Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------------------

NGUYỄN VĂN SƠN
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG,
TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thái Nguyên - 2018


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------------------

NGUYỄN VĂN SƠN
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG,
TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017
Ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 8.85.01.03

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Thái Nguyên - 2018


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả các số liệu
trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ luận
văn nào khác.
Tôi xin cam đoan, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ
nguồn gốc./.
Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Sơn


ii
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân,
tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên,
Lãnh đạo Phòng đào tạo, Khoa Quản lý tài nguyên, đã tận tình truyền đạt những
kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập và
thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn thầy GS.TS. Nguyễn Thế Đặng người
hướng dẫn khoa học tận tình, chu đáo và đã giúp đỡ rất nhiều để tôi có thể hoàn
thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và nhân dân trong vùng nghiên cứu của luận văn đã
giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập số liệu để thực hiện luận văn tốt nghiệp này.
Tôi xin cảm ơn cơ quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã động viên, giúp
đỡ để tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Sơn


iii
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 3
3. Ý nghĩa của đề tài .......................................................................................... 3
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
1.1.1. Khái niệm về chuyển mục đích sử dụng đất ........................................... 4
1.1.2. Mục đích của chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp ...................... 4
1.1.3. Vai trò cg đã có những bước phát triển tích cực, nền kinh tế chuyển
dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch
vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản. Sự phát triển đó đã ảnh
hưởng mạnh mẽ tới quá trình sử dụng đất của địa phương, đặc biệt là đất sản xuất
nông nghiệp.
Hiện nay trên địa bàn huyện tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp tương đối lớn,
chiếm 64,2% tổng diện tích tự nhiên (năm 2017). Thực trạng sử dụng đất trong giai
đoạn năm 2013 - 2017 trên địa bàn huyện cho thấy diện tích đất nông nghiệp đang
có xu hướng giảm dần theo thời gian. Diện tích đất nông nghiệp giảm do chuyển đổi
mục đích sử dụng đất sang đất ở khoảng 1,5 ha/năm, chủ yếu là từ đất trồng cây
hàng năm khác chuyển sang.
Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa
bàn huyện: Có 3 nhóm yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng
đất nông nghiệp, đó là:
+ Yếu tố đô thị hóa
+ Yếu tố gia tăng dân số và việc làm
+ Yếu tố người sử dụng đất.
Mỗi một yếu tố khác nhau sẽ có tác động khác nhau đến những loại đất bị
chuyển đổi.
Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Nông Cống trong giai đoạn 2013 - 2017 cho thấy: Huyện Nông Cống hiện nay đang
trên đà phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc tỷ lệ đất nông nghiệp có xu hướng
ngày càng giảm, đất phi nông nghiệp ngày càng tăng, đồng thời diện tích đất chưa
sử dụng sẽ dần dần được khai thác để phục vụ nhu cầu xã hội, góp phần phát triển
trong tương lai.


66

2. Đề nghị
Cần tăng cường hơn nữa về quản lý nhà nước về đất đai nhằm điều hành đúng
hướng sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phát triển của huyện trong các giai
đoạn tiếp theo. Cụ thể:
- Huyện Nông Cống cần có những chính sách phù hợp và cụ thể hơn nữa về quy
hoạch khu dân cư, khu tái định cư cho người dân bị mất đất nông nghiệp sao cho chỗ ở
mới của hộ phải có điều kiện ít nhất là bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở trước.
- Cần có các chính sách hỗ trợ việc làm cho những người dân bị mất đất sản
xuất, cần thường xuyên chỉ đạo, từng bước cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ kinh tế
của hộ. Đồng thời, cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các chính sách cho phù hợp hơn
với tình hình kinh tế của vùng.
- UBND huyện Nông Cống và các ban ngành có liên quan cần có những giải pháp
hợp lý sao cho vừa đẩy nhanh tốc độ ĐTH, vừa cải thiện được môi trường sinh thái.
- Hộ nông dân bị mất đất cần mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư
sản xuất để nâng cao đời sống của chính mình.


67

TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
1. Minh Quang (2010), “Thực trạng quản lý, sử dụng đất lúa ở nước ta”, Tài
nguyên và Môi trường,(19), 19-20-21.
2. Vũ Đình Chuyên (2008),"Đô thị hóa - nhân tố tác động mạnh tới quản lý, sử
dụng đất đai ở nước ta trong thời kỳ đổi mới”, Tài nguyên và Môi trường, 4849-50-53.
3. Nguyễn Thị Dung (2010), “Tác động của cơ chế chính sách pháp luật đất đai
đến thị trường bất động sản”, (15), 12-13-14-15.
4. Bộ xây dựng (1995), “Đô thị Việt Nam tập 1”, NXB Xây dựng, Hà Nội.
5. Đỗ Thị Lan (2009), “Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động hiện trạng sử
dụng đất và kinh tế hộ nông dân mất đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố
Thái Nguyên”, báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số
B2007-TN03-03, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
6. Đào Thị Thanh Lam (2013), Đề tài: " Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá
trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất”.
7. Trịnh Văn Toàn (2012), Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp
quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư vùng Đồng bằng Sông
Hồng".
8. Nguyễn Thị Song Hiền (2009), Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc chuyển
đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tới sinh kế của người bị thu hồi
đất trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội làm cơ sở cho việc đề xuất
một số giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm".
9. Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
XI”, NXB Chính trị Quốc Gia, tr.35, 78, 136.
11. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai.


68

12. Nghị định của Chính phủ số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thu
tiền sử dụng đất
13. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Cống (2015), Báo cáo hàng năm
về tình hình biến động đất đai (2012 - 2016).
14. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Cống (2016), Kết quả giao đất,
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (2012 - 2016).
15. Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số
điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ.
16. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, thu hồi đất;
17. UBND huyện Nông Cống (2013), Nghị quyết về việc "thông qua quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Nông
Cống, tỉnh Thanh Hóa".
II. Website
18. http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dat-nong-nghiep-bi-thu-hep-Moi-lo-ve-an-ninhluong-thuc/19861
19. http://www.gdla.gov.vn/index.php/du-an/De-tai.htm
20. http://www.tin247.com/bao_ve_nghiem_ngat_dat_nong_nghiep-3-16171.html
21. http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/136018/Quy-hoach-su-dung-dat-nongnghiep-con-nhieu-bat-cap.html


PHỤ LỤC
PHIẾU PHỎNG VẤN
Họ tên người tham gia: ………………………………….Tuổi:….............
Địa chỉ:……………………………………………………………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………….……..
I/ Về công tác thu hồi, bồi thường đất
1. Công tác thu hồi, bồi thường đất của địa phương hiện nay có gặp khó khăn,
trở ngại không?
Có 

Không2. Tiến độ thực hiện công tác thu hồi, bồi thường phụ thuộc nhiều yếu tố kinh
tế đúng không?
Có 

Không3. Tiến độ thực hiện công tác thu hồi, bồi thường phụ thuộc nhiều yếu tố tâm
linh đúng không?
Có 

Không4. Giá trị bồi thường và giá trị thực tế của thửa đất ở địa phương có chênh lệch
lớn không?
Có 

KhôngII/ Về công tác giao đất
5. Khung giá nhà nước thấp thì người xin giao đất có lợi không?
Có 

Không6. Khung giá nhà nước thấp thì số tiền lệ phí và thuế từ đất sẽ cao hơn đúng không?
Có 

KhôngIII/ Về công tác cho thuê đất
7. Người thuê đất có phải dựa vào khung giá quy định hàng năm của Nhà nước không?
Giá thuê đất có rẻ hơn giá giao đất không?
Có 

Không8. Các chủ đầu tư thường hay chọn phương án thuê đất đúng không?
Có 

Không
9. Định giá đất hàng năm có ảnh hưởng đến giá thuê đất không?
Có 

Không10. Khung giá Nhà nước thấp hơn giá thực tế có làm tỷ lệ thuê đất giảm không?
Có 

Không11. Khung giá Nhà nước cao hơn giá thực tế có làm tỷ lệ thuê đất tăng không?
Có 

KhôngIV/ Về công tác chuyển mục đích sử dụng đất
12. Giá đất phi nông nghiệp thấp có ảnh hưởng tới việc người dân chuyển mục
đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không?
Có 

Không13. Việc người dân đua nhau chuyển từ đất lúa trong vùng có quy hoạch đất ở
sang đất ở để bán có phải một phần do chênh lệch giá đất thấp không?
Có 

Không14. Hiện nay ở một số địa phương, khung giá nhà nước là 50.000 đồng/m2 còn
giá thực tế là 400.000 đồng/m2 thì số tiền sử dụng đất phải nộp có thấp không?
Có 

Không15. Theo anh (chị), yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng nhiều nhất tới chuyển đổi
mục đích sử dụng đất?
- Nhóm yếu tố chủ trương, chính sách của địa phương
- Yếu tố gia tăng dân số- Yếu tố đô thị hóa

16. Theo anh (chị), yếu tố chủ trương nào ảnh hưởng nhiều nhất tới việc
chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp?
- Giá đất tại địa phương- Chính sách miễn giảm17. Tốc độ Đô thị hóa ảnh hưởng nhiều tới quá trình chuyển đổi mục đích sử
dụng đất nông nghiệp hay không?
Có 

Không18. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp có ảnh hưởng tích cực tới
đời sống của gia đình mình không?
Có 

Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×