Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI học SINH GIỎI TIN học PASCAL 034 h QUANG NINH 1011 TB

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2010-2011
MÔN THI: TIN HỌC
Thời gian: 90 phút (làm bài trực tiếp trên máy)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

Câu 1 (3,0 điểm):
Viết chương trình nhập vào bốn số nguyên và tìm ra số lớn nhất trong các số
đó.
Câu 2 (3,5 điểm):
Viết chương trình tính tích của các số tự nhiên liên tiếp (đọc là giai thừa của
n, viết là n! và quy ước: 0! = 1; 1! =1).
Câu 3 (4,0 điểm):
Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy
theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình. Nhập số x bất kì, đếm số lần xuất
hiện của nó trong dãy trên.
*Lưu ý: Thí sinh sau khi làm bài xong lưu lại thành tệp có tên:
Ho_va_ten_SBD.pas. Ví dụ thí sinh: Nguyễn Văn Hùng; số báo danh 12 thì lưu lại
tệp có tên là: nguyen_van_hung_12.pasHƯỚNG DẪN CHẤM HSG MÔN TIN HỌC 9
Câu 1 (3,0 điểm):
program Tim_so_lon_nhat;
uses crt;
Var a,b,c,d,Max1,Max2,Max: Integer;
Begin
Clrscr;
Writeln ('Nhap vao bon so: ');
Write ('a= '); Readln(a);
Write ('b= '); Readln(b);
Write ('c= '); Readln(c);
Write ('d= '); Readln(d);
If a>b then Max1:=a;
Else Max1:=b;
If c>d then Max2:=c;
Else Max2:=d;
If Max1>Max2 then Max:=Max1;
Else Max:=Max2;
Writeln ('so lon nhat trong bon so la: ');
Writeln (Max:10);
Readln;
end.
Câu 2 (3,0 điểm):
Program tinh_giai_thua;
Uses crt;
Var n,i: integer;
Giaithua: longint;
begin
clrscr;
Write ('Nhap vao gia tri n: '); Readln(n);
If (n=0) then
giaithua:=1
Else
Begin
giaithua:=1;
For i:=1 to n do
giaithua:=giaithua*i;
end;


Writeln('giai thua cua: ',n,' la: ',giaithua);
Readln;
End.


Câu 3 (4,0 điểm):
Program Day_so;
Uses Crt;
Var t,n,i,j, x, dem:integer;
a: array [1..20] of integer;
Begin
clrscr;
Writeln('Sap xep day so;');
write('Nhap so phan tu cua day n =');
Readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
Write('a[',i,']=');
Readln (a[i]);
end;
For i:= 1 to n-1 do
For j:=i+1 to n do
If a[i]>a[j] then
Begin
t:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=t;
End;
Writeln('Day sau khi sap xep la:');
For i:=1 to n do
Writeln(a[i]:3);
{Nhap vao mot so dem so lan xuat hien}
Write('Nhap vao so x='); Readln(x);
dem:=0;
For i:=1 to n do
if a[i]=x then dem:=dem+1;
Write('So lan xuat hien cua ',x,' la:', dem);
Readln;
end.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×