Tải bản đầy đủ

TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG đầu tƣ và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH hà NAM LUẬN văn THẠC sỹ tài CHÍNH NGÂN HÀNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------o0o--------

TRỊNH THỊ MINH NGUYỆT

TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH
HÀ NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU

Hà Nội -2016

i


TÓM TẮT LUẬN VĂN
Luận văn với đề tài “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát
triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam” với 4 chương cơ bản bao gồm :

Chương 1 : Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong
hoạt động của ngân hàng thương mại. Trong chương 1 tác giả tập trung làm rõ các vấn
đề chính liên quan đến rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng.Tập
trung đi sâu vào mô trình cũng như quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
Ứng dụng hiệp ước Base II trong quản trị rủi ro tín dụng , đồng thời nêu được kinh
nghiệm của một số ngân hàng trong và ngoài nước thực hiện công tác quản trị rủi ro
tín dụng hiệu quả, làm bài học tích cực cho BIDV chi nhánh Hà Nam.
Chương 2 : Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
Tác giả tập trung đi sâu và làm rõ các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong luận
văn của mình bao gồm phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả…Ngoài các
phương pháp trên, tác giả sử dụng phương pháp điều tra khảo sát nhằm thăm dò các
nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng
tại BIDV chi nhánh Hà Nam.Các nguyên nhân và giải pháp đều xuất phát từ chính tình
hình thực tế tại chi nhánh sẽ mang đến tính thực tiễn cao hơn cho đề tài.
Chương 3 : Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hà Nam
Trong chương 3 xuất phát từ kết quả hoạt động của chi nhánh, tác giả đưa ra các nhận
định,cũng như đánh giá về thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại
ngân hàng : những mặt đã làm được, những tồn tại , hạn chế cần khắc phục . Đồng thời
đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi ứng dụng hiệp ước vốn Base II trong quản trị
rủi ro tín dụng, tạo tiền đề cho việc đưa ra các giải pháp ở chương sau.
Chương 4 : Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hà
Nam.

ii


Trong chương 4 tác giả đưa ra định hướng hoạt động của ngân hàng đến năm 2020
đồng thời dựa trên những tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh nêu lên
một vài các giải pháp để tăng cường công tác quản trị rủi ro.Bên cạnh đó là các kiến
nghị với ngân hàng nhà nước, với BIDV Hà Nam để công tác quản trị rủi ro được thực
hiện tốt hơn nữa.

iii


MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………….


DANH MỤC BẢNG BIỂU ...............................................................................................
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ………………………………………………………..
CHƢƠNG I .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1

Tổng quan nghiên cứu ......................................... Error! Bookmark not defined.

1.2 Cơ sở lý luận ............................................................ Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Khái quát về Rủi ro tín dụng và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong hoạt
động của NHTM ............................................................ Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng ......................................... Error! Bookmark not defined.

1.2.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trong và ngoài nướcError! Book
CHƢƠNG 2 .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN .................. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.

2.1 Phương pháp thống kê mô tả và phân tích số liệu thống kê mô tảError! Bookmark not define
2.2 Phương pháp so sánh ............................................... Error! Bookmark not defined.
2.3 Phương pháp điều tra khảo sát ................................ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3 .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

iv


THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV
....................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CHI NHÁNH HÀ NAM .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1 Khái quát về Chi nhánh NHTMCP Đầu tư và Phát triển Hà NamError! Bookmark not defin
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ....................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của BIDV Hà Nam ......... Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của BIDV và Chi nhánh Hà Nam
trong giai đoạn hiện nay ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hà
Nam Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại BIDV chi nhánh Hà NamError! Bookmark not defined.

3.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hà NamError! Bookmark

3.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hà NamError! Bookmark not defined
3.3.1 Những kết quả đạt được ...................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Những tồn tại hạn chế.......................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG IV ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ................. ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
TẠI CHI NHÁNH NHTMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI
NHÁNH HÀ NAM ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020
....................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1.1 Định hướng chung ................................................ Error! Bookmark not defined.

4.1.2 Định hướng trong hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụngError! Bookmark not defin

v


4.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hà NamError! Bookmark not d
4.2.1 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng thông qua chính sách tín dụng hiệu quảError! Bookmark

4.2.2 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong công tác thẩm định và phân tích tín dụngError! Book
4.2.3 Giải pháp hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra ......... Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Giải pháp về nhân sự ............................................ Error! Bookmark not defined.
4.2.5 Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc xếp hạng tín dụng nội bộ đối với tất cả
khách hàng. .................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3 Một số kiến nghị ...................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Kiến nghị với chính phủ ....................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ..................... Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Kiến nghị với BIDV Việt Nam và với Chi nhánh Hà NamError! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

vi


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang có biến động
ngược chiều do ảnh hưởng của sự bất ổn và suy thoái kinh tế thế giới từ năm
2008 đến nay. Điều này gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các chủ thể
kinh tế, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thanh khoản, trả nợ ngân hàng
của các cá nhân, doanh nghiệp. Năm 2009, chính phủ đã đưa ra gói kích cầu
nhằm hỗ trợ các chủ thể kinh tế vượt qua khó khăn, nền kinh tế dần ổn định. Với
vai trò là trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại (NHTM) đã đẩy mạnh
công tác huy động vốn, điều tiết cung cấp vốn và dịch vụ ngân hàng cho sự phát
triển kinh tế đất nước.
Hoạt động tín dụng là hoạt động cấu thành nên tài sản có, là hoạt động
lớn nhất, đem lại nhiều lợi nhuận nhất trong toàn bộ hoạt động của ngân hàng và
có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng,
nó là hoạt động có tính phức tạp và có độ rủi ro cao. Vấn đề quản lý rủi ro tín
dụng là vấn đề luôn được quan tâm của các ngân hàng thương mại. Ở Việt Nam
hiện nay, các ngân hàng thương mại cổ phần mọc lên ngày càng nhiều thúc đẩy
nền kinh tế phát triển song rủi ro tín dụng và cách hạn chế rủi ro tín dụng luôn là
câu hỏi lớn đặt ra đối với các ngân hàng. Vì vậy, việc quản lý rủi ro tín dụng đã
và đang trở thành nội dung hết sức quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng
tín dụng và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Tại Chi nhánh BIDV Hà Nam, hiện nay thu nhập từ hoạt động tín dụng
vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của Chi nhánh song rủi ro tín
dụng cũng đang xảy ra và có chiều hướng tăng lên trong mấy năm gần đây. Vì
vậy, tăng cường và hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý rủi ro tín dụng là một
vấn đề thiết yếu được Chi nhánh đưa lên hàng đầu.
Xuất phát từ thực tiễn này, bản thân học viên nhận thức được tầm quan
trọng và mức độ phức tạp của quản trị rủi ro tín dụng, với những kiến thức đã
141


được học tập và nghiên cứu tại Đại học quốc gia Hà Nội ,tôi đã chọn đề tài:
“Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
– Chi nhánh Hà Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2.Câu hỏi nghiên cứu của đề tài
- Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hà Nam như thế nào ?
Có kết quả và hạn chế nào ? Nguyên nhân những hạn chế đó ?
- Những giải pháp nào giúp cho BIDV chi nhánh Hà Nam tăng cường được quản
trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh .
3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
+ Mục đích nghiên cứu
Mục đích 1, Hệ thống hóa lại những vấn đề mang tính lí luận về rủi ro tín dụng
của ngân hàng và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Tham khảo các bài
học kinh nghiệm từ các ngân hàng khác, rút ra bài học đối với ngân hàng đầu tư
và phát triển chi nhánh Hà Nam
Mục đích 2, Phân tích thực trạng phòng ngừa và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân
hàng Đầu tư và phát triển Hà Nam, từ đó đánh giá kết quả đạt được, những hạn
chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa và quản trị rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng BIDV Hà Nam.
Mục đích 3, Đề xuất các giải pháp và những kiến nghị nhằm quản trị rủi ro trong
hoạt động tín dụng tại BIDV Hà Nam
+ Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu những lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của
ngân hàng thương mại nói chung và BIDV chi nhánh Hà Nam nói riêng
-Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh BIDV Hà Nam.

142


-Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
* Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hà
Nam.
* Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn của rủi ro tín dụng
và quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Nam từ năm 2013 – 2015. Từ đó đưa ra
giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Đề tài nghiên cứu dựa trên thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống
ngân hàng thương mại nói chung và Chi nhánh BIDV Hà Nam nói riêng. Từ
phân tích lý luận kết hợp với thực tiễn để đưa ra các ý kiến nhận định, giải pháp
nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh của
ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng.
Qua việc nghiên cứu lý luận về rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến
rủi ro tín dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín
dụng từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động tín dụng tại
chi nhánh xa hơn nữa mong muốn đề tài nghiên cứu sẽ được áp dụng trong hoạt
động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp tổng hợp, so sánh số liệu và phân tích các bài viết, các báo
báo từ các Tạp chí của NHNN, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi của NHNN qua
các năm, Các bài viết trên website của các Bộ tài chính, Kiểm toán Việt Nam, Bộ
kế hoạch Đầu tư, Bộ công nghiệp,…về rủi ro hoạt động ngân hàng, trong đó bao
gồm RRTD ; về quản trị rủi ro NHTM trong đó bao gồm quản trị RRTD ; về định
hướng phát triển của ngành ngân hàng đến năm 2020

143


Đặc biệt trong phần giải pháp tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra
khảo sát để đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn cho đề tài đang nghiên
cứu.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 04 chương:
- Chương 1:Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín
dụng tại ngân hàng thương mại
-Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
-Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hà
Nam
- Chương 4 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Chi
nhánh Hà Nam.

144


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu Tiếng Việt

I.

1. Phan Thu Cúc, 2008. Tín dụng ngân hàng .Hà Nội : Phan Thu Cúc.NXB
Thống Kê .
2. Nguyễn Anh Dũng ,2012. Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng
đầu tư và phát triển Bình Định. Luận văn thạc sỹ - Trường Đại học kinh tế
Đà Nẵng.
3. Lê Văn Dũng - Chi Nhánh NHCT tỉnh Thanh Hóa, 2007. Quản trị rủi ro
tín dụng của NHTM trong quá trình hội nhập quốc tế. Tạp chí ngân hàng
số 7 tháng 4/2007.
4. Nguyễn Hải Đăng ,2011. Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu. Luận văn thạc sỹ ,
Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
5. Lê Thị Hồng Điều,2008.Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam.Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế thành phố
Hồ Chí Minh.
6. Trần Văn Hân, 2005. Biểu hiện mất an toàn trong hoạt động cho vay của
NHTM , Tạp chí ngân hàng , Số tháng 3-4, Trang 9-10.
7. Phan Thị Thu Hà,2013. Ngân hàng thương mại .Hà Nội :NXB Đại học
kinh tế quốc dân.
8. TS.Trần Huy Hoàng, 2004.Hạn chế nguy cơ rủi ro hoạt động tín dụng
của các NHTM Việt Nam. Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 12/2004.
9. Lưu Thị Hương và Vũ Duy Hào, 2010. Tài chính doanh nghiệp. Hà Nội :
NXB Đại học kinh tế quốc dân.
10. Nguyễn Minh Kiều , 2008. Quản trị rủi ro tín dụng. Hà Nội : NXB Thống
kê .
11. Ths. Lưu Thúy Mai-Thanh tra NHNN.Nâng cao năng lực quản trị rủi ro
tín dụng của các NHTM Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học.

145


12. Phạm Quang Ngọc,2014.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công
thương Việt Nam- chi nhánh Chương Dương. Luận văn thạc sỹ , Học viện
Ngân hàng .
13 Ths.Phạm Hữu Hồng Thái. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tạp chí Kinh tế phát triển tháng
4/2004
14. Nguyễn Hữu Thắng-PGĐ Ban kế hoạch Phát triển NHĐT&PTVN, Đánh
giá công tác quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và chuẩn
mực Basel trong quản lý rủi ro.
15 .Đào Thị Thanh Tú, 2014. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động
tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí tài chính, 2014, trang
10-14.
16. Vũ Công Tuấn, 2005.Thẩm định Dự án Đầu tư.Hà Nội: NXB Thành phố
17. Nguyễn Thị Ngọc Trang, 2007.Quản Trị Rủi Ro Tài Chính. Hà Nội:
NXB Thống Kê.
18. Lê Văn Tư, 2001.Tiền tệ,Ngân hàng, Thị trường Tài chính.Hà Nội: NXB
Thống kê.
19. Nguyễn Quang Vinh, 2012.Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng VID
PULIC thực trạng và giải pháp.Luận văn thạc sỹ - Đại học ngoại thương.
20.Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Nam. Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh các năm 2013-2015.

II.Tài liệu từ Website
21.www.sbv.gov.vn
22.Một góc nhìn về rủi ro tín dụng trong ngân hàng
http://www.misa.com.vn/tabid/91/newsid/6153/Mot-goc-nhin-ve-rui-ro-tindung- trong-ngan-hang.aspx

146


23. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam
http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1558&catid
=43&Itemid=90
24. http://bidv.com.vn/

147Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×