Tải bản đầy đủ

Giao an bai 1 toan 8

Tên bài giảng: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC.
Lớp: 8.

Thời lượng: 45 phút.
Đối tượng học snh: Khá – Trung bình.

Nhóm soạn: 5.

Ngày soạn: 26 / 4 / 2019.

Đầu ra học tập:
Sau khi học xong bài này, học sinh có thể:
(1) Nêu được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
(2) Giải được bài tập liên quan đến nhân đơn thức với đa thức.
(3) Hỗ trợ, chia sẻ, tham gia trò chơi.


Thời
lượng
2 phút
15 phút


Nội dung

Phương
pháp giảng
dạy

Ổn định
lớp.
1. Quy
tắc.

Hoạt động chi tiết
Giáo viên

Học sinh

Đánh giá

Mục tiêu, chuẩn
đầu ra

Ổn định lớp
Vấn – đáp.

Trả lời.

(1)

Gọi một học sinh nêu một đơn thức và
một đa thức.
Ghi câu trả lời lên bảng.
Trả lời.

Câu trả lời.
(Không tính điểm)

Yêu cầu một học sinh nhân đơn thức với
từng hạng tử của đa thức.
Ghi câu trả lời lên bảng.


Trả lời
Yêu cầu cộng các tích vừa tìm được với
nhau.
Lắng nghe, ghi chép.
Tổng kết.
Thuyết
giảng chủ
động + bài
tập thực
hành.

Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

Lắng nghe, ghi chép.

Ghi ví dụ lên bảng.
Ví dụ: Tính:

Ghi chép và suy nghĩ
làm bài.

Gọi học sinh lên bảng.
Lên bảng làm ví dụ.
Gọi học sinh nhận xét bài làm.
Nhận xét bài làm.
Tổng kết.
Lắng nghe, ghi chép.

(1), (2)

Bài làm ví dụ.
(Cộng điểm)


26 phút

2. Áp
dụng.

Trò chơi
giáo dục.

Chia nhóm: chia thành 2 nhóm (8 thành Thành lập nhóm.
viên/nhóm).

(2), (3)

Mỗi nhóm chia làm 2 nhóm nhỏ (4 người) Chia nhóm nhỏ.
tương ứng với 1 vòng chơi.
 Phổ biến luật chơi:
Mỗi lượt có 8 phút, mỗi nhóm nhỏ
xếp thành 1 hàng trước bảng, thành viên
cuối cùng của hàng sẽ cầm đề chéo nhau
(nhóm A cầm đề cho nhóm B và ngược Lắng nghe.
lại) sau khi thành viên đầu viết đáp án lên
bảng thì sẽ xuống cuối cùng của nhóm còn
lại để cầm đề và thành viên cầm đề lúc
đầu sẽ về nhóm mình để tham gia trò chơi.
Tuần tự cho đến hết bài tập hoặc hết thời
gian.
Mỗi thành viên sẽ có 5 giây xem đề, 3
giây xem đáp án của bạn trước đó, 3 giây
ghi đáp án của mình. Tiếp tục cho đến
thành viên đứng đầu tiên của hàng, thành
viên này sẽ viết đáp án lên bảng thay vì
ghi vào giấy. (Do học sinh cầm đề và đáp
án nhỏ).
Mỗi thành viên chỉ được ghi một
phần của đáp án.
 Yêu cầu 4 bạn từ 4 nhóm nhỏ lên làm
mẫu:
Ví dụ: Tính:

Lên làm mẫu trò
• Thành viên cuối cùng (trừ thành viên chơi.
cầm đề) sẽ ghi vào giấy: “”.
• Thành viên kế tiếp sẽ được ghi vào giấy:
“”.

Kết quả trò chơi.
(Cộng điểm)


• Thành viên đầu tiên sẽ ghi lên bảng:

“”
Mời 4 bạn làm mẫu về nhóm nhỏ của
Về nhóm nhỏ.
mình.
Mời 2 nhóm nhỏ đầu lên chơi trò chơi.
Tham gia trò chơi.
Ghi đề lên bảng.
Sửa bài trên bảng và ghi nhận kết quả.
Lắng nghe.
Mời nhóm nhỏ ở vòng 2 và thực hiện
Tham gia trò chơi.
tương tự.
Tổng kết.
Lắng nghe.
Đề lượt 1:

Đề lượt 2:

2 phút

Bài tập
về nhà.

Nêu bài tập về nhà 1, 2, 3.

Ghi chú.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×