Tải bản đầy đủ

TIM HIỂU về NGON NGỮ lập TRINH CSharp

TÌM HIỂU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
Tác giả: Đặng Quyết Tiến
Thể loại: Lập trình C# cơ bản

Website http://softviet.net

18/07/2015


Mục lục
I.

Tìm hiểu về .Net framework
1. Nền tảng của .Net
2. .Net Framework
3. Biên dịch và ngôn ngữ trung gian

II. Ngôn ngữ lập trình C#

Website http://softviet.net


18/07/2015


I. Tìm hiểu về .Net framework
1. Nền tảng .Net

Nền tảng .Net bao gồm 4 nhóm sau
1.1. Một tập các ngôn ngữ bao gồm C# và Visual Basic .Net , một tập các công cụ
phát triển bao gồm Visual Studio .Net. một tập đầy đủ các thư viện phục vụ cho việc
xây dựng các ứng dụng web, các dịch vụ web và các ứng dụng windows. Ngoài ra
còn có CLR – Common Language Runtime (Ngôn ngữ thực thi dùng chung) để thực
thi các đối tượng được xây dựng trên bộ khung này.

Website http://softviet.net

18/07/2015


I. Tìm hiểu về .Net framework
1.2. Một tập các service kèm theo ví dụ như: SQL server, Exchange, Biz talk... Chúng
cung cấp các chức năng cho việc lưu trữ dữ liệu quan hệ, hệ thống thư điện tử,
thương mại điện tử B2B..

Website http://softviet.net

18/07/2015


I. Tìm hiểu về .Net framework
1.3. Các dịch vụ web thương mại miễn phí như asp.net webform, asp.net MVC. Các
nhà phát triển có thể các sử dụng dịch vụ này để xây dựng các ứng dụng đòi hỏi tri
thức về định danh người dùng.

Website http://softviet.net

18/07/2015


I. Tìm hiểu về .Net framework
1.4. .Net dành cho các thiết bị không phải là PC như mobile, các thiết bị gameWebsite http://softviet.net

18/07/2015


I. Tìm hiểu về .Net framework
2. Net Framework
.Net Framework nằm ở tầng trên của
HĐH.

Nó bao gồm các phần sau:
 Bốn ngôn ngữ chính thức: C#,
VB.Net, C++, Jscript.Net
 Common Language Runtime - CLR

 Bộ thư viện Framework Class Library
- FCL

Website http://softviet.net

18/07/2015


I. Tìm hiểu về .Net framework
3. Biên dịch và ngôn ngữ trung gian
Với .Net thì chương trình không biên
dịch thành tập tin thực thi, mà biên dịch
thành ngôn ngữ trung gian. Sau đó
chúng được CLR thực thi.
Do vậy các đối tượng được tạo ra theo
một ngôn ngữ nào đó sẽ được truy cập
và kế thừa bởi các đối tượng của ngôn
ngữ khác. Vì vậy ta có thể tạo một lớp
cơ sở trong VB.Net và kế thừa thừa nó
từ C#.

Website http://softviet.net

18/07/2015


II. Ngôn ngữ lập trình C#
Với sự “chống lưng” của Microsoft tháng giêng năm 1999 Anders Hejlsberg trở thành
người phụ trách xây dựng ngôn ngữ lập trình Cool (C-like Object Oriented
Language tiền thân của C#) , ngày 12/2/2002 C# ra đời cùng với .NET Framework
1.0.
Nếu có kinh nghiệm với C, C++ hoặc Java thì bạn có thể bắt đầu làm việc hiệu quả
trong C# với một thời gian rất ngắn vì c# có cú pháp tương tự, tuy nhiên C# đơn giản
hơn so với C++ và cung cấp các tính năng mạnh mẽ như các loại giá trị nullable,
enumerator, delegate, biểu thức lambda và việc truy cập bộ nhớ trực tiếp (unsafe
code) mà bạn không tìm thấy trong ngôn ngữ Java.

Website http://softviet.net

18/07/2015


II. Ngôn ngữ lập trình C#
 C# hỗ trợ kiểu dữ liệu và phương thức chung (giống Java), ứng dụng C# nhanh
bảo mật và mã nguồn có thể tái sử dụng.
 Là một ngôn ngữ hướng đối tượng, C# hỗ trợ các khái niệm về đóng gói, thừa kế
và đa hình. Tất cả các biến và phương thức, bao gồm cả phương thức override
virtual methods, được đóng gói trong Class. Một lớp có thể kế thừa trực tiếp từ
một lớp cha, nhưng nó có thể có thực hiện nhiều interfaces khác nhau…

 Ngoài những nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ hướng đối tượng, C# còn có
những sáng tạo riêng: Encapsulation, Properties, Attribute, XML, LanguageIntegrated Query (LINQ).

Website http://softviet.net

18/07/2015


II. Ngôn ngữ lập trình C#
 Việc sử dụng đối tượng COM hoặc Win32 DLLs thông qua "Interop" trở nên dể
dàng. Thậm chí C# hỗ trợ con trỏ và các khái niệm của mã "không an toàn" đối với
những trường hợp mà trong đó truy cập bộ nhớ trực tiếp là tuyệt đối quan trọng.
Quy trình xây dựng ứng dụng C# đơn giản hơn so với C và C++ và linh hoạt hơn
trong Java.

Website http://softviet.net

18/07/2015


Xin cảm ơn các bạn!
Hãy subscribe và share cho bạn bè để theo dõi video hướng dẫn lập trình mỗi ngày.

Website http://softviet.net

18/07/2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×