ao.
Bốn ống polyethylen (PE) dài 18 m và đường kính 1,6 cm được nối với ống PVC
và kéo dài xuống đáy mỗi ao. Trên ống PE, có 10 lỗ đường kính 1,5 mm và khoảng
cách giữa các lỗ liền kề là 2 m. Các ống PE được duy trì cách đáy ao 10 cm bằng
que tre. Máy sục khí được vận hành hàng ngày trong 16 - 20 giờ trừ khi cho ăn và
nghỉ máy thổi.
Những con ốc được cho ăn với cá tạp tươi đủ nhu cầu (tỷ lệ tương tự về lượng
thức ăn được cung cấp hàng ngày trong thí nghiệm ao vải) một lần mỗi ngày vào
buổi sáng (10:00 h). Hoạt động cho ăn được theo dõi hàng ngày bằng bẫy mồi. Để
ước tính tăng trưởng, 20% ốc được lấy mẫu ngẫu nhiên từ mỗi ao trong khoảng
thời gian 30 ngày để đo trọng lượng cơ thể riêng lẻ và đếm số lượng ốc trên mỗi
kg. Không có tác nhân hóa học hoặc kháng sinh được sử dụng trong toàn bộ thời
gian thử nghiệm. Việc phân loại theo kích cỡ đã không được thực hiện trong bất kỳ
ao nào trong suốt giai đoạn phát triển. Ốc hương được nuôi cho đến khi chúng đạt
kích cỡ thị trường là 150 con / kg.


Hình 1. Sản xuất B. areolata đến kích thước có thể bán được bằng cách sử dụng
các ao vải có dòng chảy quy mô lớn 6.0x12.0x0.4 m.


Hình 2. Sản xuất B. areolata đến các kích cỡ có thể bán được bằng cách sử dụng
các ao đất quy mô lớn 20.0x19.0x1.2 m.
Các thông số đo đƣợc Tăng trƣởng và tỷ lệ sống
Đo trọng lượng tăng trưởng (g) được thực hiện khi bắt đầu thí nghiệm phát
triển, sau đó các lần tiếp theo vào ngày 30, 60, 90, 120, 150 và 180. Đã lấy mẫu
ngẫu nhiên 3.000 con ốc từ mỗi bể thí nghiệm. Trọng lượng ướt của tất cả các con
ốc từ mỗi bể được đo riêng đến 0,01 g trên cân điện tử. Hiệu suất tăng trưởng đã
được xác định và việc sử dụng thức ăn được tính như sau (Tan, Mai & Luifu 2001;
Ye và cộng sự 2006; Liu và cộng sự 2006):
Tăng cân (WG) = Cân nặng cuối cùng (g) - Cân nặng ban đầu (g)
Tốc độ tăng trưởng cụ thể (SGR) = 100 (ln Wf - ln Wi) / T
Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) = Lượng thức ăn (g) / trọng lượng tăng (g)
Tỷ lệ sống (SR) = 100 x (số ốc cuối cùng) / (số ốc ban đầu)
Phân tích chi phí
Các thành phần của phân tích tài chính được phân loại theo đầu tư ban đầu,
chi phí sở hữu, chi phí vận hành và tổng chi phí (Adams và Pomeroy, 1992;
Rubino, 1992; Fuller et al., 1992).
Yêu cầu đầu tư cho xây dựng trang trại trên nền nuôi ốc hương giống với quy mô
thị trường đã được đánh giá. Các yêu cầu đầu tư bao gồm xây dựng ao nuôi và nhà
ở, hồ chứa nước biển, máy bơm nước biển và nhà ở, máy thổi khí và nhà ở, chỗ ở
cho lao động và văn phòng, thiết bị và thiết bị vận hành.
Chi phí cố định trên mỗi chu kỳ sản xuất bao gồm tiền thuê đất, khấu hao và
tiền lãi đầu tư. Khấu hao hàng năm được ước tính bằng phương pháp đường thẳng
dựa trên tuổi thọ hữu ích dự kiến của từng hạng mục thiết bị. Tài sản được coi là
không có giá trị còn lại cho tất cả các vật phẩm cấu thành các cơ sở khi hết thời
gian sử dụng. Tuổi thọ của tất cả các đơn vị và thiết bị phát triển đã được chỉ định
một tuổi thọ hữu ích trong khoảng từ 2 đến 5 năm. Tiền lãi được tính ở mức 3.0%
mỗi năm cho tất cả các mặt hàng không dùng được trong trang trại. Sửa chữa và


bảo trì cũng được tính ở mức 5,0% mỗi năm cho tất cả các mặt hàng không dùng
được.
Chi phí vận hành trên mỗi chu kỳ sản xuất phát sinh khi hoạt động thực tế của
đơn vị tăng trưởng và bao gồm mua giống, sửa chữa và bảo trì, nhân công, thức ăn,
điện, nhiên liệu và lãi cho vốn hoạt động. Chi phí để mua giống ốc hương là US $
0,016 cho mỗi con. Ốc hương được cho ăn thịt cá tươi với chi phí US $ 27,27 / kg
và tỷ lệ chuyển đổi thức ăn là 1,68-2,0. Việc sửa chữa và bảo trì được ước tính theo
tỷ lệ phần trăm của chi phí đầu tư (5%) cho nhà ở, đơn vị phát triển, ao đất, hồ
chứa và chi phí thiết bị vận hành. Điện được sử dụng để vận hành các máy bơm và
các đơn vị chiếu sáng khác nhau trong trang trại. Phí trung bình là $ 0,03 mỗi
KWh. Yêu cầu lao động dựa trên nhu cầu cụ thể cho chu kỳ sản xuất của trang trại
được đề xuất. Hai lao động (toàn thời gian) đã được chỉ định để vận hành trang trại
và một chi phí lao động là US $ 155,10 mỗi tháng. Đất có diện tích 4.800 m2 là
tiền thuê thực tế từ khu vực tư nhân với mức giá 792 USD mỗi năm. Chi phí lãi
vay cho vốn hoạt động dựa trên lãi suất cho vay của ngân hàng năm 2007 (3,0%
mỗi năm) đối với loại hình kinh doanh này.
Phân tích lợi nhuận
Lợi nhuận ròng cho sản xuất tăng trưởng được tính theo giá thị trường hiện tại
của ốc hương tại cổng trang trại năm 2007 (9,44 USD / kg). Lợi nhuận gộp trên
mỗi chu kỳ sản xuất được tính từ tổng sản lượng nhân với giá bán. Lợi nhuận ròng
trên mỗi chu kỳ sản xuất được tính từ tổng lợi nhuận trừ đi tổng chi phí cho mỗi
chu kỳ sản xuất (Rubino, 1992; Fuller et al., 1992). Thời gian hoàn vốn được tính
từ tổng đầu tư chia cho lợi nhuận ròng trên mỗi chu kỳ sản xuất.
CÁC KẾT QUẢ
Tăng trƣởng và sản xuất
Tăng trưởng của B. areolata về trọng lượng cơ thể trong khoảng thời gian 6
tháng được thể hiện trong Hình 3. Kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình
của trọng lượng cơ thể là 0,91-1,07 g / tháng và 0,82 - 0,98 g / tháng tương ứng đối


với ao vải và ao đất thử nghiệm. Các con ốc cho cả ao vải và thử nghiệm ao đất có
thể đạt kích cỡ thị trường trong vòng 6 tháng. Vào cuối thí nghiệm, trọng lượng cơ
thể cuối cùng của ốc hương dao động trong khoảng 5,6 - 6,6 g và 5,2 - 6,2 g đối
với các thử nghiệm ao vải và ao đất, tương ứng với kích thước 150 - 180 và 161 200 ốc / kg, tương ứng. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và tỷ lệ sống cuối cùng
của ốc trong thử nghiệm ao vải lần lượt là 1,82 và 98,0%, và 2,39 và 81,0% đối với
các thử nghiệm ao đất. Tổng sản lượng trên mỗi chu kỳ sản xuất lần lượt là 1.930
và 1.760 kg cho các thử nghiệm ao vải và ao đất. Dữ liệu thực tế được sử dụng để
sản xuất B. areolata đến kích cỡ có thể bán được ở các ao vải có dòng chảy quy mô
lớn và ao đất được trình bày trong Bảng 1.
Phân tích chi phí
Dữ liệu trang trại (tổng diện tích trang trại, kích thước ao và tổng diện tích
ao), dữ liệu nuôi (trọng lượng ban đầu trung bình, mật độ thả) và dữ liệu thu hoạch
(thời gian nuôi, trọng lượng trung bình khi thu hoạch, tỷ lệ sống cuối cùng, tỷ lệ
chuyển đổi thức ăn và năng suất) được dựa trên dữ liệu thực tế trong Bảng 1 và các
thông số được sử dụng để phân tích chi phí để sản xuất ốc hương đến kích cỡ có
thể bán được trong ao vải và thử nghiệm ao đất được trình bày trong Bảng 2 đến 7.
Yêu cầu đầu tư được ước tính là US $ 18, 629,6 và US 8, 832.3 cho các thử
nghiệm ao vải và ao đất, tương ứng (Bảng 2). Ba khoản đầu tư hàng đầu của thử
nghiệm ao vải là xây dựng ao nuôi và nhà ở (71,19%), tiếp theo là nhà ở và cơ sở
vật chất (8,48%), máy bơm nước biển và nhà ở (5,09%). Đối với thử nghiệm ao
đất, ba khoản đầu tư hàng đầu là xây dựng ao nuôi (35,65%), tiếp theo là nhà ở và
cơ sở vật chất (17,88%) và máy thổi khí và nhà ở (14,29%). Ba thành phần của
trang trại lần lượt chiếm 84,76 và 67,82% tổng vốn đầu tư cho ao vải và thử
nghiệm ao đất. Chi phí cố định cho mỗi chu kỳ sản xuất cho thử nghiệm ao vải
được ước tính là US $ 2.381,6 và các nhóm chi phí cố định chính trong thử nghiệm
ao vải là khấu hao (92,6%), sửa chữa và bảo trì (4.6) và lãi trên chi phí cố định (
2,8%). Đối với thử nghiệm ao đất, chi phí cố định trên mỗi chu kỳ sản xuất là US1


USD, 317,8 bao gồm khấu hao (92,6%), sửa chữa và bảo trì (4.6) và lãi cho chi phí
cố định (2,8%) (Bảng 3 và 4). Chi phí cố định cho mỗi kg của thử nghiệm ao vải
(US1,23) cao hơn so với thử nghiệm ao đất (0,75 đô la Mỹ).

Hình 3. Tăng trưởng trọng lượng cơ thể của con giống B. areolata được nuôi đến
kích cỡ có thể bán được trong các ao vải có dòng chảy và ao đất quy mô lớn
Chi phí vận hành cho mỗi chu kỳ sản xuất được ước tính là US $ 10,761,6 và
US $ 8,844,5 cho các thử nghiệm ao vải và ao đất tương ứng (Bảng 5). Ba chi phí
vận hành hàng đầu của thử nghiệm ao canvass là mua cá con (37,74%), tiếp theo là
lao động (17,56%) và điện (17,56%). Đối với thử nghiệm ao đất, ba chi phí vận
hành hàng đầu là mua cá con (45,92%), tiếp theo là nhiên liệu cho sục khí
(18,58%) và thức ăn (13,37%). Ba thành phần của trang trại lần lượt chiếm 72,86
và 77,87% tổng vốn đầu tư cho các thử nghiệm ao vải và ao đất. Chi phí vận hành
cho mỗi kg của thử nghiệm ao vải (US $ 5,58) cao hơn so với thử nghiệm ao đất
(US $ 0,03) như được trình bày trong Bảng 6


Tổng chi phí cho mỗi chu kỳ sản xuất của thử nghiệm ao canvass được ước
tính là US $ 13,143.3, bao gồm chi phí vận hành và chi phí sở hữu tương ứng là
81,88 và 18,12%, và các thử nghiệm ao đất là US $ 10,162,4 với chi phí vận hành
và chi phí sở hữu lần lượt là 87,03 và 12,97%. Tổng chi phí cho mỗi kg của thử
nghiệm ao canvass (US $ 6,81) cao hơn so với thử nghiệm ao đất (US $ 5,77).
Phân tích lợi nhuận
Các thông số được sử dụng để phân tích chi phí để phát triển từ cá con
babylon phát hiện đến kích cỡ có thể bán được trong ao vải và thử nghiệm ao đất
được trình bày trong Bảng 7. Phân tích kinh tế dựa trên giá của ốc hương tại cổng
trại năm 2007 là US9 0,44 mỗi kg. Lợi nhuận gộp trên mỗi chu kỳ sản xuất được
ước tính lần lượt là US $ 18, 219,2 và US16, 614,4 cho các thử nghiệm ao vải và
ao đất, và US $ 5, 075,9 và US6, 452.0 cho lợi nhuận ròng trên mỗi chu kỳ sản
xuất. Lượng hòa vốn được ước tính là 616,9 và 298,8 kg mỗi chu kỳ sản xuất cho
các thử nghiệm ao vải và ao đất, và lần lượt là 1,8 và 0,7 cho các giai đoạn hoàn
vốn mỗi năm.
THẢO LUẬN
Bảng 1. Dữ liệu thực tế được sử dụng để phân tích kinh tế cho sự phát triển của cá
thể B. areolata đến kích cỡ có thể bán được trong các ao vải có dòng chảy quy mô
lớn và ao đất
Tham số

Ao vải

Ao đất

3,2

3,2

6.0x12.0x0.

20.0x19.0x1.

4

2

Diện tích đáy ao (m2)

72

380

Số lượng ao

16

3

1,152

1,14

1,2

1,2

Dữ liệu trang trại
Tổng diện tích trang trại (m2)
Kích thước ao (m)

Tổng diện tích phát triển (m2)
Tổng khối lượng ao thả nước biển (m3)


Tổng diện tích nhà ở và cơ sở vật chất (m2)

400

400

Trọng lượng ban đầu (g / ốc)

0.30

0.30

Kích thước ban đầu (ốc / kg)

3,000

3

280

280

Số lượng ốc trên mỗi ao (cá nhân)

20,16

106,4

Tổng số ốc trên mỗi vụ (cá nhân)

322,5

319,2

6

6

0.27

0.27

3,290

4,38

Trọng lượng cuối cùng (g / ốc)

5.6 – 6.6

5.2 – 6.2

Kích thước cuối cùng (cá nhân / kg)

150 – 180

160 – 200

Tốc độ tăng trưởng (g / tháng)

0.91 – 1.07

0.82 – 0.98

Tỷ lệ sống cuối cùng (%)

98.0

81.0

Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR)

1.82

2.39

Năng suất trung bình mỗi ao (kg)

120

586

Tổng sản lượng trên mỗi chu kỳ sản xuất (kg)

1,93

1,76

Giá bán tại cổng trại ($ US / kg)

9.44

9.44

Phát triển dữ liệu

Mật độ thả (số m-2)

Thời gian nuôi (mo / vụ)
Chi phí thức ăn ($ US / kg)
Tổng lượng thức ăn được sử dụng (kg / chu kỳ sản
xuất)
Dữ liệu thu hoạch

Bảng 2. Các yêu cầu đầu tư ước tính cho sự phát triển của cá thể B. areolata đến kích
cỡ có thể bán được quy mô lớn có dòng chảy trong các ao vải và ao đất
Ao vải

Mục

$US

Ao đất
%

$US

%

71.19

-

-

Mười sáu ao vải
(6.0x12.0x0.4 m) và
nơi ở

13,261.8


Ba

ao

đất

(20.0x19.0x1.2 m)
Chỗ ở và cơ sở vật
chất
Đào ao thả nước
biển ao
Máy bơm nước biển
và nhà ở
Máy thổi khí và nhà


-

-

3,148.6

35.65

-

8.48

1,578.8

17.88

1,578.9

3.39

631.5

7.15

631.5

5.09

947.3

10.73

947.3

3.39

1,263.0

14.29

631.5

1.69

-

-

315.8

1.69

315.8

3.58

947.3

5.08

947.3

10.72

18,629.6

100

8,832.3

100

Máy bơm nước biển
cho nước biển chảy
qua
Thiết bị vận hành
(máy đo độ mặn,
nhiệt kế, ect)
Linh tinh
Tổng mức đầu tư

Bảng 3. Khấu hao ước tính, chi phí lãi vay, sửa chữa và bảo trì để sản xuất B.
areolata đến kích cỡ có thể bán được quy mô lớn có dòng chảy trong các ao vải và ao
đất
Ao vải

Mục

Chi phí

Khấu
hao
hàng
năm

Ao đất

1

Sửa
chữa
/ bảo
trì
hàng
năm

Chi
phí
lãi
hàng
năm

Chi
phí

Khấu
hao
hàng
năm

1

Sửa
chữa
/ bảo
trì
hàng
năm

Chi
phí
lãi
hàng
năm

2

2

(US$)

(US$)

(US$
)

(US$
)

(US$)

(US$)

(US$
)

(US$
)

Ao vải và nơi ở (5) *

13,261.
8

2,652.
4

79.6

132.6

-

-

-

-

Ao đất (5) *

-

-

-

-

3,148.
6

629.7

18.9

31.5


Chỗ ở và cơ sở vật chất (3) *

1,578.9

526.3

15.8

26.3

Ao đất thả nước (5) *

631.5

126.3

3.8

6.3

Máy bơm nước biển và nhà ở (3) *

947.3

315.8

9.5

15.8

Máy thổi khí và nhà ở (3) *
Máy bơm nước cho dòng chảy qua
(2) *

631.5

210.5

6.3

10.5

315.8

157.9

4.7

Thiết bị vận hành (3) *

315.8

105.3

Linh tinh (3) *

947.3

315.8
4,410.
3

Tổng chi phí mỗi năm

1,578.
8
631.5

526.3

15.8

26.3

126.3

3.8

6.3

947.3
1,263.
0

315.8

9.5

15.8

421.0

12.6

21.1

7.9

-

-

-

-

3.2

5.3

315.8

105.3

3.2

5.3

9.5

15.8

947.3

9.5

15.8

132.4

220.5

315.8
2,440.
2

73.3

122.1

1

Các số trong ngoặc là đời sống kinh tế trong năm. Chi phí lãi hàng năm cho
tất cả các mục được ước tính là 3%; 2 lần sửa chữa / bảo trì hàng năm cho tất cả
các hạng mục được ước tính là 5%.
Bảng 4. Chi phí cố định ước tính cho sự phát triển của cá thể B. areolata đến
kích cỡ có thể bán được trong các ao vải chảy qua quy mô lớn và ao đất
Ao vải

Mục

Ao đất

$US

%

$US

%

Khấu hao hàng năm

4,410.3

92.6

2,440.2

92.6

Phí lãi hàng năm

132.3

2.8

73.3

2.8

Sửa chữa / bảo trì hàng năm

220.5

4.6

122.1

4.6

Chi phí cố định mỗi năm

4,763.1

100

2,635.6

100

Chi phí cố định cho mỗi chu kỳ sản xuất 1

2,381.6

1,317.8

Chi phí cố định cho mỗi kg 2

1.23

0.75

1

Một chu kỳ sản xuất là 6 tháng; 2 năng suất trên mỗi chu kỳ sản xuất lần lượt là

1.930 và 1.760 kg đối với ao canvass và ao đất.
Bảng 5. Chi phí vận hành ước tính trên mỗi chu kỳ sản xuất để phát triển từ cá thể
B. areolata đến kích cỡ có thể bán được trong các ao vải có dòng chảy quy mô lớn
và ao đất
Mục
Mua cho người chưa thành niên

Ao vải

Ao đất

$US

%

$US

%

4,061.7

37.7

4,061.7

45.9


4
Nhiên liệu và chất bôi trơn để bơm nước
biển
Nhiên liệu và chất bôi trơn cho sục khí
Điện cho sục khí (máy thổi khí)

821.8

7.64

328.7

-

-

1,643.6

1,889.2

Nuôi

888.3

Lao động (toàn thời gian)

2

1,889.2

17.5

17.5
6

18.5
8

-

6
8.25

3.72

1,182.6

944.6

13.3
7
10.6
8

Sữa chữa và bảo trì

931.5

8.66

441.6

4.99

Lợi ích về chi phí hoạt động

279.9

2.59

241.7

2.74

100

8,844.5

100

Chi phí vận hành trên mỗi chu kỳ sản xuất 1
Chi phí hoạt động mỗi năm
Chi phí vận hành mỗi kg 2
1

10,761.
6
21,523.

17,689.

2

0

5.58

5.03

Một chu kỳ sản xuất là 6 tháng; 2 Năng suất trên mỗi chu kỳ sản xuất lần lượt là

1.930 và 1.760 kg đối với ao vải và ao đất.
Bảng 6. Tổng chi phí ước tính cho mỗi chu kỳ sản xuất để phát triển từ cá con B.
areolata đến kích cỡ có thể bán được trong ao vải có dòng chảy quy mô lớn và ao
đất
Mục

Ao vải

Ao đất

$US

%

$US

%

Giá cố định

2,381.7

18.12

1,317.9

12.97

Khấu hao

2,205.2

16.78

1,220.1

12.01


Sở thích

66.2

0.51

36.7

0.36

Sửa chữa và bảo trì

110.3

0.84

61.1

0.60

10,761.6

81.88

8,844.5

87.03

4,061.7

30.90

4,061.7

39.97

821.8

6.25

328.7

3.23

-

-

1,643.6

16.17

1,889.2

14.37

-

-

888.3

6.76

1,182.6

11.64

1,889.2

14.37

944.6

9.29

931.5

7.09

441.6

4.35

279.9

2.13

241.7

2.38

13,143.3

100

10,162.4

100

Chi phí vận hành
Mua cho người chưa thành
niên
Nhiên liệu và chất bôi trơn
để bơm nước biển
Nhiên liệu và chất bôi trơn
cho sục khí
Điện cho sục khí (máy
thổi khí)
Nuôi
Lao động (toàn thời gian)
Sữa chữa và bảo trì
Lợi ích về chi phí hoạt
động
Tổng chi phí cho mỗi chu
kỳ sản xuất 1
Tổng chi phí mỗi năm

26,286.6

20,324.8

6.81

5.77

Tổng chi phí cho mỗi kg 2
1

Một chu kỳ sản xuất là 6 tháng; 2 năng suất trên mỗi chu kỳ sản xuất lần lượt là

1.930 và 1.760 kg đối với ao vải và ao đất.
Bảng 7. Phân tích kinh tế cho sự phát triển của cá thể B. areolata đến các kích cỡ
có thể bán được trong các ao vải chảy qua quy mô lớn và ao đất. Một chu kỳ sản
xuất là 6 tháng
Thông số
Năng suất

Ao vải

Ao đất


Năng suất trên mỗi chu kỳ sản xuất (kg)

1,93

1,76

Yêu cầu đầu tư1 ($ US)

18,629.6

8,832.3

Chi phí cố định ($ US mỗi chu kỳ sản xuất)

2,381.6

1,317.8

Chi phí hoạt động ($ US mỗi chu kỳ sản xuất)

10,761.6

8,844.5

Tổng chi phí ($ US mỗi chu kỳ sản xuất)

13,143.3

10,162.4

Lợi nhuận gộp2 ($ US mỗi chu kỳ sản xuất)

18,219.2

16,614.4

Lợi nhuận ròng ($ US mỗi chu kỳ sản xuất)

5,075.9

6,452.0

Lợi nhuận ròng ($ US mỗi năm)

10,151.8

12,904.0

2.63

3.67

Hòa vốn với số lượng (kg trên mỗi chu kỳ sản xuất)

616.99

298.82

Hòa vốn bằng tiền mặt ($ US mỗi chu kỳ sản xuất)

5,808.7

2,803.8

1.8

0.7

Chi phí

Trả về

Lợi nhuận ròng (US $ mỗi kg)

Thời gian hoàn vốn mỗi năm
1

Đối với toàn bộ hoạt động của 16 ao vải (6x12x0,4 m) và 3 ao đất (20x19.0x1.2

m); 2 giá thị trường hiện tại tại cổng trại cho babylon phát hiện là 9,44 USD / kg
trong năm 2007
Nghiên cứu này cung cấp kết quả tốt trong phân tích kinh tế rằng các yêu cầu
đầu tư của thử nghiệm ao vải (US $ 18, 629,6) cao hơn so với thử nghiệm ao đất ($
8, 832.3). Ưu điểm chính của thử nghiệm ao đất là chi phí đầu tư xây dựng ao và
nhà ở thấp hơn (35,65%) so với thử nghiệm ao canvass (71,19%). Tổng chi phí cho
mỗi chu kỳ sản xuất của thử nghiệm ao đất có chi phí cố định thấp hơn (12,97%)
so với thử nghiệm ao vải (18,12%). Cuối cùng, lợi nhuận ròng trên mỗi chu kỳ sản
xuất của ao vải (US $ 5, 075,9) thấp hơn so với thử nghiệm ao đất (US $ 6,452.0)
và thời gian hoàn vốn được ước tính là 1,8 và 0,7 chu kỳ sản xuất cho ao canvass
và đất thử nghiệm ao, tương ứng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng sản xuất ốc hương
trong ao đất có lợi nhuận cao hơn so với ao vải. Chaitanawisuti et al. (2002) đã báo
cáo rằng một sản xuất thương mại thí điểm của babylon đốm trong các ao canvass


với tổng diện tích nuôi là 135 m2 mang lại lợi nhuận gộp là 5747,2 đô la Mỹ và lợi
nhuận ròng là 1128,2 đô la Mỹ thấp hơn nghiên cứu này. Kritsanapfox et al. (2006)
đã báo cáo tính khả thi của việc phát triển B. areolata đối với độc canh và hai thử
nghiệm nuôi ghép với cá vược (Lates calcarifer) hoặc cá sữa (Chanos chanos)
trong ao đất quy mô lớn. Nghiên cứu này cung cấp kết quả tốt trong sự tăng trưởng
và tỷ lệ sống của babylon đốm trong ao đất. Mức tăng trọng lượng cơ thể trung
bình của ốc sên trong nuôi độc canh lần lượt là 5,39 và 4,07 g và 4,25 g đối với
những con được nuôi trong nuôi ghép với cá vược hoặc cá sữa. FCR lần lượt là
2,69, 2,96 và 2,71 đối với ốc được nuôi trong chế độ độc canh, nuôi ghép với cá
vược và cá sữa, và tỷ lệ sống cuối cùng lần lượt là 84,94, 74,30 và 81,20%. Các
vấn đề quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng chậm và phân bố kích thước của ốc
hương trong ao đất là vệ sinh đất do thấm ao, tăng độ mặn do bốc hơi nước, giảm
độ mặn do mưa lớn, suy giảm nhanh độ kiềm, chiến lược cho ăn phù hợp và sự
xâm lấn của ốc sên (Cerithium sp.). Đây có thể là do thực phẩm quá mức được
cung cấp gây ra sự suy giảm chất lượng nước và suy giảm đáy ao. Cạnh tranh thức
ăn từ các loài săn mồi khác nhau xảy ra tự nhiên trong các ao đất như tôm sú (P.
monodon), cua bơi (Portunus pelagicus), cua bùn (Scylla sp), cá chép (Orechormis
mossambica); suy giảm chất lượng nước đặc biệt là tổng kiềm gây ra việc cho ăn
ốc hương phát hiện chậm hơn, giảm độ mặn trong mùa mưa khiến cho ăn chậm và
tăng trưởng chậm, và sự cạnh tranh khoáng chất từ số lượng lớn ốc Cerithium sp.
đặc biệt là canxi cho sự hình thành vỏ và chậm sự phát triển.
Trong nghiên cứu hiện tại, phân tích sản xuất và kinh tế được thực hiện để sản
xuất B. areolata đến kích cỡ có thể bán được trên thị trường bằng cách sử dụng sản
xuất quy mô lớn các ao đất cho thấy rằng ốc hương có thể được nuôi thành công
đến kích cỡ có thể bán được trong ao đất. Nghiên cứu hiện tại về cơ bản đã chứng
minh rằng nó có lợi thế trong việc nuôi ốc hương trong các ao đất như ao nuôi tôm
bị bỏ hoang bằng cách thả những thả giống đến kích cỡ có thể bán được. Do đó,
độc canh của ốc hương là thân thiện với môi trường vì không có chất hóa học và


kháng sinh trong suốt thời gian nuôi, và hấp dẫn về mặt kinh tế với các trang trại
nuôi tôm bỏ hoang được phê duyệt, dẫn đến việc tái sử dụng hiệu quả các ao nuôi
tôm bỏ hoang, lợi nhuận kinh tế tốt hơn và ít ô nhiễm môi trường hơn.
Kết quả của nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho tính khả thi sinh học
của việc nuôi ốc hương trong ao đất. Cần tiếp tục kiểm tra tính khả thi của việc sản
xuất các kích cỡ có thể bán được của ốc hương trong vận hành ao nuôi trồng thí
điểm, mặc dù lợi nhuận rất nhỏ, sản xuất với tỷ lệ sống 80% và giá bán là 9,44
USD / kg là khả thi về mặt kinh tế theo các giả định được sử dụng. Lợi nhuận cũng
có thể được cải thiện bằng cách nhắm mục tiêu sản xuất, và giá cả thị trường và
khu vực. Nhìn chung, ốc hương được bán không thể bán được bằng các đặc điểm
còi cọc và dị dạng có lẽ liên quan đến tốc độ tăng trưởng thấp hơn (tức là trọng
lượng trung bình cuối cùng) và tỷ lệ sống. Giảm thời gian nuôi xuống còn 5 tháng
và giảm giá cá con xuống còn 0,01 đô la mỗi con giúp cải thiện đáng kể tính khả
thi về kinh tế, lợi nhuận cao hơn và chu kỳ sản xuất nhiều hơn mỗi năm.
Phân tích kinh tế này nhằm mục đích hướng dẫn và phải được sửa đổi để phản
ánh các tình huống riêng lẻ. Tuy nhiên, việc áp dụng các kết quả này cho các mức
sản xuất thương mại nên được ưu tiên bằng cách kiểm tra cẩn thận các thông số
khác có thể quan trọng như suy giảm chất lượng nước ở mật độ thả cao. Cần tập
trung nghiên cứu sâu hơn cho thiết kế ao, quản lý nước biển và đáy ao, chiến lược
cho ăn và cạnh tranh thức ăn và môi trường sống do các sinh vật tự nhiên, kỹ thuật
thu hoạch, v.v ... để thành công trong hoạt động nuôi trồng thương mại của ốc
hương trong ao đất .
LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi cảm ơn Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan (NRCT) đã cung
cấp quỹ cho nghiên cứu này trong năm tài chính 2003-2007. Tôi đặc biệt muốn gửi
lời cảm ơn chân thành đến Giáo sư Tiến sĩ Yutaka Natsukari, Khoa Thủy sản, Đại
học Nagasaki, vì các giám sát viên của ông về nghiên cứu và sửa đổi bản thảo này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Adams CM, Pomeroy RS (1992). Economics of size and integration in
commercial hard clam culture in the southern United States. J. Shellfish Res.,
11: 169-176.
2. Chaitanawisuti N, Kritsanapuntu S, Natsukari Y (2002). Economic analysis of a
pilot commercial production for spotted learwa Babylonia areolata Link, 1807
marketable sizes using a flow-through culture system in Thailand. Aquaculture
Res., 33: 1-8.
3. Fuller MJ, Kelly RA, Smith AP (1992). Economic analysis of commercial
production of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii postlarvae using a
recirculating learwater culture system. J. Shellfish Res., 11: 75-80.
4. Kritsanapuntu S, Chaitanawisuti N, Santhaweesuk W., Natsukari Y (2006).
Growth, production and economic evaluation for monoculture and polyculture
of juvenile spotted Babylon (Babylonia areolata) to marketable sizes using
large-scale operation of earthen ponds. J. Shellfish Res., 25(3): 913-918.
5. Rubino MC (1992). Economic of red claw Cherex quadricarinatus aquaculture.
J. Shellfish Res., 11: 157-162.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×