Tải bản đầy đủ

Trình bày khái quát ngắn gọn nhiệm vụ, thẩm quyền các biện pháp và các uyết định tố tụng trong các giai đoạn tố tụng của bộ luật TTHS 2015

Trình bày khái quát ngắn gọn nhiệm vụ, thẩm
quyền các biện pháp và các uyết định tố tụng trong
các giai đoạn tố tụng của Bộ luật TTHS 2015.
Bài làm
1. Các Quyết định tố tụng trong các giai đoạn tố
tụng của Bộ luật TTHS năm 2015
Trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm:
Quyết định phân công giải quyết nguồn tin: Bắt đầu
quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Thẩm quyền: Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện
kiểm sát (nếu việc giải quyết nguồn tin thuộc thẩm
quyền của Viện kiểm sát).
Quyết định Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin:
Quá trình xác minh nguồn tin, phức tạp, chưa có kết
quả giám định thì tạm đình chỉ:
Thẩm quyền: Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện
kiểm sát.Quyết định không khởi tố vụ án hình sự:
Xác định hành vi, sự việc không cấu thành tội phạm,
kết thúc việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
Thẩm quyền: Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện
kiểm sát (nếu việc giải quyết nguồn tin thuộc thẩm
quyền của Viện kiểm sát).
Trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm
Viện kiểm sát có thể ra quyết định hủy Quyết định tạm
đình chỉ giải quyết nguồn tin; Quyết định không khởi tố
vụ án hình sự của Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khi xác
định không có căn cứ pháp luật.
Trong giai đoạn điều tra vụ án
Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bổ
sung, thay đổi, nhập, tách vụ án hình sự; Quyết định
phục hồi điều tra vụ án hình sự; Quyết định phân công
điều tra vụ án hình sự: Bắt đầu giai đoạn điều tra vụ án
hình sự:

2


Thẩm quyền: Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
Viện kiểm sát: Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố
và chuyển cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Tóa án: Sau khi ra quyết định khởi tố thì tòa án phải
chuyển ngay quyết định khởi tố cho Viện kiểm sát để
chuyển cho Cơ quan điều tra.
Quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bổ
sung bị can, Quyết định phục hồi điều tra bị can, Quyết
định nhập, tách điều tra bị can: Bắt đầu quá trình điều
tra đối với bị can.
Thẩm quyền: Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện
kiểm sát
Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự,
Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can: Hoạt động điều
tra kết thúc, khi có căn cứ theo quy định sẽ phục hồi


điều tra vụ án, điều tra bị can.

3


Thẩm quyền:Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện
kiểm sát
Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự; đình chỉ
điều tra bị can: Kết thúc điều tra vụ án, điều tra bị can,
kết thúc quá trình tố tụng đối với vụ án, bị can
Thẩm quyền:Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện
kiểm sát
Quyết định đề nghị truy tố; Kết luận điều tra: Kết
thúc quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát
đề nghị truy tố đối với bị can.
Thẩm quyền: Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
Trong giai đoạn điều tra Viện kiểm sát có thể ra
quyết định hủy các quyết định tố tụng trong giai đoạn
điều tra của Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao nhiệm
vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nếu thấy các
quyết định trên không có căn cứ pháp luật hoặc vi phạm

4


quy định tố tụng (trừ Quyết định phân công điều tra vụ
án hình sự).
Trong giai đoạn truy tố:
Quyết định khởi tố, quyết định thay đổi, quyết định
bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bị can: Trong trường
hợp phát hiện còn có hành vi phạm tội, người phạm tội
khác trong vụ án chưa được khởi tố, điều tra
Quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để yêu
cầu điều tra bổ sung.; Quyết định tách, nhập vụ án;
chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền, áp dụng thủ
tục rút gọn, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; quyết định
đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can; quyết định
phục hồi vụ án, quyết định phục hồi vụ án đối với bị
can.
Quyết định trả hồ sơ vụ án: Để điều tra bổ sung; điều
tra lại.
Quyết định Tạm đình chỉ vụ án; Quyết định đình chỉ
điều tra vụ án; điều tra bị can
Quyết định phục hồi điều tra vụ án; điều tra bị can.
5


Quyết định truy tố: Truy tố đối với bị can có hành vi
phạm tội.
Quyết định truy tố bị can; Cáo trạng:Viện kiểm sát
quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo
trạng.
Thẩm quyền: Viện kiểm sát.
Trong Giai đoạn xét xử:
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các
quyết định:
Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung;
Quyết định tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án.
Quyết định đưa vụ án ra xét xử;
Thẩm quyền: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa
Bản án: Quyết định của hội đồng xét xửu tuyên phạt
người có hành vi phạm tội, có phạm tội hay không và
các vấn đề khác có liên quan
Quyết định khởi tố vụ án.
Thẩm quyền: Hội đồng xét xử, Thẩm phán chủ tọa
phiên tòa.
6


Quyết định kháng nghị theo phúc thẩm, giám đốc
thẩm bản án, quyết định của Tòa án.
Thẩm quyền: Viện kiểm sát
2. Các biện pháp ngăn chặn:
- Trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội
phạm
Quyết định tạm giữ: Là biện pháp ngăn chặn hạn
chế một số quyền của công dân, quyền con người của
người bị tạm giữ nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội hoặc
hành vi cản trở việc điều tra khám phá tội phạm của
người bị nghi là thực hiện hành vi phạm tội, tạo điều
kiện cho cơ quan có thẩm quyền đủ thời gian để xác
định tính chất, mức độ của hành vi, nhân thân của người
thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội để từ đó có thể
quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can
Thẩm quyền: Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất, hai, ba:
Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm
quyền quyết định gia hạn trên cơ sở đề nghị của Cơ
7


quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành
một số hoạt động điều tra.
Bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp:
Viện kiểm sát có thẩm quyền hủy Quyết định tạm
giữ; Bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp củaCơ
quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành
một số hoạt động điều tra.
- Trong giai đoạn điều tra:
Tạm giam: Mục đích ngăn chặn bị can, bị cáo bỏ
trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có
thể tiếp tục phạm tội.
Thẩm quyền: Trong giai đoạn điều tra Cơ quan điều
tra ra lệnh tạm giam, Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm
giam của Cơ quan điều tra.
Lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra phải được Viện
kiểm sát phê chuẩn mới có hiệu lực thi hành.
Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Thẩm quyền ra lệnh
tạm giam là Viện trưởng, Phó viện trưởng; Chánh án,
Phó chánh án tòa án.
8


Biện pháp Bảo lĩnh: Là biện pháp thay thế biện
pháp tạm giam nhằm bảo đảm không để bị can, bị cáo
tiếp tục phạm tội hoặc cản trở điều tra, truy tố, xét xử
đồng thời bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập
của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Trong giai đoạn điều tra Cơ quan điều tra ra Quyết
định Bảo lĩnh, Viện kiểm sát phê chuẩn Quyết định Bảo
lĩnh của Cơ quan điều tra.
Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Thẩm quyền ra
Quyết định Bảo lĩnh là Viện trưởng, Phó viện trưởng;
Chánh án, Phó chánh án tòa án, Thẩm phán chủ tọa
phiên tòa.
Biện pháp đặt tiền:Để bảo đảm là biện pháp ngăn
chặn thay thế biện pháp tạm giam nhằm bảo đảm không
để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội hoặc cản trở điều tra,
truy tố, xét xử đồng thời bảo đảm sự có mặt của họ theo
giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Trong giai đoạn điều tra Cơ quan điều tra ra quyết
định đặt tiền để bảo đảm, Viện kiểm sát phê chuẩn
Quyết định của Cơ quan điều tra.
9


Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Thẩm quyền ra
quyết định đặt tiền để bảo đảm là Viện trưởng, Phó viện
trưởng; Chánh án, Phó chánh án tòa án, Thẩm phán chủ
tọa phiên tòa.
Cấm đi khỏi nơi cư trú: Là biện pháp ngăn chặn
được áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú rõ
rang, nhằm bảo đảm không để bị can, bị cáo tiếp tục
phạm tội hoặc cản trở điều tra, truy tố, xét xử đồng thời
bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của các cơ
quan tiến hành tố tụng.
Trong giai đoạn điều tra Cơ quan điều tra ra Lệnh
cấm đi khỏi nơi cư trú Viện kiểm sát cùng cấp hoặc có
thẩm quyền phê chuẩn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của
Cơ quan điều tra.
Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Thẩm quyền ra Lệnh
cấm đi khỏi nơi cư trú là Viện trưởng, Phó viện trưởng;
Chánh án, Phó chánh án tòa án, Thẩm phán chủ tọa
phiên tòa.

10


Tãm hoãn xuất cảnh: Ngăn chặn có dấu hiệu bỏ
trốn, gây cản trở cho việc xử lý vụ án và thi hành hình
phạt
Trong giai đoạn điều tra Cơ quan điều tra ra Quyết
định Tạm hoàn xuất cảnh và thông báo cho Viện kiểm
sát cùng cấp hoặc có thẩm quyền trước khi thi hành.
Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Thẩm quyền ra
Quyết định Tạm hoàn xuất cảnh là Viện trưởng, Phó
viện trưởng; Chánh án, Phó chánh án tòa án, Thẩm phán
chủ tọa phiên tòa.
Các biện pháp cưỡng chế:
Áp giải dẫn giải: Áp dụng đối với người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, có thể áp
dụng đối với người làm chứng, người bị hại, người bị tố
giác, người bị kiến nghị khởi tố.
Thẩm quyền: Điều tra viên, cấp trưởng của các cơ
quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động
điều tra trong giai đoạn điều tra;
Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Kiểm sát viên, thẩm
phán chủ tọa phiên tòa, hội đồng xét xử.
11


Kê biên tài sản: Áp dụng đối với bị can, bị cáocó
thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt
hại.
Thẩm quyền: Trong giai đoạn điều tra Cơ quan điều
tra ra Quyết định Kê biên tài sản và thông báo cho Viện
kiểm sát cùng cấp hoặc có thẩm quyền trước khi thi
hành.
Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Thẩm quyền ra
Quyết định Kê biên tài sản là Viện trưởng, Phó viện
trưởng; Chánh án, Phó chánh án tòa án, Thẩm phán chủ
tọa phiên tòa.
Phong tỏa tài sản:Để bảo đảm bồi thường thiệt hại
khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức
tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản
cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác
nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên
quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
Thẩm quyền: Trong giai đoạn điều tra Cơ quan điều
tra ra Quyết định và thông báo cho Viện kiểm sát cùng
cấp hoặc có thẩm quyền trước khi thi hành.
12


Trong giai đoạn truy tố, xét xử: Thẩm quyền ra
Quyết định là Viện trưởng, Phó viện trưởng; Chánh án,
Phó chánh án tòa án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa./.
Học viên

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×