Tải bản đầy đủ

Năng lực thực thi công vụ của công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường cấp xã trên địa bàn huyện hòn đất, tỉnh kiên giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

………………………………

………….

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

PHẠM THANH VĂN

NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – NÔNG NGHIỆP – XÂY
DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG

TP. HỒ CHÍ MINH – 2017


1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
…………………………..

BỘ NỘI VỤ
………..
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

PHẠM THANH VĂN

NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – NÔNG NGHIỆP –
XÂY
DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG
Mã số: 60.34.04.03
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ KIM SƠN

TP. HỒ CHÍ MINH – 2017


2


T

ng suố

V i ng nh
hn

hành
n gi

i


iu

iện hu n

n Th
ốn ã h ờng uyên
nhân.
Xin
gi

y

u

nh h
Xin

h

i những

Tác giả luận văn

Phạm Thanh Văn

3


LỜI CAM ĐOAN
Ti
ng

in

n ủ
gi .
h
h
C số iệu

n un

n

n à những

ngu n

u nghiên ứu u n

uh

hé .

Tác giả luận văn

Phạm Thanh Văn

4

n à


LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
Mở đầu
1.

L

2.

T nh h nh nghiên

3.

Mụ

4.

Đối

5.

Ph

6.

Ý nghĩ

7.

hn

h
ng
ng

h

uChƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỤC CÔNG CHỨC ĐỊA
CHÍNH - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG CỦA CHÍNH QUYẾN CẤP
XÃ .......................................................................................................................
1.1. Những vấn đề cơ bản về công chức Đại chính - nông nghiêp - xây
dựng và môi trƣờng của chính quyền địa phƣơng cấp xã .............................
1.1.1. M số
1.1.2. C ng
1.2. Năng lực thực thi công vụ của công chức Địa chính - nông nghiệp xây dựng và môi trƣờng của chính quyền địa phƣơng cấp xã......................
1.2.1. M
1.2.2. N ng
ờng n


1.2.3. C
chính - n ng nghiệ
1.2.4. M
hứ Đị h nh - n ng nghiệ
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA
CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MỒI
TRƢỜNG CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN

2.1. Khái quát về đặc điểm, tình hình huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang .....
2.1.1 Đi u
2.1.2. inh
2.2. Thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức Địa chính - nông
nghiệp - xây dựng và môi trƣờng cấp xã ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên
Giang ..................................................................................................................

2.2.1. Tổng
nghiệ

- y

2.2.2. Th
n ng nghiệ 2.2.3. Th
và môi

ờng

2.2.4. Th
à

i ờng

2.3. Đánh giá chung về năng lực thực thi công vụ của công chức Địa chính
-nông nghiệp- xây dựng và môi trƣờng cấp xã trên huyện Hòn Đất..65

6


2.3.1. Những u
chính - n ng nghiệ
2.3.2. Những h n h
u h

ng

2.3.3. Nguyên nh n
huẩn n ng
ng à

i

Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI
CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH–NÔNG NGHIỆP– XÂY
DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG CẤP XÃ HUYỆN HÒN ĐẤT ..........................
3.1. Yêu cầu về nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã,
trong đó có công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trƣờng

cấp xã ..................................................................................................................
3.2. Định hƣớng của tỉnh Kiên Giang và huyện Hòn Đất về nâng cao năng
lực thực thi công vụ của công chức cấp xã cũng nhƣ công chức Địa chính

– nông nghiệp- xây dựng và môi trƣờng cấp xã .............................................
3.3. Một số giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức
Địa chính – nông nghiệp- xây dựng và môi trƣờng cấp xã ...........................
3.3.1. Nh
3.3.2. Nh
kém... ...................................................................................................................

3.3.3. M
KẾT LUẬN ........................................................................................................

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................

7


1. Lý do chọn đề tài.
Sinh hời Chủ ị h H Ch Minh ã hẳng ịnh: "C n
i
à

ng iệ . V

y hu n uyện

i ốn ủ Đ àn h . C

n u h ng
ũng

n

ng. Mu n
à

ốn

ố h h ng
iệ hành

n

à

i à

ng iệ gố
ãi.

iệi gốủ Đ ng "C n

ứ h nh sách, công tác gì

à ỗ ốn". "C

ng h y h

à

i

u

n

nố hy

iệ g
é .Đ

h n nhịnh".
Nghị

ng

h

lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”
ng

i ngũ

hiện

ờng

ụy

i nh n

n;

ẻh

à

ng
Đihi

nh n

nh: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên c

đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận
tụy phục vụ nhân dân" [40].
Ch ng
2020 [15] nh n
ng

hứ

h

s

hiệu

u

ng. Nhiệ
số

ng

nhân dân và

8


Đ i h i Đ ng
iT

ng hệ
uy n ã h ờng

h nh

ị. Chủ

nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã được việc thì mọi việc đều xong
xuôi". Và
ng h y n ng
hứ

Đị

Đị

h nh C ng

liên

un

ung

ên
- Đị
-Xy
- N ng nghiệ

-

M i

ờng.
Và s

n ng
Th
chính - y
ihi
Hòn Đất
(

y nằ
nh

iên Gi ng). Vị
gi

huyện

9


ng gi

huyện h

Gi ng). T ên
Ngày 6
- CP

hành

nhiên
Đ

14

n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Số

ng

2016 là 173 ng
T ng
nh n

ng

n huyện

à Ph n

ng

ng

ng

hứ

10
ngũ

ng

h àn hiện n ng
y

ng n ng
N ng

nghiệ

-

y

nhiệứng
ng nghiệ
h ng ngày
i

ối

h

i

inn
D
ihi

hi

n

hị. D

ứu n ng
i

ờng ở

nghiên ứu
hị

n
Đ ài u n n “Năng lực thực thi công vụ của công chức Địa
chính

nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã trên địa bàn huyện Hòn
Đất,
tỉnh Kiên Giang”
ng ụ ủ
ã ên ị

ng hứ Đị

h n nhằ

g

h n h àn hiện n ng

h nh- n ng nghiệ -

àn huyện H n Đ .

y

ng à

h
i

ờng

hi


11


2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn.
T
ng

hứ

tâm và nghiên
Nguyễn Ph
khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Ch nh ị uố gi Hà
N

i [34].
Đy

iệ

à
y

n nh
huẩn
S

ng

h

hn

un

Su

gi

Nhà n

C ng h

hứ

h

nghiên

ứu

u

uy n

ãnhững
nh à

ài
h nh s
n


02/2012: “Kiện toàn chính quyền cơ sở và đổi mới chính sách cán bộ cơ sở”

huẩn ị h H i nghị n hứ 5 n Ch hành T ung ng Đ ng C ng s n Việ N h IX. Đ n
nêu h ng ủ h nh uy n ã ổ

n


12


hứ

i ngũ hiệu
ng hứ

hiệu u h

huyên

h nh uy n

n à

sở à ổi

cán

ng
u

h

gi i

h nh s h ối

h

i h nh s h ối

i

h
n

i

n

ng n iện àn

sở.

Nguyễn Hữu T(2005): “Một số giải pháp nâng cao năng lực

bộ, công chức phường trong giai đoạn đến năm 2010”, Lu n
hành
n này

gi

ng
nhằ n ng
Nguyễn Minh S n (2009) Pháp luật về cán bộ, công chức
chính
quyền cấp xã hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Ch nh ị - Hành h nh Hà N i. N i

h

n

ng hứ

uy n

n

ãhi

h

u

h nh uy n

ng hứ

ài n ng


h này

hy

un

h

à

h

hiện nh

iễn e
h nà

hiện n y

h

h ờng) hụ

hi
ụ h

i h

ã gi

ng ụ ủ

T
hi ngũ

ng hứ

ã)
ng hứ
h ờng

h ờng h ng u

ng hứ
iễn h y h

h ờng ã

.

h nh "Năng lực thực thi công vụ

h Qu n

nhà n

gi hi u

ng hứ

iệ nghiên ứu

i
ng hứ

u

- T ịnh V n

của đội ngũ công chức cấp xã"
h nh số 3 [35] . ài i

u

h

à ã hù h

- Đinh Thị Minh Tuy

n ng

h

ên h

h nh uy nng ủ

u

h àn hiện

số n

ng hứ

hi u

ng hời hi u những uy ịnh ủ
si

ã ủ

h ờng (

i

u ủ Nhà n

à inh nghiệ

h nh uy n

n

h ị

i iệ h àn hiện h

ã; iêu h

ng hứ

gi nghiên ứu uốn s
h ờng

ã; những yêu
ối

h nh uy n

n

gi i. V i

ung uốn s h i s u h n

hủ nghĩ Việ N

ng hứ

Nhà u

ài.

H
yu ố

ã(

ng

iện hành
n ủ
ng hứ


13


-

T ịnh Đứ Hùng (2009) Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội

ngũ cán bộ, công chức phường trên địa bàn thành phố Hà Nội (đánh giá
thông qua sự hài lòng của nhân dân)
ng H
h

iện Hành h nh Hà N i. T
ng h

hi

ng ụ ủ

bàn hành hố Hà N i
ng ụ ủ
s hài
h

Lu n

i ngũ

n h

gi

i ngũ

sĩ Qu n

ã hn

n

gi i h

n ng

. Tuy nhiên

gi

nh gi

ng ủ ng ời

n

à h ng

h

h à

ng hứnh gi

i ngũ

hành h nh
h

ng

h ờng ên ị
h

ng h

h

ng h ng
he

hi

u

iêu h

nữ .
Nguyễn Thị H ng H i (2010), Một số vấn đề phát triển năng lực thực

thi công vụ của công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, Tham
un

iHi

N

ig
Mặ
ịnh h

ng

Tuy nhiên
nghiên ứu
ng

hứ
Nh n

iệ n ng
he

h
h

àn

y

ng

D
iH

iện Hành h nh Quố

14


3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục đích
Nghiên
hứ

Đị

h nh - nông nghiệ

Đ , t nh


iên Gi ng;


ng

nhằ

hi

h

n ng

nghiệ -

y

iện ủ

huyện H n Đ .
3.2. Nhiệm vụ
- Nghiên

h

hi

ng

ờng

ã
- Ti n hành

hứ

Đị

h nh- n

huyện H n Đ
- Từ
h
i
Đị
nh


s . Qu
nh i
h nh- n ng nghiệ iên Gi ng


u

ng

hứ

ịa bàn huyện H n Đ

15


4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

4.1. Đối tượng nghiên cứu
h

N ng

n
g

hi

ụ ủ

ng hứ Đị

h nh- n ng nghiệ - xây

ng à
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian: T
iệ

nghiên

HnĐ

,

n

Phạm vi về thời gian: Đ
công vụxã ở huyện H n Đ
01/01/2011
hứ
nhiệh

ng 2015).
Phạm vi khách thể: Nghiên

hứ

Đị

h nh -

huyện H n Đ .
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn
5.1. Phương pháp luận
Lu n
u
y

n

nghiên ứu

; hủ nghĩ M

- Lênin

hủ

ên h ng h u n ủ Ch Minh hủ nghĩ
ởng H à u n i u ủ Nhà n .

ờng

ng ủ Đ ng à h nh s h h

ối
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Đ

h

hu h

h

h ng in
ng h

su

hụ
y:

ụ hh nghiên
ứu

ài sử ụng


16


T

Phương pháp khảo cứu tài liệu
gi nghiên ứu

h

h

sở

un h

ài i

ên in e ne

ài. ên

iệu inh hứng h
-

số ài iệu nh : Gi
nh

hn h

i

nh s h

n ng
gi

ài h

ng hứ

ã

à

hu h

số

ng.

Phương pháp quan sát
n

h

h

hành

n

i

hih

u

hứ
u

ã
nh h
-

hi

ng ụ.

Phương pháp phỏng vấn sâu
T

ng

h ng

n

ng

ời

n

y

ng à

hứ

Đị
-

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
T

ằng

gi

h
- Phi u 1- H i
i

ờng

i

ờng;

- Phi u 2- H i
ị h ủy

n nh n

17

h


- Phi u 3- H i ng ời

nở

ã ủ huyện H n Đ

. Mỗi

ã 10

ng ời. Tổng số 140 ng ời.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1. Về lý luận
- Lu n
ãni
ờng

ng

h n hệ hống h

hung à

ng hứ Đị

sở

un

n ng

h nh- n ng nghiệ -

ng hứ
y

ng à

i

ã nói riêng.
- Lu n

ứu h

h

à

n ng
ờng

n

h
ng

i ngũ

ài iệu hụ

ùng à
un

ãnh

ng hứ Đị

ụ h

à

h nh- n ng nghiệ -

i

ng

nghiên

ng nhằ
y

n ng

ng à

i

ã.
6.2. Về thực tiễn
Lu n

nghiệ -

y

h

nhằ

à

i

n ng
ờng
7. Kết cấu của luận văn
Ng ài
u
Chƣơng 1. L

Đị

h nh – n ng nghiệ
Chƣơng 2. Th

chính – n ng nghiệ
Đ ,

nh

iên Gi ng.

Chƣơng 3. Gi i
ng

hứ

bàn huyện H n Đ ,

18

Đị


CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC ĐỊA
CHÍNH – NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG CỦA
CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ
1.1. Những vấn đề cơ bản về công chức Địa chính - nông nghiệp xây dựng và môi trƣờng của chính quyền địa phƣơng cấp xã
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Cấp xã
C

ã

ã

à

ên g i

- Phhu

nh;

h

- Thị
- Xã:
C
s

ã

hNhà n

Nhà n
hù h

hy
T

iệ

nihung h
h

Đ n 31/12/2016
1.567 h ờng, 597
hứ

à 317.766
i

s

h

h
h

hứ nh n

19

u


1.1.1.2. Công chức
Thu ngữ
uố gi
The
ng

ờiV i

h

gi i

n. Và

iệ
i

ở Việ N .
S u 10 n
ng

hứ

h nh

n Việ

N

ng

un

hiở

ung

nh n

n

uố

h ng;

à

sĩ u n hịs
ị-

nghiệ
ãh

i (s u

h ởng

ng
un
ngn

Nus
i

n

e

é

20

nh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×