Tải bản đầy đủ

Kết luận thanh tra quản lý đất đai ở quảng yên quảng ninh

UBND TINH QUANG NINI-1
SO TAI NGUYEN VA, MOI TRU'NG
So:J%$ /KL-TNMT

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc lp - Tir do - Hnh phüc
Quáng Ninh, ngày tháng 7 nám 2013

KET LU4N THANH TRA
V vic thanh tra cong tic quãn 1 sir dung dat,
tin d thuyc hin diii' an
nuôi torn cong nghip tai xã Minh Thành, th! xã Quãng Yen cüa Cong ty
TNHH thüy san An Khang

Thirc hin Quyt djnh so^ 236/QD-TNMT-TTr ngày 12/6/2013 cüa Giám dc
So Tài nguyen và Môi truOng v/v thanh tra cong tác quán l si'c dung dct, tie-,n d5
thy'c hin dy' an cia mt so' do-n vi trên d/a Mn tinh. Ngày 18/6/2013 Doàn thanh tra
dã phi hç'p vOi SO Tài ChInh, SO Xây Dirng, Cic Thue^ tinh, UBND thj xã Quàng
Yen tin hânh thanh tra cong tác quán 12 sü dung dt, tin Q thirc hin Dir an du tu
khu nuôi tOrn cong nghip cüa Cong ty TNHH thüy san An Khang ti phuOng
Minh Thành.

Xét Báo cáo kt qua kim tra sé 01/BC-TIEr ngày 26 tháng 60 näm 2013 cña Don
thành tra theo Quyt djnh so^ 236/QD-TNMT-TTr ngày 12/6/2013 cña Giám dôc SO
Tài nguyen và MOi tnrô'ng.
SO Tài nguyen và MOi truOng kt 1uin thanh tra nhu sau:
1. TInh hInh quan 1 sir dung dt và thuyc hin dir an
Cong ty TNHH thüy san An Khang hot dng theo Giy chirng nhn dang
k doanh nghip sO^ 22.02.23.00002 cüa SO U hoich và du tu tinh Quáng Ninh
dang k 1n du ngày 16/5/2000; Ngày 12/10/2001 UBND tinh Quáng Ninh ban
hành Quyt djnh so^ 3887/QD-UB cho Cong ty TNHH thüy san An Khang thuê dt
de^ thrc hin di,r an nuôi torn cong nghip ti xä Minh Thành, thj xã Quàng Yen;
Ngày 16/10/2001 Cong ty dugc SO Tài nguyen và Môi truOng bàn giao dt ti thirc
dja cho Cong ty thirc hin dir an. Ngày 15/10/2001 COng ty k hçip dng thuê dat
s 59/HD-TD vOi SO Tài nguyen và Môi tnrOng dê có Co sO thic hin nghia vu tài
chInh di vOi nhà nuOc. Ngày 09/05/2005 Cong ty duc UBND tinh Quáng Ninh
cap giy chirng nhn quyn si'r diing dt din tich 30ha dt theo Quyt djnh s
1310/QD-UB. Nhu vy Cong ty dã co bàn dy dü các thu tçic pháp 1 v dt dai d
thuc hiên du an.
Kt uuá kim tra ve^ viec thuc hien du an. tin dO thuc hiên du an: Theo
quyet dnh chap thun du an dâu tu nuôi tOrn cong nghip do UBND tinh cap tai
quyt djnh s6 3453/QD-UB ngày 10/9/2001 thI dir an phãi thirc hin mt s6 ni
dung chjnh nhu: xây dirng 22 ao nuOi, din tIch l ha/ao ; 2 ao chtra nuOc man; 2
ao chüa nuOc ng9t; ao chüa và xiIr 1 nuOc thai cüng các cOng trInh phii trg khác


tng mrc du t'ix l 9.357,353 triu ding vOi th?ii gian thrc hin dir an tr nọm
2001 den nọm 2002.
vYi

Den thii dim kim tra Cong ty dõ du tu ducc dờ bao quanh din tIch dugc
thuờ, dó dap mụt s6^ ao nuụi theo hInh thirc qun canh, 1 nh quỏn 1, 1 nh kho, 1
nh bỏo v , hin tii Cong ty khụng trin khai thrc hin dỗr ỏn,v dang cho mt s
hO dan thuờ 1i toõn b6 din tIch de^ nuụi trng thỹy san theo don giỏ 1 triu/ha/nọm
Kt qua kim tra v cong tỏc qun 1', sfr ding dt:
Cong ty duỗc UBND Tinh cho thuờ 30 ha tai phuọng Minh Thnh, thj xó
Quóng Yen d phiic vu nuụi torn cOng nghip theo Quyt djnh s6 3 887/QD-LJB
ngy 12/10/2001 cỹa UBND tinh. Cong ty dọ duỗc bn giao ti thirc dja ngy
16/10/2001. Hin trng d,r an khụng hoat dng v Cong ty dang cho mt s0^ h6 dan
thuờ nuOi trng thỹy san.
Kk qua kim tra v cong tỏc thuc hiờn nghia vu ti chInh: Tr khi k hop
dng thuờ dt ngy 15/10/2001, cong ty chua kờ khai v chua thi.ic hin nghia vi


ti chInh theo qui djnh cỹa nh nuúc; Theo quy& djnh so^ 4905/QD-UB ngy
25/12/2001 ciia UBND tinh thI Cong ty duỗc min tiờn thuờ dat 6 nọm kờ tỹ ngy
k hỗp dng thuờ dat. Nhu vy tỹ nọm 2007 dn nay dan vi chua thirc hin nghia
vu ti chInh dM vúi nh rnrc.
Cỏc vi pham:
- Dir an du tu khu nuOi torn cong nghip l dir an chrn tin d6 Cu th: k
tr khi duỗic bn giao dt tai thrc dja ngy 16/10/2001 tõi thai dim kim tra dõ qua
24 thỏng dan vi chua th?c hin xong du an dõu tu khu nuụi tOrn cOng nghip. Hin
tai dix an khụng hot Ong. Cong ty TNHH thỹy san An Khang d vi phtm quy
dinh tai khoón 12 Diu 38 Ludt dt dai 2003.
- Ve viờc thirc hiờn nghia vi ti chInh: Tir nọm 2007 den nay don vi khụng
thirc hin nghia vii ti chInh di vfd nba nuú'c. Do do dan vi vi phm khoón 9, Diu
38, Ludt Dat dai 2003.
3. Kột 1un v bin phỏp xtr
- Giao phụng Ke^ hoach lp ti trInh d nghi UBND tinh thu hi ton bO din
tIch dt 30 ha cỹa Cong ty TNHH thỹy san An Khang duqc UBND tinh cho thuờ
theo Quyờt dnh 3887 QD-UB ngy 12/10/2001 cỹa UBND tinh do Cong ty dó vi
phtm quy djnh tai khon 12, Diu 38, Ludt Dtt dai 2003. Dng thii bỏo cỏo tham
muu UBND tinh giao S& Ti chInh lp hụi dng thrn djnh giỏ d& xỏc dnh giỏ trj
con 1ti của tin sr diing dt, thus dt v ti san du tu trờn dt theo quy djnh tai
Diu 35, Nghj djnh 181/2004/NDCP ngy 29/10/2004 cỹa ChInh Phỹ.


4. Cong khai thông tin
Sâ Tài nguyen vâ Môi trung cong khai Ut 1un nay trên Cng thông
tin din td cüa S; báo cáo UBND tinh; các Co quan lien quan theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
Kt 1un nay có hiêu 1?c U tü ngày k2, Cong ty TNHH thüy san An Khang
có quyn khiu ni v& ni dung cüa Kt 1utn thanh tra nhung vn phâi chp hành
các yêu cu, kin nghj nêu trong Ut 1un.
Yêu cu Cong ty TNHH thüy san An Khang và các phông ban lien quan
thuc s& thirc hin nghiêm Ut 1un nay.!.
NO nhân
- UBND tinh (báo cáo);
- Thanh tra tinh (báo cáo);
- Cong ty TNHH thüy san An Khang (T/h);
- VP (dang thông tin);
- Phèng Ké hoch
- Luu VP, TTr, DTTr.

IHJOC

Nguyn Mnh CtrongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×