Tải bản đầy đủ

Một số đề thi GSAT SAMSUNG sưu tầm được

상자를 논리적으로 채울 수 있는 그림은 무엇입니까?

A. 49
B. 50
C. 52
D. 58
Câu 25. Cho hình bên trái Hình nào bên dưới có điểm chung nhất với hình ở
bên trái? 왼쪽의 이미지와 왼쪽의 이미지 중 가장 공통적 인 이미지는
무엇입니까?

A. A
B. C
C. D
D. E
Câu 26. Hãy điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi? 물음표 영역에 적절한
숫자를 입력하십시오?
15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33
A. 27,9,12


B. 29,7,12

C. 17,9,29
D. 7,9,12
Câu 27. Cho chuỗi số sau:
1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?
Tiếp theo chuỗi số trên là số nào?
A. -50
B. -55
C. -57
D. -59
Câu 1. Simon thuê một chiếc xe hơi đi từ thành phố lên núi cách đó 100 km
để trươt tuyết. Giữa đường, cô đón người bạn Nina, và tiếp tục đi 50 km còn
lại với cô này. Lúc về, Simon dừng lại nhà Nina để cho cô xuống, và Simon
về nhà một mình. Simon phải trả 50 USD thuê xe và 10 USD tiền xăng. Nếu
tính sòng phẳng ra, thì Nina phải trả bao nhiêu tiền?
A. 15 USD
B. 20 USD
C. 25 USD
D. 30 USD
Câu 2. Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào
một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác
bên trên 5 hình này ?

A. A
B. B
C. D
D. E
Câu 3.
A. S
B. T
C. U

Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào: A…C…F…J…O…?


D. V
Câu 4. Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào:
144…121...100…81…64…??
A. 57
B. 53
C. 49


D. 45
Câu 5. Nếu từ WOLF tương ứng với số 8526, thì từ FLOW tương ứng với số
nào sau đây?
A. 2856
B. 6258
C. 5862
D. 6852
Câu 6. Trong một buổi cắm trại gồm 100 học sinh, nhà trường chuẩn bị trang
phục cho học sinh gồm 40 áo màu trắng, 60 áo màu xanh và 70 quần màu
trắng, 30 quần màu xanh. Nhà trường sẽ phát áo và quần ngẫu nhiên cho các
học sinh. Như vậy sẽ có:
A. Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng.
B. Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh.
C. Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng.
D. Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh.
Câu 7. Nếu 5y – 3x = 7 và 6y + 6x = 2 thì giá trị của y là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 8. Hiện nay A gấp 3 lần tuổi B, sau 10 năm nữa B sẽ bằng phân nửa tuổi
A. Vậy hiện nay tuổi của A là bao nhiêu?
A. 24 tuổi
B. 30 tuổi
C. 36 tuổi
D. 40 tuổi
Câu 9. Tiền thuê 1 chỗ đậu xe trong gara là 10 đôla/tuần hoặc 30 đôla/tháng.
Một người có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong 1 năm nếu thuê theo
tháng?
A. 140
B. 160
C. 220
D. 240
Câu 10. Dãy số trên biến đổi khi dãy số dưới biến đổi như thế nào?


A. 1870962
B. 0218796
C. 7216098
D. 6871920
Câu 11.

A. Hình A
B. Hình B
C. Hình C
D. Hình D
Câu 12. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm : 물음표 영역에 적절한 숫자를
입력하십시오?


A. 36
B. 45
C. 52
D. 55
Câu 13.

A. Hình A
B. Hình B
C. Hình C
D. Hình D
Câu 14. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì
đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ
đầy bể nước đó ?
A. 5 giờ 30 phút
B. 5 giờ 20 phút
C. 5 giờ 10 phút
D. 5 giờ
CÂU 15. Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng
lên 20%, thì khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu % ?


A. 20 %
B. 24 %
C. 36 %
D. 44 %
Câu 16.

A. Hình A
B. Hình B
C. Hình C
D. Hình D
Câu 17.

A.

B.

C.


D.
CÂU 18. Tiền thuê chỗ đậu xe trong gara là 10$/ tuần hoặc 30$/ tháng. Một
người có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền trong một năm nếu thuê theo tháng?
A. 140 $
B. 160 $
C. 220 $
D. 240 $
CÂU 19. 1 ->1 ->2 -> 6 -> 24 -> 120 -> ... Hãy điền số thích hợp tiếp theo ?
A. 460
B. 620
C. 720
D. 860
CÂU 20. Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?
A. 45
B. 50
C. 55
D. 60
CÂU 21. Cho dãy số: 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ? Hãy điền vào chỗ hai dấu
hỏi hai số tiếp theo?
A. 887, 890
B. 888, 891
C. 888, 890
D. 889, 899
Câu 22.

A.


B.

C.

D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×