Tải bản đầy đủ

SANG KIEN kinh nghiem Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trường Trung cấp

1

PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Theo
Người, nhân cách con người bao gồm cả đức và tài, trong đó đức là gốc, tài là quan
trọng. Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do
đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà được hình thành và phát triển. Đối với
ngành giáo dục, Người đã nhiều lần khẳng định: nghề giáo là nghề rất cao quý, rất
vẻ vang. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang ấy, mỗi nhà giáo phải không ngừng
học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức của người
giáo viên. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới
làm được công việc huấn luyện của mình... Người huấn luyện nào tự cho là mình
đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất”.
Hiện nay, trong xã hội nói chung, trong Đảng, trong ngành giáo dục nói riêng
nhìn chung đa số cán bộ đảng viên và nhân dân đã luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời
dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành đạo đức cách mạng. Trong những năm
qua, chúng ta đã chú trọng bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên ở tất cả các cấp học, bậc học. Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá
nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn ra nghiêm trọng ở một bộ

phận không nhỏ cán bộ, công chức. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói
trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu và quan trọng hơn hết đó là do nhận thức chưa
đầy đủ về vai trò của đạo đức cách mạng, từ đó có biểu hiện buông lỏng việc giáo
dục đạo đức, lối sống cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong một thời gian
khá dài. Thêm vào đó là việc xử lý chưa nghiêm những cán bộ xa rời đạo đức cách
mạng. Chính vì thế, công tác nâng cao giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối
sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay là một yêu cầu cấp
thiết. Do đó, Đảng phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, lao động, học tập của mỗi người; tạo
sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, góp phần xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức trong sạch, vững mạnh.
Quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, trường
Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy, Khoa Cơ bản đã tổ chức thực hiện khá


2

nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011
đến nay. Tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ
Cai Lậy nói chung và khoa cơ bản nói riêng đã có nhiều phấn đấu học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều gương dạy tốt học tốt, đạt
nhiều thành tích trong công tác giáo dục. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ qua các chủ đề hàng năm ở Khoa cũng còn những tồn tại, hạn chế cần
được khắc phục. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Khoa Cơ bản trường Trung cấp Kinh tế - Công
nghệ Cai Lậy” làm sáng kiến kinh nghiệm. Qua đó, đưa ra một số biện pháp góp
phần nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại
Khoa trong thời gian tới.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở những vấn đề lý luận về nhiệm vụ học tập và làm theo đạo đức
Hồ Chí Minh, sáng kiến kinh nghiệm đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng nhiệm
vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Khoa Cơ bản trong thời
gian qua, đánh giá những mặt đạt được và chưa được nguyên nhân, rút ra những
kinh nghiệm và đề ra một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Khoa trong thời gian tới.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để hoàn thành mục đích trên, sáng kiến có các nhiệm vụ sau:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.


- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập các chuyên đề tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Khoa trong thời gian qua; tìm ra nguyên nhân của
những ưu điểm, hạn chế.
- Đề ra một số nhiệm vụ, biện pháp gắn với công tác chuyên môn để thực
hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian tới.
4. Đối tượng nghiên cứu
- Các biện pháp tổ chức thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề từ năm 2011 - 2015.
5. Phương pháp nghiên cứu


3

Sáng kiến dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, còn sử dụng các phương pháp nghiên
cứu khác như: phân tích, tổng hợp, điều tra, khảo sát, so sánh, thống kê…
6. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Khoa Cơ bản của trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai
Lậy
- Thời gian: Từ năm 2011 đến năm 2015.

Hình 1: Lễ tốt nghiệp HS lớp Điện công nghiệp khóa 1


4

PHẦN II - NỘI DUNG
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. Lịch sử nghiên cứu của đề tài
Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Sở Giáo
dục về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trường Trung
cấp Kinh tế- Công nghệ triển khai thực hiện cuộc vận động từ năm 2007 trong chi
bộ và tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trường.
Đến năm 2011, Khoa Cơ bản của trường được thành lập, từ thời gian đó đến nay,
Khoa xây dựng kế hoạch học tập theo các chuyên đề và bước đầu đã đạt được một
số kết quả nhất định.
2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
2.1. Các khái niệm
2.1.1. Khái niệm chung về đạo đức
Thuật ngữ đạo đức có thể được hiểu ở hai góc độ:
- Theo nghĩa rộng: Đạo đức là hình thái ý thức xã hội, từ đó con người tự
giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc và làm giàu tính người
trong các quan hệ xã hội, kể cả trong các quan hệ chính trị, tư tưởng.
- Theo nghĩa hẹp: Đạo đức là các quy tắc, chuẩn mực dùng điều chỉnh hành
vi con người trong quan hệ giữa người với người trong hoạt động sống. Theo quan
điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, đạo đức là toàn bộ những quy tắc, chuẩn mực
nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và
với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức
mạnh của dư luận xã hội. Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi, làm cho
cá nhân và xã hội cùng tồn tại và phát triển, bảo đảm quan hệ lợi ích cá nhân và
cộng đồng.
2.1.2. Khái niệm về đạo đức cách mạng
Đạo đức cách mạng là đạo đức của người cách mạng xuất hiện trong quá
trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Các tiêu chuẩn đạo đức hướng con người tới chân, thiện, mỹ thực chất là hướng tới
cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, hướng tới phục vụ
Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng được hình thành,


5

hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn và mục tiêu cách mạng, tuy nhiên vẫn dựa
trên những tiêu chuẩn đạo đức phổ quát của xã hội.
2.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là đạo đức của người cách
mạng xuất hiện trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với
dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội,
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh
thắng; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn yêu thương, quý trọng con
người, sống có tình, có nghĩa và tinh thần quốc tế trong sáng… Đạo đức cách mạng
là cái gốc của nhân cách, là nền tảng của người cách mạng.
2.2. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
cách mạng
2.2.1. Vị trí, vai trò của đạo đức trong xã hội và đời sống mỗi người
Vấn đề đạo đức được Hồ Chí Minh đặt ra và xem xét một cách toàn diện
trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của con người, từ việc tư đến việc công, từ lao
động sản xuất ở hậu phương đến chiến đấu ngoài mặt trận, từ học tập, công tác đến
sinh hoạt hàng ngày. Hồ Chí Minh cũng bàn đến đạo đức ở mọi phạm vi từ gia đình
tới xã hội, từ giai cấp đến dân tộc, từ quốc gia đến quốc tế. Vị trí, vai trò của đạo
đức được Hồ Chí Minh xem xét một cách toàn diện, khách quan, phù hợp với hoạt
động phong phú, đa dạng của đời sống xã hội và con người. Tư tưởng đạo đức Hồ
Chí Minh vừa là đạo đức Việt Nam vừa là đạo đức cộng sản, vừa mang cốt cách
của văn hóa đạo đức phương Đông vừa mang dáng dấp của đạo đức phương Tây.
Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách
mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước. Người cách mạng phải
có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng
vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người viết “Cũng như
sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì
dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức
cách mạng giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. Người viết “có đạo
đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước”; “khi


6

gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn”,
mới “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; “lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ
không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu
ngạo, không hủ hóa”. Đạo đức cách mạng chính là gốc của con người cách mạng,
nếu không có cái gốc này thì không thể làm được cách mạng, càng không thể là
người thực hiện cách mạng thành công. Từ đây có thể suy ra, mọi giới, mọi ngành,
mọi người nếu không có đạo đức cách mạng thì không thể phục vụ cách mạng,
không thể giúp ích cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi
của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay
kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối
hoá mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô
dụng, nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Đức là gốc, là nền
tảng nhưng đức và tài, hồng và chuyên phải kết hợp chặt chẽ với nhau, phẩm chất
và năng lực phải đi đôi, không thể có mặt này thiếu mặt kia. Song, trong mối quan
hệ giữa đức với tài, Người khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng làm nên sức
mạnh tinh thần to lớn của con người, sức mạnh của đoàn kết dân tộc, quyết định sự
thành bại của cách mạng.
Đối với Đảng, tổ chức tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng
Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. Người thường nhắc
lại ý của Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của
dân tộc và thời đại. Vấn đề đạo đức được Hồ Chí Minh đề cập một cách toàn diện.
Người nêu yêu cầu đạo đức đối với các giai cấp, tầng lớp và các nhóm xã hội, trên
mọi lĩnh vực hoạt động, trong mọi phạm vi, từ gia đình đến xã hội, trong cả ba mối
quan hệ của con người: đối với mình, đối với người, đối với việc. Tư tưởng Hồ Chí
Minh đặc biệt được mở rộng trong lĩnh vực đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là
khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền. Trong bản Di chúc bất hủ, Người viết:
“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ
thật trung thành của nhân dân”.
2.2.2. Các chuẩn mực và nguyên tắc rèn luyện đạo đức


7

Hồ Chí Minh xây dựng nền đạo đức cách mạng bao gồm hai nội dung cơ
bản: Một là, xây dựng hệ thống những chuẩn mực của nền đạo đức mới, tổng hợp
những chuẩn mực đó thành phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân. Hai là, xây dựng
những nguyên tắc trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức mới. Hai nội dung này
nhằm mục đích phát triển con người một cách toàn diện, hướng tới các giá trị cao
đẹp Chân-Thiện-Mỹ. Theo Hồ Chí Minh, những chuẩn mực chung nhất của nền
đạo đức cách mạng Việt Nam gồm:
- Một là, trung với nước hiếu với dân: Đây là phẩm chất quan trọng nhất,
bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Từ khái niệm cũ “trung với vua,
hiếu với cha mẹ” trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông,
Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới, phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng
hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm
đạo đức, vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị - đạo đức cho
mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt, mà
còn lâu dài về sau.
- Hai là, yêu thương con người: Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
rất toàn diện và độc đáo, Bác xác định tình yêu thương con người là một trong
những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Người viết “Tôi chỉ có một sự ham muốn,
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
- Ba là, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư: Cần là lao động cần cù, siêng
năng, có kế hoạch, sáng tạo và năng suất cao; kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết
kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của dân, của nước, của bản thân mình; liêm là luôn
tôn trọng giữ gìn của công và của dân, trong sạch, không tham lam; chính là thẳng
thắn, đứng đắn, không tự cao, tự đại, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc; chí
công vô tư là làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì
mình nên đi sau, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
- Bốn là, tinh thần quốc tế trong sáng: Đó là, tinh thần đoàn kết quốc tế vô
sản, đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước, với tất cả
những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội.
Để đạt được những phẩm chất đạo đức nêu trên, Hồ Chí Minh đã nêu ra
những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện
của mỗi người, bao gồm:


8

- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức: Cán bộ đảng viên phải
gương mẫu “miệng nói tay làm”, phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước
quần chúng; cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau.
- Xây đi đôi với chống: Xây dựng nền đạo đức cách mạng, giáo dục chuẩn
mực đạo đức mới, khơi dậy ý thức tự giác ở mọi người, hướng mọi người vào cuộc
đấu tranh cho sự trong sạch, lành mạnh về đạo đức. Nâng cao đạo đức cách mạng,
kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, những cổ hủ, lạc hậu, giáo điều.
- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức không
phải có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu và tạo thành được
qua giáo dục, tu dưỡng rèn luyện trong môi trường sống và đấu tranh cách mạng.
2.3. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh hiện nay
- Đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của
Đảng nói riêng và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung
hiện nay. Nó là phương hướng đúng đắn và là yếu tố trọng yếu đảm bảo cho cách
mạng Việt Nam giành thắng lợi qua các thời kỳ và hiện nay vẫn còn nguyên giá trị
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc rất quan trọng, đồng thời
cũng cần có một quan niệm đầy đủ, đúng đắn làm cơ sở cho việc thực hiện có hiệu
quả. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, còn đan xen những
quan niệm đạo đức khác nhau, giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và lạc hậu.
Bởi vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không thể làm một
lần là xong và nền tảng đạo đức đã hình thành không phải là bất biến. Xây dựng
nền tảng đạo đức, nền tảng tinh thần của xã hội, theo Hồ Chí Minh là “cuộc chiến
đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo nên những cái mới mẻ tốt tươi”.
- Do vậy, mỗi cá nhân, tổ chức phải coi việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, không được chủ
quan, nóng vội, hoặc thiếu sự quyết tâm, thiếu kiên trì trong thực hiện. Ngày
07/11/2006, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức cuộc
vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với sự chỉ đạo
thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của
cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp
phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại


9

hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng
những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối
với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
- Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm mục đích
phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện cuộc vận
động. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội
dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn
luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội
thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn
tham nhũng, tiêu cực, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.


10

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở KHOA CƠ BẢN TRƯỜNG TRUNG
CẤP KINH TẾ - CÔNG NGHỆ CAI LẬY TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015
1. Đặc điểm tình hình Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy
1.1. Tổ chức bộ máy
- Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy, tọa lạc tại số 12 - đường
868 khu phố 2 phường 5 thị xã Cai Lậy. Trường được thành lập năm 2009 theo
Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 4/3/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang, ban đầu
có tên là Trung tâm Kỹ thuật - Hướng nghiệp - Tổng hợp. Đến ngày 16/03/2011
UBND tỉnh Tiền Giang ra Quyết định số 695/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Giáo
dục thường xuyên với Trung tâm Kỹ thuật - Hướng nghiệp - Tổng hợp thành
Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy. Trường trực thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Tiền Giang.
- Chức năng đào tạo của trường gồm có 03 hệ:
+ Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.
+ Giáo dục học sinh Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông.
+ Tổ chức hướng nghiệp nghề phổ thông cho học sinh cấp Trung học phổ
thông.
- Tổ chức bộ máy của nhà trường gồm: tổng số cán bộ, viên chức: có 48
người/26 nữ. Được cơ cấu như sau:
+ Ban Giám Hiệu và các phòng khoa.
. Ban Giám hiệu gồm có 03 gồm 01 hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng.
. Phòng đào tạo - Công tác học sinh: 05 người/03 nữ
. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị - Tài vụ: 08 người/05 nữ (Trong đó
03 người theo hợp đồng 68).
. Khoa Kinh tế - Kỹ thuật: 11 giáo viên/05 nữ.
. Khoa GDTX: 13 người/07 nữ (Trong đó có 02 hợp đồng 68).
. Khoa cơ bản: 08 giáo viên/ 06 nữ.
+ Tổ chức Khoa Cơ bản gồm:


11

. Lãnh đạo khoa: gồm 01 trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa.
. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 01 đạt tỉ lệ: 12,5%; Đại học: 7 đạt tỉ lệ:
87,5 %. (Chuyên môn giảng dạy các môn: Văn, Toán, Lí, Hóa, GDCT, tiếng Anh,
Tin học, QP-AN).
. Trình độ ngoại ngữ chứng chỉ A: 08/08 đạt tỉ lệ: 100 %
. Tin học trình độ A: 08/08 đạt tỉ lệ: 100 %
. Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị 01 đạt tỉ lệ: 12,5 %
1.2. Quy mô đào tạo của trường
- Tổng số lớp học Giáo dục thường xuyên:
+ Năm học 2011 – 2012: Tuyển mới 192 HS; Đạt 142,2%. (192/135)
+ Năm học 2012 - 2013: Tuyển mới 262 HS; Đạt 194,7%. (262/135)
+ Năm học 2013 - 2014: Tuyển mới 113 HS; Đạt 83,7%. (113/135)
+ Năm học 2014 - 2015: Tuyển mới 159 HS; Đạt 117,8%. (159/135)
- Tổng số lớp học Trung cấp chuyên nghiệp:
+ Năm học 2011 - 2012: Tuyển mới 45 HS; Đạt 22,5%. (45/200)
+ Năm học 2012 - 2013: Tuyển mới 33 HS; Đạt 16,5%. (33/200)
+ Năm học 2013 - 2014: Tuyển mới 14 HS; Đạt 7%. (14/200)
+ Năm học 2014 - 2015: Tuyển mới 07 HS; Đạt 5,2%. (07/135)
- Hướng nghiệp nghề phổ thông:
+ Hàng năm đều thực hiện đúng chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo giao.
Tất cả học sinh khối 11 của các trường THPT Đốc Binh Kiều, Tứ Kiệt và học viên
khoa GDTX đều được học nghề phổ thông tại trường.
+ Duy trì sĩ số: Hàng năm đều vượt so với Nghị quyết đề ra. Bình quân
trong suốt nhiệm kỳ đạt 94,38 % (Nghị quyết đề ra là 90%).
1.3. Cơ sở vật chất
Trường có tổng số 19 phòng học, 04 phòng làm việc, 02 phòng chức năng,
02 phòng tin học, 03 phòng sửa chữa xe máy, 03 phòng thực hành điện dân dụng và
01 phòng may mặc, 01 phòng làm vườn. Ngoài ra, Trường còn được trang bị 70


12

máy vi tính, 10 máy chiếu và mạng Internet, hệ thống nghe nhìn phục vụ dạy và
học.

Hình 2: Giáo viên Khoa Cơ bản
2. Thuận lợi và khó khăn của Khoa Cơ bản
2.1. Thuận lợi
- Khoa được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu và các Phòng, Khoa
phối hợp, hỗ trợ trong công tác chuyên môn và xây dựng đội ngũ cán bộ.
- Cán bộ quản lý Khoa là đảng viên nên có nhiều thuận lợi trong triển khai
thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chi ủy nhà trường; đặc biệt và các chương trình,
kế hoạch của Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo và của Trường về thực hiện học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Giáo viên Khoa có trình độ chuyên môn đạt chuẩn quy định; có đạo đức, lối
sống tốt, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế nhà trường; luôn phát huy tinh thần
tương thân, tương trợ trong hoạt động chuyên môn và sinh hoạt. Do đó các nội
dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khi được triển khai
thuận lợi, sát với các quy định và nội dung công tác của giáo viên.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình tích cực tham gia các hoạt động giáo dục
của nhà trường, các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, cuộc vận động Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: rèn luyện nâng cao phẩm chất


13

chính trị đạo đức lối sống; phát huy tinh thần gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư; luôn kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.
2.2. Khó khăn
- Đặc trưng của Khoa Cơ bản là giảng dạy nhiều môn học khác nhau nên
không có tổ chuyên môn, giáo viên Khoa phải sinh hoạt chuyên môn với nhiều
khoa khác. Do đó, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh có khi chưa gắn với nội dung công tác, giảng dạy cụ thể của từng giáo viên.
- Chất lượng đầu vào của học sinh chưa cao, nhiều phụ huynh học sinh chưa
thật sự quan tâm đến việc học của con em; một số học sinh chưa hứng thú với việc
học nghề nên thiếu động cơ học tập, nghỉ nhiều, vi phạm nội quy học tập. Do vậy,
nhận thức của học sinh còn hạn chế về các nội dung học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền
cuộc vận động trong học sinh và thành tích công tác chuyên môn của giáo viên.
- Phần lớn giáo viên trong Khoa còn trẻ (7/8 đồng chí dưới 35 tuổi) nên chưa
có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và quản lý lớp. Mặc dù đạt chuẩn
về trình độ chuyên môn, giảng dạy nhưng trình độ lý luận chính trị còn chưa cao
(7/8 đồng chí trình độ dưới trung cấp lý luận chính trị) nên việc quán triệt, nắm
vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc
biệt là các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có khi
còn hạn chế.
- Nội dung sinh hoạt trong các buổi họp chi bộ, họp lệ khoa có khi chỉ tập
trung nhiều vào công tác chuyên môn mà chưa gắn với việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ý thức tự phê bình và phê bình ở một số giáo
viên chưa thể hiện cao, chưa mạnh dạn đánh giá trung thực, khách quan để khắc
phục những hạn chế, thiếu sót; phát biểu ý kiến xây dựng còn mang tính chung
chung, còn e dè, ngại va chạm. Cán bộ quản lý Khoa có lúc chưa thể hiện tốt vai trò
kiểm tra, giám sát những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh của giáo viên trong Khoa để đôn đốc, nhắc nhở.
3. Thực trạng chung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh
- Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 06-CT/TW quyết định tổ chức
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn


14

đảng toàn dân. Mục đích của cuộc vận động là “làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận
thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt
trong cán bộ, đảng viên, công chức… đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
X của Đảng”.
- Sau bốn năm thực hiện cuộc vận động, năm 2010, Đảng ta tổ chức tổng kết,
rút kinh nghiệm. Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về việc
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm
mục đích phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực
hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo
đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về
ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ
nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XI của Đảng.
- Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 và Chỉ thị 03-CT/TW ngày
14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Thông tri số 07-TT/TU ngày
11/12/2006 và Thông tri số 05-TT/TU ngày 19/9/2011 về việc Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


15

CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA KHOA CƠ BẢN TỪ NĂM 2011
ĐẾN 2015
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ
Chính trị
Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri
05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai khá đa dạng như tổ chức tuyên
truyền qua họp lệ khoa, sinh hoạt ngoại khóa và các buổi báo cáo chuyên đề. Thông
qua công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức về ý
nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác.
Giáo viên Khoa được phân công phối hợp tốt với Đoàn thể trong nhà trường
thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước cũng được
lồng ghép nội dung tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức, cổ vũ các phong trào thi đua
yêu nước, lao động và học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của
Bác. Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp
phần tác động đến hầu hết mọi mặt trong đời sống giáo viên khoa.
2. Chuyển biến trong nhận thức và hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng
của nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Kết quả 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo
được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động, ý thức rèn luyện, tu
dưỡng đạo đức, lối sống của giáo viên. Tinh thần tự giác, tự phê bình, nhận khuyết
điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém giáo viên có tiến bộ. Việc thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét, khoa đã thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí về thời gian, hạn chế sử dụng điện, điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu,
chi tiêu ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công có kết quả tốt hơn, tinh thần, thái
độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công tác của giáo viên được nâng
cao. Từng bước trở thành động lực thúc đẩy việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối
sống của giáo viên, góp phần vào việc hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu Nghị
quyết của đơn vị .


16

- Khoa luôn nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua
“Dạy tốt, học tốt”; hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh; xây dựng, nâng cao
chất lượng đội ngũ nhà giáo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường giáo
dục thân thiện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu,
thực chất và hiệu quả. Công tác quản lý nhà trường, hoạt động sư phạm của giáo
viên thường xuyên đổi mới và đi vào nền nếp. Giáo viên ngày càng quan tâm ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học để nâng cao hiệu quả công tác.
Đội ngũ giáo viên tuy còn trẻ nhưng luôn có tinh thần học tập kinh nghiệm, cầu tiến
đảm bảo đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở đảm bảo tính thường xuyên, hiệu quả. Khoa từ khi thành lập đến
nay không có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có giáo viên vi phạm
đạo đức nhà giáo.
- Khoa luôn đạt các tiêu chí trường học an toàn về an ninh, trật tự, phòng
chống cháy nổ, không có ma túy, cảnh quang nhà trường xanh - sạch - đẹp, tạo môi
trường thân thiện, an toàn cho hoạt động dạy và học. Giáo viên tích cực tham gia
các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động một cách thiết thực và hiệu
quả. Xây dựng tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và
hành động, tạo được sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.
II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
- Hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:Trong việc tổ chức
học tập và thực hiện các nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
chất lượng và hiệu quả chưa cao, chỉ có cán bộ giáo viên là đảng viên được triển
khai quán triệt, còn lại số đông là giáo viên trẻ chưa là đảng viên còn ngán ngại học
tập, trong học tập còn ít ghi chép, viết bài thu hoạch, đầu tư suy nghĩ chưa cao, ít
thảo luận, tranh luận nên công tác tư tưởng, giáo dục tuyên truyền thực hiện chưa
đồng bộ, phổ biến chưa rộng rãi.
- Hạn chế trong xây dựng hệ thống chính trị: Đây là một trong những nội
dung quan trọng trong đề tài, là cơ sở cho việc đưa ra nhiệm vụ và các giải pháp cụ
thể và hiệu quả cho công tác rèn luyện đạo đức cách mạng ở giáo viên khoa Cơ bản
trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Công tác xây dựng, phát triển số lượng đảng viên của Khoa còn tương đối
chậm, một phần là giáo viên còn non trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác,
mặt khác cũng do khách quan nhiều giáo viên phải học nâng cao trình độ, do lí lịch


17

gia đình, hoặc giáo viên nữ phải lo thiêng chức làm mẹ, làm vợ chưa phấn đấu hết
mình, còn e ngại.
+ Đạo đức cách mạng, tác phong gương mẫu trong đội ngũ cán bộ đảng viên của
Khoa cũng còn những vấn đề cần phải quan tâm. Vẫn còn một số ít có giáo viên có
ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chưa gương mẫu trong công tác và trong rèn luyện
đạo đức, tác phong. Còn hiện tượng nói nhiều, làm ít, làm qua loa, trong việc làm
còn mang nặng tính hình thức.
+ Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình của Khoa chưa thật sự đạt hiệu quả
cao, giáo viên còn nể nang, cầu an… cho nên tinh thần đấu tranh chống hiện tượng
tiêu cực trong một số hiện tượng của trường chưa thật sự triệt để.
+ Ý thức thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng các thiết bị văn phòng phẩm,
điện, nước, máy tính, máy chiếu…trong Khoa chưa hiệu quả, vẫn còn lãng phí,
thiếu ý thức trong việc giữ gìn và bảo quản tài sản chung.
+ Còn một số giáo viên chưa đặt nặng trách nhiệm với công việc, với nhân dân;
thiếu chủ động, còn ngán ngại với khó khăn; thiếu tự giác nhìn nhận và chậm khắc
phục khuyết điểm của bản thân. Chưa phân định giữa việc công và việc tư, giáo
viên chưa tâm huyết với nghề còn lo nhiều về kinh tế gia đình.
III. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI
Giáo viên Khoa phần lớn xuất thân từ nông dân nên tư tưởng còn bảo thủ,
nặng về gia đinh, ngần ngại học tập, rèn luyện, giáo viên làm công tác tư tưởng còn
mới mẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay
hoặc có tiếp thu nhưng rất chậm.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác giảng dạy, song đa số giáo viên
trong Khoa còn khó khăn trong kinh tế gia đình, phải lo toan cuộc sống, hạn chế
học tập để nâng cao kiến thức.
Giáo viên còn ngại nghiên cứu viết sáng kiến, chưa mạnh dạn thay đổi
phương pháp giảng dạy phù hợp yêu cầu đổi mới thường xuyên của Bộ Giáo dục
hoặc chưa kịp thích nghi với sự đổi mới không ngừng đó. Từ đó có biểu hiện buông
lỏng việc giáo dục đạo đức, lối sống cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm
việc thiếu sáng tạo, mang tính đối phó hoặc làm việc lề mề thiếu chủ động, quyết
đón, sợ quy trách nhiệm, chấp nhận an phận.


18

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở
KHOA CƠ BẢN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - CÔNG NGHỆ CAI
LẬY.
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP:
1. ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Đạo đức nhà giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những phẩm chất cơ
bản: Hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thương yêu học trò và yêu nghề;
yêu lao động và quý trọng người lao động chân tay; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ
nhau cùng tiến bộ. Đạo đức nhà giáo có thể được hiểu là những quy tắc, chuẩn mực
quy định thái độ và hành vi ứng xử của nhà giáo trong từng tình huống cụ thể.Trên
thực tế hiện nay, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo còn được gọi bằng nhiều tên
khác nhau với ý nghĩa đồng nhất, đó là đạo đức nghề giáo, đạo đức những người
làm thầy… Hồ Chí Minh cho rằng: "Nghề thầy giáo là rất quan trọng, rất là vẻ
vang; ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo, thì phải sửa chữa".
Hồ Chí Minh là hiện thân của một nhà giáo cách mạng, suốt đời vì nước, vì
dân, vì nền giáo dục nước nhà, đời tư trong sáng giản dị, nói đi đôi với làm và là
một tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học. Người đã từng đứng trên bục giảng
với tư cách là một nhà giáo, tự thiết kế nội dung chương trình, tổ chức lớp học,
truyền đạt bằng phương pháp hiện đại.
Theo Hồ Chí Minh, người thầy giáo phải quan tâm, săn sóc học trò với tình
cảm sâu nặng như ruột thịt, song cách thể hiện phải phù hợp với từng lứa tuổi và
cấp học.
- Tinh thần đoàn kết, phẩm chất đạo đức quan trọng của nhà giáo. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết thống nhất
và coi đây là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam đoàn kết, đoàn
kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Trong môi trường sư
phạm, Người hiểu rất rõ giá trị của sự đoàn kết. Đoàn kết sẽ tạo ra bầu không khí
vui vẻ thoải mái, kích thích sự khám phá, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu;
đồng thời sẽ tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, phát huy được khả năng của cá
nhân và sức mạnh của tập thể, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy,
Người luôn giáo dục tinh thần đoàn kết trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo.


19

- Phải gương mẫu về đạo đức. Sự gương mẫu ở đây là người thầy thực hiện
trước hết những điều mình dạy học trò.
- Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải thường xuyên suốt đời, Theo Hồ Chí
Minh, ở trong mỗi con người ai cũng có điểm hay điểm dở, có cái thiện có cái ác.
Hai mặt này luôn luôn mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt với nhau. Cuộc đấu tranh đó
là "trường kỳ và gian khổ". Do không chú ý điều này nên có người ở trong hoàn
cảnh này thì tốt, nhưng sang hoàn cảnh khác không tiếp tục phấn đấu, rèn luyện lại
rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa, biến chất. Do đó, Người căn dặn người cách
mạng nói chung, người thầy nói riêng việc tu dưỡng đạo đức phải thường xuyên
suốt đời, kiên trì bền bỉ, không được chủ quan, tự mãn.
Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của nhà giáo phải được thực hiện trong
mọi lĩnh vực của cuộc sống như đối với công việc, quan hệ đồng nghiệp, học trò,
cha mẹ học trò, các tổ chức đoàn thể... Người căn dặn: Phải xây dựng "quan hệ thật
tốt, đoàn kết chặt chẽ, giữa thầy với thầy, giữa thầy và trò… giữa cán bộ các cấp,
giữa nhà trường với nhân dân”. Chỉ có rèn luyện công phu như vậy, người thầy mới
có được những phẩm chất tốt đẹp cho các thế hệ học trò noi theo.

2.THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG
VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Trên con đường phát triển đi lên của đất nước từ ngày có Đảng càng khẳng
định, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp đấu
tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh. Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7-11- 2006 về tổ
chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bộ
Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03, ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện các chỉ
thị nêu trên đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng trong 5 năm qua, các cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản cụ thể hóa
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc của
cả hệ thống chính trị một cách hiệu quả. Việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề đã


20

nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội
dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc
xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức mở rộng thêm nội dung, gắn
với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát hơn những điều kiện thực
tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối
tượng, vị trí công tác, tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao
đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình thực hiện Chỉ thị
số 03 góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa
XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị ở các đơn vị, địa phương; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng,
yếu kém kéo dài ở cơ sở được giải quyết. Song, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên,
có cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý
nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng
Đảng. Ở nhiều nơi, việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, tự
giác; kết quả thực hiện còn hạn chế. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn
nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng đến niềm tin
của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt,
có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn,...
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ
bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững
chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã
ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định đây là chủ
trương lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Theo đó,
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã
hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng,
tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ
năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào


21

chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị
quyết của các cấp ủy,… gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu
nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm
của từng địa phương, đơn vị.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối
trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc
lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,... Phong cách Hồ Chí
Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn
hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,
… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước
Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, toàn Đảng, toàn dân
và toàn quân ta hãy biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu
thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực. Chúng ta nguyện không ngừng phấn
đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc
làm cụ thể, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII
của Đảng, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nhiều địa phương còn giáo viên vi phạm về đạo đức nhà giáo. Nào là, cô
giáo “cho phép’ học sinh tát bạn, bắt học sinh quỳ, “dạy” học sinh bằng roi; thầy
giáo xâm hại tình dục học sinh,…Đặc biệt, mấy ngày qua dư luận lại xôn xao trước
vụ việc một thầy giáo THPT ở Cà Mau đột nhập vào phòng Ban giám hiệu, lén mở
máy tính đánh cắp đề thi học kì 1 để gạ tình nữ sinh.Ngay sau đó là vụ một giáo
viên cấp THCS ở Bình Định dùng “chiêu” đổ nước vào miệng để phạt học sinh.
Những vụ việc nghiêm trọng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi
phạm đạo đức nhà giáo đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây.
Hơn nữa, hiện nay, một số bậc phụ huynh vì quá bận rộn với công việc nên
đã “khoán trắng” việc giáo dục con cái cho nhà trường. Thiếu sự phối, kết hợp
trong giáo dục giữa phụ huynh và giáo viên, hệ quả là phát sinh những biểu hiện
lệch lạc trong đời sống tâm lý của học sinh. Một số giáo viên đã không kiềm chế
được mình trước sự ngỗ ngược, chậm tiến của học trò.
Một nguyên nhân quan trọng khác dẫn tới tình trạng vi phạm đạo đức nhà
giáo diễn ra trong thời gian qua là do các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa


22

chưa thực sự phát huy hiệu quả. Một số đơn vị trường học có giáo viên vi phạm, vì
“bệnh thành tích”, sợ mất các danh hiệu thi đua đã “đóng cửa bảo nhau” để xử lý
“nội bộ”. Đến khi sự việc bị vỡ lở, các phương tiện thông tin đại chúng vào cuộc,
dư luận lên tiếng hoặc nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên thì mới xử lý
“mạnh tay”. Mặt khác, bấy lâu nay nhiều người vẫn có thói quen nhìn vào những
hành vi “bề nổi” để đánh giá đạo đức giáo viên trong khi đó lại chưa quan tâm đúng
mức tới những biểu hiện “bên trong” khác, mặc dù tác hại gây ra không phải là
nhỏ.
Chẳng hạn, một cô giáo vì quá nóng giận vì học sinh không học thuộc bài
dẫn tới đánh học sinh. Khi phụ huynh phản ứng, báo chí lên tiếng phanh phui thì cô
giáo này bị kỉ luật vì vi phạm đạo đức nhà giáo. Trong khi đó, một giáo viên khác
có sự thiên vị đối với những học sinh tham gia học thêm môn học do mình dạy, cho
điểm cảm tính, thiếu công bằng… thì vẫn “yên vị” vì không có “bằng chứng” để xử
lý.Trong ngành giáo dục, có rất nhiều tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, những
người đã dành trọn nhiệt huyết, công sức, trí tuệ cho sự nghiệp “trồng người” vẻ
vang. Nhất là đội ngũ giáo viên công tác công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa
đang không quản vất vả, gian nan miệt mài “gieo chữ” cho con em đồng bào vùng
dân tộc thiểu số. Họ đã và đang dành được sự kính trọng của toàn xã hội, niềm tin
yêu của các thế hệ học sinh.
Xét trên tổng thể, số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo chỉ là thiểu số,
không phải là hiện tượng phổ biến. Mặc dù vậy, việc thực hiện những biện pháp
quyết liệt nhằm làm trong sạch hóa đội ngũ nhà giáo là việc làm hết sức cần thiết,
nhất là trong bối cảnh hiện nay.

CHƯƠNG V. BIỆN PHÁP CỤ THỀ THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở
KHOA CƠ BẢN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY
Tiếp tục phát huy những mặt đạt được và khắc phục những hạn chế yếu kém,
với vai trò là trưởng khoa cơ bản, tôi mạnh dạn xây dựng các biện pháp nhằm nâng
cao kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở theo các
chuyên đề từ năm 2011 đến nay, bao gồm:


23

I. Biện pháp cụ thể thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Khoa Cơ bản từ năm 2011 đến năm 2015
1. Năm học 2011 - 2012, học tập chuyên đề "Suốt đời phấn đấu cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của
nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị"
1.1. Mục đích
- Giúp giáo viên tiếp cận những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ
Chí Minh.
- Gắn việc học tập chuyên đề với rèn luyện đạo đức, tác phong và công tác
chuyên môn ở Khoa.
- Kết hợp với các cuộc vận động, phong trào trong ngành Giáo dục: cuộc
vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”.
1.2. Nội dung và điều kiện để thực hiện biện pháp:
- Khoa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề "Suốt đời phấn đấu cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân
dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" vào từng kế hoạch tháng, học kì,
năm học.
- Phiên họp lệ đầu năm, giáo viên khoa phải được quán triệt nắm vững các
cụm từ có trong chuyên đề để biến nhận thức thành hành động.
- Định kì hàng tháng có kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập,
khắc phục các khuyết điểm tháng trước đồng thời phát huy các mặt làm được.
- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia nhiều lớp bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ giáo dục và đào tạo và các
ngành liên quan tổ chức. Khoa triển khai áp dụng chuẩn nghiệp vụ sư phạm theo
thông tư 08 cho giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp, Cán bộ quản lý. Triển khai
thực hiện Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành Giáo dục và Đào
tạo giai đoạn 2011-2020.
- Gắn kết quả thực hiện với chỉ tiêu thi đua, từng bước thay đổi phương
pháp giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp phương pháp


24

truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, hạn
chế tối đa phương pháp “thầy đọc, trò chép”.
1.3. Kết quả
Trong năm khoa có 01 giáo viên đang học cao học; 01 giáo viên được giới
thiệu kết nạp Đảng; có 02 đề tài Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A, tham gia xét
duyệt cấp tỉnh có 01 đề tài đạt loại C. Có 03 giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên
tiến, 01 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường và 01 chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở.
2. Năm học 2012 - 2013, chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao
trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp”.
2.1. Mục đích
- Tiếp tục đưa nhiệm vụ học tập chuyên sâu vào xây dựng phong cách dân
chủ, gần gũi với mọi người nhất là phụ huynh và học sinh; luôn có lòng tin đối với
mọi người.
- Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân trong công tác chuyên môn và công
tác chủ nhiệm lớp.
- Gương mẫu rèn luyện đạo đức người cán bộ, đảng viên, giáo viên để quần
chúng, học sinh noi theo.
2.2. Nội dung và điều kiện để thực hiện biện pháp:
- Xây dựng kế hoạch Khoa phải duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kì, nội
dung sinh hoạt khá phong phú, có chất lượng. Trong các buổi sinh hoạt đã đưa nội
dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức
như: Kể chuyện, đọc thơ, hát về Bác; xem phim tài liệu về Bác...
- Tăng cường đối thoại với Cha mẹ học sinh, học sinh, đến nhà vận động
học sinh ra lớp, phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm; phát huy dân chủ.
- Duy trì chế độ hội họp, kiểm điểm.


25

- Kết hợp việc thực hiện nhiệm vụ học tập với kế hoạch Bồi dưỡng thường
xuyên, giáo viên lựa chọn những mô đun có nội dung liên quan để nghiên cứu, bồi
dưỡng và viết bài thu hoạch.
2.3. Kết quả
Sơ kết hai năm thực hiện nhiệm vụ đã đạt nhiều kết quả. Đặc biệt là thành
tích về chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp. Duy trì sỉ số, kết quả học tập và rèn
luyện của học sinh ở Khoa đạt và vượt chỉ tiêu, có 02 đề tài sáng kiến kinh nghiệm
trong đó 01 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp trường tham gia xét duyệt cấp
tỉnh đạt loại C, 02/02 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường. Kết quả
Bồi dưỡng thường xuyên đạt loại tốt 08/08 giáo viên.
3. Năm học 2013 - 2014, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm’’.
3.1. Mục đích
- Nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn gắn với phương pháp dạy học
theo Chủ đề các môn Văn hóa tại Giáo dục thường xuyên.
- Hoạt động của giáo viên phải tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói
đi đôi với làm, chống lại biểu hiện né tránh, thiếu tích cực, sáng tạo.
- Nhiệm vụ học tập của mỗi cá nhân được đánh giá qua tác phong công tác,
qua sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày.
- Mỗi giáo viên là một tuyên truyền viên tích cực thực hiện nhiệm vụ của
chuyên đề học tập.
3.2. Nội dung và điều kiện để thực hiện biện pháp:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 đến giáo
viên và học sinh trong toàn trường qua các cuộc họp khoa, tiết sinh hoạt chủ nhiệm
và qua từng bài giảng có nội dung tích hợp. Qua đó các hoạt động dạy và học của
nhà trường đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hưởng ứng việc học tập và làm theo
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung học tập về tinh thần trách nhiệm, chống
chủ nghĩa cá nhân, sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện
trong quá trình hoạt động cách mạng, cuộc sống hàng ngày và qua bản Di chúc
Người để lại trước lúc đi xa.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×