Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài Luận văn này là sản phẩm nghiên cứu của riêng cá nhân tôi.
Các số liệu và kết quả trong Luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được ai công bố
trong tất cả các công trình nào trước đây. Tất cả các trích dẫn đã được ghi rõ nguồn
gốc.
Hà Nội, ngày

tháng năm 2017

Tác giả luận văn

Bế Ngọc Hùng

1

i


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tác giả đã nhận được những ý kiến
về chuyên môn quý báu của các thầy cô giáo trong khoa Công trình, Kinh tế và quản

lý, Trường Đại học Thủy lợi cũng như sự giúp đỡ của Ban quản lý dự án đầu tư huyện
Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. Đặc biệt Tác giả nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy
giáo PGS.TS Dương Đức Tiến.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô trong Trường Đại học Thủy lợi đã chỉ
bảo, hướng dẫn khoa học và Cơ quan cung cấp số liệu trong quá trình học tập, nghiên
cứu để hoàn thành luận văn này.
Do trình độ, kinh nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên Luận văn
khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của
quý độc giả.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày

tháng năm 2017

Tác giả luận văn

Bế Ngọc Hùng

2

i


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.............................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN..................................................................................................................ii
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................................2
3. Đối tượng, phạm vi và vấn đề nghiên cứu: .................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu:............................................................................................2
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: ...................................................................2
6. Nội dung dự kiến luận văn: .........................................................................................3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CƠ BẢN .............................................................................................................4
1.1. Khái quát chung........................................................................................................4
1.1.1.
Khái
niệm
về


quản
..........................................................................4dự

án

đầu1.1.2. Đặc điểm của quản lý dự án đầu tư .......................................................................5
1.1.3. Tác dụng của quản lý dự án...................................................................................6
1.1.4. Nội dung quản lý dự án .........................................................................................6
1.1.5. Các công cụ và phương tiện quản lý dự án đầu tư .............................................12
1.2. Đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam. ............................13
1.2.1. Các hình thức tổ chức quản lý dự án ...................................................................13
1.2.2. Các mô hình Quản lý dự án đầu tư xây dựng......................................................14
1.3. Các Nhân tố ảnh
.............................................16

hưởng

đến

công

tác

Quản

1.3.1.
Nhân
tố
khách
.............................................................................................16dự

án
quan

1.3.2. Nhân tố chủ quan.................................................................................................19
Kết luận chương 1 .........................................................................................................20
2.1. Hệ thống các Văn bản Quy định của pháp luật ......................................................21
2.1.1. Hệ thông Văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản của Trương
ương. ..............................................................................................................................21
2.1.2. Một số vấn đề tồn tại liên quan đến các văn bản pháp lý....................................22
3

3


2.1.3. Hệ thống các văn bản pháp qui về công tác quản lý cơ sở hạ tầng cấp huyện....25
2.2. Hình thức quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp huyện. ............................25

4

4


2.3. Các đặc trưng chung trong quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp huyện ............ 26
2.3.1. Đặc điểm các dự án do Ban QLDA huyện Chợ Mới quản lý ............................. 26
2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình....................................................................................................................... 27
Kết luận chương 2 ......................................................................................................... 28
CHƯƠNG III: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ
HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN CHỢ MỚI ............ 29
3.1. Tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới....................................... 29
3.1.1. Lịch sử hình thành và Tổ chức bộ máy............................................................... 29
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban QLDA .......................................... 30
3.2. Phân tích, đánh giá công tác quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Ban quản
lý dự án huyện Chợ Mới................................................................................................ 31
3.3. Định hướng phát triển đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Ban quản lý dự
án huyện Chợ Mới..............................................................................................................
49
3.3.1. Định hướng xây dựng các công trình trong giai đoạn tới 2016-2020 ...................
49
3.3.2. Nhiệm vụ của Ban QLDA trong công tác quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn
huyện trong thời gian tiếp theo...................................................................................... 51
3.3.2.1. Nhiệm vụ quản lý dự án…………………………………………………… 56
3.3.2.2. Nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư: ......................................................................... 52
3.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng tại Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới. .......................................

53
3.4.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới......................... 54
3.4.2. Giải pháp về nhân sự ........................................................................................... 57
3.4.3.Giải pháp cho công tác quản lý theo nội dung công việc..................................... 59
3.4.4. Một số giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình tại Ban QLDA huyện Chợ Mớ trong quá trình triển khai thực hiện dự án……..71
Kết luận Chương 3 ........................................................................................................ 78
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .......................................................................................... 79
5

5


TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................. 81

6

6


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Chu trình quản lý dự án ..........................................................................5
Hình 1.2: Các lĩnh vực quản lý của dự án ..............................................................8
Hình 1.3: Quản lý theo chu kỳ dự án (phương pháp 1) .......................................10
Hình 1.4: Quản lý theo chu kỳ dự án ( phương pháp 2) ......................................10
Hình 1.5: Quản lý theo chu kỳ dự án ( phương pháp 3) ......................................11
Hình 1.6: Mô hình Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực............15
Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA huyện Chợ Mới..................................29
Hình 3.2: Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đề xuất ....................56

7

7MỞ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài

1

1


Sau nhiều năm tái lập tỉnh Bắc Kạn, điều đáng ghi nhận là sự đổi thay và hoàn thiện hệ
thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội tại
địa phương.
Tuy vậy, công tác quản lý dự án đầu tư xây các công trình trên địa bàn tỉnh nói chung
và Ban quản lý huyện Chợ Mới nói riêng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như việc các dự
án bị đầu tư dàn trải, thời gian thực hiện dự án kéo dài nhiều dự án phải liên tục điều
chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư, nhiều dự án đầu tư xong không đạt được mục tiêu đề
ra, nợ đọng xây dựng cơ bản... Tình trạng đó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân
khác nhau, nhưng chủ yếu là do sự nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của công tác quản
lý dự án tại Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới, sự phối hợp chưa nhịp nhàng và hiệu
quả trong tổ chức thẩm định dự án, tiến độ và chất lượng thi công công trình,...
Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, cần phải hoàn thiện nền kinh tế thị trường đi
đôi với thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do đó việc xây dựng cơ sở
hạ tầng phải đáp ứng được sự tăng trưởng của nền kinh tế. Những năm gần đây Nhà
nước đã đầu tư vào lĩnh vực xây dựng với tỷ trọng vốn đầu tư rất lớn. Muốn đạt hiệu
quả tốt các dự án đầu tư xây dựng thì phải thường xuyên nâng cao chất lượng công tác
quản lý dự án đầu tư xây dựng ngay từ khâu lập quy hoạch xây dựng, đền bù di dân,
chuẩn bị mặt bằng xây dựng, khảo sát, lập dự án, thiết kế, triển khai xây dựng và đưa
dự án vào khai thác, sử dụng.... Điều đó đã được Chính Phủ khẳng định trong các Nghị
định về quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình, quản lý chất
lượng công trình....
Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý dự án nói chung chưa thực sự có nhiều kinh
nghiệm quản lý, khả năng chuyên sâu chưa cao do đó còn nhiều vấn đề bất cập trong
quản lý xây dựng làm cho nhiều dự án chậm trễ trong việc triển khai đầu tư, hầu hết
các dự án đều có nhiều phát sinh, kết thúc đưa vào sử dụng khai thác đều không đúng
tiến độ đề ra, đặc biệt là trong điều kiện gần đây công nghệ xây dựng và quản lý xây
dựng phát triển rất mạnh mẽ. Muốn khắc phục được thì cần phải nhanh chóng tăng

2

2


cường đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư đảm bảo có đủ năng lực, kinh
nghiệm.
Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn nói trên và nhận thức được
tầm quan trọng của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tại Ban
quản lý dự án huyện Chợ Mới. Học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu giải pháp Nâng
cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án
huyên Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Từ việc nghiên cứu cở sở lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động và quản
lý của Ban quản lý dự án. Luận văn nhằm mục đích đi sâu phân tích và đề xuất một số
giải pháp tăng cường hoàn thiện công tác quản lý đầu tư nhằm nâng cao năng lực,
nâng cao hiệu quả công tác trong điều kiện hiện nay.
3. Đối tượng, phạm vi và vấn đề nghiên cứu:
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Các mối quan hệ giữa các chủ thể, những nhân tố ảnh
hưởng đến công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Quản lý Nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công
trình do Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thực hiện trong giai đoạn
gần đây.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp tổng
hợp và phân tích để tiếp cận giải quyết các vấn đề nghiên cứu. Trong đó có vận dụng
cơ sở lý luận của khoa học quản lý, quản lý nhà nước và các khoa học chuyên ngành
như kinh tế đầu tư, kinh tế xây dựng, xây dựng. Kết hợp nghiên cứu định tính với
nghiên cứu định lượng qua việc sử dụng các thông tin, số liệu, tài liệu thu thập, tập
hợp từ các nguồn khác nhau.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

3

3


Ý nghĩa về mặt khoa học: Luận văn hệ thống lý luận cơ bản về công tác quản lý đầu
tư xây dựng và vận dụng để nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình tại Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Ý nghĩa về thực tiễn: Phân tích thực trạng chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới và đề xuất giải pháp nâng
cao chất lượng công tác này cho công trình tại Ban quản lý dự án huyện Chợ Mới
trong giai đoạn tiếp theo.
6. Nội dung dự kiến luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 03
chương:
Chương I. Tổng quan về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Chương II. Cở sở pháp lý và yêu cầu quản lý dự án công trình xây dựng cơ cở hạ tầng
kỹ thuật cấp huyện.
Chương III. Nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại ban
quản lý dự án huyện Chợ Mới.

4

4


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CƠ BẢN
1.1. Khái quát chung.
1.1.1. Khái niệm về quản lý dự án đầu

Trong khoảng một thập niên trở lại đây, cùng với xu hướng hội nhập khu vực hoá, toàn
cầu hoá trong mọi lĩnh vực kinh tế và cả lĩnh vực đầu tư xây dựng, công tác quản lý đầu
tư xây dựng ngày càng trở nên phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cấp,
nhiều ngành, nhiều đối tác và nhiều bộ môn liên quan. Do đó, công tác quản lý dự án
đầu tư xây dựng đòi hỏi phải có sự phát triển sâu rộng, và mang tính chuyên nghiệp
hơn mới có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng ở nước ta trong thời
gian tới. Thực tiễn đó đã thúc đẩy ra đời một “nghề” mới mang tính chuyên nghiệp
thực sự: Quản lý dự án, một nghề đòi hỏi tính tổng hợp và chuyên nghiệp từ các tổ
chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn.
Quản lý dự án (Project Management – PM) là một quá trình phức tạp, bao gồm công
tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án và kích
thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án
đúng thời hạn với các chi phí, chất lượng và khả năng thực hiện chuyên biệt. Nói một
cách khác, Quản lý dự án (QLDA) là công việc áp dụng các chức năng và hoạt động
của quản lý vào suốt vòng đời của Dự án nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra.
Quản lý dự án bao gồm ba chức năng chủ yếu :
- Lập kế hoạch
- Điều phối thực hiện dự án
- Giám sát
Các chức năng của quá trình quản lý dự án hình thành một chu trình năng động từ
việc lập kế hoạch đến điều phối thực hiện và giám sát , sau đó phản hồi cho việc tái lập
kế hoạch dự án như sơ đồ dưới đây

5

5


Lập kế hoạch
-Thiết lập mục tiêu
-Điều tra nguồn lực
-Xây dựng kế hoạch

6

6


Giám sát
- Đo lường kết quả
- So sánh với mục tiêu
Báo cáo
- Giải quyết các vấnđề

Điều phối thực hiện
- Điều phối tiến độ thời
gian
- Phân phối nguồn lực
- Phối hợp các nỗ lực
- Khuyến khích và động
viên cán bộ và nhân viên

Hình 1.1. Chu trình quản lý dự án
Trong đó :
- Lập kế hoạch : Là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định những công việc cần được
hoàn thành, nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế
hoạch hành động theo trật tự lôgic mà có thể biểu diễn dưới dạng sơ đồ hệ thống.
- Điều phối thực hiện dự án: Là quá trình phân phối nguồn lực bao gồm tiền vốn, lao
động, thiết bị và đặc biệt quan trọng là điều phối và quản lý về tiến độ thời gian. Ở giai
đoạn này, các công việc của toàn bộ dự án sẽ được chi tiết hoá thời hạn thực hiện, qua
đó có thể biết được khi nào thì một công việc bắt đầu khi nào thì kết thúc …
- Giám sát: là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình hoàn
thành, giải quyết những vấn đề liên quan và thực hiện báo cáo hiện trạng.
1.1.2. Đặc điểm của quản lý dự án đầu tư
Quản lý dự án có những đặc điểm chủ yếu sau đây:
Thứ nhất: Tổ chức dự án là một tổ chức tạm thời. Tổ chức quản lý dự án được hình
thành để phục vụ dự án trong một thời gian hữu hạn. Trong thời gian tồn tại dự án,

7

7


nhà quản lý dự án thường hoạt động độc lập với phòng chức năng, sau khi kết thúc dự
án cần phải tiến hành phân công lại lao động , bố trí lại máy móc thiết bị .
Thứ hai: Quan hệ giữa nhà quản lý dự án với phòng chức năng trong tổ chức . Công
việc của dự án đòi hỏi có sự tham gia của nhiều phòng chức năng . Người đứng đầu
dự án và nhóm tham gia dự án là những người có trách nhiệm phối hợp mọi nguồn lực,
mọi người từ các phòng chuyên môn nhằm thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu của dự án.
Nhưng trong thực tế giữa họ thường nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề nhân sự , chi phí ,
thời gian và mức độ thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật .
1.1.3. Tác dụng của quản lý dự án
Phương pháp quản lý dự án đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố như sự nỗ lực, tính tập
thể, yêu cầu hợp tác…vì vậy nó có tác dụng rất lớn, dưới đây xin được trình bày một
số tác dụng chủ yếu nhất:
- Liên kết tất cả các công việc, các hoạt động của dự án.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó giữa nhóm quản lý dự
án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án.
- Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên
tham gia dự án.
- Tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kịp
thời trước những thay đổi hoặc điều kiện không dự đoán trước được. Tạo điều kiện
cho việc đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan để giải quyết những bất đồng để đi
đến thống nhất trong việc thực hiện dự án.
- Tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn.
1.1.4. Nội dung quản lý dự án
Để quản lý dự án đạt hiệu quả cao nhất, người ta tiến hành xem xét trên rất nhiều góc
độ khác nhau, dưới đây là những nội dung chính:
1.1.4.1. Quản lý vĩ mô và vi mô đối với dự án
- Quản lý vĩ mô đối với dự án : Quản lý vĩ mô hay quản lý của nhà nước đối với dự
án bao gồm tổng thể các biện pháp vĩ mô tác động đến các yếu tố của quá trình hình


thành , hoạt động và kết thúc dự án. Nhà nước tiến hành quản lý trên các nội dung như
quản lý tài chính: ban hành các chính sách tài chính tiền tệ, lãi suất, thuế, lợi nhuận
…hoặc quản lý quy hoạch , kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, nền
kinh tế, đầu tư . Bên cạnh đó nhà nước cũng ban hành các chính sách về lao động như
lương, bảo hiểm xã hội, các nghĩa vụ lao động, tiến hành các biện pháp quản lý về môi
trường nhằm đảm bảo cho dự án đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
- Quản lý vi mô đối với dự án: Là quá trình quản lý những hoạt động cụ thể của dự
án như quản lý về thời gian, chi phí, nguồn vốn đầu tư rủi ro, quản lý hoạt động mua
bán … Qúa trình quản lý này được thực hiện trong suốt các giai đoạn của dự án từ khi
chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến giai đoạn vận hành các kết quả đầu tư. Khi tiến
hành quản lý nhà quản lý đều dựa trên ba mục tiêu cơ bản nhất đó là thời gian, chi phí
và kết quả hoàn thành.
1.1.4.2 .Quản lý theo lĩnh vực, theo yếu tố quản lý
Quản lý dự án bao gồm những nội dung sau:
- Lập kế hoạch chung
- Quản lý phạm vi của dự án
- Quản lý thời gian , tiến độ
- Quản lý chi phí
- Quản lý chất lượng
- Quản lý nhân lực
- Quản lý thông tin
- Quản lý hoạt động mua bán
- Quản lý rủi ro
Để hiểu rõ từng nội dung quản lý chúng ta sẽ xem sơ đồ sau đây:


L
q

-u
L

p
k
ế

Q
-u
-X
L

p
k
ế

Q
-u
-X
D


n
h

Q
u
lự

-c
-Tí
-L
Q
u


Q
u


-ợ

Q

Q
u
lự

-c
-T
P


Quản lý thông tin
-Lập kế hoạch quản
lý thông tin
-Phân phối thông tin
-Báo cáo tiến độ

Quản lý rủi ro dự
án
-Xác định rủi ro
-Chương trình quản
lý rủi ro
-Phản ứng đối với
rủi ro

Quản lý hoạt động
cung ứng
-Kế hoạch cung ứng
-Lựa chọn nhà cung
ứng
-Quản lý hợp đồng
-Quản lý tiến độ
cung ứng

Hình 1.2: Các lĩnh vực quản lý của dự án
Trong đó :
Lập kế hoạch tổng quan cho dự án là quá trình tổ chức dự án theo một trình tự logic,
là việc chi tiết hoá các mục tiêu của dự án thành những công việc cụ thể và hoạch
định một chương trình để thực hiện các công việc đó nhằm đảm bảo các lĩnh vực quản
lý khác nhau của dự án đã dược kết hợp một cách chính xác và đầy đủ.
Quản lý phạm vi dự án là việc xác định, giám sát việc thực hiện mục đích, mục tiêu
của dự án, xác định công việc nào thuộc về dự án và cần phải thực hiện, công việc nào
ngoài phạm vi của dự án.


Quản lý thời gian dự án bao gồm việc lập kế hoạch, phân phối và giám sát tiến độ thời
gian nhằm đảm bảo thời hạn hoàn thành dự án.
Quản lý chi phí là quá trình dự toán kinh phí , giám sát thực hiện chi phí theo tiến độ
cho từng công việc và toàn bộ dự án, là việc tổ chức, phân tích số liệu và báo cáo
những thông tin về chi phí .
Quản lý chất lượng dự án: là quá trình triển khai, giám sát những tiêu chuẩn chất lượng
cho việc thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong,
muốn của chủ đầu tư.
Quản lý nhân lực là việc hướng dẫn, phối hợp những nỗ lực của mọi thành viên tham
gia dự án vào việc hoàn thành những mục tiêu mà dự án cần thực hiện, qua đó có thể
thấy được hiệu quả sử dụng lao động của dự án.
Quản lý thông tin: là quá trình đảm bảo các dòng thông tin thông suốt một cách nhanh
chóng nhất chính xác giữa các thành viên dự án với các cấp quản lý khác nhau.
Quản lý rủi ro: là việc xác định các yếu tố rủi ro dự án, lượng hoá mức đọ rủi ro và có
kế hoạch ứng phó cũng như quản lý từng loại rủi ro.
Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán: bao gồm việc lựa chọn, thương lượng, quản
lý các hợp đồng và điều hành việc mua bán nguyên vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ…
cần thiết cho dự án. Qúa trình quản lý này đảm bảo cho dự án nhận được hàng hoá và
dịch vụ cần thiết của các tổ chức bên ngoài cung cấp cho dự án, tiến độ cung cấp, chất
lượng cung cấp như thế nào?
1.1.4.3 .Quản lý theo chu kỳ dự án
Dự án là một thực thể thống nhất, thời gian thực hiện dài và có độ bất định nhất định
nên các tổ chức, đơn vị thường chia dự án thành một số giai đoạn để quản lý có hiệu
quả. Mỗi giai đoạn sẽ bao gồm một số công việc nhất định và tổng hợp của các giai
đoạn này sẽ là một chu kỳ dự án. Khi tiến hành quản lý theo chu kỳ dự án, các nhà
quản lý tiến hành theo một số cách phân chia chu kỳ dự án chủ yếu dưới đây:
*Phương pháp 1:


Xác định dự án


Đánh giá dự án

Nghiên cứu khả thi

Hoàn thành
Thẩm định dự án

Điều hành
Xét duyệt
Triển khai

Hình 1.3: Quản lý theo chu kỳ dự án (phương pháp 1)
Phương pháp này thường được các nhà tài trợ áp dụng .
*Phương pháp 2:
Người ta chia chu kỳ dự án ra làm 5 giai đoạn và tiến hành quản lý từng giai đoạn dự
án. Ta có thể xem xét sơ đồ dưới đây:
1.
X
ác
đị
X
tiê
uX
ng
uồ
X
ki
ện
X
ác
đị
nh
rủi

3.
T
2. th 4. 5.
L ực
án Đi K
ập
ều ết
- - - X X X Bà
đồ
ác
ác n
tổ
đị
đị gi
nh Đ
bộ nh ao

lo sả
qu
c án ại n
cô - hì ph
nh ẩ
ng X

m
vi ng qu
ệc vi ản dự
dự ệc lý án
án
- ,
gi
ấy

Hình 1.4: Quản lý theo chu kỳ dự án ( phương pháp 2)

* Phương pháp 3 :


Chi phí
(lao động )

Thời gian


Xâydựng
ý tưởng

Giai đoạn
phát triển

Giai đoạn
triển khai

Giai
đoạn kết

Hình 1.5: Quản lý theo chu kỳ dự án ( phương pháp 3)
Thông thường chu kỳ của một dự án đầu tư được chia làm 4 giai đoạn như trên , và
các nhà quản lý tiến hành quản lý theo 4 giai đoạn cụ thể như sau
 Giai đoạn xây dựng ý tưởng : là giai đoạn bao gồm các bước :
-Xác định mục tiêu, kết quả cuối cùng và phương pháp thực hiện kết quả đó.
- Tập hợp số liệu, xác định nhu cầu, đánh giá độ rủi ro, dự tính nguồn lực, so sánh lựa
chọn phương án.
- Phác thảo các kết quả và phương pháp thực hiện trong điều kiện hạn chế về nguồn
lực.
- Phân công những cán bộ quản lý có đủ nhiệm vụ , chức năng quản lý dự án
 Giai đoạn phát triển
- Thành lập nhóm dự án, xác định cấu trúc tổ chức dự án
- Lập kế hoạch tổng quan
- Phân tách công việc
- Lập kế hoạch tiến độ thời gian
- Lập kế hoạch ngân sách
- Lập kế hoạch nguồn lực cần thiết


- Lập kế hoạch chi phí và dự báo dòng tiền thu
- Xin phê chuẩn thực hiện.
 Giai đoạn triển khai
-Xem xét yêu cầu kỹ thuật cụ thể, so sánh đánh giá lựa chọn công cụ thiết bị kỹ thuật,
mua các thiết bị chính.
- Tiến hành thi công công trình.
 Giai đoạn kết thúc
- Hoàn chỉnh và cất giữ hồ sơ liên quan đến dự án.
- Kiểm tra lại sổ sách kế toán, tiến hành bàn giao và báo cáo.
- Thanh quyết toán tài chính.
- Bàn giao sổ tay hướng dẫn lắp đặt, các bản vẽ chi tiết ...
- Bàn giao dự án cho đơn vị sử dụng.
- Bố trí lại công việc cho những người từng tham gia dự án.
1.1.5. Các công cụ và phương tiện quản lý dự án đầu tư
1.1.5.1 .Các công cụ quản lý dự án
Các công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước bao gồm
- Hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư: Luật đầu tư công, Luật xây
dựng, Luật đấu thầu, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, Chỉ thị , Quyết định
hướng dẫn thực hiện quản lý đầu tư .
- Các quy hoạch tổng thể và chi tiết của ngành và địa phương về đầu tư, về xây dựng,
các danh mục kế hoạch dự án đầu tư .
- Các định mức và tiêu chuẩn quan trọng có liên quan đến lợi ích của toàn xã hội
- Các thông tin về tình hình cung cầu, kinh nghiệm quản lý, giá cả , luật pháp của nhà
nước và các vấn đề có liên quan đến đầu tư công.
Các công cụ quản lý vi mô:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×