Tải bản đầy đủ

TÍNH TOÁN QUÁ độ TRÊN ĐƯỜNG dây BẰNG PHÂN TÍCH WAVELET đề CƯƠNG LUẬN văn THẠC sĩ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

ĐẶNG ĐỨC TOÀN

TÊN ĐỀ TÀI:

TÍNH TOÁN QUÁ ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG DÂY BẰNG
PHÂN TÍCH WAVELET

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA


HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

ĐẶNG ĐỨC TOÀN

TÊN ĐỀ TÀI:

TÍNH TOÁN QUÁ ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG DÂY BẰNG
PHÂN TÍCH WAVELET
CHUYÊN NGÀNH : THIẾT BỊ, MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN
MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH : 605250

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
Ts. VŨ PHAN TÚ

TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×