Tải bản đầy đủ

Giám sát của hội đồng nhân dân huyện đắk song, tỉnh đắk nông đối với ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách nhà nước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

…………/…………

……/……

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

LÊ XUÂN TƢƠNG

GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỐI VỚI ỦY BAN
NHÂN DÂN HUYỆN TRONG LĨNH VỰC

THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

ĐẮK LẮK - NĂM 2017BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


BỘ NỘI VỤ


………/…………

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LÊ XUÂN TƢƠNG

GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỐI VỚI
ỦYBAN NHÂN DÂN HUYỆN TRONG LĨNH
VỰC

THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH
Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 60 38 01 02

NGƢỜI HƢỚNG D

N KHO

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ

ĐẮK LẮK - NĂM 2017

HỌC


LỜIC MĐO N

T

Lậ


C

L ật Hiến pháp và Luật Hành

í “Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
đối với Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách Nhà
nước”


CếT
H

í

Qố

H6 ăm 0 7
TcLê Xuân Tƣơn

3


I

ă
– GS S

:

ó

m
S
m

ó

ă
ă
m

m

ó
-

m

4


BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

CHỮ VIẾT TẮT

01

CNXH

02

CP

03

CTMTQG

04

CQCM

05

HĐND

06

HĐND&UBND

07

UBND

08
09

XHCN
TW

10
11
12

QH

UBTVQH

13

NQ

14

TU

15
16

BMNN
UBMTTQVN

17

TAND

18
19

VKSND
TXCT

20

VBPL

21

VBQPPL

5


D NH MỤC SƠ ĐỒ

S

t

tựồ11ồ12ồ13ồ21ồ22


6


PH NMỞĐ U
C ƣơn
SÁT CỦ

HỘI ĐỒNG NHÂ

– CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI ĐỊ PHƢƠNG...........................
1.1. K
12 C
ĩ1.3

N

TIỂU KẾT CHƢƠNG ..........................................................................

C ƣơn
ĐỒNG NHÂN DÂN HU ỆN ĐẮK SONG TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG
LĨNH VỰC THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI
ĐỊ

PHƢƠNG.................................................

21

K

Đắ

Nông...........................................................

22

Tự

S


23

Đ

S


TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 .......................................................................

C

ƣơn 3 GIẢI PHÁP NÂNG C O HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦ HỘI

ĐỒNG NHÂN DÂN HU ỆN ĐẮK SONG TỈNH ĐẮK NÔNG
TRONG LĨNH VỰC THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC.....................74

7


31

Tế

32

N

33

Đổ

Hồ

........................................................................................................

34

T

Mặ

ậ ổ

35

B

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
KẾT LUẬN ..........................................................................................

D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO...........................................

8


PH NMỞĐ
1.
H

Lý do c ọn ề tà


ýơ

ơíơ

UHĐND

ơò


Te
C í

LậTổ
ơe
HĐND

HĐND

ù

;

L ậ Tổế

;

ơ

T ờ


ự HĐND
;V

G

HĐND


T
ú

íù ợ


HĐND

26ù


Đ

B

:N

ế

H

2015

UBND;

HĐND

:Gíơ

HĐND
B

ơơ

ế

TĐắ SH


Đắ N


trong qua trình


ơ


ế
H

ế

ơ ở

ợ í

9

T

í

ế

ơ

ế

Mặ
eế;

ậ ổ
ự ế

H
ếò

T ờ

ự HĐND

ú

ú

ếao;
ế

:H

B

HĐND

ể HĐND ò

ế


ế

ế

HĐND ò
ú

í

ơ
í


ơ

C í

ựé

ĩ
NSNN; ở ĩ

í

íế
Từ

III

ến

– chi NSNN


í

ý

ế
N

ế Đ

ế - xã

Đ

ỳ 2010 - 2015ằ :Ví

ý2011 – 2016
Đắ S

ế

NSNNợ ýờ ố
Từ


; ế
HĐND

ĩò

HN

ò


Hú;

ơú

Kế


;

íý

HĐND


ĩế

ế

Đắ SĐắ

: “Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đắk

10

Song, tỉnh Đắk

ông đối với Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu –


chi ngân
sách
2. Tìnhà nước”

ìn
n


Tờ
ếên c u l ên quan

ế

HĐND

Hí

V:

VũM T

C í

m

H

Lậ

m

ổ m

T

L ậHồCíM

;ĩ

1998

D

m

ỷ ă

H N

Kỳ NXB T

ơ

ơ


D

Nễ Qố


UBND
HĐND

í

ếe

ể HĐND

ơ

TS

T

ơHĐND

m

200
1HĐND

M

ế

HĐND

NHĐND

2003;

UBND

T

í TổUB D

ố 6/2002 T
ú


Lậ

Tổ

ò

11

HĐND
íL ậ Tổ

ơơ

ế
-V
2009

ổ m
ĐD

N

Q

T

íQm ỳ 004 -

ý

ố2/2005
L ậ Tổ

HĐND

2004 – 2009

ơ

UBND

T

ĩTầ

S


HĐND

ây là công trình nghiên

ế


HĐND ỉ

LN

Lễ H

D”
HĐNDỉ

ỹLậ

ý

L

;mT

2011


ũ
Tếểổ

D

:


HĐND
-Lậ

2003;HĐND
-Lậ2012

ế

HĐNDơ

t. Tuy nhiên
ơ

-Lậ
N

T

ễ H


L

2013ế

ĩ

Q

HĐND ỉ

Đắ Lí

m

ý


; ừ

ế

ữ HĐND

Mặ

ậ ổ

ố ỉ

12

C


HĐNDế

ý
:


Cơ

ũ

Hơ
Đắ S

HĐNDT
Đắ N

giám sát
UBNDế

NĩC íĐắ NHĐND
UBND

LậHếLậ H


í– chi ngân sách NhàĐắ S

HĐND

công trình

Đ

3.ĩ

Đắ S

ù

ũ

í

ý

NSNN

Mục íc và n ệm vụ

M
ý

N

HĐND

ýý

ý

NSNN
Đắ SQ


Đắ SSý

Đắ N
-

NSNN

Đắ

ỳ 2016 - 2021.

m
Đểí:13

SNĐắ N

-P

í


Đắ
N

UBND


ơ ởý

ýHĐND Đắ ĩ ự –chi NSNN. HĐND Đắ S ự

UBND

– chi NSNN.
ĩ

Đắ S

HĐND

tƣợn và p ạm v n

4. Đ

ĩ

Đắ N

– chi NSNN.ên c u

4
Đố

UBNDHĐND

ĩ– chi NSNN.

m

4

HĐND

N
N

UBND5. P ƣơn p
ĩ M
N

NSNN

ự–

p luận và p ƣơn p

Trong quá trì


Đắ

ỳ 2011 –

–L

ơ


ĩ

N

ên c u

pn

Lậ

HồC íM


ĩ

í

Để

ếí
nghiên c


ơ


ếC

V

ý


ơ
ơ

ĩ

:


ế

ợ ừ


– chi NSNN nói


ý

ế:

ý
ĐHĐND


ĩ

HĐND

-Pỳ 2016 – 2021.2016

ĩ

Đắ S

ẽ( e
ế

14) ể ừ

ú
ý


ếú
H
ý

ơ-P

ơ

ý

ơ

Xe

éặ ừế:

ơ

ự ế ừ

ế

í

ự ếế
ế

ế
íú

ếú
ýí

ế ừ


ế

ế

ế:
ý

ể ú
í

Tổ

e

ự ế


ợ ý
í

í


ýể ừ


í


ế
ế

úơ

ặ ừ

í

í

ế

ùơ

ơ

ýơở

í

ơ

ẽ e

e-P

ú

ý

ùế:
ế; rong

ơ

ế ốế

ơ

P

-P


ổí

ễ P

íể ổ

ế


ế6. n ĩa lý luận và t ực t ễn
6

15

Lậriê
các
tiêu
ng,chí
ĩ6

ố ýý
H

ĩĩ

– chi NSNN nói
ĩ– NSNN– chi NSNN.


C

ế

ế

Đắ S

HĐND
V

Đắ N

;


ếò

NSNN

Đắ N

Đắ S

ú

ế-

7. Kết cấu của luận vănN

ở ầ


í
C ơ31:Cơ ở ý
ĩ

C ơ

ế

H

H
ĩ

Đắ N
ơ

N

2:Tự

Đắ S

:

ý

ơ

N

ơ
C ơ

3:G

Đắ S

H


ĩ

Đắ N

16

– chi ngân sách Nhà


C ƣơn 1
CƠ SỞ L

LUẬN PHÁP L

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HU

VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦ

ỆN TRONG LĨNH VỰC THU – CHI

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI ĐỊ PHƢƠNG
1.1. K

qu t c un

về giám sát của Hộ

n n ân dân uyện
m

V
G
ếò ặ
Đố

ơ

ú
ế

ự T

;

:

ýN
ơ

HĐND

úĐể

ơHĐND
ế ầ
+C
ú

: Sự
ý

+D


ự N
ế

Để

ế

é

àm

ế

ợ ổ
íe

ơ

ếíằ :G

ế


ế
ế
+V

:L

ếN
í

ý

ự eíú

17

ế


ý

íe

ơ

e


íTừ

ế

éò


ặ ổé
T

ợ ế

+G

í
í
M

í
; ừ
ý+G

?

ế

ơ ở
:
e

ú+G
+GíV

Bởĩ


e

e

ú

eế


ý ốt cách

nghiêm túc.
N

ữ “

” ế

ĩ

e

18

L

ậ Tổ

HĐND


LậTổHĐND

2015

UBND

HĐND2003

ơ2015;L ậ

H


QốHĐND Tự HĐND

HĐND

ế

ế

H
e

ơ

ò
HĐND

é

ế

Tổ HĐND

eếHế

HĐNDB

ơ
HĐND
ơ

ở ừ

ơ

HĐND

ĐốĐểú

ơ

HĐND
ế ầ


ý

+D


ự N
ế
ơ

Để


í


L ậ Tổ
LậTổ

HĐND

2015;L ậ
ế


H


Qố

e

HĐND

é

e

19

Hế

ò

H

B

ự HĐND
ế

ế

ếH


e

ơ

2015

HĐND

2003

ơHĐND TUBND

HĐND

HĐND

:

ế

ếTổ HĐND
ế
ơơổ

ếHĐND
X


ởừ

í

ò

m

HĐND

Te
26Lậ

Đ

m
57

Tổ

í

ú

- Giám sát

T

UBND

2003

2015 G

Đ
HĐND

;

ự HĐND;
HĐND;

Tổ

ể HĐND;

-G

ể HĐND


HĐND

-

HĐND;

-

T ờự HĐND;

-C

B

HĐND;

-C

Tổ

ể HĐND;

ồ :

ể HĐND

Cế


L ậ Tổ


B

-G:

38]:

-G

T ờ

HĐND
ơ

HĐNDế

:

L ậ Tổ

-G

N

ồ [17ơ

HĐND
*THĐND

ự HĐND

ự HĐND
UBND


V2003 N

HĐND

sát.

20

2003ế

ý


G HĐND
t i kỳ h p

Giám sát c a Tổ
i biểĐ i
biểu

H

11C

(

:

*
Te

LậTổ+T+C
ở VKSND
+C
N21


ũ

ơ

ế ổơ
Q


ơế

;

ý

í
ơ

ò


HĐND

ĩ

HĐND

Hế


ơ ở

hiêm
ýHĐND

ự ế

ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

GIÁM SÁT GIÁN TIẾP

GIÁM SÁT TRỰC TIẾP
TẠI KỲ HỌP

Ttc
ơ
c, các tổ ch c và m i
cá nhân có liên quan ở
ơ
c
ch p hành Hiến pháp,
luậ
nc
ơ
c c p trên

- T ờng trự HĐND
- UBND huy n
- VKS nhân dân huy n
- TAND huy n

H
(

12Đố

HĐNDS

:

)
–chi

1.1.2. Vai trò

22

H

LậTổ

;H


HĐNDvai trò

ợ Hế

UBND L ậ Tổ
ơ

:


ơ

ơ

ế

ế

:C
ế

ếí

Tí

ơ
HĐNDơ

HĐND

ơ

Hế
ĩNSNN

:
í

N

N


ơ

íe

í

ơ

HĐND

ơ

ơ
HĐNDN

ò

í
ơ

ò

V

;

ò

ế

ế

N

ếơ ở

ò

ế

N

H
N


íế

í

ơí

N
NSNN

ũế

ế-V

úế ĩ
S

N

ế

ơ
N


í

ý

ò

N

23

N

N

í


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×