Tải bản đầy đủ

Bai giang kinh tế vi mô chương 2
Cầu hàng hóa - dịch vụCung hàng hóa - dịch vụCân bằng cung cầu hàng hóa - dịch vụẢnh hưởng của chính sách giá và thuế đến thị trường
Các khái niệm
Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu và lượng cầuHàm số cầuSự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu
Cầu (D): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người
mua muốn mua và có khả năng mua ở các mức giá
khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định
(điều kiện các yếu tố khác không đổi).
◦ Hàm số cầu theo giá: QD = f(P)
Lượng cầu (QD): là số lượng hàng hóa hoặc dịch
vụ mà người mua muốn mua và có khả năng mua
tại một mức giá xác định (các yếu tố khác không
đổi).
◦ Tại mức giá P0: QD0 = f(P = P0)
◦ Tại mức giá P1: QD1 = f(P = P1)
Biểu cầu là bảng mô tả
mối quan hệ giữa giá
và lượng cầu.
Cho biểu cầu hàng hóa
X
Đường cầu là đường
biểu diễn mối quan hệ
giữa giá và lượng cầu.Đường cầu hàng hóa X

P
A

46

◦ Các điểm trên đường cầu
cho biết lượng cầu ở một
mức giá xác định.

B

40

D

660

720

Q
Cầu cá nhân (qd) là cầu của từng cá nhân về một loại
hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.Cầu thị trường (QD) tổng tất cả các cầu cá nhân về
một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.
n

QD = ∑ qdi
i =1
Nội dung: Lượng cầu về một loại hàng hóa hoặc
dịch vụ nào đó có xu hướng tăng lên khi giá cả của
hàng hóa hoặc dịch vụ đó giảm đi và ngược lại
(các yếu tố khác không đổi).
QD ↑↓ khi P↓↑ (đk: các yếu tố khác không đổi)
◦ Lưu ý: Một số hàng hóa không tuân theo luật cầu: hàng
lỗi mốt, hàng xa xỉ,…
Hàm số cầu theo giá tổng quát: QD = f(P)Hàm số cầu tuyến tính:
QD = - aPD + b (a > 0)
Hoặc, PD = - a’QD + b’

(a’>0)
Biến nội sinh
◦ Giá bản thân hàng hóa (PX)Biến ngoại sinh
◦ Thu nhập (I)
◦ Giá cả hàng hóa liên quan (Pxy)
◦ Số lượng người mua (Nd)
◦ Thị hiếu (T)
◦ Kỳ vọng (E)
◦ Dân số (Nd)
◦ Các yếu tố khác
Theo luật cầu:

P

QDX↑↓ khi PX↓↑
(các yếu tố khác không đổi)

(1) Khi PX ↓ từ P1 -> P2

P1

A

P2

B
Dx
Q1

Q2

Q

(2) QDx↑ từ Q1→ Q2 => gây ra hiện
tượng di chuyển từ điểm A sang
điểm B trên đường cầu Dx
Hàng thứ cấp
◦ Hàng có chất lượng kém,
lỗi mốt, v.v
◦ I ↑ => Dx ↓

P

X là hàng thông thường
(1) Khi thu nhập I tăng

Hàng hóa thông thường
◦ Hàng thiết yếu (quần áo,…)
◦ Hàng xa xỉ (trang sức, …)
◦ I ↑ => Dx ↑

D1

D2
Q

(2) Dx↑ từ D1→ D2 => gây ra hiện
tượng dịch chuyển toàn bộ đường cầu


P

P

(1) Khi Py tăng

D1

(1) Khi Py tăng

D2

D2

D1
Q

Q

(2) Dx↑ từ D1→ D2

(2) Dx↓ từ D1→ D2

Hàng hóa thay thế

Hàng hóa bổ sung
Thị hiếu (T)
◦ Thị hiếu là sở thích của con người (phong tục, tập quán,
trào lưu tiêu dùng,…)
◦ T ↑↓ → Dx ↑↓Kỳ vọng (E)
◦ Kỳ vọng là sự mong đợi của người tiêu dùng về giá cả
hoặc thu nhập trong tương lai

Kỳ vọng giá cả trong tương lai tăng => cầu hiện tại có thể tăng
Kỳ vọng thu nhập trong tương lai tăng => cầu hiện tại có thể tăng

Dân số hay số lượng người mua (Nd)
◦ Nd ↑↓ → Dx ↑↓Các yếu tố khác: thời tiết, môi trường tự nhiên, chính
trị v.v.
Hàm số cầu tổng quát:
QXD = f(PX, I, PY, T, E, Nd, …)
◦ Trong đó
Q D: Lượng cầu của hàng hóa X
X
P : Giá cả của hàng hóa X
X
I: Thu nhập
Nd : Dân số (Quy mô thị trường)
P : Giá hàng hóa liên quan Y
Y
T: Thị hiếu
E: Các kỳ vọng


Phân biệt
Sự di chuyển trên đường cầu
P

Sự dịch chuyển của đường cầu
P

P1

A

P2

B

D1
D2

Q1

Q2

Q

- Sự thay đổi của lượng cầu (QD)
- Nguyên nhân: do biến nội sinh
(PX) thay đổi

D0
Q

- Sự thay đổi của Cầu (D)
Cầu tăng (D0→D1)
Cầu giảm (D0→ D2)
- Nguyên nhân: do biến ngoại
sinh (I, Py, T, E, N …) thay đổi
Các khái niệmCác yếu tố ảnh hưởng tới cung và lượng cungHàm số cungSự di chuyển và dịch chuyển đường cung
Cung (S): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà
người sản xuất muốn bán và có khả năng bán ở các
mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất
định (điều kiện các yếu tố khác không đổi)Lượng cung (QS): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ
mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán tại
một mức giá xác định (các yếu tố khác không đổi)
Biểu cung là bảng mô
tả mối quan hệ giữa
giá và lượng cung.Cho biểu cung hàng hóa X
Đường cung là đường
biểu diễn mối quan hệ
giữa giá và lượng cung.

Đường cầu hàng hóa X
P
S
46

◦ Các điểm trên đường cung
cho biết lượng cung ở một
mức giá xác định.

40

600

900

Q
Cung cá nhân (qsi): là cung của từng cá nhân về một
loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.Cung thị trường (QS): là tổng tất cả các cung cá nhân
về một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.
QS =


m

∑q
i =1

si

Lưu ý: trên đồ thị, cung thị trường được xác định bằng cách cộng theo chiều ngang tổng hợp cung của các cá nhân
Nội dung: Lượng cung về một loại hàng hóa hoặc
dịch vụ nào đó có xu hướng tăng lên khi giá cả của
hàng hóa hoặc dịch vụ đó tăng lên và ngược lại
(các yếu tố khác không đổi)
QS↑↓ khi P↑↓ (đk: các yếu tố khác không đổi)
◦ Lưu ý: một số hàng hóa – dịch vụ không tuân theo luật
cung như cổ phiếu, vàng …
Hàm số cung theo giá tổng quát: QS = g(P)Hàm số cung tuyến tính:
QS = cPS + d (c > 0)
Hoặc, PS = c’QS + d’

(c’>0)
Biến nội sinh:
◦ Giá bản thân hàng hóa PxBiến ngoại sinh:
◦ Công nghệ (CN)
◦ Giá cả yếu tố đầu vào (Pi)
◦ Số lượng người sản xuất (NS)
◦ Kỳ vọng (Es)
◦ Chính sách thuế
◦ Các yếu tố khác (thời tiết, dịch bệnh v.v.)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×