Tải bản đầy đủ

Ứng dụng GIS và phân tích thứ bậc đánh giá thích nghi đất đai cho cây thanh long tại huyện bắc bình, tỉnh bình thuận

Seediscussions,stats,andauthorprofilesforthispublicationat:https://www.researchgate.net/publication/311654011

ỨngdụngGISvàphântíchthứbậcđánhgiá
thíchnghiđấtđaichocâyThanhLongtại
huyệnBắcBình,tỉnhBìnhThuận|
Application...
ConferencePaper·December2016
CITATIONS

READS

0

3

5authors,including:
LiemNguyenDuy

TuHoangLe

NongLamUniversity


NongLamUniversity

34PUBLICATIONS14CITATIONS

16PUBLICATIONS1CITATION

SEEPROFILE

SEEPROFILE

LoiKimNguyen
NongLamUniversity
40PUBLICATIONS14CITATIONS
SEEPROFILE

Someoftheauthorsofthispublicationarealsoworkingontheserelatedprojects:
Climatechangeriskassessmentandadaptationforlossanddamageofurbantransportation
infrastructure(UTI)inSoutheastAsia(SEA)Viewproject
Nghiêncứuviệctriểnkhaitíchhợphệthốnggiámsátbiếnđổikhíhậuchomạnglướiquantrắc
môitrườngThànhphốHồChíMinh(IntegratingClimateChangeMonitoringSysteminto
EnvironmentalMonitoringNetworkinHoChiMinhCity,Vietnam)Viewproject

AllcontentfollowingthispagewasuploadedbyLiemNguyenDuyon15December2016.

Theuserhasrequestedenhancementofthedownloadedfile.View publication statsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×