Tải bản đầy đủ

KE HOACH XANH SACH DEP THCS

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ

TRƯỜNG THCS HÒA HẢI
Số:
/KH- BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Hòa Hải, ngày 10 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC “XANH - SẠCH-ĐẸP - THÂN THIỆN”
Năm học 2018 - 2019
Căn cứ hướng dẫn số 2064/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2015 của Sở GD&ĐT Hà
tĩnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD, hướng dẫn đánh giá trường trung
học “Xanh - sạch - đẹp - thân thiện”
Trường THCS Hòa Hải xây dựng kế hoạch trường học “Xanh - sạch - đẹp - thân
thiện” năm học 2018-2019 gồm một số nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, ý nghĩa:
1.Mục đích:
-Giáo dục, nâng cao ý thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong cán bộ,

giáo viên và học sinh đối với việc chăm lo xây dựng môi trường, cảnh quan, nề nếp đảm
bảo trường lớp luôn “Xanh - sạch - đẹp - thân thiện” nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy và
nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
-Tăng cường củng cố cơ sở vật chất, tạo mội trường sư phạm đáp ứng được các yêu
cầu thực hiện nhiệm vụ đạy và học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động giáo dục và đào tạo của trường.
-Tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thu gom rác đưa về hố tập trung, xử
lý bằng cách đốt trong mùa khô, nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiểm môi trường.
-Thông qua phong trào nhằm tăng cường củng cố, kiện toàn công tác quản lý của
nhà trường, sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ
của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh
cho thế hệ tương lai và xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá hàng năm, tiến tới xây dựng
trường học đạt chuẩn Quốc gia.
2. Ý nghĩa:
-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức phong cách Hồ Chí Minh”.
-Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa việc chỉnh trang, xây dựng môi trường sư
phạm, trong sạch, lành mạnh.
II.Kế hoạch, các tiêu chí và giải pháp thực hiện:
1.Nội dung kế hoạch:
Tháng 10/2018
- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng của đơn vị về cảnh quan
môi trường toàn bộ khuôn viên trường.
- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thanh viên,xác định các giải pháp
thực hiện và đưa ra mục tiêu phấn đấu.
1


Từ tháng 11/2018 đến cuối học năm học 2018-2019
- Ban chỉ đạo sẽ hoàn thiện kế hoạch về phong trào “Xanh - sạch - đẹp - thân thiện” của
đơn vị.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm định kì hàng tháng.
- Đầu học kỳ II, tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh quá trình triển khai thực hiện và
sơ kết rút kinh nghiệm giai đoạn I.
2. Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách theo các tiêu chí:
- Ông PhạmTrần Đình Tú– Hiệu trưởng – Trưởng ban chịu trách nhiệm xây dựng kế
hoạch, báo cáo định kì, chỉ đạo chung.
- Ông Mai Văn Bàng – P.HT ( phụ trách CSVC) – Phó BCĐ: Chịu trách nhiệm lập kế
hoạch mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất phấn đấu đạt các tiêu chí. Ban
lao động - thành viên BCĐ: Chịu trách nhiệm chỉ đạo bố trí cây cảnh, trang trí trong lớp


học, hướng dẫn, chỉ đạo học sinh lao động, theo dõi việc giáo dục tích hợp môi trường của
giáo viên các lớp, phụ trách tiêu chuẩn 1 - tiêu chí 4; “Xanh hóa lớp học và phòng làm
việc”. Phụ trách tiêu chuẩn 1 - tiêu chí 2,3;
- Ông Đậu Minh Thắng – Chủ tịch Công đoàn – thành viên; chịu trách nhiệm phát động
phong trào thi đua và theo dõi thi đua trong CB-VC nhà trường, phụ trách tiêu chí 11 tiêu
chuẩn 3 về trường học đẹp; Phát huy ảnh hưởng tích cực của nhà trường với cộng đồng.
- Ông Võ Văn Hoàn – TPT Đội – Thành viên; chịu trách nhiệm phát động phong trào thi
đua, theo dõi kết quả thi đua trong học sinh, Phụ trách tiêu chí 5,6 tiêu chuẩn 1 trường học
sạch ; Phụ trách tiêu chuẩn 3 tiêu chí 11: " Cán bộ quản lý và nhân viên đoàn kết, thân
thiện, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường ở
địa phương.
- Bà Đặng Thị Anh - Cán bộ Y tế– thành viên BCĐ: Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc
thực hiện vệ sinh môi trường hàng ngày, tuần ,tháng, phụ trách tiêu chuẩn 2 - tiêu chí
6,7,8,9; “Về xứ lí rác thải”, “ nước sạch sinh hoạt”," Công trình vệ sinh”, " Công tác y tế".
- Ông Nguyễn Tiến : Bí thư Chi Đoàn – Thành viên BCĐ: Chịu trách nhiệm phát động và
theo dõi phong trào thi đua trong đoàn viên chi đoàn, cùng với TPT phụ trách tiêu phụ
trách nề nếp học sinh, phân luồng giao thông. Phụ trách tiêu chuẩn 2- tiêu chí 5,6 và Tiêu
chuẩn 3 - tiêu chí 11"tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường ở địa
phương".
- Bà Trần Thị Huệ - Cán bộ Nữ Công - thành viên BCĐ: phụ trách tiêu chuẩn 3 tiêu chí
11: " Cán bộ quản lý và nhân viên đoàn kết, thân thiện, tương thân, tương ái, tích cực tham
gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường ở địa phương.
- 12 Giáo viên chủ nhiệm - Thành viên ban chỉ đạo: Chịu trách nhiệm toàn bộ khuôn viên
nhà trường, các lớp học đảm bảo luôn sạch sẽ ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, giáo dục học
sinh tích cực bảo vệ môi trường phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Phụ trách
tiêu chuẩn 2 " Trường học sạch"
- Ông Trần Thế Quyền - Bảo vệ là thành viên trong BCĐ – Kiểm tra thực hành tiết kiệm
điện, bảo vệ tài sản chung của nhà trường… phụ trách tiêu chuẩn 2 - tiêu chí 7 : Đảm bảo
an toàn trong trường
2


Phân công các nhóm phụ trách chung:
Nhóm 1: Đ/c : Mai Văn Bàng – Nhóm trưởng ; cùng với 12 đồng chí GVCN các Chi đội
Phụ trách tiêu chuẩn 1: Trường học xanh .
Nhóm 2: Đ/c : Nguyễn Tiến – Nhóm trưởng; cùng với Đ/c Võ Văn Hoàn, Đặng Thị Anh,
Quyền và 12 GVCN lớp Phụ trách tiêu chuẩn 2: Trường học sạch.
Nhóm 3: Đ/c : Đậu Minh Thắng – Nhóm trưởng; cùng với đồng chí Trần Thị Huệ và 12
GVCN lớp Phụ trách tiêu chuẩn 3 : Trường học đẹp – Thân Thiện.
2.Các tiêu chí:
a)Tiêu chí xanh ( đ/c Bàng, 12 giáo viên chủ nhiệm)
-Nhà trường tiếp tục trồng thêm cây xanh có bóng mát, đồng thời có thể bố trí, thay đổi
những cây trồng không phù hợp với địa hình sân trường nhẵm tạo vẽ mĩ quan thoáng mát,
đẹp mắt.
-Bố trí trồng thêm các loại hoa cây cảnh nhằm tạo cảm giác thoái mái cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh sau những giờ lên lớp, làm việc, học tập mệt mỏi.
b)Tiêu chí sạch(đ/c Bàng, đ/c Hoàn, đ/c Anh)
- Sắp xếp lại chỗ đậu xe cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Sắp xếp lại bàn ghế, nơi làm việc của các bộ phận đoàn thể và bàn ghế học sinh ngăn
nắp, sạch sẽ.
-Tuyệt đối không để học sinh ăn quà vặt vứt rác bừa bãi mà mỗi lớp phải có sọt rác và đổ
rác đúng nơi quy định, phân loại và xứ lý rác.
-Thường xuyên quét dọn nhà vệ sinh, không để bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.
- Có đủ nước ngọt sinh hoạt và tưới cây trong mùa khô.
-Nhà trường thường xuyên tham mưu với UBND xã làm tờ trình lên UBND huyện xin đầu
tư nâng cấp sân trường, xây hàng rào khép kín, tu rửa khuôn viên tạo điều kiện thuận tiện
cho học sinh sinh hoạt, vui chơi.
c)Tiêu chí đẹp( đ/c Bàng, đ/c Hoàn)
-Các công trình trong trường học phải được bố trí hợp lý, tạo ra không gian và cảnh quan
đẹp đảm bảo được an ninh, trật tự học đường.
- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp
lý mang tính thẩm mĩ cao.
- Lớp học trang trí đẹp, theo chủ điểm hàng tháng và phù hợp với đối tượng HS.
- Triển khai công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về
chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường – công
trình vệ sinh; Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh -Giáo dục học sinh có ý
thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy trên bàn, không xô đẩy cửa và bảo quản tốt
cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.
-Thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương
thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
-Nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra
tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong học đường.

3


d) Tiêu chi thân thiện(đ/c Tú, đ/c Thắng, đ/c Hoàn)
- Xây dựng đơn vị phải là nơi mà mọi thành viên đều là bạn, là đồng chí, là anh em; giáo
viên nêu cao tinh thần “càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu”; mọi hoạt
động giáo dục trở nên nhẹ nhàng, vui tươi, hấp dẫn mọi người, nhất là người học; trường
học gắn bó mật thiết với địa phương, và có chất lượng giáo dục toàn diện với hiệu quả
giáo dục không ngừng được nâng cao.
- Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng không chỉ yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, xây dựng
cuộc sống an toàn, văn minh, phù hợp với tâm lý của đối tượng học sinh. không thể thiếu
sân chơi, bãi tập đối với học sinh và cán bộ giáo viên, bàn ghế đúng quy cách, nhà vệ sinh
sạch sẽ...phải được xây dựng khang trang, xanh, sạch, đẹp, đúng yêu cầu sư phạm.
- Thân thiện với địa bàn hoạt động, phải bảo đảm cho mọi học sinh đều bình đẳng về
quyền lợi học tập, không phân biệt giàu nghèo, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa,
vùng miền, tình trạng thể chất (kể cả các em không may bị khuyết tật nhưng trí tuệ phát
triển bình thường).
- Nhà trường phải phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục ở địa phương. Phải
gương mẫu trong việc gìn giữ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội ở địa phương. Từ
đó, địa phương sẽ đồng thuận, đồng lòng, đồng sức tham gia xây dựng nhà trường, xây
dựng quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên. Là địa chỉ nhận chăm sóc công trình văn hóa, lịch sử ở
địa phương, và tích cực chăm lo xây dựng các công trình công cộng, trồng cây, chăm sóc
cho đường xã, ngõ xóm sạch sẽ.
- Thân thiện trong tập thể sư phạm với nhau. Điều này rất quan trọng, vì nó là “cái lõi” để
thân thiện với mọi đối tượng khác. Tại đây, vai trò của hiệu trưởng, của lãnh đạo tổ chức
Đảng và các đoàn thể là cực kỳ quan trọng. Muốn vậy, trong quan hệ quản lý, phải thực thi
dân chủ, phải thực hiện bằng được quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Giải pháp thực hiện:
- Tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh qua các giờ sinh hoạt lớp
các giờ chào cờ, các cuộc họp Hội đồng nhằm nâng cao ý thức xây dựng phong trào “Xanh
- Sạch - Đẹp - Thân thiện”.
- Xây dựng kế hoạch trồng và bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong nhà trường.
- Tham mưu tích cực việc đầu tư xây dựng hàng rào, nâng cấp sân trường và hố rác.
- Phân công trách nhiệm cho từng cá nhân và tập thể để cùng thực hiện.
III.Tổ chức thực hiện:
- Ban chỉ đạo phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện” có nhiệm vụ triển khai kế
hoạch này đến tất cả cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh để thực hiện.
- Ban chỉ đạo phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện” có nhiệm vụ xây dựng kế
hoạch, đề ra phương hướng, chỉ tiêu để cùng thực hiện có hiệu quả.
- Sơ, tổng kết đúng giai đoạn và có khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có những
thành tích tốt, đồng thời phê bình, góp ý những cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt phong
trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện” đã được phát động trong toàn ngành.
4


- Thời gian thực hiện phong trào là từ đầu năm học 2018-2019 đến hết học kỳ I, tổ chức sơ
kết giai đoạn I, Giai đoạn II từ đầu học kỳ II năm học 2018-2019 đến hết học kỳ I năm học
2019 -2020, tổ chức tổng kết phong trào vào đầu năm 2019 -2020.
Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện” năm
học 2018-2019 của trường THCS Hòa Hải, Trong quá trình thực hiện từng giai đoạn sẽ có
điều chỉnh, bổ sung.
Kế hoạch theo tháng cụ thể:
Tháng
Nội dung công việc
08/2018
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, CSVC, các điều kiện chuẩn
bị năm học 2018-2019
- Trang trí, chuẩn bị cho khai giảng năm học.
09/2018
- Thành lập ban chỉ đạo "Xanh –Sạch –Đẹp – thân thiện”
năm học 2018-2019
- Phát động thi đua chào mừng ngày PNVN 20/10 và NGVN
20/11
- Phân công khu vực vệ sinh chăm sóc hàng ngày
- Kiển tra vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an
toàn cho học sinh và giáo viên nhân viên.
- Kiểm tra trang trí lớp, cây xanh trong trường.
- Phát động phong trào trồng hoa trong sân trường
- Trang bị tủ thuốc y tế.
10/2018
- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Trương học “ Xanh – sạch
– đẹp – thân thiện”
- Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS
thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp.
- Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí: "Xanh – Sạch – Đẹp”
và thân thiện trong nhà trường.
11/2018
Tổng kết khen thưởng và phát động thi đua
12/2018
Kiểm tra sửa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng
cao môi trường “ Xanh – sạch đẹp – Thân thiện”
- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường theo các tiêu chí
01/2019
"Xanh – sạch – đẹp – thân thiện”
- Sơ kết việc triển khai "Xanh – sạch – đẹp – thân thiện”
trọng học kì I
02/2019
03/2019

Ghi chú

- Vệ sinh trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.
- Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết
bị hư hỏng và bổ sung, sữa chữa CSVC, các trang thiết bị và
sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ trong trường học.
5


04/2019

05/2019

Tiếp tục kiểm tra môi trường " Xanh – sạch đẹp – Thân
thiện” về CSVC, cây xanh trường- lớp và kỹ năng vệ sinh
của học sinh.
- Tổng kết công tác " Xanh – sạch đẹp – Thân thiện” trong
năm học 2018 -2019.
- Kiểm kê tài sản CSVC toàn trường lập kế hoạch xây dựng
trường học “ Xanh – sạch – Đẹp – Thân thiện” cho năm học
2019-2020.
- Tổng vệ sinh toàn trường chuẩn bị tổng kết năm học 2018
-2019.
-Phân công trực để đảm bảo trong hè.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT huyện;
- Đại diên CMHS;
- Toàn thể CBGVNV trong trường;
- Lưu nhà trường.

Trần Đình Tú

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×