Tải bản đầy đủ

Lộ trình tự học IELTS 7 5 aland IELTS

Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5+
CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
MỤC LỤC

Giai đoạn 1: Khởi động – Kiến thức nền
Ngữ pháp:
Unit 1: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn
Unit 2: Quá khứ đơn, Hiện tại hoàn thành
Unit 3: Future Simple, Be going to
Unit 4: Động từ ( Vebs)
Unit 5: Danh từ ( Noun)
Unit 6: Tính từ ( Adjective)
Unit 7: Liên từ ( Conjunction)
Unit 8: Sự hoà hợp chủ ngữ - động từ
Unit 9: Sự hoà hợp chủ ngữ - động từ (Part 2)
Unit 10: Câu bị động
Unit 11: Mệnh đề quan hệ

Từ vựng:
 Unit 12: Family & Friends
 Unit 13: Hobbies & Lifestyle
 Unit 14: Environment
 Unit 15: History and Culture
 Unit 16: Technology
Giai đoạn 2: Mục tiêu 5.0 – 5.5 IELTS
Listening:
 Unit 1: Form/ Note/ Table Completion
 Unit 2: Sentence Completion
 Unit 3: Map Labelling
 Unit 4: Flowchart/ Diagram Completion
 Unit 5: List Selection
 Unit 6: Multiple choice question

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Reading
 Unit 7: Note/ Table completion
 Unit 8: Short Answer
 Unit 9: Multiple Choice Questions


 Unit 10: Matching
 Unit 11: Yes/ No/ Not Given; True/ False/ Not Given
 Unit 12: Flowchart/ Diagram Completion
Writing:
 Unit 13: Writing Task 1 | Xu hướng ra đề
 Unit 14: IELTS Writing Task 1 | Chiến thuật làm bài
 Unit 15: IELTS Writing Task 1 | Một số cấu trúc thông dụng
 Unit 16: IELTS Writing Task 1 | Các cách Paraphrase thông
dụng
 Unit 17: IELTS Writing Task 1 | Những lỗi sai hay gặp
Speaking:
 Unit 18: Chiến thuật trả lời một số chủ đề thường gặp trong
Speaking Part 1
 Unit 19: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Hobbies
 Unit 20: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Studies
 Unit 21: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Work
 Unit 21: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Work

Giai đoạn 3: Mục tiêu 6.5+
ListeningUnit 1: Form/Note/Table completion
Unit 2: Map labelling
Unit 3: Flowchart/diagram completion
Unit 4: Multiple choice questions
Unit 5: Sentence completion
Unit 6: List selection

Reading
 Unit 7: Note/table completion
 Unit 8: Multiple Choice

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

2


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/
 Unit 9: Matching
 Unit 10: T/F/NG

Writing:
 Unit 13: Task 1 | Cấu trúc bài essay task 1
 Unit 14: Task 1 | Line graph, bar chart
 Unit 15: Task 1 | Pie chart, table
 Unit 16: Task 1 | Mixed graphs
 Unit 17: Task 1 | Process
 Unit 18: Task 1 | Map (comparison language)
 Unit 19: Task 2 | Chiến thuật làm bài Agree/Disagree
 Unit 20: Task 2 | Chiến thuật làm bài Advantage/Disadvantage
 Unit 21: Task 2 | Chiến thuật làm bài Problem/Solution
 Unit 22: Task 2 | Chiến thuật làm bài Discuss both views
 Unit 23: Task 2 | Chiến thuật paraphrase đề bài
 Unit 24: Task 2 | Một số lỗi sai thường gặp

Speaking:


Unit 25: Part 1 | Công thức trả lời (AREA)
Unit 26: Part 1 | Những chủ đề phổ biến
Unit 27: Part 1 | Một số thành ngữ ăn điểm
Unit 28: Part 1 | Một số lỗi sai thường gặp
Unit 29: Part 2 | Miêu tả người
Unit 30: Part 2 | Miêu tả sự việc
Unit 31: Part 2 | Miêu tả sự vật
Unit 32: Part 2 | Miêu tả nơi chốn
Unit 33: Part 3 | Một số chủ đề phổ biến
Unit 34: Part 3 | Chiến thuật câu giờ bằng linking phrase
Unit 35: Part 3 | Một số lỗi sai thường gặp

Giai đoạn 4: Mục tiêu 7.5

GIAI ĐOẠN 1 KHỞI ĐỘNG
LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

3


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

1. Mục tiêu
− Nắm vững nền tảng kiến thức
− 3.5 IELTS

2. Thời gian học:
− 2-3 tháng
− 2-3 tiếng / ngày

3. Nội dung học:
Những người bắt đầu ở giai đoạn này thường gặp một số vấn đề như
sau:
− Mất gốc tiếng Anh hoặc chưa có nền tảng tiếng Anh vững chắc
− Chưa từng tiếp xúc với IELTS, không nắm rõ được cấu trúc bài thi,

dạng đề thi IELTS.
− Ngữ pháp còn yếu, chưa biết cách nhận dạng và sử dụng các dạng
từ phổ biến
− Chưa biết cách phát âm, phát âm chưa chuẩn, còn sai nhiều âm cơ
bản.
− Nghe chưa tốt, chưa biết cách nghe tiếng Anh hiệu quả
Vì vậy, ở giai đoạn này, thay vì vội tìm hiểu về bài thi IELTS, chúng ta
cần phải tập trung vào 3 mảng chính khi bắt đầu học một ngoại ngữ,
bao gồm Ngữ pháp, Từ vựng và Phát âm.
NGỮ PHÁP
• Phương pháp học:

Ngữ pháp tiếng Anh tuy có khối lượng rất lớn, nhưng chúng ta không
cần phải học hết mới có thể thi IELTS. Ở giai đoạn đầu, để không bị
“choáng ngợp” bởi vô vàn những cấu trúc ngữ pháp phức tạp, các bạn
nên chọn lọc những chủ điểm ngữ pháp quan trọng chắc chắn sẽ xuất
hiện trong bài thi IELTS:

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

4


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/
− Tenses (Thì):

Với người học tiếng Anh, các thì là một vấn đề rất lớn vì tiếng Việt
của chúng ta không thay đổi từ vựng hay cấu trúc khi miêu tả sự việc
diễn ra ở các mốc thời gian khác nhau. Mặc dù tiếng Anh có đến 12
thì khác nhau, trong bài thi IELTS hay thậm chí trong giao tiếp hằng
ngày, chúng ta không cần đến cả 12 thì đó, chỉ có.
 Unit 1: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn
 Unit 2: Quá khứ đơn, Hiện tại hoàn thành
 Unit 3: Future Simple, Be going to
Parts of Speech (Từ loại):
Đa số người Việt Nam không thấy được sự quan trọng của từ loại


trong tiếng Anh, đơn giản vì trong tiếng Việt, chức năng của từ không
có ý nghĩa quyết định trong cấu trúc câu.
Trong tiếng Anh, có 8 loại từ hình thành nên một câu có nghĩa, bao
gồm Danh từ (Noun), Động từ (Verb), Tính từ (Adjective), Trạng từ
(Adverb), Đại từ (Pronoun), Giới từ (Preposition), Liên từ
(Conjunction), Thán từ (Interjection). Các bạn nên bắt đầu học tập
trung 4 loại từ đầu tiên trước, sau đó dần dần tìm hiểu 4 loại từ còn
lại.
 Unit 4: Động từ ( Vebs)
 Unit 5: Danh từ ( Noun)
 Unit 6: Tính từ ( Adjective)
 Unit 7: Liên từ ( Conjunction)
Subject – Verb Agreement (Sự hoà hợp Chủ ngữ - Động từ):
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb Agreement) là
một trong những chủ đề quan trọng, thú vị và hay gây nhầm lẫn
trong tiếng Anh. Trong bài thi IELTS, đặc biệt là 2 kỹ năng Viết và
Nói, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là một yếu tố quan trọng
quyết định trình độ của người thi.
-

Relative Clause (Mệnh đề quan hệ):

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

5


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Mệnh đề quan hệ (relative clause) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ
(adjective clause) vì nó là một mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa
cho danh từ đứng trước nó (tiền ngữ). Mệnh đề quan hệ được nối
với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ (relative pronouns) Who,
Whom, Which, Whose, That hoặc các trạng từ quan hệ (relative
adverbs) When, Where, Why.
Passive Voice (Thể bị động):
Câu bị động hay thể bị động là 1 trong những chủ điểm ngữ pháp rất
-

thú vị trong tiếng Anh. Câu bị động không hề khó như nhiều bạn
nghĩ, ngược lại, cấu trúc và cách thành lập, cách dùng câu bị động
khá là đơn giản và dễ hiểu nếu bạn chịu bỏ thời gian ra học và
nghiên cứu. Đây là một công cụ hữu hiệu để bạn chứng minh cho sự
đa dạng và linh hoạt trong khả năng sử dụng ngữ pháp, giúp tăng
điểm cho tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong bài thi
IELTS đối với 2 kỹ năng Viết và Nói.
− Comparison (Cấu trúc so sánh):
So sánh là một phần ngữ pháp được sử dụng rất phổ biến và quan
trọng trong tiếng Anh
giao tiếp hằng ngày và đặc biệt là trong kỳ thi IELTS. Các bạn nên
nghiên cứu kỹ cả 3 dạng so sánh trong tiếng Anh: so sánh bằng, so
sánh hơn, và so sánh nhất.
Học xong 6 chủ điểm ngữ pháp này, bạn đã nắm vững được phần kiến
thức nền tảng cần có khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Bạn có thể mở rộng,
học thêm về Conditional Sentences (Câu điều kiện) và Reported
Speech (Câu trần thuật), đây cũng là 2 chủ điểm ngữ pháp tương đối
hữu dụng trong bài thi IELTS nhé.
 Unit 8: Sự hoà hợp chủ ngữ - động từ
 Unit 9: Sự hoà hợp chủ ngữ - động từ (Part 2)
 Unit 10: Câu bị động

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

6


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/
 Unit 11: Mệnh đề quan hệTài liệu học:

Cambridge - Grammar for IELTS

Link download: http://bit.ly/2vYtQLG
Cuốn sách này phù hợp cho tất cả các bạn ở mọi trình độ đang ôn thi
chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bản thân tốt nhất. Mặc dù vậy, cuốn sách
viết bằng tiếng Anh nên nếu là người mới bắt đầu, mất gốc, các bạn cần
kiên trì đọc – hiểu.
Cuốn sách bao gồm 25 unit, tương đương với 25 chủ điểm ngữ pháp
chắc chắn sẽ xuất hiện trong bài thi IELTS. Mỗi bài gồm 4 phần: Context
Listening (Nghe hiểu tình huống), Grammar (Ngữ pháp), Grammar
Exercise (Bài tập ngữ pháp) và Test Practice (Bài luyện tập). Các bạn
chỉ cần học hai phần là Grammar – lý thuyết và Grammar Exercise – bài
tập, nên tập trung sâu hơn vào các chủ điểm như các thì trong tiếng Anh
(tenses), chức năng và vị trí của danh từ, động từ, tính từ và trạng từ,
giới từ, mệnh đề quan hệ (relative clause), câu bị động (passive voice),
các cấu trúc câu so sánh. Trước khi bắt đầu học sách, bạn sẽ phải thực

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

7


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

hiện một bài test nho nhỏ. Tùy theo trình độ và lỗi sai của bạn ở đâu
nhiều nhất, bạn sẽ biết được mình cần chú trọng học gì sách đó.
30 ngày xây gốc IELTS – Aland IELTS

Link download: http://bit.ly/2LHRkPR
Nếu gặp khó khăn với việc đọc sách viết bằng tiếng Anh, các bạn nên
tham khảo cuốn 30 ngày xây gốc IELTS do đội ngũ của đội ngũ chuyên
gia tại Aland IELTS biên soạn. Cuốn sách gồm 2 phần:
− Phần 1: 20 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm trong IELTS
− Phần 2: 10 chủ điểm từ vựng band 7.5 IELTS

TỪ VỰNG


Phương pháp học:

Để học từ vựng một cách hiệu quả, các bạn nên ghi chép từ mới vào
một quyển sổ nhỏ, liên tục mở ra và ôn tập lại thường xuyên. Các bạn
nên học từ vựng trong mối liên kết với các từ vựng khác, và phải chú
trọng học song song với Phát âm.
Đối với người mới bắt đầu, nên ưu tiên học theo những chủ điểm phổ
biến, thường xuất hiện trong bài thi IELTS như: Family & Friends,
Hobbies, Work, Study, Environment, Culture, Technology...
 Unit 12: Family & Friends

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

8


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/


Unit 13: Hobbies & Lifestyle
Unit 14: Environment
Unit 15: History and Culture
Unit 16: Technology

Tài liệu học

Cambridge - Vocabulary for IELTS

Link download: http://bit.ly/2E9cb8N
Cuốn sách bao gồm 25 unit, trong đó 20 unit đầu tương ứng với 20 chủ
đề phổ biến trong IELTS, và 5 unit cuối để giúp các bạn xây dựng khả
năng sử dụng từ vựng trong bài thi. Đặc biệt, cuối cuốn sách này có
tổng hợp lại toàn bộ những từ vựng hay đã xuất hiện trong cuốn sách,
giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại những kiến thức đã học.
PHÁT ÂM


Phương pháp học:

Khi nói đến Phát âm, người học chắc hẳn sẽ nghĩ đầu tiên đến Bảng
phiên âm tiếng Anh IPA (International Phonetic Alphabet chart).

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

9


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Rất nhiều bạn đã chọn cách học thuộc lòng bảng âm trước, rồi mới học
các kỹ năng khác. Việc này tuy hiện quả nhưng cũng sẽ mất khá nhiều
thời gian để luyện và rất dễ khiến các bạn nản. Vì vậy, Aland IELTS
khuyên các bạn nên học Phát âm thông qua phương pháp Shadowing,
kết hợp việc nghe băng và nói nhại lại theo băng, để nắm vững các
pronunciation features (đặc trưng về phát âm) của người bản xứ, và
quan trọng nhất là học từ nào nắm vững cách phát âm của từ đó. Bạn
sẽ cải thiện được phát âm, trọng âm, cũng như ngữ điệu của mình khi
học theo phương pháp này. Ngoài ra, nên ghi âm giọng mình để so sánh
với file nghe và xác định lỗi phát âm mình hay mắc phải.


Tài liệu học:

Online:
Mặc dù accent (giọng) không phải là một tiêu chí chấm điểm trong bài thi
IELTS, nhưng khi học phát âm, ta nên chọn cho mình 1 giọng cụ thể để
làm "kim chỉ nam". Bài thi chủ yếu dùng giọng Anh-Anh, nhưng nếu đã
quen với giọng Anh-Mỹ cũng không ảnh hưởng. Các bạn có thể tham
khảo các nguồn nói tiếng Anh theo accent như sau

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

10


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/
− Giọng Anh-Anh: BBC Learning English
− Giọng Anh-Mỹ: VOA Learning English

Sách: Pronunciation in Use – Elementary + Intermediate

Link download: http://bit.ly/2HjCUBn
Bộ sách này dành cho hai lộ trình học là sơ cấp và trung cấp, phù hợp
với các bạn học tiếng Anh thông thường và cả ôn thi IELTS. Các cuốn
được phân chia theo các cặp âm riêng để các bạn luyện dần. Bản CD
cung cấp từ cách đọc, hướng dẫn phát âm đến đọc từ, những câu, đoạn
hội thoại sử dụng âm đó để bạn hình dung rõ ràng hơn các nguyên âm,
phụ âm.
Ngoài ra, hiện tượng và quy luật nối âm, nhấn trọng âm như thế nào
cũng được giải thích cụ thể. Ngoài kiến thức lý thuyết, cuốn sách có
phần thực hành đi kèm với mỗi âm, từ, cụm từ và câu khác nhau theo
ngữ cảnh, giúp bạn rèn luyện phát âm và kiến thức tốt hơn. Cuốn sách
theo chuẩn tiếng Anh - Anh nên bạn chỉ cần luyện tập phát âm như sách
là chính xác.

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

11


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

GIAI ĐOẠN 2 | LẤY ĐÀ
1.Mục tiêu:
− Làm quen với các dạng bài quen thuộc trong 4 kỹ năng IELTS
− 5.0 IELTS

2.Thời gian học:
− 2-3 tháng
− 2-3 tiếng / ngày

3.Nội dung học:
LISTENING


Phương pháp học:

Trước khi bắt đầu vào ôn, chúng ta nên tìm hiểu cấu trúc bài thi IELTS
Listening:
Thời

30 phút (cộng thêm 10 phút để chuyển đáp án)

gian
Số câu

40 câu, tương ứng với 4 sections (4 file nghe)

hỏi
1) Multiple choice: trắc nghiệm
2) Matching: nối thông tin
3) Plan/map/diagram labelling: đặt tên nhãn cho biểu đồ,

Dạng
bài

bản đồ
4) Form/note/table/flowchart/summary completion: điền từ
vào chỗ trống trong bảng, biểu đồ, biểu mẫu, đoạn tóm
tắt
5) Sentence completion: điền từ vào câu
6) Short answer: trả lời ngắn

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

12


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/Unit 1: Form/ Note/ Table Completion
Unit 2: Sentence Completion
Unit 3: Map Labelling
Unit 4: Flowchart/ Diagram Completion
Unit 5: List Selection
Unit 6: Multiple choice question

Sau khi đã nắm vững về cấu trúc đề thi và dạng câu hỏi thường xuất
hiện, ta sẽ sử dụng phương pháp Nghe chép (transcribe) đối với kỹ
năng Nghe.
Với phương pháp này, chúng ta sẽ nghe file nghe làm nhiều lần, mỗi lần
tập trung vào một yếu tố đơn lẻ như là nắm chắc keywords (từ khoá),
microkeywords (từ khoá phụ)… và chép lại những gì mình nghe được.
Mục tiêu của các bạn ở giai đoạn này là hiểu được 60% nội dung của
file nghe.
Sau khi nghe chép xong, các bạn hãy mở phần Tapescript của file nghe
và kiểm tra đối chiếu với phần mình chép được.

Lưu ý: Aland IELTS khuyên các bạn nên tìm nguồn nghe có giọng AnhAnh vì nó chiếm tới 80% các đề thi thật. Nên chú ý nghe cả phát âm,
trọng âm cũng như ngữ điệu của người bản xứ, có thể nhại lại theo để
cải thiện cả Phát âm của mình nhé!


Tài liệu học

Basic IELTS Listening

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

13


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Link tải: Tại đây
Cuốn sách này rất phù hợp cho các bạn đang ở trình độ Beginner (3.03.5 trở lên). Cuốn sách này đưa ra một cái nhìn tổng quan về đề thi
IELTS nói chung và kỹ năng IELTS Listening nói riêng. Cuốn sách bao
gồm 5 units, tương ứng với 5 chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS
Listening: Name and Places, Number, Survival English, Popular
Science, Academic English. Mỗi Unit bao gồm 5-15 bài tập nhỏ với
những bài nghe kèm, giúp các bạn dễ dàng hệ thống được từ vựng
nghe và các thông tin xung quanh bài nghe theo chủ đề. Ngoài ra, cuốn
sách còn cung cấp các mẹo làm bài thi IELTS Listening rất đơn giản mà
hiệu quả, phục vụ cho việc luyện tập ngay từ đầu cho các bạn.
READING


Phương pháp học

Trước khi bắt đầu vào ôn, chúng ta nên tìm hiểu cấu trúc bài thi IELTS
Reading:
Thời

60 phút

gian
Số câu

40 câu, tương ứng với 3 bài Reading passage

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

14


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

hỏi
1) Multiple choice: trắc nghiệm
2) True/False/Not Given hoặc Yes/No/Not Given: xác định

câu hỏi là đúng, sai hay không xác định dựa vào thông tin
Dạng
bài

có trong bài text
3) Matching: nối thông tin
4) Sentence completion: điền từ vào câu
5) Summary/note/table/diagram label/flowchart completion:
điền từ vào chỗ trống trong bảng, biểu đồ, đoạn tóm tắt
6) Short answer: trả lời ngắn
Unit 7: Note/ Table completion
Unit 8: Short Answer
Unit 9: Multiple Choice Questions
Unit 10: Matching
Unit 11: Yes/ No/ Not Given; True/ False/ Not Given
Unit 12: Flowchart/ Diagram Completion

Một bài Reading passage IELTS rất dài, được trích ra từ các bài báo, bài
nghiên cứu trên thế giới. Vì vậy, nó đòi hỏi có một nền tảng kiến thức rất
vững mới có thể đọc hiểu hết trong một khoảng thời gian ngắn, và điều
này là không thể đối với người mới bắt đầu tìm hiểu IELTS. Ở giai đoạn
này, chúng ta sẽ sử dụng bộ kỹ thuật Skimming & Scanning để rèn luyện
khả năng đọc hiểu của mình.
− Skimming là kỹ thuật đọc lướt để tìm ý chính của bài. Với kỹ thuật

này, các bạn nên chú ý vào tiêu đề, phụ đề, câu chủ đề, câu
đầu/câu cuối, vì đây chính là những gợi ý về ý chính của hầu hết
các bài đọc. Đồng thời, chú ý trả lời các câu hỏi quan trọng như
who, what, which, where, when, why.
− Scanning là kỹ thuật đọc nhanh để tìm thông tin cụ thể mà không
nhất thiết phải nắm nội dung của cả bài/đoạn văn. Với kỹ thuật
LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

15


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

này, từ khoá là quan trọng nhất, cụ thể: danh từ riêng, ngày tháng,
con số, hoặc là những từ nối để thể hiện mối liên hệ giữa các
thông tin. Lưu ý, khi thực hiện kỹ thuật Scanning phải đọc thật kỹ
câu hỏi trước để chắc chắn tìm đúng đối tượng.
• Tài liệu học:
Cambridge - Complete IELTS Band 4.0-5.0

Link download: http://bit.ly/2HiBrve
Cuốn sách cung cấp bài tập ở dạng ngắn, rút gọn rồi từ từ nâng cao
dần, giúp các bạn cải thiện các kỹ năng của mình để tự tin làm một bài
thi IELTS đầy đủ. Sách bao gồm 10 chủ đề, mỗi chủ đề đều có các bài
tập trải đều ở 4 kỹ năng và các cấu trúc ngữ pháp cũng như từ vựng có
liên quan đến IELTS.
Bởi đây là sách dành cho người mới bắt đầu cho nên những cấu trúc
câu, từ vựng khó sẽ được giải thích chi tiết. Ngoài ra, các bạn sẽ nhận
được những lời khuyên giúp cho các bạn có thể tự ôn thi tại nhà dễ
dàng và tiếp thu kiến thức tốt nhất.
WRITING


Phương pháp học:

Trước khi bắt đầu vào ôn, chúng ta nên tìm hiểu cấu trúc bài thi IELTS
Writing:

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

16


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Thời

60 phút

gian
Số câu

2 tasks, tương ứng với 2 bài essay

hỏi
1) Task 1:

Viết một bài essay dài tối thiểu 150 từ, mô tả hình vẽ đã
cho trong đề bài. Các loại hình vẽ có thể gặp là Line
graph (biểu đồ đường), Bar graph (biểu đồ cột), Pie chart
(biểu đồ quạt), Table (bảng), Process (quy trình), Map
Dạng
bài

(bản đồ), Mixed charts (nhiều biểu đồ)
2) Task 2:
Viết một bài essay dài tối thiểu 250 từ, trả lời câu hỏi
trong đề bài. Các loại câu hỏi có thể gặp là Opinion/Agree
or Disagree (đồng ý hay không đồng ý với quan điểm),
Advantage/Disadvantage (phân tích lợi ích và bất lợi),
Problem/Solution (phân tích vấn đề và biện pháp),
Discussion (bàn luận về một quan điểm), Two-part
question (2 câu hỏi).

Unit 13: Writing Task 1 | Xu hướng ra đề
Unit 14: IELTS Writing Task 1 | Chiến thuật làm bài
Unit 15: IELTS Writing Task 1 | Một số cấu trúc thông dụng
Unit 16: IELTS Writing Task 1 | Các cách Paraphrase thông
dụng
 Unit 17: IELTS Writing Task 1 | Những lỗi sai hay gặp

Ở giai đoạn này, Aland IELTS khuyên các bạn nên tập trung vào IELTS
Writing Task 1 và tìm hiểu đặc điểm của 6 dạng biểu đồ: Line, Bar, Pie,

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

17


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Table, Process, Map, cũng như nắm vững cấu trúc của 1 bài essay Task
1, tổng quan nhất như dưới đây:
Introduction
Overview
Detail 1
Detail 2
Detail 3
Detail 4
Detail 5
Detail 6
Thời gian cũng là một yếu tố rất quan trọng trong khi thi IELTS Writing,
vì rất nhiều thí sinh gặp vấn đề với Time Management (quản lý thời
gian), dẫn đến quá tập trung viết Task 1 và không hoàn thành Task 2,
hoặc ngược lại, quá tập trung làm Task 2 trước và không viết được Task
1. Các bạn nên luyện cho mình chỉ viết bài Task 1 trong tối đa là 20 phút
nhé.


Tài liệu học

Online: https://ielts-simon.com/
Nếu đã tìm hiểu về IELTS, chắc chắn bạn đã từng nghe qua cái tên thầy
Simon. Thầy Simon là một cựu giám khảo IELTS rất nổi tiếng với kinh
nghiệm nhiều năm giảng dạy IELTS, kinh nghiệm chấm thi cho hàng
nghìn thí sinh đến từ mọi quốc gia. Thầy Simon luôn ủng hộ quan điểm
viết đơn giản mà rõ ràng, mạch lạc, phù hợp cho mọi đối tượng mà đặc
biệt là các bạn mới bắt đầu học ôn IELTS. Những “Tips” luyện thi IELTS
Writing của thầy cũng cực kỳ hữu ích cho các bạn đang trên hành trình
chinh phục kỹ năng này.
Sách: Collins - Get Ready for IELTS Writing.

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

18


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Link download: http://bit.ly/30kBNZG
Cuốn sách bao gồm 12 units, được trình bày một cách khoa học, giúp
các bạn nắm được những phần cơ bản nhất của IELTS Writing. Cuốn
sách này được trình bày thành ba phần là:
− Language development
− Skills development
− Exam practice

Đặc biệt trong phần Skills Practice, các bạn sẽ làm quen với các dạng
bài trong IELTS qua hướng dẫn các bước làm bài, bài tập được chia
thành các mục nhỏ giúp các bạn dễ làm quen hơn với IELTS Writing
cùng với đó là các phần Exam information, cung cấp thông tin cần biết
về bài thi, Exam tip, đưa ra các chiến thuật và kỹ năng làm bài, và phần
Watch out, nơi các bạn có thể nắm được những lỗi sai thường gặp trong
khi làm bài.
SPEAKING


Phương pháp học:

Trước khi bắt đầu vào ôn, chúng ta nên tìm hiểu cấu trúc bài thi IELTS
Speaking.
Thời

11 – 14 phút

gian
Số câu

Dao động tuỳ thuộc vào độ dài ngắn của câu trả lời

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

19


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

hỏi
1) Part 1: Giới thiệu bản thân, phỏng vấn đơn giản về những

Dạng
bài

chủ đề thường ngày
2) Part 2: Nói theo đề bài đã đưa ra trong cue card. Chuẩn
bị các ý cần nói ra giấy nháp trong vòng 1 phút, sau đó
nói liên tục trong vòng 2 phút.
3) Part 3: Phỏng vấn những câu hỏi dài hơn, mang tính chất
bàn luận về những chủ đề có tính học thuật cao hơn.

 Unit 18: Chiến thuật trả lời một số chủ đề thường gặp trong

Speaking Part 1
Unit 19: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Hobbies
Unit 20: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Studies
Unit 21: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Work
Unit 21: Chiến thuật trả lời Speaking Part 1: Work

Ở giai đoạn này, Aland English khuyên các bạn nên tập trung vào IELTS
Speaking Part 1 và tìm hiểu các chủ đề thường xuyên xuất hiện trong
Part 1 như: Work, Study, Family, Accomodation, Hobbies, Music,
Clothes, Internet, Food,... Sẽ rất tốt nếu như bạn có thể tìm được
partner hoặc giáo viên để chữa, tuy nhiên bạn vẫn có hoàn toàn có thể
tự học Speaking bằng cách nói và ghi âm lại.


Tài liệu học

Collins - Get Ready for IELTS Speaking.

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

20


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Link download: http://bit.ly/2JjsaoY
Cuốn sách bao gồm 12 units, tập trung vào Part 1. Với mỗi một unit, các
bạn sẽ được tập trung cải thiện một phần kiến thức cụ thể, chứ không bị
dàn trải kiến thức nên sẽ rất dễ dàng để theo dõi. Những phần ngữ
pháp và từ vựng then chốt được minh hoạ bởi các ví dụ rất rõ ràng,
phân tích tỉ mỉ và chi tiết, và đi kèm với đó là những gợi ý, mẹo nhỏ để
làm bài nhanh. Cuối mỗi bài học đều có bài tập để thực hành, và cuối
sách là 4 bài Review để giúp chúng ta kiểm tra lại kiến thức.

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

21


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

GIAI ĐOẠN 3 | CHẠY BỀN
4.Mục tiêu:
− Củng cố từng kỹ năng và nắm vững chiến thuật làm các dạng bài

cụ thể
− 6.5+ IELTS

5.Thời gian học:
− 2-3 tháng
− 2-3 tiếng / ngày

6.Nội dung học:
LISTENING + READING


Phương pháp học:

Về phương pháp, chúng ta vẫn áp dụng phương pháp học như giai
đoạn trước. Tuy nhiên, nên dành nhiều thời gian hơn để đối chiếu đáp
án. Không chỉ check đáp án

đúng sai, các bạn nên mở phần

tapescript/đáp án và phân tích những câu trả lời sai của bản thân để rút
kinh nghiệm.
ListeningUnit 1: Form/Note/Table completion
Unit 2: Map labelling
Unit 3: Flowchart/diagram completion
Unit 4: Multiple choice questions
Unit 5: Sentence completion
Unit 6: List selection

Reading
 Unit 7: Note/table completion
 Unit 8: Multiple Choice
 Unit 9: Matching

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

22


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/
 Unit 10: T/F/NG

Unit 11: Short answer
Unit 12: Flowchart/diagram completionTài liệu học:

Complete IELTS Band 5.0-6.5

Link download: http://bit.ly/2Q1VMrm
Sách bao gồm nhiều chủ điểm với những bài tập luyện các kỹ năng ở
những mức độ cao. Đi kèm với sách là các Reference, ngữ pháp, từ
vựng chuyên sâu kèm theo chú giải và các đề kiểm tra ở mỗi cuối bài để
người học tự đánh giá kết quả học tập của mình
Collins - Listening for IELTS + Reading for IELTS

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

23


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/

Link

Listenin

: http://bit.ly/2Jk95Ty

download:

g

: http://bit.ly/2JjyVHd

Reading
2 cuốn sách này nằm trong cùng một chuỗi sách Collins for IELTS, vì
vậy có cấu trúc tương đối giống nhau, nhưng nói về 2 kỹ năng khác
nhau. Sách phân chia bài học theo topics, dạng bài cũng là cách hệ
thống từ vựng, ngữ pháp, cách làm bài theo dạng dành riêng cho mỗi
topics. Bên cạnh bài học là những tips đi kèm giúp bạn tự làm bài được
hiệu quả hơn. Phần Audio đi kèm bài tập, có đáp án là phần giúp người
học tự kiểm tra năng lực.
WRITING


Phương pháp học:

Đến giai đoạn này, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì luyện tập IELTS Writing
Task 1, tuy nhiên, dành một nửa thời gian để tìm hiểu cấu trúc đề IELTS
Writing Task 2 với 4 dạng đề: Agree/Disagree, Advantage/Disadvantage,
Problem/Solution, Discussion.


Unit 13: Task 1 | Cấu trúc bài essay task 1
Unit 14: Task 1 | Line graph, bar chart
Unit 15: Task 1 | Pie chart, table
Unit 16: Task 1 | Mixed graphs
Unit 17: Task 1 | Process

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

24


Website: https://www.aland.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/aland.edu.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/ielts.aland/
Unit 18: Task 1 | Map (comparison language)
Unit 19: Task 2 | Chiến thuật làm bài Agree/Disagree
Unit 20: Task 2 | Chiến thuật làm bài Advantage/Disadvantage
Unit 21: Task 2 | Chiến thuật làm bài Problem/Solution
Unit 22: Task 2 | Chiến thuật làm bài Discuss both views
Unit 23: Task 2 | Chiến thuật paraphrase đề bài
Unit 24: Task 2 | Một số lỗi sai thường gặp

Bài essay Task 2 chiếm 2/3 trọng số điểm của kỹ năng Writing, vì vậy,
khi luyện viết, chúng ta nên tập căn thời gian, làm trong vòng tối đa 40
phút. Cụ thể, do topic Task 2 mang tính học thuật hơn, các bạn nên trau
dồi thêm các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn với vốn từ vựng học thuật
cho văn viết hơn.
Việc nắm vững cấu trúc của 1 bài essay Task 2 cũng đóng vai trò rất
quan trọng. Các bạn có thể tham khảo cấu trúc 13 câu của thầy Simon,
rất dễ viết, hiệu quả và tiết kiệm thời gian:
Đoạn 1 – Introduction: 2 câu
Đoạn 2 – Body paragraph 1: 5 câu
Đoạn 3 – Body paragraph 2: 5 câu
Đoạn 4 – Conclusion: 1 câu
• Tài liệu học:

Collins - Writing for IELTS.

Link download: http://bit.ly/2LHz1KO

LỘ TRÌNH TỰ HỌC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×