Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI học SINH GIỎI TIN học PASCAL 041 h an bien 1213 TB

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN BIÊN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN
LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn : Tin học
Thời gian làm bài 150 phút
Ngày thi :
/12/2012
Lưu vào d:\ ( ví dụ làm bài 1 lưu bài là d:\bai 1;…)
Bài 1: Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương .
Test 1 : - Nhập số : 12345
- Số đảo là : 54321
Test 2 : - Nhập số : 123456789
- Số đảo là : 987654321
Test 3 : - Nhập số : 3256
- Số đảo là : 6523
Bài 2: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình đổi

thành chữ thường ký tự cuối của chuỗi sang chữ hoa.
Test 1 : Nhập vào : NGUYEN VAN TUAN
Xuất ra : nguyen van tuaN
Test 2: Nhập vào : Nguyen Van Tuan
Xuất ra : nguyen van tuaN
Bài 3: Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và
đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.
Test 1: Nhập vào chuỗi ký tự : nguyen van tuan an bien
Nhập ký tự x : a
Xuất ra : 3
Test 2: Nhập vào chuỗi ký tự : baaaabbba
Nhập ký tự x : a
Xuất ra : 5
Test 3 :Nhập vào chuỗi ký tự : baaaabbba
Nhập ký tự x : b
Xuất ra : 4
Bài 4: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình day
số các phần tử vừa nhập, phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách
ra màn hình.
Test 1 : Nhập số phần tử là 3
Nhập a[1] là 2
Nhập a[2] là 3
Nhập a[3] là 4
Xuất ra dãy số vừa nhập là 2 3 4 ; số lớn nhất là 4, số nhỏ nhất là 2 ; trung bình là 3.0
Test 2 : Nhập số phần tử là 4
Nhập a[1] là 8
Nhập a[2] là 5
Nhập a[3] là 6
Nhập a[4] là 1
Xuất ra dãy số vừa nhập là 8 5 6 1 ; số lớn nhất là 8, số nhỏ nhất là 1 ; trung bình là 5.0
Ghi chú :Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×