Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI học SINH GIỎI TIN học 9 PASCAL 013 t LONG AN 1415 KG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: TIN HỌC
NGÀY THI: 8/4/2014
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là SBD của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas,
bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.
Bài 1: (7.0 điểm)
Viết chương trình nhập vào một số nguyên N (0a) Kiểm tra xem N có dạng 2 k + 7h + 4 hay không. Nếu có xuất ra màn hình “Co dang”, ngược
lại “Khong co dang”
b) Nhập vào 2 số nguyên dương a và b (0+ In ra màn hình các số nguyên tố có dạng 2k + 7h + 4 trong khoảng từ a đến b nếu có, ngược
lại “Khong co so nguyen to ”
+ In ra màn hình các số Fibonaci có dạng 2 k +7h + 4 trong khoảng từ a đến b nếu có, ngược lại
“Khong co so Fibonaci ”
Ví dụ:

Nhập
Câu a
Câu b1
Câu b2
n=13, a = 1, b = 20 Co dang
13 19
13
Bài 2: (7.0 điểm) Cho hai chuỗi S1, S2 gồm các con số từ 0 đến 9, có độ dài tối đa 200 chữ số.
Gọi a là số tự nhiên có các chữ số như chuỗi S1, b là số tự nhiên có các chữ số như chuỗi S2.
Viết chương trình nhập chuỗi S1, S2 từ bàn phím và thực hiện yêu cầu sau đây:
a) Xuất ra màn hình tổng các chữ số chẵn của số a và các chữ số lẽ của b.
b) Xuất ra màn hình tổng của a và b.
Ví dụ:
Nhập chuỗi
Câu a
Câu b
Bài
3:
s1=
‘987698769876987698769876’
(6.0
180
1666666666666666666666665
s2 = ‘678967896789678967896789’
điểm) A và B chơi trò chơi Bốc sỏi như sau: Đặt trên bàn hai đống sỏi, đống một gồm m viên và
đống hai gồm n viên (m và n nguyên dương và m khác n). Hai người chơi thỏa thuận để chọn
quyền đi trước. Ví dụ A đi trước, A được quyền lấy ít nhất một viên sỏi từ một đống nào đó trong
hai đống hoặc lấy hết một trong hai đống. Sau đó đến lượt B đi B được quyền lấy ít nhất một
viên sỏi từ một đống nào đó trong hai đống hoặc lấy hết một trong hai đống. Quá trình cứ tiếp
tục như vậy cho đến khi không còn viên sỏi nào trên bàn. Khi đó, ai lấy sau cùng là người thắng
cuộc. Em hãy viết chương trình sao cho A đi trước và A luôn thắng cuộc.
Mô tả cách chơi:
Ví dụ m= 6 (số viên sỏi đống I) và n = 4(số viên sỏi đống II) và A đi trước
- Lượt 1:
A bốc 2 viên từ đống I còn 4
B bốc 1 viên từ đống IIcòn 3
- Lượt 2:
Số bi còn ở hai đống 4 3
A bốc 1 viên từ đống I còn 3
B bốc 1 viên từ đống IIcòn 2


- Lượt 3:


Số bi còn ở hai đống 3 2
A bốc 1 viên từ đống Icòn 2
B bốc 1 viên từ đống II còn 1
- Lượt 4:
Số bi còn ở hai đống 2 1
A bốc 1 viên từ đống Icòn 1
B bốc 1 viên từ đống I còn 0
- Lượt 5:
Số bi còn ở hai đống 0 1
A bốc 1 viên từ đống IIcòn 0
Vậy A thắng cuộc.
Yêu cầu:Viết chương trình ghi lại quá trình chơi.
- Dữ liệu vào trong tập tin Input.inp gồm một dòng chứa hai số nguyên lần lượt là m, n
mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
- Kết quả lưu trong tập tin Output.out
Ví dụ:
Input.inp
64

Output.out
---------- Luot di thu: 1 -----------<<< A di >>>>
A boc 2 o dong 1
Dong 1 con: 4 bi
Dong 2 con: 4 bi
<<< B di >>>>
B boc 1,vien bi o dong 2
---------- Luot di thu: 2 -----------<<< A di >>>>
A boc 1 o dong 1
Dong 1 con: 3 bi
Dong 2 con: 3 bi
<<< B di >>>>
B boc 1,vien bi o dong 2
---------- Luot di thu: 3 -----------<<< A di >>>>
A boc 1 o dong 1
Dong 1 con: 2 bi
Dong 2 con: 2 bi
<<< B di >>>>
B boc 1,vien bi o dong 2
---------- Luot di thu: 4 -----------<<< A di >>>>
A boc 1 o dong 1
Dong 1 con: 1 bi
Dong 2 con: 1 bi
<<< B di >>>>
B boc 1,vien bi o dong 1
---------- Luot di thu: 5 -----------<<< A di >>>>
A boc 1 o dong 2
**** A thang ***

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
-----Hết----SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH


LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TIN HỌC
NGÀY THI: 8/4/2014
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1 : (7.0 điểm)

n=0, a=0, b=0
n=6, a=9, b=12

Khong co dang

Kết quả
Câu b1
Nhap lai
Khong co so nguyen to

n=13, a=6, b=50
n=43, a=10, b=100

Co dang
Co dang

13 19 43
13 19 43 53 61

Nhập

Câu a

Câu b2
Khong co so Fibonaci
(1.0 đ)
13
(1.0 đ)
13 55
(1.0 đ)

Điểm
1.0 đ
2.0 đ
2.0 đ
2.0 đ

Bài 2: (7.0 điểm)
Test
1
2
3
4

Nhập chuỗi
s1=246246246246
s2 =357357
s1=9898989898989898
s2 = 10000000000000000009
s1=123456789123456789
s2 =987654321

s1=999999999
s2 =888 888 888 888 888 888
888 888 888
5
s1=0
s2 =
1234567891234567891234567
89123456789
Bài 3: (6.0 điểm)

Kết quả
a) 78
b) 246246603603
a) 74
b)10009898989898989907

Điểm
0.5
0.5
0.5
1.0

a) 65

0.5

b) 123456790111111110

1.0

a) 0

0.5

b) 888888888888888889888888887

1.0

a) 100

0.5

b) 123456789123456789123456789123456789

1.0


Test

Input.inp
25 17

1

98

2

12 17

3

Output.out
---------- Luot di thu: 1 -----------A boc 8 o dong 1
Dong 1 con: 17 bi
Dong 2 con: 17 bi
B boc 17,vien bi o dong 1
---------- Luot di thu: 2 -----------A boc 17 o dong 2
A thang
---------- Luot di thu: 1 -----------A boc 1 o dong 1
Dong 1 con: 8 bi
Dong 2 con: 8 bi
B boc 2,vien bi o dong 2
---------- Luot di thu: 2 -----------A boc 2 o dong 1
Dong 1 con: 6 bi
Dong 2 con: 6 bi
B boc 3,vien bi o dong 1
---------- Luot di thu: 3 -----------A boc 3 o dong 2
Dong 1 con: 3 bi
Dong 2 con: 3 bi
B boc 1,vien bi o dong 1
---------- Luot di thu: 4 -----------A boc 1 o dong 2
Dong 1 con: 2 bi
Dong 2 con: 2 bi
B boc 1,vien bi o dong 1
---------- Luot di thu: 5 -----------A boc 1 o dong 2
Dong 1 con: 1 bi
Dong 2 con: 1 bi
B boc 1,vien bi o dong 1
---------- Luot di thu: 6 -----------A boc 1 o dong 2
A thang
---------- Luot di thu: 1 -----------A boc 5 o dong 2
Dong 1 con: 12 bi
Dong 2 con: 12 bi
B boc 5,vien bi o dong 2
---------- Luot di thu: 2 -----------A boc 5 o dong 1
Dong 1 con: 7 bi
Dong 2 con: 7 bi
B boc 3,vien bi o dong 1
---------- Luot di thu: 3 -----------A boc 3 o dong 2
Dong 1 con: 4 bi
Dong 2 con: 4 bi
B boc 1,vien bi o dong 2
---------- Luot di thu: 4 -----------A boc 1 o dong 1
Dong 1 con: 3 bi
Dong 2 con: 3 bi
B boc 1,vien bi o dong 2
---------- Luot di thu: 5 ------------

Điểm

2

2

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×