Tải bản đầy đủ

Báo cáo hoạt động chi đoàn lớp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN LỚP
NHIỆM KỲ 2019-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
NHIỆM KỲ 2020-2021
I. BÁO CÁO TỔNG KẾT
1. Đặc điểm tình hình:
Trong năm học 2019-2020 vừa qua chi đoàn Lớp …. đã tiếp nhận thêm
…. học sinh mới, và có … học sinh được điều chuyển sang chi đoàn khác; đã có
thêm …. thành viên được kết nạp vào đoàn nâng tổng số thành viên đã được kết
nạp của tri đoàn lên ……. đồng chí, chiếm tổng số ……% của chi đoàn.
Xét về tổng thể chi đoàn ta có một số thuận lợi và khó khăn như nhau
- Thuận lợi:
+ Trong nhiệm kỳ vừa qua chi đoàn luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát
sao từ phía chi đoàn trường và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp từ phía giáo viên
chủ nhiệm.
+ Danh sách cán bộ lớp , BCH chi đoàn đều là những đồng chí gương
mẫu, có tinh thần trách nghiệm cao, luôn hăng hái và nhiệt tình trong các công
việc của đoàn và lớp, có ý thức sáng sạo trong mọi công việc, luôn nêu cao tinh
thần đoàn kết trong chi đoàn, trong lớp.
+ Phần lớn các thành viên trong chi đoàn đều là những đồng chí có ý thức

kỷ luật và đạo đức tốt, có tinh thần ý thức cao trong các hoạt động tập thể , hoạt
trải nhiệm các mục lao động trường và lớp.
+ Đánh giá trung các thành viên của lớp đều có ý thức cao trong việc
đóng góp xây dựng chi đoàn vững mạnh.
- Khó khăn :


+ Về mặt học tập: chất lượng của chi đoàn ta còn chưa đồng đều, còn tồn tại
một số đồng chí chưa có ý thức trong việc học tập nghiêm túc, chưa năng nổ
trong việc xây dựng bài trong giờ và chuẩn bị bài ở nhà. Đây là điểm chi đoàn ta
cần tổng đánh giá, kiểm điểm và khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
+ Theo nhận xét của chi đoàn cấp trên, chi đoàn ta còn khá yếu về các hoạt
động văn nghệ , thể thao ,…. các thành viên trong chi đoàn chưa thực sự nhiệt
tình, chưa mạnh dạn và tự giác khi tham gia các hoạt động văn nghệ và thể thao
của trường, còn có ý thức ỷ lại cao, đây là điểm mỗi thành viên của chi đoàn ta
phải cẩn trọng xem xét.
2. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua
Về học tập: chi đoàn ta đứng thứ … về tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên
tiến của toàn trường, cụ thể:
- Số đồng chí đạt học lực loại giỏi là ….. đồng chí, chiếm tỷ lệ….%
- Số đồng chí đạt học lực loại khá là ….. đồng chí, chiếm tỷ lệ….%
- Số đồng chí đạt học lực loại trung bình là ….. đồng chí, chiếm tỷ lệ….%
- Số đồng chí đạt học lực loại yếu và kém là ….. đồng chí, chiếm tỷ lệ….
%
Về rèn luyện đạo đức : xếp loại chung chi đoàn ta nằm trong danh sách
đầu về phong trào rèn luyện nhận thức và đạo đức của trường cụ thể là:
Có …. đồng chí đạt hạnh kiểm tốt trên tổng số…… đồng chí, chiếm ….%
Có … đồng chí đạt hạnh kiểm khá trên tổng số …… đồng chí, chiếm …. %
Không có đồng chí nào đạt hành kiểm trung bình , yếu và kém.
Về các hoạt động ngoại khoá , trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động
khác:
Chi đoàn luôn tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm mà
đoàn trường tổ chức, luôn có ý thức tham gia nhiệt tình và hăng hái các hoạt
động lao động tập thể , được đánh giá loại khá trong xếp loại về hoạt động văn


nghệ thể dục thể thao. Trong nhiệm kỳ 2019-2020 chi đoàn đã đạt danh
hiệu LỚP TIÊN TIẾN do đoàn trường bầu chọn.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2021
Dựa trên những thuận lợi , khó khăn và kết quả đã nêu trên, tôi xin đề
xuất phương hướng, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2019-2020 sắp tới và xin ý kiến các
đồng chí bổ sung.
1. Tiếp tục phát huy những điểm mạnh ,thuận lợi của chi đoàn , khắc phục
những điểm còn tồn đọng, những điểm chưa tốt trong nhiệm kỳ trước.
2. Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm , hoạt động ngoại khoá của chi
đoàn , nâng cao tinh thần đóng góp tham gia của mỗi đoàn viên trên cơ sở nhiệt
tình sáng tạo.
3. Nỗ lực nâng cao sự đồng đều về học lực của chi đoàn , các cán sự lớp ,
BCH chi đoàn phải có ý thức giúp đỡ nhắc nhở đôn đốc hoạt động về học tập
của lớp , phấn đấu 100% thành viên đạt học lực khá, giỏi.
4. Về rèn luyện đạo đức và kỷ luật các thành viên trong chi đoàn bắt buộc
phải có ý thức tự kiểm điểm những điểm tồn đọng trong nhiệm kỳ trước của bản
thân, nỗ lực phấn đấu sửa đổi và hoàn thiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới dữ vững
tỉ lệ 100% hạnh kiểm tốt và khá , nâng cao số thành viên đạt hạnh kiểm tốt.
5. Mọi hoạt động của chi đoàn đều tập chung cho kỳ thi THPT quốc gia
2019-2020 , cố gắng hạn chế những hoạt động không quá cần thiết. các thanh
viên trong chi đoàn tập chung 100% năng lực cũng như thời gian tối đa của bản
thân cho việc học và ôn tập.
6. Cán bộ lớp và BCH chi đoàn phải quan tâm sát sao đến việc chuẩn bị
bài ở nhà cũng như việc xây dựng bài trên lớp , ôn tập và rèn luyện của các đoàn
viên trong chi đoàn . Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 100% thành viên trong chi đoàn
tốt nghiệp THPT , 100% thành viên đăng ký xét duyệt đại học, cao đẳng đỗ
tuyển vào trường bản thân đăng ký.


Trên đây là toàn bộ nội dung của bản báo cáo cảm ơn các đồng chí đã chú ý
lắng nghe , tôi xin hết. Xin ý kiến các đồng chí về nội dung phương hướng
và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2021.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×