Tải bản đầy đủ

Embryonic and larval development of babylonia

c

c ea n o

a

lo g i c
a

.

i l: h

a

E m

xy be @

s s e o


P re

n e

26 3

C a n

d la
a

b e i (A l t e n

e n

o

t

ee a n o

f o

v
en U n i e
rs i ty

X ia m

,

X i

,

gr aP h y

ce

eT
h
o

s

b

e o n

u

an d qe
sta

v e

s

at in

ge

igl

l0
()
,

al

o n

s

er

r

de

h

ac
e

agt

e

o

e
b

f ht
a

i

le

gh
t

f 360

o

50 0 m m

s

e

em

e
b

u

.

n

id

on

e

iv e d 1 1

Pr

at

o

ry of

in ht

e

P e la
g i c st

Ke
y

w

o

r
d

tr

ol

n

a

B
the
a

B

,

d

B

.

ia

ia

u

s

o

.

n s

u c

od

b r ) ’o

Th

.

,

19 8 1) (G

fn

5 c o a s
,

e e

P

te
d

a e

h

S e ie

e n

ta
l

2 0 J an

u a

n

vi or

m

ot

aB by

o sa e

n l
a s tr o

a :

Po d

t
x u e

lL u
F

n e e o

f th

s
M in i t yr

e

e a
t io n

f E du

o

,

a

r

e
b

ot

cO

f

2 0 0 3 ; ac

IO n ia

aB
g g m as

e e

Th

.

l…

e
d

.

t 4 5 d a

e r

ft

rv

al k

ir g h t te

e

s

e op
d

w ly h a t h
C

of n

of

se s

ry 2 0 0 4

a e a n

r
V

e
d

hT

ly

se

o sa e

ha b e i

e

m b yr

n e

,

,

o

e

s u

,

o s a e

nt
e

to

e r

b

r

m

fo
o s e

en

l a vr

a

ile

,

a

o

to g e th e r

o s a e

z e

B h a b e i (U

e

e

d

u

li v i n g i n

e r

tw o s u

m

i es i
as

w i th

(Sow

d G i t et

the

ub pe

g in

b

a n

s

.

bei

,

die s o n

tw o s

,

o
b e i, b e l o
n g in g t

d ot

( A l t en

ce

a

a e

p

s tu

of ht

h

inid

o s a e

b

t re e e

t su

o r

b

-

pe

o

Ph l g y
e

idn aet

ht at

fu l l s P ce i e

ju v

s a

,

o r

u
m

n

O
d in g a
u UI r, E

rn

ia :l d

l

e@

jin gx l na

·


.

~

on

ht

dd
e

a

e

e s o

a s

in g le

c el

ft

o n e

g a 】c


o

fr

els

l

,

s

ht

ig
s

aP p
e ar


27

w

o

v e

f C h in

a

is

e

su

le

n

al

tru

al

s u la

te

ac h

g h
t

g

e

in tr ac

igl

w ih
t

n

d

an

e n

,

ile

ub

.

dd y

15

a e o n

it s

rne

ar e a s

15

e o n s u r ne

e

n

w

e

er

r

aer v ieht

eth
n
e t
m
e
in a
r s
a ust (
s
ti n
o of h
et ge

o

e

lo
p

f P or

on

s

ig
n

de

s

et
h

s o

id
e
c a

d

bra
r

n c

ab l e

de

s a

s

rem

gh
t

ou ht

ea s

an

ga

st u

ta

de
o

f

a

o r

n

s

,

of C ih an
,

d
n

y

d d
e

iu

spe

o

eea u s e

b

h e ll

eb

a s c r a

v ae

of

as

s s

t
u

rn o

ou
m

ben
e

ide

s

.

t io n

ft

u

of

e

th
te s

al

var

n
d

e

b ir

e

er h
t

an

20 se
p

t
h

th

(e
L b

do

n e

Ho w

l
.

N

f d e s iC
r
,

r
ou

in h
t
e v er

ts
a

l

a

d

sO
r

er p
o

Th
e
s

an

Pr o

e

of ht
.

er t i e
,

c

du

r
u

icr tP i no
s

o

rP

c e s
i

19 3 1 ) o
r

k h
ih

r e

et
h

s s a r

i n lP y

s

,

s

u r,

,

r

t

co as

t

s tr o

f

5

o

ile

g s la r

w

t

dle d by L

aN

bo

he

a s

19 3 0

pr h 0 1g
O y of
s

he l

.

E a r l y i n ht

e

e

o ng

al

i lly im p
o rt

he

acn

n

rc a

at
a

h e l le

a s

t

a

l

var

e n

l i n C h in

m a et ir

br

ol Pm

it d
a l

.

cn

v e

de

s

a s

ap

er s

fu m

ap

m e ri d io

are

a n

a te r e o

w

e

,

e

d

u irn
d

C

m in g

m h
t

an

m b ry

e e

25

tA

if n h d a y as

n

f h
t

s t eo a st o

t ae
h

b s t r a t e at

ag

1 2 0 0 m m in

re 9 0 0

d

s:

an d C lu 19 9 8 )
s a n

pe

l

r,

nb er eg
o

n

,

by

s

s

f

e so u

g h
t

su

t w o e la
e v

st s o

i

n

of

h ar d

on

to h
t e le

P s Pir or

a

.

v

u
dle j

t

in g

e s

r st

e o n s

ly

s

ale

T h e if

】、 a
e ha
ct h

e

.

.

hi eh o n

e v e ]o

b e i li v in g

a

b y fe m

iad
et er

alm

y w

le d

ac

o n

l

are

,

id n e

n t

it

w

e

hT

0 s a e

u c c

to

e a

10 d

f0 0

fo m
r

e ser v e

e
p

o

n a

E

n e

s

f B

of
aoso s a e dna
h
fo rm

Co

t

l
Z H O U Sh
i q ia
n g

C
*

e r

gr

C ih

M a ir

r

o n

o

llo z y

.

B

n

.

a

th
e y

n

u se

19 8 1 ) B

n
d

lo

ia

.

a

r

ot

it

d
)
of B of

1866
e e s
i

u c

n

g e of

Ba

s:

y
b

a

f a m i ly

b y lo

,

l’

an

.

1 I

o n

)

g g 15 2 5 0 2 8 0 m m in d

e n e

hT

d 】a n a
e

iot

e

Ea
c h

lo

15 re a
c hd
e

e

ry

s a n

.

s

op alr
id

s

gg

e

()
0

a

an d

e

o r at o

la
b

5

m br y o

t o f e

en

Pm

u n

de

ver

r

aL ob

u

e

b

n

t

a e

v e lo

de

y

n

e

a
ih

,

Rc
e

A b s tr

in ida

KE C

eK

lo P m e

ve

G i te

dn

3 6 10 0 5 C h in

e n

am

l de

var

a

,
n l

CHEN、
.

.

,

3 p 5 2 1 53 1

£n

m

Bu

1 D e P’ta
x m

,

l 23 N o

o
V

t

E m b r yo m

a
h

.

.

,

.

o e e a n

ht P :/ w w w

S in ic
a

e
,

c

ie

s

19 3 6 )

fo l l o w

th
e

s

tu
d

·

-

-


H EN 、r

522

ie

s

rts
s

tu

di e

s

o s la

M il

o

id

u o r es

fl

ieP

e
h

em nt
(O
C ll i

pe

vi

s

e
s

a

h

n .

cu h

: P

0

t

e ge
h

Pa e

er os

e

dn

en e

P

i if

15

ttle

iL

ve
B

o n

b e t er
i

n

s

n
k

Pr o d u

st

e

c a

o n
e

a

,

e s

o n

5

M i l
e

P er m

ol

o

s

a n

s a

e

d

t al

.

e ie s

e
p
,

n

,

l i in y
t

,

o

f0 0

otr

y

le

d

o

m

l

utr

ha
e

d

a s

e

o

a

r

,

in
e

e

b i

on

15

t
h
e

s

iL

e

er

an

.

,

a .P
3
O 5 2a1 5 3 1g

th

d m

e

o

a

o

a

a

ds

r e

e

e

e

o

on
.

t a

,

l

a

-

re

-

P er

id t i o

e ve fo P
d

n

alt

n

to
se n

n s

.

yo
et d

u n

g

ba s e

j
d

m

o

u v e n

o n

i g

l

ts

w

er e

er e

er

a n

re a r e

d

s ea

w

iyt

d de d ot

e en

tr a

ht

a t se

w

e re

n

r h of
p
i le B
bo r a

-

.

a

b

a

s

al

n

to

la t

i

.

e

T he
s

h e ll

it

h

o u

o u

ht

l

b

iht as

n

.

ha nj

d fe d w i t h

i

s

gn en

ltu
r

.

.

ll s (/ m L d
)

J

ul t u
r

r

let de

se a

e x e is e

d P

a

w

,

is

d ia l y at

e e

et
h
e

Tb

gn

eu

-

ed

wa
s

a c

u v e

d

iw ht
.

it

e

hT
a

r

et

m o
f ht

d if

vl,
r e

s / m L ac
d

.

a e

var

n

c

Tb

,

-

s

po

.

et ida
d

r a

ae

1 00 i

z

t 10
5 ee
t to

t

-

m if l t e

rs

iw

,

a

qu ia
r

e
k

gn a
w

o

de

gn

is

ysr

s

l lc
e

.

c u lt

le

et h
i

the

of

dn

ha

A ft

,

te r

e r

sa

l 《XX) m L h

m 0 2 5 ot

c

co

.

.

o

a

q u ar i a

,

ign

het
n
d

a

yr

f

fe

of
a

o n

ot

a

aw

th
e

w

an

Th

ro u

et
h

c

in

ra

gn
,

e x

l ar

ae

re e

l ly t o

,

~on

in l e

s

e

e

b a
k

er s

r

w lh
t

o u t

et

e n a e u s

-

v a n

d

j

,

se a

et
h

ha
n ge d

ily

da


2 5 to 2 7 C

om

w
,

,

-

a

et
h
a nd

.

℃nts

u v

or d t h e

en i

,

s

s a lr

et
h
w

le

n

ti

e

1o

dy

m 2 6 ot 2 8

ep r i f

an

t s tu

a s e

g de fr

o

g e d fr

et
h
v

y s tem w

tu
r e ra n

r an

es e n

he rP

re s

l u
u
t

l i in yt

s se s
e a

o ut t

gh

mp
e

D

t

-

,

gn

e
d

f

de

,

e

id

bo v e

P

i a w i th 0 4 5

aer

al

o n

de

on

n Q

o

ie s

.

a r

s iz e

het var

a r

er

a e ra ti

a
m

e c

s

et
h

of

n ℃d

fe

d se

l

sa

-

o u t

e

w

a

qu

ar i d fr

tio
n

u

icr

gh
t

het

csr

e

o

e

n
-

et no
d

on
a

re

ht

,

r gn
iu

e

er
w

to

et
h

t le

m

o

fr

so u t h

g u s t 200 2 h
t

aor

m

o r

,

er d i n l a b

D
s

iw ht

v

a

e l lu ar al ga J

-

120 30 E )

a

4 5

,

,

,

0

f t h is

e

ha be i

w lin g

a

50 m

f 10

.

r

ifl et

m
-

or d i n g

te r

m tr

t to

o r

er

e r e tr a l l s

w

.0 4 5

a

o

.

a

d in

,

a te
r

va e

de n s

a

ss
e

nIa

e
g a
nI se

e

io d

o s a e

fo n

to A u

May

om

n

aet

d ge g

la r

,

(2 5 6 N

fr

b

o

o

,n

ia

d e Pt h s

Pe r

du

w

a

er

IT

la

se

t e er d

r a tu

.

e ve l op
d

a

ld
e d w iht

a te r t e

b i
th
e

pro v

w

e

,

n

g th

-

20 00 )

l

a

ts a t

lo

i the r

e

d by

co a st

Paw

of

f se

tu
r

s

k

a e

var

e
p

-

e s s
i
,

in ( 2

l i t er
a

var

n

Pr o d u

l

n l

lo Pn

it

,

s
k

,

f et

no

w

199 3) to
x i

o

e

o r

19 9 2 )

e ts

,

1 9 8 1:

gh

e

k

f B

.

s t tw o

Po
r et d i

,

t
h

du e

r a

n a

m a to g e
n

dn

15

d l

,

t

o n

d

,

d

iL

s

199 9) In

o u

a

de ve
li

r

pe

e

.

,

r e

s

o s a e

,

a s

f C h in

tu r e

n

iet

o
m

C

g

d

n

na
fo

aet

d

,

,

l

·

cn

i ha
h

n

th
r

s

P ho s i s (K
,

c u se

oY

ht

a n

-

Pe c ie
a

dn iT

a n

fe

e

l
u

e
h

s

le e t e

A du
l ts w

n ed
d
s
ep c ie
s

l

d

,

an

ea

i Po si t i o

e

8 n

du
l ts

ia n

Fu
j

Pe a

le

of

19 8 1 )

a

fo

d L iu

n a

2X
() 2 )

o

n

ee n

b

rs

e a

e o

e a st o

.

e

i

ak

v e

e

th
e

,

19 9
4 ;

e ver
w

.

e r e

d

ul y

of B
a

g

a n

f go

th
e

te

aP pe
o v

e

m by
r

h

n

h

(K e

or

o n a

iw

aT

o u t

gy ( K e
,

H

n

iot

b er

e
m

r s

K

m by
r

I
n

0 s a e

io

to

s

hit

e

-

,

o

ee n

b ) nI

b i ha

ta r no r

e

e

.

,

I 2a 3 N o

O
V

b a ite d b

d

2 0 ( X〕)
,

r,

ge

e o

19 5 0 :

,

h

e

fo m
r

e u

,

uc

o

er

b

.

b

L i 19 9 1)

a nd

o s a e

g y fr

v e

o

e

a

th
e

a n

.

f B

,

r

ar

so

nd

av

on

2X
() 0 )

ir b i n g h
t

,

d

h

su c

,

o

e

,

m be

.

rP d
o

Ph o lo

beh

e
em t d m
e v er
H
uP
ow
s e

r

n
gy (W a g

ht i s

r e

a n

a

o
m

n

rP d
o cu ti o
e

19 7 8

h is to lo g y

(e
K

.

a

t e r is lS

a

M

n la

by lo in

1994

a

a n
c

cr i al i

e)
m

i es ha

en

o s a e

fo m
r

s

c

,

u

1 9 9 4 ; S hi

n

a

t i v e e y e le

d

b

,

d L iu

l u d i n g ht

an

e

e o

s

in t h
e

er P r o d u c it

l o g y ( In

th
e

hv
a

.

B

w

n

1 8 4 2 ) 15 h
t

it s

g ie

ll l e

t

u n
d

d 12 B a
,

e

r ec en

d G i et
e

ht

op

pe

,

a

t

dn iL

ti v e b i o

aj

2

w

.

ly fo

1

to

t h is s

a

,

C 2 00
4

ic

hT

d h 19 9 7 )

( W o n g 19 8 0 : C h
e

an

h in a

C

( C ih

u

,

s

de

u

C ih

ue

n

S in

ic

f th e

on

,

e

f the

5 o n

o u

(Re e v

w

o

l e c tr

a
ne n d P a ge
ep ( iM l os l av i ch

n a a n

re

et
h
d

o s a e

fo n
e
d

idu

of

n

n

c

1957: K

ht

t

o

tu d ie s o

r e

b

iea

a n

Ja
p

a

w

o

lo

ak b le Por g s es
e

g

o

rs

sz a

a
h

ia

ig on ( lA

n

j aP

o n

et

n
k

lr

lon
.

l

aB by

e r e

o

e n t

te c h n o lo

in

n

le
co

T ll e d i s t ir b u
t io
n
n u s

e r n

se a

lo Pmre n

de

a s

e v e

l d

e om d
m

20
n

r v a

la

s o
s

e e

t

.

ha ve

f
,

e

.

l

r ee
ie v e d le s s r e s e ar e h po ds
ef
s
a s
0
5 Tb e e
r ee n t
on m
e og tr xl

the

s

t ru

se o

o n

a

o

tho s e

r an c

t the

in s

g a s rt

an

ht

rP os ob
a

o

on ne

n e t

g

s

er e

an

.

le
at

s

ke n

d P he

eg

of

pe

g

ir

-

n o lr le n a

s

e

eth de ve P neI an
t l ve nt T h i ntr ac ap ul aet
u n e r a n
e
s w
o bs
d
O l y lr u s l i
b e ryor s er
m
veru der
t
gh
o e o Pe w it
n
e
r a n s Pa
er n t
o t em
h
o vi g t h t
of

c
o

ap

l
u

b se vr

-

et
h
v

s

e

e

,

e

b
m

iat on

w

.

T b e h a et

d
r

u n

yo
s

de
,

r a

la v
r

er e no

he
id
ae

d l

var

s s

a n

ae

t a nc s th
e

d

j u v ie
n

le s u n

.

it e
z d T he

s

s

ul le

e
vu

n l cr o seo

ce ti n
g

an

dj

w e re

.

pe

lA l fo

d er

ob s re

e s rec o r

-

e d
d


.

,

e r e r ne a s u

w

a n

re d w i t h

o e u

la

r 1ll e

.

ne te
r

i o
r

e s

R

r

3 1 Mo

e

a

a

rn

ch de

of

Ph of

i

g lo

of rm

.

E gg
r a

e
m

tr a

n s

e

e
m

a su r e
.

e

0 4 1 0 55

s

gg

a

.

3 s h

e

h b i fe

l

am

e s

s it

e op
d

m by

o
m

n

s

e eo

l
u

a

e

j

b a s la

nt

a

d 2 50
n

i gl

a

a

in s t t h e

l ly il

ke

s

t

ee

h
s

la y

lu

e

e a

gg

en

c e

a n a re

ll y

r

.

s

Ps u le

g u la

a

ee

nllll

t the
a

dhe
n

e
m

e

10 0 5 0 0

m in d i a

e a

w i t h in

Ps u

w

le

t

e

,

7 3 h

r e

gg

,

s

gg

e

d to th

.

e

w ih
.

em et

r

e

e a

E

T he
P

su

e

le

g

,

x

-

t ih

r

fo

u r

i

P s ul

e

b s tr

a

ro

s

for

g

hT

h o w in g h
t

th

e

e a

g
e e

gg

a

10 0

n

b to

g e d in

n

ar

,
lls

a

w

P su l ar

s a

fB

le o

a s

50 0

la

o s a e

fo n

i n g l e al y e

e

gg

l

e

s

.

B
25 2 7
in
s

aT

a se


d
,

C

b le l

yc
n hr

pol

e ll l

E ar ly

.

b ry

o

t
h

e e

on
a

s e

T he

o no u s
l .y

ar b o id

e s

ac h

aer

he
e

s

ge ne

b
m

d ul

gg

iWe ihtx

c o n

are

r

ry

o s a

f d
e

tu
r

3 h

n

a

d e d fr

l

var

lo
p

at i

a c a

ft

e r

om

n ed

in

e

ar

is

g

Ps u le d e v

vO l op
t
h

r e

ae

e
m

e

s
e

(2

ee

ll s )

e

(4

e e

g

g

it

on

r

v e

g

ee

(8

ge

a v a

t

s *

ll s )
s

ll

)

e e

( 16

ll s

)

s

ge

li g

v e

e r

(h

li g e

a

r

t e h in

g )

e o

e
p

e r

li g

*

e

ta

o r

14 d

m

15 d

e a r n

iv

a te r

w it h

u

C

l t u er d i n
o

25~ 2 7

siv e

C

s ea

w

m

P h i c a ll y

ou s

or

s a

j

u v

m

v

i li g e

r

mp
e

r a tu

re

te n t

i le

en

l in i t y 2 6

,

28

te

.

i

n

d

n u

s

l id vi

y

id vi

s

a

lso

io
n

s

be

,

Pr

l

e

w

s

b

bd
o i es

f

a

mn

a te

d

P

ro
1

o

Tb

su ee e s

-

ign

( e

or

i .g Z m
F
c
,

le

o

l ife

ra

lr ` r e s

e
m

er

aL t e

slo

ly
w

er e

et
h

I

aer

s

ll

or

r
u

rP d
o

O c

le v
a

t o ir

al

s ee

ea

g Z
I )

a

a

e s

g

w ih

ue

P
ln

le

F ig

et

a t

lc
o
,

e

ly

o n

n a

t il

n le r l id

P)

E

on

,

de in

v a

-

o

ln

( s e e iF g s Zq

e
r

vae

a

r

ge

un

d

t th
e

ly :

.

lt
u

n
lb

d

et
h

o s

ba
ls
,

a

aP q ue y of yk

by
r

het

la

e
p

by

de b y

het

e

-

if

se e n a
a

lt
u

,

e

n

th
e

h d

g

be

et
h

.

osn

aer

u rt

fo

d b
l as

in g
tl

al d a
e v-

w i th h
t

co v e r

s ul es
p

ig

u e n t

q

l
au

e a n

h

un

Zn ,

s

e

irP

n un eq
d

b

e

s

s e

b

-

e

T h e th ir d

in lc e
a

etr
,

in in

Inv a

g a s t n U a it

b

a

.

)

s

in

r le r e s

or

.

e

aer

s o IT r

et
h
t

Z d k)

’e

s a r o un

eo

in

n
d

u s

j

u
ke i t d i m c l t

.

s

F ig

a c

s u

1l l a

s

s

c o

(

Pl l

i in y

er

on

it

a

a

t tw o

.

r r re s tha t

or

,

lo b e

.

.

s

or

c

e e

eq au

n

po

er

s

rP co

t
W

tw e e t eh n
on to P ( s e Fi

l

ut b b y

r s

if

2 P I)

Pa

i n g t he

e e rt a

st

l (s

w h ic h 1
5
c

,

k : I IP

u r

d

y

ifr

u a

q

the

du
r i g

la st o l r

lr ℃ in

Tb
e

r
n

e

e

rP
c

b

a n

vel op

e le a r

o

e

.

,

va ge

n

s

a r

( s e e F i g s Zf, h i ) P of ar l ob

e s e n t

w iht

de

tt e
a n

m

.

Z P b ) A P ol

,

n

bu
t th

se en

ge aP

r

fo

,

IP b

( s e e F ig s Z

osn

d iv is io

th
e

a

i

s e ta e

te

:

c
a-

e e o n t r a e ts a s a s

ar l o
b

iv e n

t
w

F ig s Z

ly ( s e

w it h

r o

e o
l
,

le

e

P s u la t e

ly

is al

dn

v e

ev en

l

la

t r ac a

la t e

u r c le a r

e e n

e w
b
t

n

tu
r

5 d
.

is

w i t ih
n

u

ta

l

s

v e

het

e o

s

Ps

l

en

la

ea r

b l’,

a
h

l

i

e

.

e a

lo P m

e av a

ea v a

4 s d

d a
e
su

e

ga

e e

e

3 2

*

ie

ab

h

m

Z mm
e

e

bl

6 s d

n

l tha t

e

l

ht

4 d

o n a

s

e n ta
l

l o Pm

-

-P

w

b

)

a

e e

e a v a

3 s d

Tb

.

d

a s tU a

to

Rg

oas

e

n

e

o

m

.

ev e

i ti o

c

m

.

fo er

l

v e

.

2 s d

m
-

e a

h

d

l et

.

h o ld in g

y t h e e le a r

ll b

,

a e o

e

h ar

es s

f

a e

15

pol

.

e
d

al

of

t e le a v a g e

a

.

I t 15

n
k

su

for m
s

sse s

am

e

m in

e

.

.

r ne n

10 s h

h a Pe d

o u s

the e a

of

w hi eh

th

a

se

ba

s

se co n

4 2 h

gg

P s u le

i n th
i

.

.

th
e

for

e r

s

e c a

T
h

d g e la t i n

a n

im a t e ly 1

s a r e

le

28 0

e

u s u a

m in h
e ig ht 0 6 0 o 88

in

s

ifl l s ht

ia

v

523

.

w i t h ln t he b

,

s u

a

g

o x

PPr

(F i g l ) C

a n

e

f

re e ta n

.

.

15

i Po

r s

if

.

12 l h

m w i d t h ( w idt h

u
m
tu

o

te

a

d

s s

am

,

P a r e tn

.

d 】

D
o v

0 h

ss

anI

o s a e

it l i z e d

r

l l y fe

a

e e

f h
t

o

y

og

by l no

s se s

e o n

a n

aB xb
l on

.

ma

ie

on

ry
b

.

e

Tim

in
t

u le

,

3 P 52 1 5 3 1

l ts
u

.

B

.

o

.

1 Em

b le

aT

s

3

,

l 23 N

o
V

e

b

ig

aer
n

a sta

yr

o

dl

to
.

ge
~

) Th e la r v a l


.

.

R g 2 E m b ry
e e e s s iv

su

ik d
n
a

e

.

y w ih

ch

,

eac
e

het

.

d

t

e

onon
a

in

h is

d w
lr

o Pme


w in g h
t

be ( I P
I)
5 a n

ot d

lo
n g

o

s
h

v e

de

ic
o

( lk :)

Ac c o
a

o n
,

ely

fsri t po 。lar l
ofu rth v
ale

lo
c

e t

Y

52

:

j an

。。

e

ht

se

t

t

.

o
p
;。

vale age
e

otr

aP su

i s ts o
f

o

t
ih

el

1

ta l

o n

iax

g

x

l ar

of

ia

ly ( I

.

P
b

v e

igl

a

s

·

( Fig

aget

,

g e sh
; p

e

ig
n le
e

het
Zr

)

,

e
SC
ow in

,

g h
t

e

e s

ur d 1m

yr

11

5

b

coe; q

y

od
n

yg

d

n
ad

ir

dg

a

icl
e

a

gr

m al l l

Z t: v r

var

ote ;b

an d

:

t o f h
t e

.

o

P
b
: as

v

d-

al

) T he

oP
O o5

2a1ic 5 3 gi1 ai c

.

i h
te

st e

ifr

y

e

e, ,

agst

m ( vr )

a

a n

Pp
e

l ar g e
u

v e lu m


ar

hte op

be ( Z PI) : 1 ht

’utI

d ir d g e

.

c

·

,

.

elu

u al
d

a3

.

);


ar of

op

e n

le ar

,

c

(Z

e

c

s

o

e z

hT

op alr

·

:

b
m

d

.

l aV
o l 2a3 N

.

a

、 auft agst

el l 15

a s lr

.

i

ha be
0 n

h o w in g h
t

.

of

e

) ht
.

e ,r s

e

as

,

.

,

SH
n E N C i2

t

~

( iF g q
Z

o

a it o n

v a
,

om ia
nl
le

yr
s

n

n4

ec o
n d c lea

ul y

e

het

e e

t

of B a y
b ol

e s

d k ht

in

e of
d

ve

n
s

ifr

A

e

P

s

la
e

v ag e;

ign

t
hia

,

,

:

vc

er

int a
et

5
2

ot if n h

aer

n t

fo

o t

.

m ht

dkln

e

eial (vc )

.

fe

de

.

ei

d id

d

h o w in g h
t

e

9

on

t ra n s

ge

ve

’asI
s a n

v a

4

e x tr u

are
,

idr

ht

how

d t he

d l es

ob

ale

0a 0

r u

di

da

e
m

.

vr ) T h e
s

in to

y ( iF .g
n

t a nd


H EN 、

s

po

s iz e

the

of
e

et
h

l

oul
alr

l

eo

rn
u

t

ea n

b

e

w he

n

it

r e
e

,

a

fr

g i le

r

aI
n

in

g

s

11e r

ir

s

ge
d

et
h
e

of

v e

n n a

v e

lu

vel

ar ic il

o
m

v e

ee

c

s

co

a n

5

et bo
h

so
r
d

.

or

on

h v
e l

irP
r u

the

th
r ou

f h
t

o

o n

th e ti

do
e

s n o

。u
.

gh
3a :

F ig

o

w

w

l

iht
id

a

B

)
m
n

l

a
m
,

rt

ar

an

o

d

t il

uP

a

e

l

a

v e
e a

e

n

ign
o

g

l

f

w

e
m

s

a

var

ta e

a

)

is

o

l e Pr

the

e

n

ac r o ss

tr u

e s

a

a t

l ft

.

e

B la
c k
,

lie

e v

ar
r

eP ide

an

itr

a nd

uh
t

it

r cu
l
r

g ul

gi

a r

,

x ,t

ier a yd

ts

m
u
n

m

o

( s e iF g 3 a : f,
f

het

of ot ar

e

Pi g

j

u s

t

fe

e

d

al ot h
t at

a r e

Th e
d

e a

le
ft

l

u

t 15
h

ot

e a

gu

he a
rt

e
m

rt

13 0
a

n t

n e
·

-

g

e

ar ht
a:

F ig 3

Pa

·

)

s

eth ir gh t i de
e
e
) h
T am in l
s
a
e
et he l l Ii t l
h
.

an

.

.

( s e iF g 3 a : m

15 ih d d
e

le
ft

1 10

b u
t

a

s a nd

Tb e

o

h

th e

Ph
a

h)

is

a rt

o n

n

by the

o

M

o st

Paq

u e

y)
,

e

ag

ht

a

s a

.

o n

i

a e e sc

lav
r

e

lg

l

w ly h

a

te

h e d la

o r ls

w
h

ll

,

a

u r e

rt

ep

ot

e o

b l e to
s

e

ap

th th e e

iW
a

er
c e

a

m

for

rv a

fr

e

lle

t a n

w

the
a s a

h

om

ili a t e d

s

(

a er o ss
s

op

s

i et

d

te r

a

h e ll

b o u t 3 60 5 00

et
h

m
m

o

fr
id
e

of

ys

da

be

e n

a

e o

lP a

op

ih

l

um

g in o
f
s s

t
k

o

th
e

tr

ve

l l e e te d i n t h e

fo

var

a

ou ht
v ae

i

icn

r ea

id g
e ist ve

s a

gl

rU
o

an

d

e

gn

n

g al l t h
e

a

b

a

:

so

n

et
h

c o

in is e
z

sn

T
h

e

e e

i il

-

a

u s
ly

ee

ae

l

s

.

-

bP ol

aer
gh

yt P i

d b r o u gh t

d m

11 ir

Tb

r

ht

o o v e

er

e

d

in i n u
o

a n

gr

a n

.

s:

het agl

o o v e
e

r
b

y ol k
.

e

am n
e

b e at

d t o ht

a

,

n

ve il g er

e

s tag e

n
d

i

d g
r

e o n n e e te

iy
t in ht i s

ml
P

to n

for

e x

e o

m P l e et l y

nk

w

l

h a et h
i

er

ft

Ph y t o
p la

l lT

the

l i g er

o n

r nar

e o

r v e

of l a
et

ve

Th e la r

d

ent

:

d

tw o

ha

i n to the m

het

v l


o)P

a

w ih

(s e

s

ver

】e

o

Pr o

ucr t eru

th
e

fr

n

St

o n

o u t

be

l v
r

in

,

tr a
l

pe d

.

2

l iP o
f

o e
n ot

a

e

a

l

he

3 4

,

n

en

om

.

:

a

ins i ed of

ss

.

r e se

e

o

.

s

d

de
ne

a:

n

su e e e ss

e

ll)

e

e

e

g

s st

Pe n

gn of
r

et
u

i s ib l e

at

.

s

il i a

op

e

15 l o

ec it gn
s a

ha

if

e

3a

eso

er ( s e
e s

b

l

v

l h
e

ddi s h P ig

d ht

n

e

r w ha t

f

d o
f

v e

)

et
h

d

re

ll d
e
of th e

la r v a

o

fP )

n t e n

e

it s lo n g e s t Pa r t in le
n g th

th
e

e

s

ye

s is ti

e o

,

le

s u s

e

e
m

iF g 3
g h
t

am

n

d

.

3 b:

blu

d t o ht

b
3

pe

.

h a t e h lin g

n hT
m

r

n ta c

i

.

lu

on

le

the

e st

s

te n
t a e le

e

Ps u

l

.

t ih

gn

ea

e

d

e ra

ise

n

.

.

st

.

an

n

l

el
h

a:

2525

4

Fig

ide

s o n

d

a
e
he l l P

on

al

s

(s e

So

a n u s c

s

e

b e ih

e s

ht
.

se e

w

The

)

i s i b le b e ih
s

n
d
s
d

,

r e

te

n e

h

3

.

e s

le l c
o at

a t

et
h

d th
e

ve l u m
.

itr ep
g o ve

o

n

et

D

i g

t iv
e

v

y o lk ( s e e F i g

se

can

aor

15

bd
o y (

e v

f th

e o

l e ft et

ta
c le s

hP

ih

n

of

u n

fe w l ar ge

hT

e x

d

b b y Pa Pil la

.

fol

d

3 b:

l ne
d

n u

on

Fig

et
h

e

Sn

e

o n

s c o n n e c te

he U a pe

r

ea e

( e

hP gu

s

fe ) o
.

a

iF g

ilia
.

s

v e s ic

,

e

:

a

d o ts (s e

e

de on

.

d

er l i P of
e

n

ar

it

ga

o t

gU l ra ly

pe

f th

be

et
h

e

s

er

o

s a

nd

l

te s t i n e a

in t h e

IP

e

e

the

f

(

3b

a t

of

se e

het

at

Fig

e so

y

s

gr

ht

of ht
n

it

a

d b lu

.

( e

f

,

ft o
f l ar ge

s

et
h

n ea r

e e

Pa

t in

aet

al b a

tr
n

ri

c

d

Ir lo u t h

al

V
)P

het etn
ee

s

id

iil

.

s tu

rt

a

e

l ot

h a et h i n g

or ot

,

am

o

~

a n

tu

th e

le

ib

t ih n

to the

e rn a r

l o r l es

co

y

o

t
w

s

w h ie h

e

3b:

nS P a
er nt

e
p

is

o u t

il .a

d g d w ih
t

d y Tb
w

e

e

.

,

la V
r a l lr

a c le

ien

a s a

het

.

al
,

g ln o
f ht

-

)

het
ep

ll

he

.

s

e

T
h

el
b
s
el
h

e

a t

l bd
o y w iht

u n

irP

tr a

het

) T he

var

ar cn
e

lF g

ar

ar

v

a

var

c

o

.

,

e

g

a

The

e

s lt ” c

et

m al

e

T he l

3b:

igF

Pp
e

.

se e

t a IP

w h i e h a IP

.

see

a

la v
r

P (

po

r

u

e

t
h

:

a

ht l ar g e

iw

n a r ro

ts

n

r ou nd

er

i it

ly ln
dn Par

ve l u m

e

s

ibl ob

i dg

t o f t h e r ig
h t te

n

e
m

s

a

e a

ht

g h the

e x

ap

id

(

I
nU

to

or

in

5
1

ge

ad

gr

t
h

y

in t o t he

.

o o ve

iF g 3 b

uln

a n

r

: v e

.

e

th ta rL nI s P or x lm al
ea c

le r

fs)

fo ed gr

s e e

15

co

-

e o n s is t s

w ho l

w h a t i n et

.

ly w it h in th

,

ve

,

l

a

d

gr o ve

el

v a

d

e

d the

ed

am l

P

lne
er

s

an be se en

Tl

ule

n

da

ft
h

e

) Th
w

a n

ll

he

l ar

in t o

un

s 0 lr

d

a

v

s

.

a

s

or

i g 3a
F

e

t
h

,

t

f th
e

: sh

ge

iF g 3 :a

se

,

l

3a

A

if

m (

a c

fr

o

ll

.

to

te
d

e

.

o

fo

.

y s t 15 lc
o

ba s e

B y th
e if

lo
p

t h ie k r il i l

i l i a (s e

l rn (

onht e

.

.

a n o th e r

15

fo

e r e

Th

g er

th e

n e

a

er 15

c

d d u r in
g

e

be

th e U n d e r s id
e

n

ha n
g

,

o r a n

w ih
t

T he

ge

,

tr a e st

( s e iF g 3 :b v)

o

e

un

at

.

e t 3 .P e5 g2 1n 5
a 、 b etl 2 3a N
OAo a
e a t3 1

0

t h e if x 〕 t

iel

,

sh e

l ( s e iF g

vel u
m

vel u
m het

t

.

s s

it
h

110

.

v

ge

ta

.

t

s

o
m

m P le t e ly w ih
t d
r

e o

Tb

l

n e s is

de v e

e t o

ho r

w

s

g thi s

in
t un

o n e

a

Pp
e ar at

ar l y

e

of

uer

tr a n s P a r e n t

of

15

ge

o

yr

lnb

n

D

o

m by
r

a

he n

ic C i i

o

s ta t

ru c

St

3 3

e

y

.

e

s

al

var

o

l

t

a

la
r
,

e
on

a

ge

n
d


.

C

.

.

Rg 3 】
e

lat
o

v

alr

s
h

o

(a
l)

m (v ) v
e
u s

an
d (

a

o

vel

Pme

w in g

ho
,

)P
o

es

e

v e

Pi g m

Ph a

,

t

gu
(

,

gr
d

) ig
r h t t ne at

w i ht

er

o

h

om

s

e

v e ih

du de

(

m

n

O

an d m e t a m o

r
p
h

s

a

t

alr

ag gr

(es
t

,

)

,

t e

a

( cf )

e

s to

el

m (vr ): f
l ar f

e

at ot

,

f B

O
I

( ) ft

ys t

(

,

(0

u v

j
,)

p
O

e

cr

fo

ia

,

of

od

n e

u

i(n )

lu m

e

igr

h t la
te

l e ft d i g e s ti
.

v

v e

(o p ) hs el ( h
s )

(O
)
p

s e
,

al

e

s e
h
l

b ar

u

qe

( hs )

,

,

s

s

p
ih

s

h o w in g h
t

eo

( 5 1)

40 0

r n n。 :

( ia )

,

te

pe

m
,

et
g

ent

e r

ilg

i(n )

( s d ) in ht

ht ( m ) j g h t

ihp on
o n

t in e

e

( ld g ) 】e f t et

y

al

in t e s

v e

n
.

n

n t v

la t e r
t

s

le

act
le

s

j

u

ig e r

( )t

ven

(t )

m

,

(rt ) hs

.

lo
b
,

ir
,

e

gh

(g d ) h
s

; e

.

i le

e ra

me
at

e

ht

igr

,

(m

ld

an

l e ft l at

e

( l)t

le

act
il

,

o r

an t e
ri

e

(s d ) in ht

ta
c le

ent

00

2

ic

y

,

d

s

al

w

1C

( ): d m at m rp h
,

e

,

lg an

o

e

ou
m
i

,

2 1 5 S3 in1 i c

E

v e】
ig e r

,

.

oP to5

.

a

( gf )

gID v
oe

arl

.

,

e3 n

c

ha b e i

.

v

ih m

,

( s t ) yo lk ( y ): b ea ir y

,

.

l A 2c 3l N o

o
V

o s a e

,

en ile ( 1 0 d ) ;
u

n

.

,

N
4et l

l

,

v e】
um

,

YHi

x 〕t

,

e

ye
e

a

Ea

iP g m e n t (fP ) he art (h )

t

in t e s ti

so
t

(g
l)
ly

d

,

(g )r

ma
c h
a e

s

)

,

o

a

ve il g e r (7 )d in ht

l at er
t

v e

,g

6

is m

(

(P a)

.

a

a

o n

gm 】

u se u

e il

iat

ur d ir n en

le ( rt )
,

)

a(n

,

eg

,

(V
P ):

91

e

s

anu

e n t

alr iP g m en

( an )

of ot w ih
t tw
1 ,

s

,

,

g la n

,

m (o

w in g h
t

v e lu

al d
e

ie w

u lu

pe

rv

5 a2

a

e

l vi

l (h
s )

of ht

e

e s

v e

idg

o

w in g h
t

o h
m
pr

(1 3 d)

sh o

it

o s

,

o t

of

t

,

,

w

e

ed

w in g


Y

s

e l (
h

are
e o

see

st i

id
r

lo

c

fo

to

a

c e o
s

w

or

)

T
re

ar e

e be a
sto

t

ot

a

o

s e

t

g

e

s

a n

g

.

a

ner

a
,

Pe rt u r e
e

g

a

j

on (

g it

w ho
r ls

e

s

on

a n

in d
e lt at i on

(s e

e

u
m

e

.

3b:

Fig

h g r e ta

w ih
t

a n o

w iht

o

am

r

t
u

g in

.

j

id

hT

s

s

ut

s

P er

of

t

u v e nl

le

n

s u e e
l

ee

,

t
n

a

s to

e
u

e

on
)

,

a n

ht

P er

a

d

v e

e
m

s

dn

Pa
rt

s

er d

t

r
h

s

st

r u

r

et
h
(s e

o
m

e

IT ℃ n
t

g

a n

a n

e
m

n t

d

e r

a n
r

et

d

e o

in

t o n e

ig h

f t h e 9 111

o

s

he

ll

t

a

-

f th
e

s

d di h Pi g

e
m

n

g

s

d the
.

,

s

s

ti

a

e

r ho s i s
p

gn

e o n s

ll

a n

bo

e r

o

f h
t

,

w it h

v e

l

d

o
m

e

it

s ee

S
ln

b

u

tte

l

var

de gr

a

o u s

d

r

ka
fo

a

n
d

s

he ll

e

on

s is t i

on ht

het

a

e

b

t

la

he

ac l e

y

(

w olr
h

s a re

du lt ( se

al s

ee
he l l b

Z 3 w h o lr

ng of
do

vr

e

a e

gr
.

iF g d
3

see

ile
:

,

s

in

r o u n

r y

.

)t A

e x

10 n

g

h)

ib le
a

dn

f

e

ft

t

i

ts

t

ft

of

het

ve l u n

l m

e

u

o

r IT

bo
r

a

t

w

a s

,

c

w ih
a

la

het

ntr

15

var

a

o

s

P

,

a

s

er
u

i ib le

the 51

s

in
t

th a t t h e

d

be

B

e

co

s

fo

re

ab le ot

s

ea

l P l a t fo

r

t ly i

het

l 。

w

-

r e
a

fl
n

en ea

m b

o

tw

w l w ith the

gr

y,

ger o iat

te s

.

r

s

ia
s

e
m

d

an

ve l i g e

t

a s c r a

ll

et

a n

rt

v
r

de

on ga

w li gn

het lvar

h be e

v e

d

n

mp
e et

u n

t

h i n d ic

e ra

for

co

c

el
e x

he fo ot
,

fu rt h e r

r
e

r

d

re s e

et d

th

et
h

.

ar w li n g T h
e l

e

c

ar

-

al ik d

var

.

es

h

a

ve lu m is re os ht ed gr

id g

d h
t

a n

e

e

a s e

b

r e

d h
i g h ly
o

.

l T ev

eth
for
o

m

v

or

ga
n

s

in

s

er
a

el
p
e

f fe

ea e

f

du

uc e

d

.

a

v e

d

h te n t a c le

s

A er

ly

l m 1 l e ft

(s e

u

5

e

F ig

.

3e:

15 a

c

le

s el
h

ht

o

n

ht

s o

t
gh

b

o

e re

d

od

su

a

qu
e

o
h

r

o

g

r o

(

s ee

rno r e

q

u

r o

w

e n

s

w

n

eg
lo
n ge
.

F ig

o

d

r

r

ht
s

on

g

i s it

ts

s

y

s

,

u

m b le

,

lo

a

s

ht

5
en

Th

r a n

w

h

s

he

s

ihc

aer

o

e

th
e

gn

.

-

T he

am

i

·

ge

v e n

ju

n

,

ile

a

dn

a x

is

.

,

ir

-

n

f br o w

y e d i n P ar

t

15 P i g
ta e

lle l

a

o n

.

d

t

,

5

e

u
m

1)

h

h d by th
e

du
l t in

a

P

a n

,

a n

o
m

e

b
o

n

e
m

le s

ro

te

d

u
m
w

n

.

P)

e a ra

T
h
cn

e

-

d W i th
s

d th

r e

-

ar

l d
u

ho
at

s

f h
t

ar

m a l or

3 4 w h o r ls

( se e F ig 3 9 :
a

,

s

e

t e

he l l ( s e e F i g 3 9 : s h ) A
I
e

e

in
t

.

r

um

r

r r e se

.

l

yr e
d ul

di

ll

em ht
v
et el
h

al ly

n a

h e ll

s

.

a t ae

n

tw o r o w s o

Pi d e

w id
e

fe

if

So

g of
n

a te s a

h s tri e
p
o r

e

( s e e F ig 3 9 :
r

39 D

cr

,

er nt

m du
r in g

0

al l ife

ar
V

han ge

.

:

t o Pe
re s e

n

t il

.

le o
f l

id

e o r

d h
t

c

tha n

s

n
d
n
u

he

lo n

t th e w h o le e

w lo

w

e

e

,

b s t iot t e d

12

,

l

e

a

50

0

,

s

d

a

e 50

hv
a

y e l lo w i s h i v

gr

no

a re
s

s
u
a n

3 d la t e

w

ly

o

11 1

het

,

c

t
in

on e

5 9
1

ge of

n

it g a et d i n

s
e po
m

gu l ra

lc
u

a n

b

y al

n

ha

ot b
e

o u s 1l le

es

c

e o lr le s

dl g

naI

.

ib le

ig

n

b e ivn

o
m

d: s

h
t

u s

j

er

pe

) I t t eh n id s a p e a r s e o m P le t e l y on t he 10 th
0 55
v e u
a s
l m s ig
of h
ad y ( s e lF g 3 0 T b e 1
n l
et

et
h

s

o

ll

a

a

.

Th

w ith i n

d fl

.

e
m

e

lly

v e

w hen

s o ll

y

-

iF g 3
a n

o

)
1
9

he

h e ll

ae

s s
ta g
ey 15 er P l ac ed yb a d u l t k ld n ey in ih
e bu t
t
s
n
e
s
r
e
o
e
o
e
t
het de at il f het ah g it l m
a in b Pr ov ed

e

of

.

:

s

in

a

n

er

pr h o l o gy

l b

re

s

52 7

S

,

bc
e

.

o

b l e fo

lig h t b
,

e

Pa

n s

c a

A bo u
t

et
h

1)

a

iF g 3 d : 0 w ih

e

o n

da it

om het
9
111
l
hT
e ll
m
e

.

at f ol pr h
i

v a

m

on

t
e

lo
b

tr i p
e

iP e u

u

r

T he la
r
a

s

um

ft )u

.

g th
lik
e

Th
e or

l u m 15

n

ks

.

a

a c ro s s

h e ll le

ve l m

h e ll

b
m

o f ℃s

be e

lo o

s

nu

T ll e

w l d th

u

a

ir

5 3 i 1 i ca

,

s
Po
jr e t fr
.

tr a

a ea n u se

th

ha

e

.

n

5

o r

(s e

s

e od
m

a n

het

nt

a ro u n

e
m

a rs

Pp
e

e

Th
.

be

ho m

io
r

( e Fig

r

o

:

.

e

s

e

liP

e
d

3e

F ig

o n

a e le a

di

si

ig h
t

n
th
e

th

in
)

.

th

g

:

:

3d

gh h
t

a

th
e

-

n ar

h

F ig

w i t h th

im
r er

3e

F ig

w ih
t

r

e

i Ph o

s
.

o u

neI

l y in t h e

ht

h t l y Pi g

et

50

o)

ct i l e

.

oc a3 P
oO
N A
l 5o a2
g 1
i

.

-

a

a

,

l 2a 3

o
V

s
on ( e R g d3

e

T
h

w iht

.

u

.

.

on

a s

re a s e

th
e

t a f lo

l i e t e tn

lik
e th
o se of

,

h

s

g la

s to rna c

fo ot

v a

l ar

ic
n

d w ig
n

(

see

gr )

e

d

o n

r e

ac h s i d
e

an

etr

·

c :

gnt

e

e o u

ht

t
h

14 h
t d ay

et
h

t in e t ir b
e

,

ge

l
e

Th

ar

r

s

e

u s v e n

Ph g

Pt ib ly l

.

,

2 0 0N4 l
CH

n

lli Ps o i da l
a

a

ity

f th
e

w th
e

lo

o

t h e ir

o u s

o n

l e ft t e n
t

.

iF g 3

e
h

e a v

t
h

s 50

.

v

a

l

O

t)

t

e

T
h

e

s ee

(
g

sllg

o

s o n

.

r

e

b

e r

v a

3 5 L ar

tr a n

o n

n

nu

T ll e

n in

e
p

Pe r e e

w

of

o

i li

it n
e

t i

s n e

ta

ti n

es

r o

s

e

ll

het gu

m in le

700

500

t

se e

A t thi s

a

e

,

Pp
e ar
u s

o

n

se

e

tw

e

s

d go
r w

( s e e F i g 3 e : It
lla e

A

to

it

u s

au

.

e

( s e e F ig 3e : 0

on iP e u
o
e

iz

f ht

i in

am

.

s s ta

s

ee

.

ar

l
u

b

( s e iF g 3 :c

e

l

x

.

h w

a

e

s

d ig e s t iv

o

e

e an
h

of

ll

s

id
e d I

a e

a

e

n

gn

e ve l o ep d i fr
d
l) T h
e Pig m
e nt

re

la

it

m

the

s

ta te d e o n ti

n

: a

thi

r o

P ie

to the e s o

e

d dl

lly in t o h
t

fo

u
m

e

o
fn

w

he

v

1 id

f the

e

b

lo
b

5

het

se s

ts

en t h

b o dy i n th
e

.

3e

n

b le
c

n

e

f h
t
ep
a
g) T h id eg it ve g l dn

e
bd
o i
r a

et

.

rd

e e n

be tw

s
te d
n

f th
e

an

e o

s

rs a

do

n ex
d

o

c

hC b y ht

ur af

l

id e

on in

it

,

in t h
e

h

c u

dn oc

e o n s

lu r

d bo l u

o

s to
s

d

h

c

itr

ons

3e :

v e

h wh
i

e

am

iF g

lie

g la

.

,

,

tr a lly

le ft

cn it

a n

s to r na c

s

r

b ig g e

th
e

.

e t

n

,

e

i Ph o
e

tr

o

fo

s c u

n

l

t

a r

a n s

-

la v
r

a

ex ee

tP


5

E N Ya n

C

8

s e u

th
e

ofr

r e

l P tu

t

of

al

he

ll

e

A

Oe

ta

l o g ia

n o

ea

S in i a

.

,

3 P 52 1 5 3 1

.

e
el no ca h is ed of h
et
of B fo n so ea ah be i id

P e r h a Ps

S io n

D IS C

Pro d
a

B

le n

in

s

s
s

a

Cha

fe

,

R

g

a e

fo m
r os
t e m h as
o

( H ly
e

in

(F a r f a
e

ro

id

hot

ne

te r

Il

i ts

n
d
t

e

e
h

ll c

it

s

ti e s

t

a

f

i Pit

on

s

i n g le

fa m i ly C al

het

ve

e
d

t

er e as

wh

fo

i

ee

S Pc
e ie
n u

Egg

s

In t

m be

r

P s u la

p

e

C

u

lt

u r

N

u

tr

i t io

R

e

fe

r e n e e

te

tP

r

s

hav e

c a

l m

o

ra

de

e

et
h

a lld

ev

e
m

n

P

s u

a

s

ge

y T h e 】a r v a l ik d n e y s

c

h

ik d
n

, a
l

a

d

,

s

-

y

of ga

aer
h

a s

o n

iae da (

o
n

P le

l aJ ,

e

t

it

de

v e o
l

C o m P ia
r

.

so n o

P

su

le

tu

r e

o

/ C

s

th
e

g a s tr o

y

f

.

~

o

h ve

gg

.

of rm
100

~

n u

i

o s a e

s

as

sh

e r

Pe

a

c

l

o

ig

f B
o

ne

w ih

r

:

o

ll

f

ot h

et
h
g

15 e

l

ea

in

e

e

of

gg

et
h
a n

e

sa
ie

e

at g
c

.

fo m
r

.

d .B

sn

h

7nI

e

oas

Ps u
l
e

d w

s

ta

Pla n

t

tr

u a

s

su

f

g

la
r

e
n

s

e

,

g

ly

,

e

e

s

e

re

pe d
n

a n

i

n

ae gr
o

l

var

w a
f

s

f B

】a vr al l」
fe

.

r

of

mo

e

r
b

t w
,

e

t
h

ver

Pa

s a e

of

r

e

pe l a gi

be

for

e

eT

nl

.

t

d

a

ih

e

v a e

it

het

q

u

ir in g

ex

ld
e

am

o n

m

o s a e

l

m

het

he

y

ep

r a

ih

w
o

Pm n
t

gh

er

a

e

e

ba
b

e

i

a

m
-

rta

11y

,

19 8

8 8

et
h

a tc

Th

art u
er

h

o n

t

.

B

o n

ie

a

4 2

2~ 3

2 5~ 27
lee it ho t

dy

Chiu

a n

2 1~ 2 2
r o

Ph i e

d L iu

( 19 9 4 )

le

c

In

o

i th o tr

o

Ph i e

( 19 5 0 )

e

7th

he

o n ia s

2 4~ 26

P h ic

nt

.

mp
e

.

.

er

ft

5 e o

P
O

o

N rn

te

yl

an

.

eth
for

in g e s t

~1

vr

-

te r n a l

i e in

to

col

se

tu
r e 15
e

e

if

ha ve

lk er

h b i h

g h
t re

s u

ate r

ica

m bry

yo】
k in

le s

ae

var

g

ot

de d in
n

e

,

(I n
o

d BJ

n

5 n

e

v e o
l

a

n

r e

t

v l

e

h b i 1

for

a

~
m Pl

elr iat ev yl
a

e ls
d

u

it h o

tre in
o s a e
fo m
r

.

s

nt fo

het

n

ve

et
h
o

,

r e o

a n

c

ihP

.

fo 。

o s a e

gal

so

ab

v ae

B

e

fo m
r

pe de d al

r
aV

n

Ho w

ll

et
acf otr
l

lo P

lc
e ith o t r 0

aer

19 9
4 ) T he y o 】k P or

~
e
m
e ie

m

b e re f(

Pl

s,

.

f B

n

,

L lu

dn

.

o

et ih

ha

v e
s

i in

gg

s u

ir y

de

s

tw o s p
e c ie s

15~ 20

en

n
d

he lar

l~ 2

t stu

ge gs

k t ot r o
p

a s

he er

.

B

f

bie

a te

.

B

,

het

r a

u 』le

,

d w ih
t

aer

ic a,

aP on

,

r o
i

ComP

2

,

a s

o s a e

10

e s

ly

s iz e

gg

o s a e

T h e y ar

pe

e

5 00

Pr

r a r e

b a b y l o in

tr a e a

in

,

e r

b
m

15~ 2 1

tro

ha b ei

h 15

e

,

s

d H gh
e

7

o

d in

th
r ee

rnu c

aer

r

or et

u
n

fo rm
e
n
i a
T bl

fo .B of

s

e

th
a

-

an d ge g

e

.

~

het

ha be i

5 00

k t

e

u

5 20~ 5 70

n

a s te

Po
r t

2 50~ 2 80

P la

f w

o s a e

fo m
r
,

,

gn

.

.

e n

a
pe l gi

ir

a n

.

o

o

r e

s

( H g he

. fo
ae of B

s

ing

ee n

b
u

l e ft

a rno ng

ab

ly

s

et ih

ha

pe i

~h

l at i

lso

c e s

so n s

het l arv

er

e

-

on

c e

y

mb
e

e

;s

e

n u

n

e
d

e d
p
a )
y

fo

v e

d u r ig
n ht

o

ed

e ie s o

e
p

a

e

e

t
h

r

g iv

ou

g

het

-

h ar

e

ly

al ik id

r s

e
p

w iht

e e s

Ca e

m

of

o

1 9 5 0 : C ih

st

c

o n

h b i

0

e

e

r e

lo n

。a
n

enr anr

s u e

a

gr

B

a

d N

ot b e v
e ir if
e

..

a

r e

be fo

f d is Po

u s

to the

Pa n

aere

l

Pp
e ar

a e le

habei B

sa

fo m
r

of

ig
h t te nt

,

a

a s

,

o s a e

o

e u

it

m P
iar

s

.

B

et

ot h
e

e e o

ic

s

s a

·

u

5

n

l li fe

o n

7

e s

p at

a n

go

m

Po

a

var

fo m
r

h e ic
l ni su
s

al et

B
u

m a l sn

e

l

,

t o f B

e r

d i

Tb

gg

l

e

rt

po

is

l o P s rP i o
r

d

e n ee

id

ca

r hi s P a
t

)

r e

v e

n

ir et
u

ict

b)

Pe r i o d /d

in g t e m P e

a

er

a s tr o

(2 0

l a g i e Pe ri o d
j d

n a

,

re

ll w h
i

i eZ Z m

ra c a

f

al d v
a

irP

B
r

a n

e

d

fo m
r as

s

Pe

P u
l

a n n

v e

de

n u n r r

d a
e va ge

,

I d l er

het

-

a n

e
m
e

w hi h h

19 8 7 ) T h

·

l P

o

l lin

l b b le 2

Eg g

a

o

per n

es

ga

s

,

o n

f C

g

s

-

( C o l li n 2 《X 〕a ) 1l l e l v
ar al k ld

at

byl

s o

i

b

ts

a

e c a s s

ar

ge d

n

io u s

e v e o

u s

1988

h yt

e so

f m
c

a

r

v

e g li
h

s

ar 1 b
e an d l

o

o
a s

ge

ly d

0

ol
p

e a

n e ra

ge

m

e

t

s ta

et

o n lc

yr

bu
t i st

s

z

gg

t r a th

,

o

b

19 3 1 )

er

c a

lly

u e

a s
,

.

an

e s

i l it at

u s 5
11

5 n o

aN as

a

et
h

e in
d

,

r e

Pi

r

a

aer
c

fa

ty

c a

t ir t i
u
on t
ve l ya re on ly ( T h o r s on

e a r

,

R

a

at

t io n s

so r

b

s

g

(S

is m i l ar

(

f B
o

,

n e

1

er X
I

19 8 8 )

.

o

s s

s c r

i

is

t id

y

a

e

o

no

t e c it

het

ia o
s

,

s

I
X

iN

h b ie,

of

one

a e

a

t i

n

g e l a it

Psu
l

di g th

o

n

a

ac

e

1 he

h

e re

th

n

.ak
as ust

ar

o

h b i h

e s

ev e r a

r

in
t
a r

e

rP

e c a u s e

et
h
e

t
h

b ly f u

am

v a e

a

a s

e

l la y e r h
t

r a n c

b

a

,

s

ule

r a

) T

es u

la
r

g

s
p

li k
e

b ut a
s

b

he

n

ir

du

,

r o s o

19 8
4

rP

,

c a

iPh
e

ge

o s a e

of rm

.

,

e

19 4 6 )

r

i g P

m a t e ri al

ht

han
n

e

Ps u
l

t t

i

a

ha pe d e g g

u e

d

a

o n

i n gle p
e

Pr o

ea

l

y
b

e o u s e x e

B

.

,

l 23 N o

o
V

.

4

b

.

,

0 04

c

.

s

e
h

.

et


e

Y

a

d
w
e

a

y

t the
as o n

e er
h

t al

.

o u

s

( J b l on
s

la v
r

ik

ae

w h ic h h a

n

to

n

s

ie

o

di g
i id

s

s

f

o r

the

a

te

bu

c o a sts
,

ggs

u

P

l

g
n

a

n

b

,

s

29 5

a n
eC ( Z ll e

am i

,

C

vr

e fl ul d or i
n

a re

e

m b e dd
e d
s

.

n

l

o

f

v ae

s

e
e

th
e

of

a t

a s s

tra c

s

ap

l
u

o s

no

iP

nur

s

ap

.

l

se
e

ul

,

.

g

nA

n

e s

g v
e l i g er

d it h a

s

t th e

t

no

r v

e i i
p

l q ul d in w hi

aet

ha ve

t iliz e d e g g s

r

i g

P s u le

,

u n
n

s

s

e

h

-

y

het

.

ch

het

o r e

uer

th a t s o

ar

e

in
g

g
c

gg

e
m

e

e s te

d by

su c c e ss

o

f la

( 19 9
4 ) s gu ge
ve l o Plr ℃ in

ag

st
n

e

i g h
t

in
e

eth
fe

s

s

es

ul

ev o

het

lv

e

e

hat t eth

d in g

v e

i n ta i n

yr o
g
Po

19 7 4

e l g h b or
n

et d

e

,

nu

l de

et

e

lo Pm
s

e is
n

n tia

s

l ot

g g s to
.

,

-

fo

n r `

,

,

w h
i
e

s u
n
r

iw ht

id er

e

h

e s ti

am

o u r

kn

se

eta
ob ab yt fo
r

v e

so

e c o

tro

aps

e
m

ul

l

i

gr

e
d

ex a
s

pe

h

a

Pih

e

w

e

f

et
h

r s

o

o

a

n
d

a

b

e

e

ra

ne

pe ir
t

t

fu

uer

n

e

w

.

As

n

f h
t is

s

to
s

In

a

u e

c

t

re

ht

i t fr

en

st

rt

pe

e

o r

y
v

Po
r

rt h e
r

s

i

es

y s be

-

r

-

U P to d a t e

,

v a r

f

u n

s tu

t

e

ge

P

o

dy

tu

id

n o

id e s

0 s a e

s iz e

an

l ar

s e a

Pu

e s

a

lo

ti

n

e s t iga

b

s o

-

,

gn

g t he

it

a n

d

on

s

lu te ly

s e
id
n i P n

e s o n

d

re e e n t

de lP e t i n g
a

t

a n

d e in t h
e

ha v
r

iv
n

-

de

ve

f0 0

be i

e

ar l y l i fe

o v

B

de

f th

.

a r

r

-

ia

ll l o

l
,

a r e

id
e

tr a t

s

d

Pi id y i n

,

de

a

a
h

he

t

o

d rP

l

ra

e

e

o v er

f

m fu

hist

fu
s

o

d

5 s

at e an

Pc
o ie

ke

-

g

it a

u ee

d

o

i

ts

o s a e

,

of

the

to

st

n

a

o n

d d iit

am
r e s

s re

ha

a n
e

h

of B fo
a

,

-

ht
a

ps ul

w hi eh ha

ly

l t
u

l y li e
f

P lu

o u s

.

lu u
t

a t io n

a

r

fet

a

t a s u se

d u r in g t h
e

ts

ve l P m in

ia

c

P

o

.

w ih

w

no

r e s e n

ha be

vi

e

or t h y d
,

Po
r et

,

n

lo

.

e a r

n

ve

d P

te

a

es a n

19 9 4 )

Th
e

a

d

ae

15

t

al w

.

r e

n a

a c

e

l

s

fe w

.

.

,

su r

a

t th e e m b r y o lo g y o

e

ta s te

O
T

o u

fo m
r
nt

e
m

t ca n

Ho
n g

( iM l-o

r

c a

ex

fm

lo Pm e

s

-

fr e ly

c an

fo

in

em
het

of
o

ti o
n

n

e
m

t

-

n e x

l d b e in et er
u

o
w

the

v e

de

o s a e

f Chi n

yr

c a

t ed

1 11
g

n o

o u s

e e s sa

gy

n

f Ba

s

ft

1 £n

i if

lo P

of p
e l ig

5

it

n

v e

5

f B
u

de ve l op
i n to

s s

n

ot

e x e a

at l l y

e
m

n

( iF or

s ea n

bei

-

pe ir

w he

y s i n ifl et er d

ex

P

dc
u et d in
la

.

s o

u

el

se a n

g
d

P O P u l at i o

yea

fo

l lu

s

e

o

eo a st o

d d
e

de

P d

ht

v

n

o
h

lo P

n u n

-

ap

aer

o rga n

th o u g h t b e e a u s e t h e r a

d i n C ih

th e

v e

a c

ntr

he y

e

e
m

o s a e

fo m
r
de

ir

529
4

e x

,

ve l g er

pe

.

t

i

aer

30

m o t l le

e x

the

n

ic in

hte

et
h

f B

fo l l o w

an

n o n e

o

b i 1

o

n
d

o

n u e

it

d (So

le

de l i i

r s

c o n

w le

o

ie

a

r,

et

w i ih
t

a s a

e

ht

an us

a

w

s u n

a te

ve l u
m

e
m

o
m

dc
o

c

ne

aer

f

e

e

bu
t id

Psu
l

u s

s e a

n a e

ve

ih p

te

P
ln

et d in

n

he

.

h i s t o ry
b

a

w

acr

ou lP e of da
u n
u
s
P b li h e d d
a at )

es

e e n

ps ul

,

er

0a0

the

s

le

ab

b i of

-

.

-

e

A e kn
o w le

li

erg
an
t

ir b

c o n

o n

a s tr o

g

d

sr

o n s o

it

lig
e

,

o

s u s

het

v e

osr

s

uF

ex ca

gn

a t so

a s

fu l

in

het

et

r

p

ac

e

tr u c

M ilo s la v ie h

t

cle s

e
p

het
ggs

e

s

ve

t eC it

) ot

r s e

e n

in t r

het

o

e in rP
d

to

in t o

r v a

lT

ilt

ir

s

n

o tn ia
(Sh
u

aer
s

gg

g ie

e v

ow

of

19 9 4 ) :

e

(K e

C

,

s

or

ve il ge

fo

.

tl r s

s u r v ls

e

s

wl

fe

gg

tr o

c

-

e a

ho

in g h
t

e

l i g er

a n

te r

te

Pe

e

-

ir

v e

h

c

A
er a

,

H

E g no ioP ho
n

y

al

l a et d

iv

le

u s
i

ie h

-

e

s tly

ea e

b

t
h

e a

ub

,

r

s u
v

o s

o

s

,

t

a

gg

g

v

is i s

e

dn

in

i

n u r s e

s

ve

s

.

n

f

o
m

om

the

in
,

,

to sw

96 6) n
I

n n

la

rs

.

o o a
P l5 2 1
i c 5 3 ig1 iac
a3 O

.

.

ae

e x c a

ly

oc

,

.

,

,

a s

li g e

un ab

l y
u

b i

e n

m P l e et

ll ll ll i n

a e

var

Ph

!n

a

s

gg

fe w

l

et
h

gg

e

e

lig e

mP

b e i h as

ha

t it l l h a tc ih

a e

l

te

r

w in

c a

be

s

c ie s

pe

a s s

a

o

e

o

.

la v
r

t al

a

e

e

n

.

la l 2ca 3 N
V
o

o

aet ve

l
u

-

s o

tr
n

19 9 4 )

n

gn

io
p h

e

eo

d in t h

o
fo m
r sa

o n

,

o
m

s ti o n

i

o n

r

ve

ie h

ta

e
m

e

c o

g

.

e

i

e

e
ro so
b r a n c he s
lns t ah t het vo liut on of P
e a se e
t
b e g in s w ih
t
ggs
het for m
s h
id
r e lt y
at ner l
n to t
e
a
n
5
n
A d it 1 t h
i
fr
t e fo r m
h
e s
h
e
s i
om

1

t

s

r v a e

h

.

,

t

I
n

E
n

n u r s e

i in d

of

.

rs

n e

d

s a v

op

ll

e
m

s

ie

a n

in g
e

tr

llg e

n

w li n g P e d i v

d t h e l ar

e

fo

( 1994 ) i

i h

in

o s a e

,

c

l ly h et h

d h
t

t e l il

w ih

g a s rt

,

ng

f P ro

Pe la g i e la

lo P

e

e ra

a

in
t

Pe

Ps u l a t e

st a

tP i

n

e

s

o

)
m

.

v e

g

d ha tc
h

B

n a

d if

w i t ih n t h e r a

1

g (M i l o

a v

lo
n g t he

o
m

ex e e

s e

ob

l

5

v e

lu m

e o n ta

,

n

a

v e

a n

a n

a

z e

de

t

a s

t w i t h th e

g

a

dn

h er

e

ti

c

r e se n c e

,

er

e
m

i

n

s

l llin

of C ih an

w i t h th

e en

28 2

19 8 3 ) B

ri i d
m

d

a e a

a tu

e e

e ev l p
d
o
w ih,

S Hn E N C i2 l

26

f 24
.

,

c e

u ee

d

the

e n

lb

w i

Mil

u

sr
u

D i s tr ib

e

o

.

(23 0 500
,

tz

o s

fe

e

fl u
l d : b u t t r o Pie a l b c
u
n o n

tu r e

th a t h a v e n o n

s

w in

,

de v
e l o P ln

s

iz

s

gg

f in d ir e

w it h in t r

co nlln o n

he
s

a s

r e

d

e

ha tc he

s

e o r

e

o

r a

s e rv e

b

r a

a t

a y
d

n u
d
L

s

e tu s

ie in

ue e

ie

h a te h

m Pe

t

ge

e
a

Pe c ie

th e te
u n

m Pe

n

e
m
gh

Pe

s

h

a

a

sh
t

het

av er a

a n e

15

te

e

t

200 )

f the

br

te r

A

.

,

A lh
t
o

a

w

t

m

-

e

V

aer

gr

a te

fu l t o h
t

e eo

a
l】
bo

r a to r s

for

m h
t

e

X

e n


HE N Y

530

b s it ot te
in g t h

o

e

A
q

u

l t sn

ad

y s te m

s

u ie u

f

a

,

re

i ls

of

r

d m

a n

e

t

e

e

e i r a s s is

at

n e e

in

et

n

A

ht

e

te n a n e e o f t h

a in

n

S

c o

e u

l le

n

g

.

s

n e se

t h ic

.

r e n Ce S

Ka
j i ka w
e

,

tz

uL
v e

in

t
h
V

te n a C 0

lA

B

arh

e n

Ch

n

ot

ia

r0

Pa
g

o

of

ig ca l na

(

s it

o n

iat
ry )

e

o

l

Bu

eh

n

h

e

b

e

,

W

iq

o

,

u e

f

ha v

io r s

i

u se

.

e

d

ea r c

Pr o v e

Im

xP

e n

m
en

a
o
of B b y l

h

a n

s

iF h

m

ts

” o

of

f

t
h

ysi

-

u se

-

h ln

s

eR ae

19 9 4
iv o

e

C
sh e

ry

u la

op
,

l

(N oe g a s

a:

xI xl

e c

ivt

.

n

iot

a n
n

B a by l o

d
ia

eg

g l

fo

r

B u c in l d
a

) 、

e

,

n u s

n

mo

53

g

sa e

,

( l ):

a

m

4 9 55

i vo ry

ad

iat e d

se a

d h

F X

U

.

1

e

iw

aT

t o g e n e s is

fo m
r

o s a e

S in ic

a

i

s

d
w

o

u

u

e

iart

,

ia

o

of g y

a

l im

P

o n

if

4

a n n e

f m

lP i e at

io

n s

n

o

.

u

A
q

re

e ia

l

ogl

y

~

as

.e

U lt r a

Pe

s

utr

r

od
ic
a

p

,

a s

,

Po

to
r

u e

ti

s

u e-

dID

o

f B

.

a

d )

t

cA

a

a

-

og

~
2 13

s o n

ar l ut d ie

.

14 1

d re P

10 (3 ) :

,

e)

y: 2

ra

135

:

.

f

o

on
ee v

(R

al o
f o

m o rp h o l o g y

r
m

,

1 34

i o le t

on ad an

~)

u

v

26

J

ct

f

( R e e v e)

1 30

:

o n

re

er

t
lu

ti o

e

ic
a

26

lt r a

u

f g

o

,

ia ja P

u

ic

du

ro

l t r a v i o l e t ar y : 1

u

t ( in C h i n

.

a

w i th

.

r

l

a

ltu
n

a te r

of

ic

a

B

w

i

qA

r y ) (G
b

e

e e o

e ia

w i th

t
h

an s t

an

(S

o n

l 992

iL F X

l o g ic

a te r

1 H is otof B ab

to

a

.

h in g

act

9

al

n

.

.

,

n

h el

s

B

w

h in g

e

an

m ph y in h
t

eK

se a

197 8 b o

in g

,

h l

s

d

on

rv

t h e a rt

e

.

A

y c le

C H

e

Pa l e

n

o

i vo ry

d iat

an es

n

a

an d h a
ct

f irr

o

a

5 9: 2 1 89

.

.

Ja
p

C H

eK

:

a

in g

a

S Pa
w

e

as

e

n

w

a

o

t

on h
P

n

e r le s

e n

e

an es

,

ie w

ev

.

19 8 3 L a

e s:

rt e b a
r t

197 8

f ir

o

S Pa
w

) Z o o lo g i s e h e

e

) 3 3 6 77 6 8 5

e se

t
h

in ld a

e n u s

.

.

a e

fo n os

n

u ee

T he g

Ja
p

Ka
j

an

aT iw

,

L L

u

iL

B

.

19 8 1

E

19 8 1

cal res

in

let

Y

.

C h iu Y

,

ia

.

e r

g

.

Y

lo g l

tu t e ( in C h i n

e r

b

1 8 :8 2 1 7 9

al te

d c
e
.

n

arn

T in g

,

S H

w

,

ge
n

p

So

( P ro s b
o

an d
e

g

G it t e

,

R

A

.

R A

.

a

.

,

,

B in ol g ic al R

R e fe

.

,

) 3 0: 1 1 2 4

ik D

s

en

b

.

0 lO
V

J a Pa
Ja
b l on

I 2a3 N o a3 PoO lo5 2ag 1i c 5 3 i1 i ca

,

C 20

-

ct

l t u ir

n

22 0
-

pe

r

b yl

o n

ia

o o

lo

gy

be

h

Z

s

.

C o Din R 2 X
() o

o

Ep

a:

an

iid a
e

)

an

a to

m y o
f

hT

e

.

n

iot

d

iN

~

e ilg er, 43 (4 ):
V

,

P

otr

da :

o

C

a

u e

h an g e re P r o
d

e

u

a

f C ’eI i d al

en t o

a s

ex

S

() ob
X

,

d

l y P tr

ca an d C er

id

a e

a e

.

T h

)

e

n

iot

u n

,

P

u

al l ig
e r

l ig

e
V

d de

an
u

,

v e

l

o

al at

43

(l)

:

R

y

e n

b

B C

R am
u

f B

o

ra n c

h ia

.

L F B

o u

g

l la

:

.

z

19 9 s

l d ia

n a

C e P h a l a s Pi d

s

) Th

e

n

w

a s tro

(G
.

e a

Pa

in g
a :

Po d

e r

l ig

V
e

an d on ot g

,

O Pi s t h
3 1

-

i P

orn
d

e s

a n n

d
so

Po
r

19 6 6

br

S u isse
H

o

】 ,

he
Hu

e s

.

( l / 2 ):

r n

Pm e
n t

,

e s

uH gh
:
.

1 9 50

L i fe

a

lo

a

m

e

o

ia

.

d

in g

,

e

tr o c

s

g m as

ga s D
It

ihd

S

tu

.

H P 1 198 7

a s s id a e

C

B

th

e

e c a s s

f C y P ar

n

of ht

198 8 5

.

T

w

n

h

e n

ry
b
o r

t r o Po d a

ge

o

g

fo

nn a t

io

n

P

di

o n

e s

is
.

)

hT

s

o r

a

(R

hi t
ie
o n

te

Aq

.

s

ri e u

e

e ilg
V

y

o

f

e ev e
u a

ti

c

S Pa

w

n

L

se

in g a
n d h at
,

eh

lu

s

Lin

n a e u s

e

r,

29

( 3 ): 2 5 6 2 5 9

Ja

Pa n e s e

)

a n

A

n

i

v o r

y

d it s P o
r Pa g

im

a ls

o

f Ja
p

-

h ll
a ti o n

(i

n

me
n

op

t

ese

,

e

d m

an

) l va ae

o s a e

o

(G

o n

it

a s tr o

f t h e C h in

-

a

,

Po d

e se

So
c ei yt

) 4: 78 84
.

l 2 0 0 0 C h e m i e al in

e e

at o

av

,

at m o rp h

cA

u c

er P r o
d

.

a

.

da

.

M V
5 a n

al

l93l

.

d Nd

ssa

B i o lo g y

o s

i s in t w

o lo

an

s

T h e 1a vr al

s

sA oc

e

B

o

a

S in

iea

aN

s

g ic a

et

u
d

io
n

by l o

n

,

(l ):

19

u s

ir

in

o n o

i ia
t

e

t

o
5

a

ar s

U

e

f h
t

e s

ag

n

f
.

Jo

u

a r

mal

iu
o

ia

s

f

-

re

M a:

,

K in g
o m 17
d

i t de

m

Bi

o lo

10
5

~

19 3 6 N

P】
ym

e

so

.

.

M V

u r

bo

gy A

o u

e v

id

e iif e
,

Sh

M

i lo

E
n

en e e s u

le

e

o

o n

h

fo m
r

e

an

f t

he

e

s e

Re s

op

h

.

o s

.

h

e s

U

。 z

19 9 8
in

rt

g th

o sa e

ro s

ie h P
i

.

W

PP o

v el
s

sla v

g

t io n

v a e

t h e e g g s a n d la r

te s o n

.

Jo

n

u

a

rn

e

l
n

it d

o

g

n e

M ia
r

f
do

,

m

f

o

20

:

16 6

o s a e

fo

o

th Po
r sobr

s s o e ia

,

e

a n

e

L i u L L C h in Y

17 8 5

s

I SJ L
L
I

m

s a e t io n

(in C h in
F X

r

fo

) Tr n
a

gy

o lo

ia

tudy o n

79 7 83 2

an d

a r it

d

lx

hi a

s

~

be i

,

o n

.

,

et il

e

irn

e v u s

R

)

n e se

e

an

.

,

.

l 9 93 A

by l

a

n e

ar

ob

u r

ob

): 4 5 8 7 6

73 (4

.

G

a s

m

( R b icr in s ) T h e V
e 】l g er, 3 1 ( 1 ): 1 1 1 1 1 3

n

I

( M l ih

,

e

d

o rse

t r a n it
se a

o

,

u n

.

( T b n ac ea
n o

t e s u n d d er

hie

v e 10

R N

o

in g

uZ

mop
r h o of g ie

r

Z o of g ie

n u s

i

ilc

hg

an

de

e
d

ak
e

A R

ak

oly

re

.

B

f

a s to
r

c u

.

.

(3): 2 33 2 38

) 38

5 9~ 6 7

1 14 ~ 1 1 9
F io

s

f

(G

-

o

s

C H
o

,

o

,

e se

iL F X

M al ac

f

eK

24 3 3
n

r

Pro

-

( in C h in
,

C H

eK

io
.

R 2

n

(G

ve

Pm e
n t

3 12
.

Pm

e lo

( G a s tr 0 Po
d

ha a
~
30
2
C o il

D

a

ob r naeh

,

e

an

d mo p
r h o of

Pa r a t

i

fo ,

o s a e

.

i a: B

u e e

o n

o

f B

a

l

y
b

igc

al

o n

ia

h a b e i at
.

in id a
e )

Jou nr

s

a

-

pe
o

l

f

h 17 ( 4 ) 9 7 1 9 7 7
:

19 9 4
u n

m B

for

ym

i

e

.

in c

S Pa w
t

u s

n

a n
,

d d

e v e lo

(S a y 182 5 ) (G a

Pm
s

otr

e n t

Po
d

o

f
a :


l

u l

Po
r os b

,

li g re

e
V

e ih a

arn
37

(4

o
v
M I l s la i e h P

e v e

d

s

(G a

Po d

C

bb

P e de

rse n

R V K

m

e t

o

M

o o n

da s

am

e e n

l

ith

E

Sh

u

e
p

irm

n

r o

Phi

e n

ta
l

P a le

ic

e s

a r v a e

v a

L ar

b

e a r

an d

ca

a v

r al

h or

icl

in K

ore

S tr a h
t m

an

a n n

s
a

R R

er
,

Th

C h a I7
fe

,

il g

e r

,

e

e

d

e v e

u e c

an d E

gy

n e

a n

d

o

e la n

T ho

b

o

rv a e

(G

f l ar g

l o Pm

e n t

a

r

so

b io g

t

f

ae

h

e

n o

-

fo

e e o n
o

f th

m

ae ) J o u nr

r
b

e o

g

-

e

V

l

a

o

o

e

e
V
e

il g
.

C

,

n
m

g l

a n e

h g

ra

Phy

a s

O
Y
-

to
r

a n

n

f

aC
s
(a
G tr
e r,

37

al d e

ht
0

a

idr

P

0

ve of P m

; T

r o

:

(2) 13 6
Co

n s

tr ia n t

ch i ad

,

t
a

us ca l i hc or

da

.

19 84

9 H

e

)

n

s

o

f

e

gg

.

o

W

X

o

f

e a

g

a st

a n

rs

o

n l ll l i s s

of

n

ge

s

l er

a n

m
,

A

d

qu

it

s

c

v o

s

ry

e n

,

g H P

te

m

o

f B

pe ar
a

c o

l o g y,

e rs

i t y iF

tU re

ida e

o n

J X

a n

d

.

)

( in C h in

B

u

s

h

e

,

eK

s

ic
a

,

o n

e

e

r

m

o s a e

h

m al

o

e e

o

)

(

e

m

i

56

:

153

16 5

n

iw

(R

e u

an d

an R

s

to r

y

o

lltt er

he r e s

R

i

f
-

e

n

e

t
h

e

v e

J ap

e s e

an

)

Jo

u

rn

E

fe

e

a

l

o

f

l ): l

an

5

.

t al

m b ry

of

19

ry in t k
a

4 3: 2 0 7 2 4 8

Jo u
e se

e ta

.

o n

ry,

f o

ir

s

iF

Pr e d a

t u di e s o

ia

,

ke

s

.

) 3 2: 60 7 6 15

C H

it y

sa

s

,

o n

ia 7 P

te

ra

n e

le t in of aT
e s e

b

-

4 : 1 5 23

,

of id

iot

,

m al

P

a r

Pr 0 Pa g a

l ly

e v e lo

l D

D en m ak
r

.

u

o n

i

s o n

uP l ati

l

hZ

by l

Bu e ein

x

(i n C h in

a

,

h le l B

k y o U n iv

oT

by

tw o

oT

195 7 P o

an

n e

.e

oas

ti u
t te

.T

ar

i

z

v e rte

e e

.

u

f

y 8 4 85~ 9 3

m In

o n

Jo

r o

e

:

,

o 】
o g

P la
n kt

j

i

v a

r

n

.

s

le

su

ap

mbe

o s

d L ar

to

en of

:

ire

a n

o t

e

53 1
4

0

n u

d

m b ry

Ee

ig cal

Ko

Se

f

a n

,

e

lle d

o n

it

B

,

a

C H 2 0 0 2 D o m in

of

ia

e

u
d

e

.

cr h n
I

h ih

ro

1 9 8 0 S ut d i e

n

o

B iof

n
Mari

.

s

e

w

o

0

a

s iz e

,

in g

a sse s

f m

an

Re
P

ish
a

eK

op
.

o

e

Pa

s

or i n t h i n

,

.

rF

de

da s

or

f

.

,

dm

b

a

u n

ts o

M

e r

iu

g L L

Ps

194 6

f D

ve

c

en

.

,

t i l a t io n

ro u

g

G

g

Sa
tr it

140

v e n

pe

.

,

E fe

n l

a

i

d

en

1

n t

re

t

0

Zh

var

e n

se a

f

10 5

.

o n

rs o n

B

7 : 2 3 9 2 56

,

f E

x

〕n

o s a e

.

2 4 1: 9 7

f P or

o

43 (l ) 5 8 6 3

i

e

.

n
o
l t 2e 3
a N
O eat3 P 5 2g 1a 5 3 n1

o
V

e
M e d d l e ls

t a n d

:

i n id
,

e n

184 7)

lo n

h

m
Pm

s

gg

ad

1 85 0

zu

et s o

fe

lo g y

o n

( P h il i P i 1 8 5 0 )
s

ld

B

lo

e
V

v e lo

u

e o

hi a

,

a t

De

:

e

h e l m o rp h o of g y

w

th e

B

f

.

.

m

a

o

g 5 Y 199 4 Sa
P w

n

e
V

th e

in g

a

e

hT

e e o

l

o

k t o t r o P h i e la

n

o n

br a
n

ri “ l e

M

P h i l i PPi

n

,

,

a

e

a s se s:

m

.

P o s it i v

.

re

.

,

)

e

s o

t

2 00 0

.

a

SPa w

e r

le w i s i i (G o

e
id

ot l o
g y Lh
et ia

So
n H S Ho

e

hT

:
(2 ) 9 3 10 0

P la

e

lt u

d i ts

a n

o n

f

h

e u

l

l

i a ) fr

L R

199 9

.

19 74

s

Po d

L L

in

2

lc

.

a

Se

aen

.

19 9 7

o s

.

e

t

a t ie o

N

u

.

ot T

o

is

c

n eh

b ar

P ag

by ) (P r o

e r

(So m
x

iL

t r a t io
t

,

h P E

li g e ’r 4 0

oP iln

:

C a ri b b

em
.

n u s

i

.

,

o

,

il

otr op da

S h ie h H Y

e e

rp h
na

S

o s

soe

aen hT

u s

f F

Pro

.

ht

ic C H
i EN

lo

e

a s z ad e

h

n e

t o

a :

e so u

ht

o

c

4 25 4 29

:

Pe

e n

lo P m

otr

)

,

r o n l

)f

A

a

b
gra

2 00 0
o n

e

i

i e de

(G

v e

a s

P h y in h
t

ts of

lo
p m

e n t

tro Po da :
e

T a iw

anTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×