Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả công tácquản lý dự án đầu tư xây dựngcôngtrình tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an

LỜI CAM ĐOAN

Đề tài luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý xây dựng với đề tài:“Nâng cao
hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh
Nghệ An”của học viên được nhà trường ra quyết định giao giao đề cương luận văn
thạc sĩ của trường.
Trong thời gian học tập tại trường với sự định hướng của các thầy cô giáo trong
trường, sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, và đặc biệt là sự giúp đỡ, chỉ bảo của
PGS.TS. Dương Đức Tiến, học viên đã tự nghiên cứu và thực hiện đề tài. Đây là thành
quả lao động, là sự tổng hợp có tính chuyên môn của tác giả./.
Hà Nội, tháng 11 năm 2017
Tác giả

Nguyễn Anh Đoài

i


LỜI CẢM ƠN
Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý xây dựng với đề tài: “ Nâng cao
hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An ” được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của phòng Đào
tạo ĐH
& SĐH, khoa công trình cùng các thầy, cô giáo, các bộ môn của trường Đại học Thuỷ
lợi, bạn bè và các đồng nghiệp cơ quan.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáoPGS.TS. Dương Đức Tiến đã trực
tiếp tận tình hướng dẫn, cũng như cung cấp tài liệu, thông tin khoa học cần thiết cho
luận văn này.
Tác giả xin chân thành cảm ơn: Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, khoa công trình, các thầy
giáo, cô giáo đã tham gia giảng dạy trực tiếp lớp Cao học 23QLXD13- Trường Đại học
Thuỷ lợi Hà Nội đã tận tình giúp đỡ và truyền đạt kiến thức.
Tác giả xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp đã hết sức giúp đỡ về mọi mặt cũng như
động viên khích lệ tinh thần và vật chất để tác giả đạt được kết quả như ngày hôm nay.
Do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế cũng như thời gian có hạn, nên trong quá trình
làm luận văn, tác giả không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong muốn tiếp tục nhận được
chỉ bảo của các thầy, cô giáo và sự góp ý của các bạn bè đồng nghiệp, để tác giả hoàn
thiện hơn nữa kiến thức của mình.
Hà Nội, tháng 11 năm 2017
Tác giả

Nguyễn Anh Đoài

ii


MỤC LỤC

LỜI

CẢM

ƠN...................................................................................................................................ii

MỤC

LỤC..........................................................................................................................................iii
DANH

MỤC

BẢNGBIỂU

...........................................................................................................ix DANH MỤC SƠ ĐỒ,
HÌNH ẢNH .............................................................................................x KÝ HIỆU VÀ
VIẾT TẮT..............................................................................................................xi MỞ ĐẦU
............................................................................................................................................1
1.Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................... 1
2.Mục đích của đề tài................................................................................................ 2
3.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài............................................................... 2
4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài......................................................... 2
5.Cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu.................................................................... 2
6.Kết quả dự kiến đạt được....................................................................................... 3
7.Kết cấu luận văn .................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1.
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY
DỰNG
CÔNG
TRÌNH...................................................................................................................4
1.1.Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình................................................ 4
1.1.1. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng. ............................................................ 4

1.1.1.1.Khái niệm về dự án: ............................................................................ 4
1.1.1.2.Khái niệm về dự án đầu tư: ................................................................. 4
1.1.1.3.Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình:................................ 5
1.1.2. Phân loại dự án đầu tư:................................................................................... 5
1.1.3. Nội dungcủa dự án đầu tư xây dựng công trình............................................. 9
1.1.4. Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: ................................... 10

1.1.4.1.Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: .................................... 11
1.1.4.2.Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: ................................... 11
3

3


1.1.4.3.Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử
dụng gồm các công việc:................................................................................. 11
1.2.Tổng quan về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình .................................. 11

4

4


1.2.1. Khái niệm quản lý dự án:............................................................................... 11
1.2.2. Chức năng quản lý dự án: .............................................................................. 12
1.2.3. Các hình thức quản lý dự án. ......................................................................... 13

1.2.3.1.Hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý
dự án đầu tư xây dựng khu vực: ...................................................................... 13
1.2.3.2.Hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án: ................. 13
1.2.3.3.Hình thức Thuê tư vấn quản lý dự án:................................................. 13
1.2.3.4.Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án:..................................... 13
1.2.4. Nội dung quản lý dự án.................................................................................. 14

1.2.4.1.Quản lý phạm vi .................................................................................. 14
1.2.4.2.Quản lý thời gian, tiến độ .................................................................... 14
1.2.4.3.Quản lý chi phí .................................................................................... 17
1.2.4.4.Quản lý chất lượng .............................................................................. 19
1.2.4.5.Quản lý nhân lực ................................................................................. 20
1.2.4.6.Quản lý thông tin................................................................................. 20
1.2.4.7.Quản lý việc mua bán của dự án ......................................................... 21
1.2.4.8.Quản lý rủi ro ...................................................................................... 21
1.2.4.9.Quản lý việc giao nhận dự án.............................................................. 21
1.3.Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ
An.21
1.3.1. Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư xây dựng. .............................. 21
1.3.2. Về phân công nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư xây dựng:........................ 22
1.3.3. Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình: ............ 24
1.3.4. Công tác quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:.............................................. 24
1.3.5. Công tác quản lý chất lượng: ......................................................................... 24
1.3.6. Công tác thanh toán vốn đầu tư ..................................................................... 25
1.3.7. Công tác quyết toán vốn đầu tư ..................................................................... 25
Kết luận Chương 1...........................................................................................................................25
CHƯƠNG 2.CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH ..................................................................................................................26
5

5


2.1................................................................................................................................................... Cơ
sở khoa học về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.......................................... 26
2.1.1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình: .................................................... 26
2.1.2. Các mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ................................ 27

2.1.2.1.Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án........................................ 27
2.1.2.2.Mô hình chìa khóa trao tay.................................................................. 28
2.1.2.3.Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án................................................... 29
2.1.2.4.Mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức năng.................................. 30
2.1.2.5.Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án...................................... 30
2.1.2.6.Mô hình tổ chức quản lý dự án theo ma trận ...................................... 31
2.1.3. Mục tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. ..................................... 31

2.1.3.1.Kết quả cuối cùng cần đạt được: ......................................................... 31
2.1.3.2.Nguồn lực cần sử dụng: ...................................................................... 31
2.1.3.3.Thời gian: ............................................................................................ 31
2.1.4. Yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: ............................... 32

2.1.4.1.Yêu cầu chung:.................................................................................... 32
2.1.4.2.Yêu cầu cụ thể:.................................................................................... 33
2.1.5. Các nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình............................ 33

2.1.5.1.Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: .......... 33
2.1.5.2.Nguyên tắc cụ thể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: ........... 34
2.1.6. Nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình .................... 34
2.1.7. Các yếu tố tác động đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng................. 35

2.1.7.1.Quy mô và độ phức tạp của dự án: ..................................................... 35
2.1.7.2.Tính ổn định của nền kinh tế:.............................................................. 35
2.1.7.3.Năng lực các chủ thể tham gia dự án: ................................................. 35
2.1.8. Nội dung quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng....................................... 37

2.1.8.1.Các chủ thể liên quan đến hoạt động quản lý dự án: .......................... 37
2.1.8.2.Nội dung quản lý thực hiện dự án:...................................................... 37
2.1.8.3Mối quan hệ giữa các yếu tố quản lý thực hiện dựán bao gồm: .......... 39

6

6


2.2. .................................................................................................................................................. Cơ
sở pháp lý về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình........................... 40
2.2.1. Luật Xây dựng số 50/2014/ QH13 ngày 18/6/2014 [1]................................. 41

2.2.1.1.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án ................................... 41
2.2.1.2.Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng........................................ 41
2.2.1.3.Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng ............................................ 41
2.2.1.4.Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng ............................... 42
2.2.2. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [4] ................................. 42
2.2.3. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội[2]......... 43
2.2.4. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án
đầu tư xây dựng [5]. ................................................................................................. 44
2.2.5. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/10/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu [8] ..................................................... 45
2.2.6. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ vềQuản lý chi phí
công trình xây dựng [9]. ........................................................................................... 46
2.2.7. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ vềQuản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng [10]. .............................................................. 47
2.2.8. Các Thông tư hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình ........ 48
2.2.9. Các văn bản pháp lý của UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến quản lý dự án đầu

xây dựng tại huyện Kỳ Sơn ...................................................................................... 48
2.3.Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình............. 49
2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng ở huyện Kỳ
Sơn
.................................................................................................................................. 50
Kết luận chương 2............................................................................................................................51
CHƯƠNG 3.ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN...............52
3.1.Giới thiệu chung và hoạt động xây dựng của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây
dựng huyện Kỳ Sơn . .........................................................................................................
52
7

7


3.1.1. Giới thiệu chung: ........................................................................................... 52

3.1.1.1.Khái quát điều kiện tự nhiên KT- XH của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ
An.52

8

8


3.1.1.2.Đặc điểm công trình xây dựng cơ bản của huyện Kỳ Sơn.................. 53
3.1.2. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn:................ 53

3.1.2.1.Thực trạng hình thức tổ chức QLDA .................................................. 53
3.1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Ban quản lý các dự án.54
3.2.Định hướng phát triển đầu tư xây dựng công trình tại huyện Kỳ Sơn ............... 61
3.2.1. Công trình Giao thông.................................................................................... 61
3.2.2. Công trình Thuỷ lợi........................................................................................ 61
3.2.3. Hệ thống điện nông thôn................................................................................ 61
3.2.4. Công trình cấp nước sinh hoạt ....................................................................... 61
3.2.5. Hệ thống thông tin và truyền thông ............................................................... 61
3.2.6. Hệ thống công trình phúc lợi công cộng........................................................ 61
3.3.Dự kiến nguồn vốn do UBND huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-2020...... 62
3.4.Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại các Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn ...........................................................................
62
3.4.1. Các dự án đã và đang thực hiện của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện
Kỳ Sơn ...................................................................................................................... 62
3.4.2. Thực trạng trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại các Ban
Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn .................................................. 63

3.4.2.1.

Lập và thẩm định dự án đầu tư.................................................... 63

3.4.2.2.

Quản lý đấu thầu ......................................................................... 65

3.4.2.3.

Quản lý tiến độ thời gian thực hiện dự án................................... 67

3.4.2.4.

Quản lý chi phí dự án .................................................................. 68

3.4.2.5.

Quản lý chất lượng dự án ............................................................ 70

3.5.Phân tích, đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban
Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn............................................................
71
3.4.1 Những kết quả ................................................................................................ 72

3.5.1.1.Công tác khảo sát lập dự án đầu tư Thiết kế dự toán công trình. ....... 72
3.5.1.2.Công tác thẩm định dự án. .................................................................. 72

7

7


3.5.1.3.Công tác lựa chọn nhà thầu................................................................. 72
3.5.1.4.Công tác giám sát công trình và quản lý chất lượng công trình. ........ 73

8

8


3.5.2. Tồn tại hạn chế............................................................................................... 73

3.5.2.1.Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ............................ 73
3.5.2.2.Công tác lựa chọn nhà thầu. ................................................................ 73
3.5.2.3.Công tác quản lý chất lượng công trình .............................................. 74
3.5.2.4.Công tác quản lý chi phí dự án............................................................ 74
3.5.2.5.Công tác quản lý tiến độ, an toàn lao động và môi trường ................. 75
3.5.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế.......................................................................... 75

3.5.3.1.Nguyên nhân chủ quan ........................................................................ 75
3.5.3.2.Nguyên nhân khách quan ................................................................... 76
3.6.Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây
dựng công trình tại huyện Kỳ Sơn. .......................................................................... 76
3.6.1. Hoàn thiện mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. ................... 76

3.6.1.1.Sự cần thiết của việc thành lập ban quản lý dự án .............................. 76
3.6.1.2.Vị trí, chức năng .................................................................................. 77
3.6.1.3.Nhiệm vụ, quyền hạn........................................................................... 77
3.6.1.4.Tổ chức bộ máy: .................................................................................. 79
3.6.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình ...................... 83

3.6.2.1.Quản lý trong giai đoạn khảo sát, thiết kế:.......................................... 83
3.6.2.2.Quản lý trong giai đoạn thi công xây dựng công trình ....................... 84
3.6.3. Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án ................................... 86
3.6.4. Giải pháp quản lý tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường .............. 87

3.6.4.1.Gải pháp về quản lý tiến độ................................................................. 87
3.6.4.2.Quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường ................................ 87
Kết luận chương 3 .................................................................................................... 88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................................................89
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................91

9

9


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1-1: Các dự án quan trọng Quốc gia[5] ......................................................... 6
Bảng 1-2: Các dự án nhóm A[5] ............................................................................. 7
Bảng 1-3: Các dự án nhóm B[5] ............................................................................. 8
Bảng 1-4: Các dự án nhóm C[5] ............................................................................. 9
Bảng 1-5: Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình .......................................... 9
- Cải tiến chất lượng ............................................................................................... 20
Bảng 3.1: Bảng tổng các công trình xây dựng giai đoạn 2016-2020. .................... 54
Bảng 3.2: Bảng tổng nhân sự bộ máy Ban quản lý dự án. ..................................... 55
Bảng 3.3: Bảng tổng các công trình xây dựng giai đoạn 2016-2020. .................... 55
Bảng 3.4: Bảng tổng nhân sự bộ máy Ban quản lý dự án. ..................................... 56
Bảng 3.5: Bảng tổng các công trình xây dựng giai đoạn 2016-2020. .................... 57
Bảng 3.6: Bảng tổng nhân sự bộ máy Ban quản lý dự án. ..................................... 57
Bảng 3.7: Bảng tổng các công trình xây dựng giai đoạn 2016-2020. .................... 58
Bảng 3.8: Bảng tổng nhân sự bộ máy Ban quản lý dự án. ..................................... 59
Bảng 3.9: Bảng tổng các công trình xây dựng giai đoạn 2016-2020. .................... 59
Bảng 3.10: Bảng tổng nhân sự bộ máy Ban quản lý dự án. ................................... 60
Bảng 3.11: Bảng tổng hợp kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn
2016-2020. .............................................................................................................. 62
Bảng 3.12: Quy mô vốn đầu tư XDCB huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2014 – 2016 ...... 63
Bảng 3.13: Thực trạng tiến độ của công trình của các Ban quản lý dự án giai đoạn
2014-2016. .............................................................................................................. 68
Bảng 3.14: Bảng tổng hợp các công trình phải khắc phục sửa chữa:...................... 71

9

9


DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

Hình 1-1: Chu trình quản lý dự án........................................................................... 13
Hình 1-2: Quy trình quản lý thời gian tiến độ ......................................................... 16
Hình 1-3: Quy trình quản lý chi phí ........................................................................ 18
Hình 1-4: Quy trình quản lý chất lượng .................................................................. 20
Hình 2-1.Sơ đồ cấu trúc khoa học quản lý .............................................................. 27
Hình2-2: Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án............................................. 28
Hình2-3: Mô hình chìa khóa trao tay ...................................................................... 29
Hình2-4: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án........................................................ 30
Hình 2-5: Mục tiêu tổng thể của một dự̣ án đầu tư.................................................. 32
Hình2-6: Sơ đồ các chủ thể liên quan đến hoạt động quản lý dự án ....................... 37
Hình 2-7: Sơ đồ mối quan hệ các yếu tố thực hiện quản lý dự án .......................... 40
Hình 3.1. Quy trình tổ chức đấu thầu tại Ban QLDA Huyện Kỳ Sơn..................... 66
Hình 3.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Ban QLDA Huyện Kỳ Sơn ................... 81

1
0

10


KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT

1- Bộ NN&PTNT : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2- Ban QLDADTXD : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
3- BCĐTXDCT : Báo cáo đầu tư xây dựng công trình;
4- BQL: Ban quản lý;
5- CĐT: Chủ đầu tư
6- DNNN: Doanh nghiệp nhà nước;
7- ĐTXD : Đầu tư xây dựng;
8- ĐTXDCT : Đầu tư xây dựng công trình;
9- GPMB: Giải phóng mặt bằng;
10-KT-XH: Kinh tế xã hội;
11- NCKT: Nghiên cứu khả thi;
12- NCTKT: Nghiên cứu tiền khả thi;
13- NSNN: Ngân sách nhà nước;
14-QLDA : Quản lý dự án;
15- Sở KH&ĐT: Sở kế hoạch và đầu tư;
16- TKCS: Thiết kế cơ sở;
17- TKKT - TDT : Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán;
18- TKBVTC - DT : Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán;
19- TVGS: Tư vấn giám sát;
20- UBND: Ủy ban nhân dân;
21- XDCB : Xây dựng cơ bản;
22-XDCT : Xây dựng công trình;

1
1

11MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh kinh tế đất nước ngày càng khó khăn, nguồn vốn ngân sách còn hạn
hẹp thì việc quản lý sử dụng ngân sáchcần phải được quan tâmđểhạn chế tối đa thất
thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Việc ban hành và đi vào thực hiện các luật có
liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý đầu tư và xây dựng ở Việt Nam thời gian qua
như Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 [1], Luật đầu
tư công
49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014[2], Luật đầu tư 67/2014/QH13 ngày 26
tháng 11 năm 2014[3], Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 [4],
cùng với các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn đã đóng góp hoàn thiện
và khắc phục những hạn chế khi thực hiện theo cơ chế cũ.
Sau nhiều năm gần đây huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, điều đáng ghi nhận là sự đổi
thay và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khang trang, góp phần
thúc đẩy và phát triển kinh tế, đưa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An từng bước thoát
nghèo.
Tuy vậy, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như
việc các dự án bị đầu tư dàn trải, thời gian thực hiện dự án kéo dài một số dự án phải
điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư, điều chỉnh thiết kế. Tình trạng đó có thể xuất phát
từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do sự nhận thức chưa đầy đủ về vai
trò của công tác quản lý dự án tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ
Sơn, tỉnh Nghệ An.
Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn nói trên và nhận thức được
tầm quan trọng của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình mà cụ thể là các
công trình tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An,
học viên lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây

1

1


dựng công trình tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu cho luận
văn tốt nghiệp.

2

2


2. Mục đích của đề tài
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu, phân tích các yếu tố tác động đến chất
lượng công tác quản lý dự án tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ
Sơn, tỉnh Nghệ An, từ đó Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện công tác
quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa về mặt khoa học: Luận văn hệ thống lý luận cơ bản về công tác quản lý đầu
tư xây dựng và vận dụng để nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Ý nghĩa về thực tiễn: Phân tích thực trạng chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh
Nghệ An và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác này cho công trình tại các
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tiếp
theo.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Các mối quan hệ giữa các chủ thể , những nhân tố ảnh hưởng
đến công tác quản lý dự án xây dựng công trình tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Phạm vi nghiên cứu: Là các dự án đầu tư xây dựng công trình tại các Ban Quản lý dự
án
đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt trong giai đoạn
2014-2016.
5. Cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu
- Tiếp cận cơ sở lý thuyết phương pháp quản lý dự án;
- Tiếp cận các thể chế, pháp quy trong xây dựng;
- Tiếp cận các thông tin dự án;
- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;
- Phương pháp thống kê số liệu;
- Phương pháp phân tích tổng hợp.

3

3


6. Kết quả dự kiến đạt được
- Xác định và phân tích đánh giá được thực trạng công tác quản lý dự án, các yếu tố tác
động đến chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Kỳ
Sơn.
- Đề xuất một số giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây
dựng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
7. Kết cấu luận văn
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ và hình vẽ
Ký hiệu và viết tắt
Nội dung luận văn

4

4


CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1.

Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình

1.1.1.Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng.
1.1.1.1.Khái niệm về dự án:
Hiện có rất nhiều quan niệm về dự án. Một số quan niệm cho rằng dự án là một chuỗi
các sự kiện tiếp nối được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định với ngân quỹ
giới hạn để đạt được kết quả đã được xác định rõ và làm thỏa mãn nhu cầu của khách
hàng. Còn theo Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000:2000 thì “Dự án
là một quá trình đơn nhất gồm tập hợp các hoạt động có phối hợp và có kiểm soát, có
thời hạn bắt đầu và kết thúc, được tiến hành để đạt được mục tiêu phù hợp với các yêu
cầu quy định bao gồm cả ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực”.
1.1.1.2.Khái niệm về dự án đầu tư:
Cũng như khái niệm dự án, dự án đầu tư cũng có nhiều khái niệm được đề xuất

dưới nhiều cách khác nhau. Theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 [3] thì “Dự án đầu
tưlà tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư
kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định ”.
+ Các phương diện chính của dự án:
- Phương diện thời gian: Về phương diện này, dự án là một quá trình bao gồm 03 giai
đoạn kế tiếp nhau và chi phối nhau: Xác định, nghiên cứu và lập dự án; giai đoạn triển
khai dự án; giai đoạn khai thác dự án;
- Phương diện kinh phí dự án: Kinh phí dự án là biểu hiện bằng tiền của các nguồn lực
cần thiết cho hoạt động của dự án. Trung tâm của phương diện này là vấn đề vốn đầu
tư và sử dụng vốn đầu tư;
- Phương diện độ hoàn thiện của dự án (chất lượng dự án).
+Tùy vào góc độ xem xét mà dự án đầu tư được định nghĩa khác nhau:
- Về mặt hình thức: Dự án đầu tư là tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ
thống hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả và thực
hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai;

5

5


- Trên góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư,
lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế xã hội trong một thời gian dài;
- Xét trên góc độ kế hoạch hoá: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết
một công cuộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội, làm tiền đề cho
các quyết định đầu tư và tài trợ;
- Xét về mặt nội dung: Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động cần thiết, được bố trí
theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng
hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định
trong tương lai.
1.1.1.3.Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình:
Theo khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng là là tập hợp các đề xuất
có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới,
sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng
công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn
chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
-Dự án đầu tư xây dựng công trình khác với các dự án khác là dự án đầu tư bắt

buộc có liên quan đến xây dựng, dù tỷ trọng trong tổng vốn đầu tư của phần xây
dựng có rất nhỏ.
1.1.2.Phân loại dự án đầu tư:
Theo quy định tại khoản Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây
dựng [5]:
+ Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính
của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án
nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi
tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

xây dựng gồm:
- Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

6

6


- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ
đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).
+ Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử
dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án
sử
dụng vốn khác.
Bảng 1-1: Các dự án quan trọng Quốc gia [5]
T
T

1.
T
D

án
sử
2.
T
h
e
o
m

c
đ


n
h
h
ư

n
g
đ
ế
n
m
ôi
tr
ư

T
Loại
ổn
ág
1
0.
đ

ê

K
ph
h
tổ
n
đ

u
t
ư

7

7


Bảng 1-2: Các dự án nhóm A [5]
T
T

1
.

Loạ
T
i ổ

D


K

2. á
1 n

h
ô

t

i

2.
2

2.
3

1.
Gi
ao
th
ôn
g,
ba
o
gồ
m
cầ
u,
cả
1.
D

án
gi
ao
th
ôn
g
tr


c
dự
án
qu
y
đị
nh
tại

n
g

T

2.
3
0
0
tỷ
đ

T

1.
5
0
0
tỷ
đ

n
g

7


T
T

2.
4

2.
5

Loạ
T
i ổ

1.
Sả
n
xu T
ất ừ
nô 1.
ng 00
ng
0
hi
tỷ
ệp
1. đ
Y
tế,

n T
hó ừ
a,
gi 8
áo 0
dụ 0
c;

Bảng 1-3: Các dự án nhóm B [5]
T
T
3
.
1
3
.
2
3
.
3
3.
4

T
Loại

án
tưT
g

D 1
ự 2
án 0
th T

D
ự 8
án 0
th T

D
ự 6
án 0
th T
D ừ
ự 4
án 5

8


Bảng 1-4: Các dự án nhóm C [5]
T
T
4
.
1
4
.
4
.
4
.

T
Loại

dự


D

án
D

D

Di
D
ướ
D
ướ
D
ướ

1.1.3.Nội dungcủa dự án đầu tư xây dựng công trình

Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình gồm hai phần: phần thuyết minh và
phần thiết kế cơ sở.
Bảng 1-5: Nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình
T Nội
T dự
S

c

n
th
iế
M
ô
tả
P về
qu
hC
t
hm+ác
i
n
h

P
h
ư
ơ
n
Đg
án
9

9


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×