Tải bản đầy đủ

Quyet dinh ban quan tri web 2012 2013

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CÁI BÈ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS AN THÁI TRUNG
Số : …./QĐ-THCS.ATT

An Thái Trung, ngày 09 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban quản trị website
của trường THCS An Thái Trung
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN THÁI TRUNG
Căn cứ vào Công văn số 4987/BGDĐT-CNTT ngày 02 tháng 08 năm 2012
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ
thông tin năm học 2012 – 2013;
Căn cứ vào Công văn số 555/ PGD&ĐT-CVVP ngày 30 tháng 11 năm 2011
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái Bè về việc hướng dẫn thực hiện trang website
các trường Trung học cơ sở và Tiểu học;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền
Giang,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản trị trang Thông tin điện tử (website) của trường
Trung học cơ sở An Thái Trung, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Bà: Trần Thị Thúy Phượng, Hiệu trưởng, Trưởng ban.
2. Ông: Nguyễn Bá Tuyên, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban.
3. Ông: Nguyễn Hiền Lương, Tổ trưởng tổ Anh văn, Thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Ban Quản trị website có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a. Tổ chức viết bài, biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung đưa lên website
của trường.
b. Chịu trách nhiệm về các hoạt động của trường trên website nhằm quảng
bá rộng rãi hình ảnh của trường và cung cấp thông tin cần thiết cho cán bộ, giáo
viên, công nhân viên và học sinh.
Điều 3. Kinh phí để duy trì hoạt động trang website và Ban Quản trị website
của trường Trung học cơ sở An Thái Trung do kinh phí của trường bảo đảm.
Các thành viên trong Ban Quản trị website làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công. Trong quá trình


thực hiện, Trưởng ban có quyền bổ sung, thay đổi thành viên của Ban Quản trị
website tùy theo tình hình thực tế.
Điều 4. Các ông (bà) có tên ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×