Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố thái nguyên

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân với sự giúp đỡ
của giáo viên hướng dẫn. Những thông tin, dữ liệu, số liệu đưa ra trong luận văn được
trích dẫn rõ ràng, đầy đủ về nguồn gốc. Những số liệu thu thập và tổng hợp của cá
nhân đảm bảo tính khách quan và trung thực.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Quyên

i


LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian học tập và nghiên cứu, luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xây dựng
với đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư trên
địa bàn thành phố Thái Nguyên”đã được hoàn thành. Tác giả xin chân thành cảm ơn
các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Thủy lợi, cùng bạn bè và đồng nghiệp đã tạo
điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Đặc biệt tác giả cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Trần Quốc
Hưng đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và cung cấp các thông tin, tài liệu khoa học quý
báu cho tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.

Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Ủy ban
nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cung cấp tài liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để
tác giả hoàn thành luận văn.
Do hạn chế về thời gian, kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế của bản thân chưa
nhiều nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý
kiến đóng góp tận tình của các thầy cô giáo và bạn bè để luận văn đạt được sẽ góp một
phần nào đó vào việc hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân
cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 24 tháng 8 năm 2017
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Quyên

2

2


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................ii
MỤC LỤC...........................................................................................................................iii
DANH

MỤC

HÌNH

VỄ

..................................................................................................vii DANH MỤC BẢNG
BIỂU.............................................................................................viii DANH MỤC CÁC
CHỮ

VIẾT

TẮT

................................................................................ixMỞ

ĐẦU.............................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC KHU DÂN CƯ Ở VIỆT NAM .....
7
1.1 Lý luận chung về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng khu dân cư
.........................................................................................................................................7
1.1.1 Một số khái niệm về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng khu
dân cư 7
1.1.2 Vai trò, mục đích của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng
các khu dân cư.............................................................................................................9
1.1.3 Đặc điểm của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng các khu
dân cư.. ......................................................................................................................11
1.2 Nội dung của công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng các khu dân cư
.......................................................................................................................................14
1.2.1 Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động
xây dựng ....................................................................................................................14
1.2.2 Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng15
1.2.3 Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng ......................................................17
1.2.4 Quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng ...................................17
1.2.5 Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xây dựng..............................18

3

3


1.2.6 Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
trong hoạt động xây dựng .........................................................................................19
1.2.7 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hoạt động xây dựng .........19
1.2.8 Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xây dựng...........................................20

4

4


1.2.9 Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.......................................20
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng
các khu dân cư ...............................................................................................................21
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan ...................................................................................21
1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan ...............................................................................22
1.4 Tổng quan về hoạt động xây dựng các khu dân cư ở Việt Nam .............................25
1.4.1 Những thành tựu đạt được ...............................................................................25
1.4.2 Những vấn đề còn tồn tại .................................................................................26
1.4.3 Nguyên nhân tồn tại .........................................................................................27
1.5 Những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu
dân cư ............................................................................................................................28
1.5.1 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc ...............................................................................29
1.5.2 Kinh nghiệm từ Philippines .............................................................................30
1.5.3 Kinh nghiệm từ Singapore ...............................................................................30
1.5.4 Kinh nghiệm từ Malaysia.................................................................................31
1.5.5 Kinh nghiệm từ Trung Quốc............................................................................32
1.6 Những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ............................................33
Kết luận chương 1 ..............................................................................................................34
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI
NGUYÊN35
2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên ...........................35
2.1.1 Đặc điểm tự nhiên ............................................................................................35
2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội.................................................................................36
2.2 Thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng các khu dân cư trên
địa bàn thành phố Thái Nguyên ....................................................................................41
2.2.1 Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động
xây dựngkhu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên .......................................41
2.2.2 Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng
về xây dựng khu dân cư ............................................................................................44

5

5


2.2.3 Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư ...................................45
2.2.4 Quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng...................................46

6

6


2.2.5 Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xây dựng khu dân cư...........51
2.2.6 Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
trong hoạt động xây dựng khu dân cư.......................................................................55
2.2.7 Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ....................................................60
2.2.8 Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý xây dựng khu dân cư ............62
2.2.9 Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý xây dựng khu dân cư .........................64
2.3 Đánh giá chung về công tác quản lý xây dựng khu dân cư .....................................65
2.3.1 Những kết quả đạt được thông qua các chỉ tiêu...............................................65
2.3.2 Đánh giá của các hộ dân tại các khu dân cư mới ............................................66
2.3.3 Những kết quả đạt được ...................................................................................69
2.3.4 Những tồn tại trong quan hoạt động xây dựng khu dân cư..............................70
2.3.5 Nguyên nhân tồn tại .........................................................................................72
Kết luận chương 2.............................................................................................................. 74
3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây
dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ..............................................
75
3.1.1 Định hướng chiến lược trong xây dựng cơ bản và xây dựng các khu dân cư
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...................................................................................75
3.1.2 Tính cấp thiết hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân
cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên..............................................................................79
3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng các
khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên...........................................................82
3.2.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng các khu
dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên .............................................................82
3.2.2 Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng các khu dân cư trên địa bàn
thành phố Thái Nguyên.............................................................................................83
3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về hoạt động xây dựng các
khu dân cư .................................................................................................................84
3.2.4 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý ......................................................85
3.2.5 Thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng khu dân cư ...........................................86

5

5


3.2.6 Tăng cường công tác thẩm định dự án.............................................................87
Kết luận chương 3.............................................................................................................. 88

6

6


KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ..............................................................................................89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................91

7

7


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1: Bản đồ Hành chính thành phố Thái Nguyên .................................................... 36

7


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu 2.1: So sánh cơ cấu tổng sản phẩm của thành phố Thái Nguyên theo giá hiện hành
theo khu vực kinh tế giai đoạn 2012-2016
........................................................................38
Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Thái Nguyên
.................................39
Bảng 2.3: Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên năm 2015 ......................
40
Bảng 2.4: Quy hoạch khu dân cư thành phố Thái
Nguyên...............................................43
Bảng 2.5: Công trình vi phạm chất lượng theo giai đoạn thực
hiện.................................47
Bảng 2.6: Một số vi phạm trong công tác lập, thẩm định và thực hiện đồ án quy hoạch
xây
dựng ....................................................................................................................................48
Bảng 2.7: Sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục ..........................
49
Bảng 2.8: Đánh giá của doanh nghiệp về quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư
trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
.................................................................................51
Bảng 2.9: Số dự án được cấp phép, đề nghị đình chỉ và thu hồi giấy phép .....................
52
Bảng 2.10: Vốn đầu tư, diện tích, số hộ dân, tiền đền bù xây dựng khu dân cư..............
53
Bảng 2.11: Đánh giá của doanh nghiệp về cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt
động xây dựng khu dân cư.................................................................................................54
Bảng 2.12: Số lần thanh tra và kiểm tra xây dựng khu dân
cư.........................................56
Bảng 2.13: Số vụ khiếu nại tố cáo trong quá trình xây dựng khu dân cư ........................
57
Bảng 2.14: Các hình thức xử lý sai phạm
.........................................................................58
Bảng 2.15: Đánh giá của doanh nghiệp về hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra .....................
59
Bảng 2.16: Các hội nghị nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ .........................
61
Bảng 2.17: Đánh giá của doanh nghiệp về nghiên cứu khoa
học.....................................62
Bảng 2.18: Số cán bộ được cử đi học tập nhằm nâng cao chuyên môn........................... 63


Bảng 2.19: Đánh giá của doanh nghiệp về cán bộ quản
lý...............................................64
Bảng 2.20: Đánh giá của hộ dân về cơ sở hạ tầng khu dân cư
.........................................67
Bảng 2.21: Kết quả của quản lý hoạt động xây dựng khu dân cư thông qua một số chỉ
tiêu ......................................................................................................................................66
Bảng 2.23: Đánh giá của hộ dân về giá cả và thủ tục hành chính mua đất khu dân........
68
Bảng 2.24: Đánh giá người dân về tình hình an ninh trật tự
............................................68
Bảng 2.25. Các nguyên nhân gây chậm tiến độ thực hiện quy hoạch các khu dân cư
thành phố Thái Nguyên......................................................................................................73

viii


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

XDCB

: Xây dựng cơ bản

KDC

: Khu dân cư

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN
chuẩn xây dựng Việt Nam UBND
ban nhân dân

9

: Tiêu
: ỦyMỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, sự chuyển đổi sang nền
kinh tế thị trường hiện nay, các đô thị đang phát triển một cách nhanh chóng, song
thiếu sự quy hoạch đồng bộ và sự quản lý hiệu quả của nhà nước. Quy hoạch xây dựng
đô thị nói chung và khu dân cư nói riêng là vấn đề khoa học tổng hợp thuộc nhiều lĩnh
vực kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật. Nghiên cứu công tác quản lý
Nhà nước về xây dựng đô thị và các khu dân cư nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể
nhằm xây dựng một đô thị hợp lý, hài hòa giữa sự phát triển của con người, xã hội và
thiên nhiên trong sự phát triển bền vững. Ngoài ra quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân
cư còn tạo cơ sở vật chất thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động sản xuất, cũng
như tổ chức cuộc sống của người dân lao động trong xã hội. Do đó, phương thức quy
hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư cần được nghiên cứu phù hợp với thực tế xã hội
của nước ta trong giai đoạn hiện nay, cũng như xu thế phát triển trong tương lai. Có
như vậy, chúng ta mới đẩy nhanh sự phát triển các đô thị hiện đại, các khu dân cư phù
hợp với quan điểm phát triển bền vững toàn diện.
Thái Nguyên là một tỉnh trung du và miền núi phía bắc Việt Nam, với vai trò là trung
tâm, cửa ngõ giao thương của các tỉnh Đông Bắc có tốc độ đô thị hóa cao. Hiện nay
trên địa bàn tỉnh có 86 dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng các khu dân cư,
2

khu đô thị. Tổng diện tích vùng lập quy hoạch là 3.533,1891km , tổng dân số vùng lập
2

quy hoạch 1.155.991 người. Mật độ dân số là 327 người/km . Trong đó, thành phố
2

Thái Nguyên có diện tích 189,699 km , dân số khoảng 350.000 người. Dự kiến đến
năm 2035, dân số sẽ tăng lên 600.000 người, trong đó dân số nội thành là 450.000
người. Thành phố Thái Nguyên được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa,
giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch và dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng
trung du miền núi Bắc Bộ; Là một trong những trung tâm công nghiệp và giáo dục đào
tạo của cả nước; Là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với
các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Thành phố
Thái Nguyên có 11 khu dân cư, với tổng diện tích 104,4 ha, tổng số vốn đăng ký thực

1

1


hiện dự án 1.500 tỷ đồng. Các dự án khu đô thị mới đã góp phần giải quyết phần lớn
nhu cầu về nhà ở, lao động việc làm, tạo lập được những khu dân cư có cảnh quan kiến

2

2


trúc đẹp, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội văn minh, hiện đại, góp phần
quan trọng vào tăng thu ngân sách và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên,
trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị mới còn nảy sinh
nhiều vấn đề bất cập như ô nhiễm môi trường, tiến độ thi công các dự án chậm, công
tác quản lý nhà nước còn thiếu hiệu lực... dẫn tới hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là
do chưa thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, thẩm định và phê
duyệt dự án đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư,
công tác thanh kiểm tra xử lý sai phạm, tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát
xảy ra khá phổ biến ở tất cả các khâu của quá trình, tình trạng nợ đọng vốn đầu tư xây
dựng kéo dài, dẫn đến hiệu quả đầu tư của một số dự án chưa cao... Vì vậy, cần phải
có các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước các dự án
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu dân cư ở thành phố nói riêng và tỉnh
Thái Nguyên nói chung.
Từ những nhận thức trên, cùng với những kiến thức chuyên môn được học tập và
nghiên cứu trong nhà trường và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác tại địa
bàn nghiên cứu, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xây
dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên”làm luận văn tốt nghiệp
của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng
các khu dân cư ở Việt Nam.
- Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư trên địa
bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi, có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao
chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng các khu dân cư trên địa
bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên
cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân
cư và những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu
dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.


3.2 Phạm vi nghiên
cứu
- Phạm vi về mặt không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu chủ yếu về công tác quản
lý nhà nước trong hoạt động xây dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên.
- Phạm vi về mặt thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu, thu thập và phân tích các
số liệu thực trạng liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng
các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2014 – 2016 và đề
xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
4.1 Cách tiếp cận
4.1.1 Tiếp cận kế
thừa
Các phương pháp lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về
xây dựng các khu dân cư sẽ được chọn lọc, kế thừa từ các nghiên cứu điển hình trong
nước và điển hình ở một số địa phương xây dựng được nhiều khu dân cư đạt hiệu quả,
có đánh giá tính phù hợp với điều kiện tự nhiên ở thành phố Thái Nguyên.
4.1.2 Tiếp cận có sự tham
gia
Công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư ở thành phố Thái Nguyên có
liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều cấp khác nhau. Các đối tượng này gồm: Các hộ
dân thuộc khu vực quy hoạch khu dân cư, các hộ dân thuộc diện tái định cư, doanh
nghiệp và các cơ quan, các nhà quản lý chỉ đạo ở các cấp. Vì vậy, phương pháp tiếp
cận có sự tham gia được sử dụng xuyên suốt ở các khâu, các nội dung của đề tài. Từ
khâu khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng đến việc đề ra các giải pháp
nâng cao công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư ở thành phố Thái
Nguyên đều có sự tham gia của các bên liên quan.
4.1.3 Tiếp
thống

cận

hệ

Tiếp cận hệ thống được sử dụng trong việc xem xét các nội dung và các yếu tố ảnh
hưởng của công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư trong một chỉnh thể
thống nhất và có quan hệ chặt chẽ với nhau. Các nội dung chủ yếu của công tác quản
3

3


lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư như: xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến
lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng; ban hành và tổ chức thực hiện các
văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

4

4


quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng; cấp, thu hồi các loại giấy phép
trong hoạt động xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng; tổ chức nghiên cứu khoa học và công
nghệ trong hoạt động xây dựng; đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xây dựng; hợp
tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Các nội dung này sẽ được gắn với thực
trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư ở thành phố Thái
Nguyên. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước
về xây dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
4.2 Phương pháp nghiên cứu
4.2.1 Phương pháp chọn địa điểm nghiên
cứu
Chọn địa điểm nghiên cứu là vấn đề hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng khách quan tới
kết quả phân tích, mang tính đại diện cho toàn bộ địa bàn nghiên cứu. Hiện nay trên
địa bàn thành phố Thái Nguyên có 11 khu dân cư. Do vậy, tác giả tiến hành chọn cả 11
khu dân cư để điều tra chọn mẫu.
4.2.2 Phương pháp thu thập thông
tin
* Phương pháp thu thập số liệu thứ
cấp
Số liệu thứ cấp được thu thập từ các thông tin công bố chính thức của các cơ quan nhà
nước, các nghiên cứu cá nhân, tổ chức về quản lý nhà nước đối với việc xây dựng các
khu dân cư và các thông tin được công bố từ các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài
nước, trên website, sách, tạp chí, các tài liệu đã công bố tại tỉnh Thái Nguyên, UBND
tỉnh, Sở Xây dựng, phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên...
* Phương pháp thu thập số liệu sơ
cấp
Luận văn thu thập số liệu sơ cấp bằng cách dùng mẫu phiếu chuẩn bị sẵn để điều tra
trực tiếp các hộ dân cư hiện đang sinh sống tại các khu dân cư của thành phố Thái
Nguyên nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư trên địa
bàn thành phố.
+ Xác định số lượng mẫu: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thái Nguyên năm 2016
toàn thành phố đã quy hoạch được 11 khu dân cư, với 1.078 hộ dân đang sinh sống. Để
5

5


có được một kết quả có cơ sở thống kê và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình
chọn mẫu, mẫu được lựa chọn dựa trên công thức xác định cỡ mẫu của Slovin như sau:

6

6


n =
Trong đó:

N
1+ N* e

2

n: cỡ mẫu
N: Tổng thể mẫu
2

e : Sai số
Trong luận văn tác giả sử dụng sai số cho phép 5%.
Ta có N= 1.078, thay vào công thức ta có n= 290 hộ. Số phiếu phát ra 290, số phiếu
thu về hợp lệ 250.
4.2.3 Phương pháp tổng hợp thông
tin
Các dữ liệu thu thập được tác giả tiến hành chọn lọc, hệ thống hóa để tính toán các chỉ
tiêu phù hợp cho việc phân tích đề tài bằng cách thiết lập các bảng thống kê, sơ đồ, đồ
thị thống kê, phân tổ thống kê.
4.2.4 Phương pháp phân tích thông
tin
Để phân tích các dữ liệu đã tập hợp, luận văn sử dụng phương pháp so sánh, phương
pháp phân tích dãy số thời gian. Đề tài sử dụng dãy số thời gian với khoản cách giữa
các kỳ trong dãy số là 1 năm, 2 năm và 3 năm. Các chỉ tiêu phân tích biến động của số
lượng khu dân cư, số lượng hộ dân sinh sống qua các năm,… thông qua công thức xác
định mức độ trung bình theo thời gian và tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển
bình quân.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
a. Ý nghĩa khoa học
- Đề tài sẽ góp phần hệ thống hoá, cập nhật và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản
về công tác quản lý nhà nước trong xây dựng các khu dân cư.
- Những kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị làm tài liệu tham khảo cho công tác
giảng dạy, học tập và nghiên cứu về công tác quản lý xây dựng các khu dân cư.
b. Ý nghĩa thực tiễn
- Làm rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong công tác đầu tư xây
dựng công trình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

7

7


- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong xây dựng
các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

8

8


- Kết quả phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp của đề tài sẽ là những tài liệu tham
khảo có giá trị gợi mở trong việc hoàn thiện, hoàn thiện hơn nữa chất lượng và hiệu
quả công tác quản lý nhà nước trong xây dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố
Thái Nguyên .
6. Kết quả dự kiến đạt được
- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng
các khu dân cư ở Việt Nam.
- Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư trên địa
bàn thành phố Thái Nguyên. Từ đó, rút ra những kết quả đạt được và hạn chế trong
công tác quản lý nhà nước về xây dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên.
- Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi, có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm tăng
cường hơn nữa chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng các khu
dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên trong thời gian từ nay
đến năm 2020.
7. Nội dung của luận văn
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động
xây dựng các khu dân cư tại Việt Nam.
- Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng các khu
dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
- Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây
dựng các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

9

9


CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN
LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC KHU DÂN CƯ
Ở VIỆT NAM
1.1 Lý luận chung về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng khu
dân cư
1.1.1 Một số khái niệm về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng
khu dân cư
Khái niệm quản lý nhà nước
“Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử
dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của
con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội, trật tự pháp luật nhằm thực
hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước”. [17]
Như vậy, khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa rộng, là hoạt động tổ chức, điều hành
của bộ máy nhà nước, nghĩa là bao hàm cả sự tác động, tổ chức của quyền lực nhà
nước trên các phương diện lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo cách hiểu này, quản
lý nhà nước được đặt trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân lao
động làm chủ”.
Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước chủ yếu là quá trình tổ chức, điều hành của hệ thống
cơ quan hành chính nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của
con người theo pháp luật nhằm đạt được những mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ quản lý
nhà nước. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước nói chung còn thực hiện các hoạt động
có tính chất chấp hành, điều hành, tính chất hành chính nhà nước nhằm xây dựng tổ
chức bộ máy và củng cố chế độ công tác nội bộ của mình.
Tóm lại, quản lý nhà nước là các công việc của nhà nước, được thực hiện bởi tất cả các
cơ quan nhà nước; cũng có khi do nhân dân trực tiếp thực hiện bằng hình thức bỏ
phiếu hoặc do các tổ chức xã hội, các cơ quan xã hội thực hiện nếu được nhà nước
giao quyền thực hiện chức năng nhà nước. Quản lý nhà nước thực chất là sự quản lý có
tính chất nhà nước, do nhà nước thực hiện thông qua bộ máy nhà nước trên cơ sở
quyền lực nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Chính phủ là hệ
thống cơ quan được thành lập để chuyên thực hiện hoạt động quản lý nhà nước.
Khái niệm hoạt động xây dựng
1
0

10


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×