Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi do uỷ ban nhân dân huyện xuân trường làm chủ đầu tư

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐINH ĐỨC HOÀN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THỦY LỢI DO UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI, NĂM 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

ĐINH ĐỨC HOÀN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THỦY LỢI DO UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
Chuyên ngành: Quản lý xây
dựng
Mã số: 60.58.03.02

NGƯỜI HƯỚNG
DẪN:

1. TS TẠ VĂN PHẤN
2. PGS.TS ĐỒNG KIM HẠNH

HÀ NỘI, NĂM 2017


LỜI CAM ĐOAN
Học viên là Đinh Đức Hoàn, học viên cao học chuyên ngành Quản lý
xây dựng lớp
23QLXD22, xin cam đoan mọi thông tin liên quan đến các dự án xây dựng
đầu tư xây dựng công trình thủy lợi do UBND huyện Xuân Trường làm chủ
đầu tư được cung cấp trong luận văn là trung thực.
Học viên xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của học viên dưới sự
hướng dẫn của thầy giáo TS. Tạ Văn Phấn và PGS.TS Đồng Kim Hạnh, học
viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã trình bày.

Tác giả luận văn

Đinh Đức Hoàn

i


LỜI CẢM ƠN


Sau thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện, học viên đã hoàn thành
luận văn với đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình thủy lợi do UBND huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định làm chủ đầu
tư”. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, học viên xin bày tỏ lời cảm ơn
chân thành tới:
Ban Giám hiệu Nhà trường, Khoa Công trình, Phòng Đào tạo Đại học và Sau
Đại học của Trường Đại học Thủy lợi đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ
học viên trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Đặc biệt
thầy giáo TS Tạ Văn Phấn và PGS.TS Đồng Kim Hạnh đã trực tiếp tận
tình hướng dẫn, giúp đỡ học viên trong suốt quá trình thực hiện luận văn
tốt nghiệp. Các thầy giáo, cô giáo trong Hội đồng khoa học đã chỉ bảo lời
những khuyên quý giá, giúp học viên có đủ kiến thức cơ sở và chuyên
ngành để hoàn thành luận văn.
Học viên cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới phòng NN&PTNT
huyện Xuân Trường cùng toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp
đỡ học viên hoàn thành luận văn.
Do trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cũng như thời gian còn hạn chế nên
trong quá
trình thực hiện luận văn học viên khó tránh khỏi những thiếu sót. Học
viên rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả.

ii


X
T

Đ

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... I
LỜI

CẢM

...............................................................................................................II MỤC
................................................................................................................... III

ƠN
LỤC
DANH

MỤC HÌNH ......................................................................................................V DANH
MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ VI DANH
MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ .................VII MỞ
ĐẦU.........................................................................................................................1
1
Tính
cấp
thiết
của
tài................................................................................................1
2
Mục
tiêu
nghiên
.....................................................................................................1
3
Đối
tượng

phạm
vi
nghiên
................................................................................1
4
Cách
tiếp
cận

phương
pháp
cứu...................................................................2

đề
cứu
cứu
nghiên

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH................................3
1.1
Dự
án
đầu

xây
dựng
công
trình .............................................................................3
1.1.1
Khái
niệm
...............................................................................................................3
1.1.2
Đặc
điểm
của
dự
án
đầu

xây
dựng
công
trình....................................................4
1.1.3
Phân
loại
dự
án
đầu

xây
dựng
công
trình...........................................................5
1.1.4
Các
giai
đoạn
thực
hiện
dự
án
đầu

XDCT
.........................................................6
1.2
Quản

dự
án
đầu

xây
dựng
công
trình
................................................................9
1.2.1
Khái
niệm
...............................................................................................................9
1.2.2
Mục
tiêu
của
quản

dự
án
xây
dựng
..................................................................10
1.2.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình............................................13
1.2.3.1 Quản lý vĩ mô.....................................................................................................13
1.2.3.2 Quản lý vi mô.....................................................................................................13
1.2.4 Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
....................................16
3


1.2.5 Những nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
.............................19
1.3 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
trong
thời
gian
qua

Việt
Nam......................................................................................................21
Kết
luận
chương
1
.........................................................................................................23
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ......................................................................................24
2.1 Hệ thống văn bản pháp lý trong quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Việt
Nam.......24
2.2 Công tác quản lý dự án của ban quản lý cấp huyện
................................................26
2.2.1.
Chức
năng
của
Ban
QLDA
đầu

xây
dựng.......................................................26
2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban QLDA đầu tư xây dựng:
........................................28
2.2.3. Điều kiện năng lực đối với Ban QLDA đầu tư xây
dựng....................................28
2.2.4. Tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng:
....................................29
2.3
Công
tác
quản

công
trình
thủy
lợi
.......................................................................30

4


2.4 Các nhân tố ảnh hưởng
............................................................................................33
2.5 Phương pháp nghiên cứu nâng cao năng lực quản
lý..............................................36
2.5.1 Phương pháp quản lý thời gian dự
án...................................................................37
2.5.2 Phương pháp quản lý chi phí dự án
......................................................................38
2.5.3 Phương pháp quản lý chất lượng dự
án................................................................41
2.5.4 Phương pháp quản lý rủi ro dự án
........................................................................42
Kết luận chương 2
.........................................................................................................43
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN DO UBND HUYỆN XUÂN
TRƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ ................................................................................44
3.1. Giới thiệu sơ lược về chủ đầu tư - UBND huyện Xuân Trường, Nam Định
.........44
3.2. Thực trạng công tác quản lý xây dựng công trình thủy lợi do UBND
huyện Xuân
Trường làm chủ đầu tư
..................................................................................................45
3.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của ban quản lý dự án của một dự án
.............................45
3.2.2 Các công trình thủy lợi đã được xây dựng và sắp được xây dựng trên
địa bàn huyện trong thời gian gần đây
.......................................................................................50
3.2.3 Thực trạng công tác quản lý dự án công trình thủy lợi do UBND huyện làm
CĐT ...............................................................................................................................51
3.2.3.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.................................................................................52
3.2.3.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư: ..............................................................................55
3.2.3.3 Giai đoạn kết thúc xây dựng: ............................................................................59
3.3. Những tồn tại hạn chế.............................................................................................60
3.3.1 Những tồn tại hạn chế trong công tác lập dự
án...................................................60
3.3.2 Những tồn tại hạn chế trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:
....................63
3.3.3 Những tồn tại hạn chế trong công tác GPMB
......................................................64
3.3.4 Những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý chất
lượng:...................................66
3.3.5 Những tồn tại hạn chế trong công tác thanh quyết toán vốn đầu
tư.....................68
3.3.6 Những tồn tại hạn chế trong hình thức quản lý dự án của UBND huyện
............70
3.4. Nguyên tắc đề xuất các giải pháp
...........................................................................71
5


3.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư
xây
dựng công trình do UBND huyện Xuân Trường làm chủ đầu
tư..................................72
3.5.1 Đề xuất thành lập Ban quản lý dự án huyện Xuân
Trường..................................72
3.5.1.1 Giải pháp về cơ cấu bộ máy tổ chức .................................................................73
3.5.1.2. Giải pháp về cơ sở vật chất trong BQLDA ......................................................77
3.5.2 Nâng cao năng lực quản lý dự án trong từng giai
đoạn........................................79
3.5.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư................................................................................79
3.5.2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư...............................................................................80
3.5.2.3. Giai đoạn kết thúc đầu tư .................................................................................83
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:...........................................................................................84
1. Kết luận......................................................................................................................85
2. Những tồn tại trong quá trình thực hiện
....................................................................86
3. Kiến nghị ...................................................................................................................86
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................87

6


DANH MỤC HÌNH
Hình 1. 1 Chu trình dự án đầu tư xây
dựng.....................................................................6
Hình 1. 2 Chu trình quản lý dự án
.................................................................................10
Hình 1. 3 Tam giác mục tiêu quản lý dự án
..................................................................11
Hình 1. 4 Tứ giác mục tiêu quản lý dự án
.....................................................................11
Hình 1. 5 Ngũ giác mục tiêu quản lý dự
án...................................................................12
Hình 1. 6 Lục giác mục tiêu
..........................................................................................12
Hình 1. 7 Các lĩnh vực của quản lý dự án
.....................................................................16

Sơ đồ: 3.1 Cơ cấu tổ chức của ban quản lý một dự án
..................................................45
Sơ đồ: 3.2 Hệ thống các giải
pháp.................................................................................68
Sơ đồ: 3.1 Mô hình bộ máy đề nghị của BQL dự án huyện Xuân
Trường ...................69

7


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp nguồn nhân lực của UBND huyện Xuân Trường
................44
Bảng 3.2: Tổng hợp trình độ chuyên môn cán bộ, chuyên viên kỹ
thuật......................45
Bảng 3.3: Một số dự án tiêu biểu đã được xây dựng trong thời gian gần đây
trên địa
bàn huyện Xuân
Trường................................................................................................51
Bảng 3.4: Một số dự án sắp được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện
.Xuân Trường trong thời gian tới
..........................................................................................................51
bảng 3.5: Phương án điều động các cán bộ nhân viên của các đơn vị trực
thuộc UBND
huyện để thành lập Ban QLDA
.....................................................................................75

8


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
T


B
K
B
Q
B
T
B
X
C
Đ
C
T

T

:
:
:
:
:
:

C
T

:

N
Đ

:

G
P

:

N
N
P
T
Q
H
T
T

:

T
V
X
D
U
B

:
:
:
:
:
:

vii


MỞ ĐẦU
1 Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay thì vấn đề về xây
dựng cơ sở hạ tầng cơ bản là hết sức cấp thiết và được đặt lên hàng đầu.
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chính là nền móng quan trọng cho sự phát
triển kinh tế của đất nước và là tiền đề để thu hút đầu tư từ nước ngoài
đến Việt Nam. Để đáp ứng được những yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng đó
một phần lớn những công trình xây dựng thủy lợi được giao cho tỉnh,
huyện làm chủ đầu tư và quản lý.
Nam Định là một tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Hồng, Nông nghiệp đóng
vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Việc nâng cao hiệu quả
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi để sớm đưa công trình
vào sử dụng lâu dài và để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững là
nhiệm vụ cấp thiết hiện nay
Hiện nay trên địa bàn huyện Xuân Trường chưa thành lập ban quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình nên gặp một số khó khăn cũng như
hạn chế dẫn đến ảnh hưởng tới quá trình xây dựng công trình.
Xuất phát từ các vấn đề đó cùng với sự đồng ý của khoa Công trình
trường đại học Thủy lợi cũng như sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của TS.
Tạ Văn Phấn và PGS.TS Đồng Kim Hạnh nên tác giả đã lựa chọn luận văn:
“Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi do
UBND huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư” làm đề tài nghiên cứu
luận văn Thạc sỹ của mình.
2 Mục tiêu nghiên cứu
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình
thủy lợi do
UBND huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định làm chủ
đầu tư.
1


3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu

2


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu công tác quản
lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi do UBND huyện Xuân
Trường, Tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tiến hành nghiên cứu công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng
công trình thủy lợi do UBND huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định làm chủ
đầu tư dựa trên tính cấp thiết của đề tài.
4 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
Cách tiếp cận: Tiếp cận từ tổng thể đến chi tiết; Thông qua một số công
trình thực tế và các ấn phẩm đã phát hành tiến hành nghiên cứu, phân tích
để giải đáp các mục tiêu đề ra của đề tài.
Các phương pháp nghiên cứu:- Phương pháp thu thập phân tích tài liệu
trên cơ sở các quy định hiện hành và các ứng dụng thực tế;- Phương pháp
kế thừa những kết quả đã tổng kết, nghiên cứu;- Phương pháp so sánh, phân
tích, tổng hợp, thống kê.
5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
Luận văn góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ
bản về nâng cao quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn hiện
nay để làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu công tác quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình
Kết quả của đề tài giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình do UBND huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định làm
chủ đầu tư, là những gợi ý thiết thực có thể vận dụng vào các dự án đầu
tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
6 Kết quả dự kiến
Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
do UBND
huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định làm chủ
đầu tư.

3


Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình do UBND huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
làm chủ đầu tư.

4


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
1.1 Dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.1 Khái niệm
Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử
dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải
tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng
công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. [1]
Dự án đầu tư xây dựng khác với các dự án khác là dự án đầu tư có gắn
liền với việc xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật liên quan đến dự án.
Dự án đầu tư có thể hiểu dưới nhiều
góc độ:
- Theo tổng thể chung của quá trình đầu tư: Dự án đầu tư có thể được hiểu như
là kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động đầu tư nhằm đạt được các
mục tiêu đã đề ra trong một khoảng thời gian nhất định, hay đó là một
công trình cụ thể thực hiện các hoạt động đầu tư. Để có được một dự án
đầu tư phải bỏ ra hoặc huy động một lượng nguồn lực lớn kỹ thuật, vật
chất, lao động, tài chính và thời gian. Một dự án đầu tư phải bỏ ra một
lượng lớn chi phí nên yêu cầu phải phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá
và lựa chọn kỹ càng để chọn ra phương án tối ưu nhất.
- Theo hình thức: Dự án đầu tư là một hồ sơ tài liệu kinh tế - kỹ thuật về một
kế hoạch chi tiết theo một trình tự logic để đạt được mục tiêu nhất định
trong tương lai.
- Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là công cụ được hoạch định để quản lý
việc sử dụng vốn, công cu, vật tư, nhân công… mục tiêu tạo ra sản phẩm
mới, hiệu quả kinh tế cho xã hội.
3


- Theo góc độ kế hoạch hóa: Dự án đầu tư là kế hoạch chi tiết để thực hiện
chương trình đầu tư xây dựng nhằm phát triển kinh tế xã hội làm căn cứ cho
việc ra quyết định đầu tư và sử dụng vốn đầu tư.

4


-Theo góc độ kinh tế: Dự án đầu tư thể hiện sự phân công, bố trí lao động xã
hội nhằm giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa các chủ thể kinh tế
khác nhau với xã hội trên cơ sở khai thác các yếu tố tự nhiên.
- Theo mặt nội dung: Dự án đầu tư là tập hợp các hoạt động có liên hệ mật
thiết với nhau được tổng hợp một cách lô gic để đạt được một mục tiêu
cụ thể, trong một thời gian nhất định. Nội dung chính gồm các phần: Sự
cần thiết phải đầu tư và mục tiêu; Quy mô và giải pháp; Tính toán hiệu quả
đầu tư; Kiểm tra mức độ an toàn và tính khả thi của dự án.
1.1.2 Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình
Các đặc điểm của dự án đầu tư xây
dựng là:
- Mục tiêu cuối cùng của dự án xây dựng là công trình xây dựng hoàn
thành đảm bảo các mục tiêu đề ra về thời gian, chi phí, chất lượng công
trình, an toàn xây dựng và bảo vệ môi trường.
- Sản phẩm của dự án đầu tư xây dựng công trình là các công trình riêng
biệt, mang tính độc đáo không phải là sản phẩm của quá trình sản xuất
đồng bộ, hàng loạt.
- Mỗi dự án đầu tư xây dựng là một đơn vị xây dựng được cấu thành
bởi một hoặc nhiều công trình đơn lẻ có mối liên hệ với nhau, quản lý
thống nhất trong quá trình xây dựng, thi công, được xây dựng trong phạm
vi thiết kế.
- Các dự án đầu tư xây dựng bắt buộc phải tuân thủ theo một trình tự xây
dựng và trải qua một quá trình xây dựng, tức là mỗi dự án xây dựng là cả
một quá trình được thực hiện theo thứ tự từ lúc đề xuất ý tưởng xây
dựng và đề nghị xây dựng đến lựa chọn phương án xây dựng, đánh giá,
lựa chọn, điều tra khảo sát, thiết kế, thi công cho đến khi công trình hoàn
thiện và đi vào sử dụng.

5


- Dự án đầu tư xây dựng dựa theo nhiệm vụ đặc biệt để có được hình thức
tổ chức có đặc điểm chỉ dùng một lần. Điều này được biểu hiện ở việc
đầu tư duy nhất một lần, địa điểm xây dựng cố định một lần, thiết kế và
thi công đơn nhất.

6


- Mọi dự án đầu tư xây dựng đều có tiêu chuẩn về hạn ngạch đầu tư. Chỉ
khi đạt đến một mức độ đầu tư nhất định mới được coi là dự án xây dựng,
nếu không đạt được tiêu chuẩn về mức đầu tư này thì chỉ được coi là đặt
mua tài sản cố định đơn lẻ, mức hạn ngạch về đầu tư này được Nhà nước
quy định.
1.1.3 Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
Phân loại theo quy mô đầu tư:
Các dự án đầu tư trong nước chủ yếu được phân loại thành: Dự án quan
trọng quốc gia; Dự án nhóm A; Dự án nhóm B; Dự án nhóm C. Tiêu chí
chính để phân loại dự án là tổng mức đầu tư ngoài ra còn căn cứ vào tầm
quan trọng của lĩnh vực đầu tư. [1]
Phân loại dự án đầu tư XDCT theo tính chất công trình:
Dự án đầu tư xây dựng công trình được phân thành 5
nhóm [2]:
- Dự án đầu tư XDCT dân
dụng
- Dự án đầu tư XDCT công
nghiệp
- Dự án đầu tư XDCT hạ tầng kỹ
thuật
- Dự án đầu tư XDCT giao
thông
- Dự án đầu tư XDCT NN và
PTNT.
Phân loại theo nguồn vốn đầu tư:
Có nhiều cách phân loại dự án đầu tư xây dựng khác nhau theo nguồn vốn
đầu tư như sau: Dự án có nguồn vốn trong nước và nước ngoài; Dự án có
nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn ngoài nhà nước; Dự án có nguồn vốn
7


đơn nhất và nguồn vốn hỗn hợp. Trong thực tế quản lý, phân loại dự án
đầu tư XDCT theo cách thức quản lý vốn được sử dụng phổ biến như sau:
- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước: Là những dự án có sử
dụng từ 30%
vốn Nhà nước trở lên trong tổng vốn đầu tư của
dự án.

8


- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn trong nước khác: Là những dự án
sử dụng vốn trong nước khác mà trong tổng vốn đầu tư của dự án
không sử dụng vốn Nhà nước hoặc sử dụng vốn Nhà nước với tỷ lệ ít hơn
30%.
- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài: Là
những dự án đầu tư mà nguồn vốn là của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
đầu tư vào Việt Nam.
Phân loại theo hình thức đầu tư:
Theo hình thức đầu tư thì dự án đầu tư XDCT được phân thành dự án đầu
tư XDCT;
dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo hoặc dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp
công trình.
1.1.4 Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư XDCT
Dự án xây dựng bao gồm 3 giai đoạn cơ bản là: Chuẩn bị dự án; Thực hiện
dự án đầu tư; Kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng. [1]
CHUẨN BỊ DỰ
ÁN
Nghiên cứu tìm kiếm cơ
hội
Nghiên cứu tiền khả thi
Nghiên cứu khả thi

9


THỰC HIỆN DỰ
ÁN
VẬN HÀNH DỰ
ÁN
Vận hành dự
án

Thiết kế, đấu thầu

Thi công xây lắp

Đánh giá sau dự án
Kết thúc dự án

Chu kỳ dự án mới
Hình 1. 1 Chu trình dự án đầu tư xây dựng

10


Tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà CĐT tiến hành thực hiện tuần tự hoặc kết
hợp,song song, xen kẽ các công việc trong giai đoạn thực hiện dự án và
kết thúc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng.
- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Bao gồm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo
nghiên cứu khả thi. Nội dung cần thực hiện trong giai đoạn này là: nghiên
cứu tìm kiếm cơ hội, nguồn cung ứng vật tư, thiết bị, xem xét khả năng
nguồn vốn đầu tư, khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng, lập dự án đầu tư,
trình các cơ quan chức năng. Giai đoạn kết thúc khi nhận được văn bản
quyết định đầu tư.
Những dự án đầu tư XDCT chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
xây dựng trong các trường hợp sau: CTXD sử dụng cho mục đích tôn
giáo; CTXD quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.
- Giai đoạn thực hiện dự án: Sau giai đoạn chuẩn bị dự án và khi dự án
được phê duyệt, thì sẽ chuyển sang bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản
vẽ thi công. Có các gói thiết kế trong quá trình thực hiện dự án ĐTXD:
Thiết kế một bước, thiết kế hai bước và thiết kế ba bước.
Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình
chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công áp
dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư.
Thiết kế ba bước bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế
bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án và có
quy mô là cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II có kỹ thuật phức tạp do
người quyết định đầu tư quyết định.
Dựa trên cơ sở thiết kế, dự toán công trình đã được phê duyệt thì chủ đầu tư
sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu để
triển khai thi công xây dựng công trình. Sau khi công trình hoàn thành tiến


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×