Tải bản đầy đủ

toán về photpho và cacbon

III. PHOTPHO-AXIT PHOTPHORIC-MUỐI PHOTPHAT
1.2 BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

2/

Quặng photphorit photpho điphotpho pentaoxitaxit photphoric

amoni photphat

Bài 2. Cho 100ml dung dịch H3PO4 3M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Viết phương trình hóa học xảy ra
Bài 3. Cho dung dịch chứa 39,2g H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 4g NaOH. Viết PTHH xảy ra
Bài 4. Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M. Viết PTHH xảy ra
1.2 BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
-Bài 6 trang 62; Bài 2, 3, 6,7,8 trang 66; Bài 2,4,5 trang 72
IV. CACBON-HỢP CHẤT CỦA CACBON
1.2 BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: Viết các PTHH xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa sau

Bài 2: Bổ túc và viết các PTHH xảy ra
1/ C + H2SO4 đặc

2/ C + CO2
3/ Ca(HCO3)2
4/ CaCO3

5. CO2 + Ca(OH)2
6/ CaCO3 + HCl
7/ Ca(HCO3)2 + HCl
8/ Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

Bài 3: Cho 4,4g CO2 tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M. Viết PTHH xảy ra
Bài 4: Cho 0,12 mol CO2 tác dụng với 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 0,04M. Viết PTHH xảy ra
Bài 5: Hấp thụ 4,48 lit CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16g NaOH. Viết PTHH xảy ra
Bài 6: Tính thể tích khí CO2 (đktc) cần dùng để phản ứng với 80 gam dung dịch NaOH 25% để tạo
thành muối trung hòa
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×