Tải bản đầy đủ

ĐỀ bài TIỂU LUẬN môn NHẬP môn THƯƠNG mại điện tử

ĐỀ BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: NHẬP MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
LỚP: ĐẠI HỌC KHOÁ 9
HỌC KỲ 1 NĂM 2014/15
ĐỀ BÀI
1. Trình bày lý thuyết về mô hình kinh doanh và mô hình lợi nhuận
của kinh doanh Thương mại điện tử.
2. Phân tích công ty (được chỉ định) về các yếu tố sau:
a. Lịch sử hình thành công ty
b. Mô hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận trước đây và bây giờ
của công ty
c. Các chiến lược Marketing của công ty
d. Vấn đề thanh toán và bảo mật của công ty
YÊU CẦU
1. Mỗi sinh viên làm bài tiểu luận cá nhân.
2. Đánh máy tiểu luận trên Microsoft Word, phong chữ Times New
Roman, kích cỡ chữ 14, không giới hạn số từ trong bài tiểu luận.
Trang đầu tiên ghi rõ họ tên, mã sinh viên, lớp học, ngày học trong
tuần, tiết học trong tuần, tên công ty làm tiểu luận. Sau đó lưu tập
tin sang định dạng PDF, đặt tên tập tin theo cấu trúc sau:
Tên lớp học. Mã sinh viên

Tên lớp học:
Thứ 2: Tiết 7-8: kq9a1
Thứ 3: Tiết 7-8: dt9a1
Thứ 4: Tiết 1-2: dt9b1
Thứ 6: Tiết 10-11: ks9a

Tiết 9-10: kq9a2
Tiết 9-10:dt9a2
Tiết 7-8:dt9b2

Ví dụ: kq9a1.12345678 là tên tập tin cho sinh viên học thứ 2, tiết
7-8, mã sinh viên là 12345678
3. Upload tập tin tiểu luận vào website lore.com trong mục
Submission assignment theo tài khoản đã đăng ký trên website này,
hạn cuối vào ngày 21/12/2014 vào lúc 11:59 sáng.
4. Mỗi sinh viên sẽ được chỉ định công ty để làm tiểu luận, chi tiết cụ
thể xem danh sách sinh viên đính kèm theo đề bài tiểu luận này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×