Tải bản đầy đủ

TRƯỜNG đại học THĂNG LONG yêu cầu TIỂU LUẬN hết học PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
BỘ MÔN DU LỊCH
------------------

YÊU CẦU TIỂU LUẬN HẾT HỌC PHẦN
Môn: Marketing Du lịch

1. Mục đích của làm tiểu luận
- Đòi hỏi sinh viên thực hành năng lực vận dụng kiến thức đã học của học phần Marketing
Du lịch vào phân tích hoạt động marketing trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trong thực tế.
- Phát huy ý tưởng của sinh viên trong nghiên cứu khoa học dựa trên bằng chứng thực tế.
2. Chủ đề tiểu luận
+ Mỗi người chọn chỉ một (1) chủ đề cho bài tiểu luận từ danh sách chủ đề dưới đây:
Chủ đề 1: Bạn hiện đang tham gia trong lĩnh vực kinh doanh hoạt động du lịch. Hãy cho
biết nhận định của bạn về xu hướng phát triển của hoạt động du lịch hiện nay và của thị
trường du lịch, cùng những việc bạn có thể bắt đầu làm đối với sản phẩm và dịch vụ du lịch
của bạn để sẵn sàng cung cấp cho khách hàng?
Chủ đề 2: Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp X
Chủ đề 3: Phân tích chiến lược marketing mix hiện tại về một loại/nhóm dịch vụ cụ thể của
một doanh nghiệp du lịch X
Chủ đề 4: Vận dụng xây dựng kế hoạch marketing cho hoạt động kinh doanh của DN X

trong lĩnh vực du lịch

+ Tiểu luận là bài làm độc lập của từng cá nhân người học.
+ Yêu cầu cụ thể về đề cương tiểu luận được nêu chi tiết tại Phụ lục B.
3. Thời hạn nộp bài:
Tại phòng B102, từ 9-11h vào ngày thi môn Marketing Du lịch.

1


4. Yêu cầu thể thức trình bày:
- Tiểu luận được đánh máy khổ A4 với phông chữ Times New Roman và cỡ chữ 14. Trang
giấy được căn lề trái 2.5cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm. Với định dạng này, độ dài của
Tiểu luận không quá 20 trang.
- Tiêu luận cần được làm bìa (xem Phụ lục A), đóng gáy, đánh số trang (căn giữa).
- Tiểu luận cần có trang Mục lục ở đầu bài thuyết trình và trang Danh mục tài liệu tham khảo
ở cuối bài thuyết trình.
- Tiểu luận cần được trình bày thống nhất về phông chữ, cỡ chữ, căn lề đều cho các đoạn và
bố trí hình ảnh, bảng biểu hợp lý (nếu có).
- Danh mục tài liệu tham khảo cần ghi cụ thể tên bài viết, tác giả, tên trang web (nếu là nguồn
online), tên nhà xuất bản, năm xuất bản (hoặc thời điểm truy cập bài viết online).
5. Tiêu chí Đánh giá:
Về hình thức của tiểu luận (3 điểm)
- Phải trình bày đúng như quy định của một tiểu luận khoa học, các phần trích dẫn phải có
nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo.
- Đúng kích cỡ phông chữ và cỡ chữ theo quy định.
- Không vi phạm về lỗi chính tả hoặc viết hoa bừa bãi.
- Không trình bày cẩu thả, lẫn lộn các phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn lề, căn chữ khác
nhau, để trống trang hơn 1/3 độ dài của trang do căn chỉnh hình ảnh hoặc bảng biểu không
hợp lý.
Về nội dung của tiểu luận (7 điểm)
- Nhiều ý tưởng mới, sáng tạo, hợp lý.
- Bám sát với phần lý thuyết để phân tích và lý giải rõ ràng, thuyết phục.
- Các cá nhân sao chép của nhau nhận kết quả đánh giá bài thi như nhau: THI LẠI./.

2


PHỤ LỤC A


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
BỘ MÔN DU LỊCH

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN MARKETING DU LỊCH

Tên đề tài:

…………………….………………………..
…………………….………………………..

Họ và tên sinh viên:
Mã sinh viên:
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trần Thăng Long

Hà Nội 11/2017

1


PHỤ LỤC B
Chủ đề 1: Bạn hiện đang tham gia trong lĩnh vực kinh doanh hoạt động du lịch. Hãy cho biết
nhận định của bạn về xu hướng phát triển của hoạt động du lịch hiện nay và của thị trường
du lịch, cùng những việc bạn có thể bắt đầu làm đối với sản phẩm và dịch vụ du lịch của bạn
để sẵn sàng cung cấp cho khách hàng?
-

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Giới thiệu ngắn gọn về lý do lựa chọn đề tài, mục đích và ý nghĩa của bài tiểu luận.

-

PHẦN 2: NỘI DUNG

+ Xu hướng phát triển của hoạt động du lịch hiện nay?
Khách hàng muốn gì trong tương lai
+ Xu hướng phát triển của thị trường du lịch hiện nay?
Khách hàng của bạn đang cần gì mà hiện tại chưa thể cung cấp nhưng tương lai thì có thể?
+ Đề xuất về những sản phẩm và dịch vụ mới có thể bắt đầu phát triển?
+ Đề xuất về những cách thức để có thể sẵn sàng cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mới đó
cho KH khi cần?
-

PHẦN 3: KẾT LUẬN
Tóm lược nội dung bài viết

-

TÀI LIỆU THAM KHẢO
*****

Chủ đề 2: Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp X
-

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Giới thiệu ngắn gọn về lý do lựa chọn đề tài, mục đích và ý nghĩa của bài tiểu luận.

-

PHẦN 2: NỘI DUNG

+ Môi trường vĩ mô: kinh tế, chính trị - pháp luật, văn hóa – xã hội, kỹ thuật – công nghệ, tự
nhiên
Những xu hướng nào đang tác động đến ngành?
DN nên đối phó thế nào với những cơ hội và đe dọa đó?
+ Môi trường vi mô: đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế, khách hàng
Các áp lực cạnh tranh nào đang tác động trực tiếp đến DN?

2


DN cần phải làm thế nào để tạo ra lợi thế cạnh tranh?
+ Môi trường nội bộ: tài chính, nhân sự, uy tín/danh tiếng/thương hiệu
+ Đánh giá SWOT về doanh nghiệp: sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới sự hoạt động,
thành công, thất bại của doanh nghiệp
-

PHẦN 3: KẾT LUẬN

+ Vấn đề marketing chủ yếu của dịch vụ du lịch đối với DN X
+ Đề xuất về hướng giải pháp marketing hữu hiệu và phù hợp
-

TÀI LIỆU THAM KHẢO
*****

Chủ đề 3: Phân tích chiến lược marketing mix hiện tại về một loại/nhóm dịch vụ cụ thể của
một doanh nghiệp du lịch X
-

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Giới thiệu ngắn gọn về lý do lựa chọn đề tài, mục đích và ý nghĩa của bài tiểu luận.

-

PHẦN 2: NỘI DUNG

+ Giới thiệu chung về doanh nghiệp
+ Giới thiệu chung về loại/nhóm dịch vụ của doanh nghiệp
+ Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu: làm rõ tính hợp lý của phân khúc thị trường
hiện tại (đảm bảo tính khác biệt, kiểm soát, tiếp cận, hành động)
Phân khúc thị trường khách hàng (theo địa lý, nhân khẩu học xã hội, tâm lý khách, mục đích
chuyến đi,sản phẩm)
Thị trường mục tiêu được lựa chọn (tổ chức, độ tuổi, giới tính, khu vực): lý do lựa chọn (yếu
tố bên ngoài, yếu tố bên trong) và đặc điểm của thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh
+ Thực trạng về Chiến lược marketing mix của doanh nghiệp:
Mục tiêu của hệ thống chiến lược
Thực trạng từng chiến lược: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến, con người
Đánh giá ưu nhược điểm của marketing mix hiện tại của doanh nghiệp (định vị sản phẩm)
-

PHẦN 3: KẾT LUẬN

Tiềm năng phát triển hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới
-

TÀI LIỆU THAM KHẢO
*****

3


Chủ đề 4: Vận dụng xây dựng kế hoạch marketing cho hoạt động kinh doanh của DN X
trong lĩnh vực du lịch
-

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Giới thiệu ngắn gọn về lý do lựa chọn đề tài, mục đích và ý nghĩa của bài tiểu luận.

-

PHẦN 2: NỘI DUNG

+ Tổng quan về DN và dịch vụ/sản phẩm được lựa chọn
+ Tổng quan về hoạt động kinh doanh với dịch vụ/sản phẩm được lựa chọn
+ Tổng quan về thị trường của dịch vụ/sản phẩm được lựa chọn
+ Mục đích (tại sao làm):
Tối đa hóa lợi nhuận của DN về sản phẩm A như thế nào
Tiêu chí SMART – hợp lý, có thể đánh giá, có thể đạt được, thực tế, cụ thể về thời gian
+ Khách hàng mục tiêu: Các đặc điểm, quy mô
+ Lợi ích của sản phẩm/dịch vụ của DN:
Điểm mạnh – yếu của DN
Điểm mạnh – yếu của đối thủ cạnh tranh
+ Định vị sản phẩm: lời tuyên bố, cơ sở định vị (giá thành, hình ảnh, nội dung lời nói)
+ Sách lược marketing cụ thể (phương tiện truyền thông marketing phù hợp nhất): mục đích
và hoạt động chính cần làm để tiếp cận khách hàng mục tiêu
+ Ngân sách dành cho marketing: tỷ lệ trong tổng doanh thu bán hàng dự báo theo
tháng/quý/năm
-

PHẦN 3: KẾT LUẬN
Tóm lược nội dung bài viết

-

TÀI LIỆU THAM KHẢO
*****

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×