Tải bản đầy đủ

Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

======

BÙI THỊ THƠM

BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG KÍCH
THƯỚC CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI
Ở TRƯỜNG MẦM NON
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

HÀ NỘI - 2018


LỜI CẢM ƠN
Từ khi chọn đề tài, bảo vệ đề cương cho đến khi hoàn thành nội dung
khóa luận, ngoài sự cố gắng của bản thân, đề tài còn có sự đóng góp nhiệt tình
của quý thầy, cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng như các ban

ngành thuộc lĩnh vực mà đề tài nghiên cứu đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận
năm nay. Xin chân thành cảm ơn tới Th.S, thầy giáo Nguyễn Văn Đệ - thầy đã
trực tiếp và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Em cũng xin cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa Giáo dục Mầm non,
trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tạo điều kiện cho em trong quá trình thực
hiện và bảo vệ khóa luận.
Hà Nội, tháng 05 năm 2018
Sinh viên
Bùi Thị Thơm


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong các công
trình khác. Nếu không đúng như trên tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề tài
của mình.
Hà Nội, tháng 05 năm 2018
Sinh viên

Bùi Thị Thơm


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu....................................................................................... 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu...................................................................................... 3
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................ 3
5. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................... 3
6. Giả thiết khoa học ........................................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 4
8. Cấu trúc khóa luận .......................................................................................... 5
NỘI DUNG........................................................................................................... 6
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG KÍCH THƯỚC
CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON............................................ 6
1.1. Cơ sở lí luận của việc đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng kích
thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non...................................................... 6
1.1.1. Đánh giá trong giáo dục .............................................................................. 6
1.1.2. Biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non ................... 22


1.1.3. Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước
cho trẻ 4 – 5 tuổi.................................................................................................. 28
1.2. Thực trạng đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho
trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non ...................................................................... 29
1.2.1. Mục đích điều tra....................................................................................... 29
1.2.2. Phương pháp điều tra ................................................................................ 30
1.2.3. Tiêu chí và thang đánh giá mức độ hình thành các biểu tượng kích thước
cho trẻ 4 – 5 tuổi.................................................................................................. 30
1.2.4. Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc sử dụng biện pháp đánh giá
hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường
mầm non .............................................................................................................. 31
1.2.5. Thực trạng mức độ hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở
trường mầm non .................................................................................................. 35
Kết luận chương 1 ............................................................................................. 37


Chương 2: BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HÌNH
THÀNH BIỂU TƯỢNG KÍCH THƯỚC CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI Ở
TRƯỜNG MẦM NON...................................................................................... 39
2.1. Nguyên tắc đề xuất một số biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình
thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi .............................................. 39
2.1.1. Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau khi đánh giá .............................. 39
2.1.2. Đánh giá cần phải đảm bảo quyền lợi và sự phát triển khả năng học tập
của trẻ .................................................................................................................. 39
2.1.3. Cần đảm bảo tính công bằng, khách quan trong đánh giá ........................ 39
2.1.4. Nội dung và phương pháp đánh giá phải phù hợp với lứa tuổi ................ 40
2.2. Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích
thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ..................................................................................... 40
Kết luận chương 2 ............................................................................................. 50
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM....................................................... 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 53
PHỤ LỤC


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu của nước ta, chăm sóc – giáo
dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình – nhà trường và xã hội, trong đó ngành
giáo dục mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo
và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Mục đích chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ,
hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện
để trẻ phát triển toàn diện. Một trong những mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo là
“phát triển một số giá trị, nét tính cách, phẩm chất và năng lực như mạnh dạn, tự
tin, hoạt bát, sáng tạo, dễ hòa nhập, hợp tác và chia sẻ… tạo điều kiện thuận lợi
cho trẻ tham gia vào cuộc sống, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một và các bậc học
sau có kết quả.
Đánh giá là một yếu tố quan trọng của quá trình giáo dục nói chung và
quá trình chăm sóc giáo dục trẻ ở bậc học mầm non nói riêng. Thông qua đánh
giá chúng ta xác định được: Mục tiêu giáo dục đưa ra có mang lại hiệu quả hay
không? Việc giảng dạy có mang lại hiệu quả hay không? Người học có tiếp thu
được hay không? Có tiến bộ hay không? Chương trình giáo dục có phù hợp hay
không? ... Không có đánh giá thì không biết được kết quả của việc dạy và học ở
mức độ nào. Thông qua đánh giá chúng ta khẳng định được kết quả đạt được,
đưa ra những nhận định về xu hướng tiến bộ từ đó chúng ta xem xét và điều
chỉnh các hoạt động giáo dục cho phù hợp với sự phát triển và đề ra những biện
pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ là một trong những
nội dung của việc hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non, có tác dụng
phát triển ổn định của sự tri giác, kích thích phát triển thị giác, ngôn ngữ và các
1


quá trình tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát… Sự hình thành các
biểu tượng về kích thước vật thể tạo cơ sở cho trẻ có được những kiến thức làm
nền móng cho việc học tập nói chung và việc học toán nói riêng ở trường phổ
thông này.
Việc hình thành các biểu tượng toán học ban đầu cho trẻ mẫu giáo có ý
nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt là cho trẻ làm quen với kích thước của vật thể.
Trong quá trình làm quen cũng là lúc hoạt động tư duy của trẻ thay đổi về cả số
lượng lẫn chất lượng. Sự thay đổi này gắn liền với lứa tuổi cùng với kinh
nghiệm phong phú của trẻ và nó chịu ảnh hưởng của tác động giáo dục.
Dạy về kích thước cho trẻ mầm non là cô giáo đã bồi dưỡng khả năng tư
duy, phương pháp suy nghĩ chính xác, rõ ràng, phát triển trí tuệ và thúc đẩy quá
trình phát triển tâm lý ở trẻ và nhất là khi trẻ học về kích thước thì cô giáo đã
nâng tư duy của trẻ từ tư duy cụ thể lên tư duy trừu tượng, giúp trẻ phát triển
những thao tác tư duy (so sánh, phân tích, tổng hợp). Đồng thời thông qua việc
giảng dạy giúp trẻ có thói quen sống nề nếp, bồi dưỡng tình cảm đạo đức của
con người xã hội chủ nghĩa và bước đầu có nhận thức về thẩm mỹ.
Ví dụ: Trẻ biết sắp xếp các khối, đồ chơi có thứ tự gọn gàng, biết xưng hô
lễ phép trong sinh hoạt hàng ngày.
Sự hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ tạo cơ sở cảm giác
cho việc nắm được kích thước như một khái niệm toán học sau này.
Tuy nhiên, việc đánh giá hoạt động làm quen với biểu tượng kích thước
cho trẻ của giáo viên mầm non chưa được tốt. Giáo viên chưa nắm được phương
pháp đánh giá, chưa có kỹ năng quan sát.
Vậy vấn đề cấp thiết hiện nay phải tăng cường tổ chức đánh giá để thông
qua đó nhằm phát triển kỹ năng và thái độ một cách thường xuyên và nhất là
việc tổ chức trong đánh giá hoạt động làm quen với toán phải có sự hướng dẫn tỉ
mỉ, cụ thể, khoa học để tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, hứng thú, có như vậy
chúng ta mới tạo cho trẻ niềm vui, niềm hạnh phúc, đảm bảo cho sự phát triển
2


của trẻ.
Từ những lí do trên cho thấy nghiên cứu đề tài “Biện pháp đánh giá hiệu
quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường
mầm non” là cần thiết.
2. Mục đích nghiên cứu
Đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 –
5 tuổi ở trường mầm non, từ đó đề xuất một số biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt
động hình thành biểu tượng kích thước nhằm nâng cao mức độ hình thành biểu
tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Xây dựng cơ sở lý luận của việc đánh giá hoạt động hình thành biểu
tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non.
3.2. Phân tích thực trạng đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng
kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non và tìm ra nguyên nhân của thực
trạng đó.
3.3. Đề xuất và tiến hành thực nghiệm một số biện pháp đánh giá hiệu quả
hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm
non.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm
non.
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng toán học cho
trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non.
5. Phạm vi nghiên cứu
Tiến hành nghiên cứu trên trẻ mẫu giáo nhỡ, trường Mầm non Tiền Phong
A tại địa bàn Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
3


6. Giả thiết khoa học
Hiện nay ở trường mầm non, biện pháp đánh giá hoạt động hình thành
biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi còn thấp và hạn chế. Việc nghiên cứu
biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước phù
hợp với mục tiêu – nội dung chương trình phát triển nhận thức cho trẻ 4 – 5
tuổi… biện pháp đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ sẽ
được nâng cao.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
Đọc những tài liệu có liên quan tới đề tài nghiên cứu để xây dựng cơ sở lí
luận cho đề tài nghiên cứu.
Nghiên cứu thu thập phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa và cụ
thể hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Hệ thống hóa cơ sở lý luận của biện pháp giúp giáo viên đánh giá hiệu quả
hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu Anket
Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến giáo viên với các câu hỏi đóng và mở nhằm
hiểu thực trạng việc sử dụng biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành
biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non.
7.2.2. Phương pháp đàm thoại
Trao đổi, trò chuyện trực tiếp với giáo viên và trẻ nhằm tìm hiểu về nhận
thức, cách tổ chức, những thuận lợi, khó khăn mà giáo viên gặp phải trong quá
trình tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho
trẻ 4 – 5 tuổi. Đồng thời, đánh giá được khả năng nhận thức, mức độ chính xác
và hiệu quả trong việc tổ chức đánh giá của giáo viên trong hoạt động này.
7.2.3. Phương pháp quan sát
Quan sát để đánh giá thực trạng cách thức việc tổ chức hoạt động này của
4


giáo viên mầm non.
Quan sát để biết được mức độ nắm kiến thức cũng như mức độ phát triển
của trẻ trong hoạt động này.
7.2.4. Phương pháp thực nghiệm
Thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của một số biện pháp
giúp giáo viên đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng kích thước
cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non. Và từ đó là cơ sở để tôi khẳng định tính
đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề xuất.
7.3. Phương pháp sử lý số liệu
Sử dụng một số phép tính thống kê trong toán học để sử lý số liệu thu được
trong nghiên cứu đề tài.
Các phương pháp trên được tiến hành trong mối quan hệ chặt chẽ bổ sung.
Trong đó phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp điều tra bằng phiếu
Anket là những phương pháp cơ bản.
8. Cấu trúc khóa luận
- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Chương 1: Cơ sở lí luận và thực trạng của việc đánh giá hiệu quả hoạt
động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm
non.
- Chương 2: Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng
kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non.
- Phần kết luận chung và kiến nghị sư phạm
- Tài liệu tham khảo
- Mục lục

5


NỘI DUNG
Chương 1:
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG KÍCH THƯỚC
CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
1.1. Cơ sở lí luận của việc đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng kích
thước cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non
1.1.1. Đánh giá trong giáo dục
1.1.1.1. Khái niệm về đánh giá trong giáo dục
Qua tìm hiểu ta thấy nổi lên hai xu hướng đánh giá trong giáo dục như sau:
* Xu hướng thứ 1: Sử dụng các biện pháp đánh giá nhằm thu thập kết quả
cuối cùng của người học khi kết thúc quá trình học tập.
- Quan niệm 1: Đánh giá trong giáo dục xuất hiện khi có một người tương
tác trực tiếp hoặc gián tiếp với người khác. Với mục đích thu thập – lí giải thông
tin về kiến thức, hiểu biết, kĩ năng và thái độ của người đó. (David Dean,
7/2002).
- Quan niệm 2: Theo Ralph Tyler (1950) nhà giáo dục và tâm lí học Mỹ
“Quá trình đánh giá chủ yếu là quá trình xác định mức độ thực hiện các mục tiêu
trong các chương trình giáo dục”.
- Quan niệm 3: Theo R. Tyler (1984) qua trình đánh giá chủ yếu là quá
trình xác định mức độ thực hiện các mục tiêu của chương trình giáo dục.
* Xu hướng thứ 2: Xem đánh giá là một biện pháp trong quá trình dạy học,
người đánh giá sử dụng các biện pháp và phương pháp đánh giá nhằm giúp
người học đạt được kết quả tốt nhất sau quá trình học tập.
- Quan niệm 1: Theo R.F. Marger (1993) đánh giá là việc miêu tả tình hình
của học sinh và giáo viên và dự đoán công việc tiếp tục và giúp học sinh tiến bộ.
- Quan niệm 2: “Đánh giá trong giáo dục là quá trình thu thập và lí giải kịp
6


thời, có hệ thống các thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân về chất
lượng và hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu giáo dục, làm cơ sở cho việc
điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện những chủ trương, biện pháp và hành động giáo
dục tiếp theo”.
- Quan niệm 3: Theo tác giả Trần Tuyết Oanh có cho rằng “Đánh giá được
hiệu quả một cách tổng quát là quá trình hình thành những nhận định, những
phán đoán về thực trạng dựa vào sự phân tích thông tin thu được trên cơ sở đối
chiếu với những mục tiêu, tiêu chẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định
thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả
công việc”.
Trong giáo dục, đánh giá không thể tách rời, là một bộ phận rất quan
trọng trong quá trình giáo dục – đào tạo. Chúng ta có thể nói quá trình giáo dục
– đào tạo là một hệ thống và đánh giá đóng vai trò phản hồi của hệ thống, tích
cực trong việc điều chỉnh hệ thống, là cơ sở cho việc đổi mới giáo dục – đào tạo.
Chính vì thế, đánh giá là vấn đề luôn được quan tâm.
- Quan điểm 4: Tác giả Phan Lan Anh cho rằng: “Đánh giá trong giáo dục
nói chung và đánh giá trong giáo dục mầm non nói riêng là việc điều tra xem
xét, xác định chất lượng của đối tượng được đánh giá, trên cơ sở thu thập và xử
lí thông tin một cách có hệ thống về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của
chất lượng và hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu giáo dục để đề xuất chủ
trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo”.
Trong giáo dục mầm non có các loại đánh giá tổng hợp các thành tố cơ
bản: sản phẩm đầu ra của giáo dục mầm non – trẻ em (mức độ phù hợp với mục
tiêu và đáp ứng nhu cầu), các yếu tố đầu vào ( cơ sở vật chất, chương trình,
năng lực của giáo viên) và quá trình giáo dục (Phương pháp hoạt động, cách
thức tổ chức, hình thức tương tác, cách thức quản lý…) tạo ra sản phẩm giáo
dục.
- Quan niệm 5: Tác giả Đinh Thị Kim Thoa cũng đưa ra quan niệm của
7


mình, tác giả nói: “Đánh giá là quá trình đưa ra nhận định về năng lực và phẩm
chất của sản phẩm giáo dục căn cứ vào các thông tin định tính và định lượng từ
các phép đo. Đánh giá cũng là quá trình thu thập thông tin về năng lực và phẩm
chất của một cá nhân và sử dụng những thông tin đó đưa ra quyết định về mỗi
cá nhân và dạy học trong tương lai. Đánh giá bao gồm việc phán xét cá nhân
theo các hệ thống quy tắc hoặc tiêu chuẩn nào đó”.
Như chúng ta thấy nếu theo xu hướng đánh giá thứ 1 thì người đánh giá chỉ
thu được kết quả cuối cùng, từ kết quả đó chúng ta chúng ta không thể đánh giá
được mức độ tiến bộ và khả năng phát triển của trẻ. Đồng thời, nhà giáo dục
cũng sẽ không biết kế hoạch hay biện pháp, phương pháp mình sử dụng đã thực
sự tốt hay chưa, có cần điều chỉnh hay không?
Chính vì vậy mà phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đi theo xu
hướng thứ 2: Đánh giá là một khâu không thể tách rời của quá trình giáo dục –
đào tạo, là một bộ phận rất quan trọng.
Tác giả cho rằng: Đánh giá là thu thập những thông tin để đưa ra những
quyết định. Đánh giá trong giáo dục là một quá trình có hệ thống để xác định
được mức độ mà đối tượng đạt được của các mục tiêu giáo dục nhất định. Đánh
giá là quá trình phản hồi liên tục nhằm cải tiến chương trình.
1.1.1.2. Mục đích của đánh giá trẻ mầm non
Đánh giá trong giáo dục mầm non với nhiều mặt, nhiều nội dung khác
nhau, đó là: Đánh giá trong công tác tổ chức quản lý giáo dục mầm non; đánh
giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, đánh giá giáo viên, đánh giá chương
trình giáo dục mầm non, đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. Trong luận
văn này, chúng tôi coi đánh giá trong giáo dục mầm non chính là đánh giá trẻ
mầm non với các mục đích như sau:
-

Định rõ sự phát triển của từng cá nhân trẻ: Muốn dạy trẻ tốt thì nhà

giáo dục phải nắm được tâm lí của trẻ, trẻ phát triển ở mức độ nào, mặt nào
mạnh, mặt nào yếu cần phải trau dồi, bồi dưỡng thêm cho hoàn thiện. Vì vậy,
8


việc xác định rõ ràng mức độ phát triển của từng cá nhân trẻ là rất quan trọng và
cần thiết cho việc lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục.
-

Chuẩn đoán tâm sinh lí, sự chậm phát triển ở từng cá nhân trẻ và

có những biện pháp can thiệp kịp thời. Trong quá trình phát triển, trẻ có những
biểu hiện phát triển không bình thường hoặc rối loạn, hay nói cách khác là trẻ
có bệnh về cả thực thể lẫn tâm lí. Chính vì vậy chúng ta cần phải chăm sóc trẻ
cả về mặt tâm lí, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Phát hiện sớm và can thiệp
kịp thời là rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Các nhà tâm lí, giáo dục hay
bác sĩ thông qua khám nghiệm lâm sàng có thể chuẩn đoán sự thiếu hụt trong sự
phát triển trí tuệ, tâm lí, ngôn ngữ hay thể chất, bệnh tật. Các thiếu hụt trong sự
phát triển của trẻ càng được phát hiện và can thiệp càng sớm thì trẻ càng có khả
năng vượt qua và bù đắp chúng.
-

Lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ trong những giai đoạn tiếp

theo. Việc lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục của giáo viên dựa trên kết quả
kiểm tra đánh giá. Giáo viên đưa ra những biện pháp, phương pháp đánh giá
phù hợp để nắm bắt được những thông tin mình cần thu thập. Giáo viên cần
quan tâm với những hình thức, phương pháp đã sử dụng trẻ có thực sự hiểu bài
hay không, tốc độ có nhanh hay chậm với trẻ hay không, số lượng, thời gian có
đủ để trẻ ghi nhớ bài học, có hứng thú với giờ học hay không, số lượng trẻ nắm
được nội dung bài là bao nhiêu. Sau khi đánh giá được mức độ phù hợp của
chương trình chăm sóc và giáo dục đã thực hiện với trẻ, giáo viên có thể lập kế
hoạch chương trình chăm sóc và giáo dục đã thực hiện với trẻ, giáo viên có thể
lập kế hoạch chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ cho những giai đoạn tiếp
theo được phù hợp hơn.
-

Phục vụ công tác nghiên cứu trẻ em. Hiện nay có không ít các tác

giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên,
vẫn có những khúc mắc mà chúng ta chưa thể giải đáp, chúng ta cũng chưa dám
khẳng định là mình đã hiểu hoàn toàn về đứa trẻ và cũng vẫn còn đấy những lỗ
9


hổng trong quá trình phát triển của trẻ mà chúng ta cần nỗ lực tìm hiểu, nghiên
cứu nhiều hơn nữa để điền vào nhằm mục đích giúp thế hệ trẻ ngày càng tiến
bộ.
1.1.1.3. Một số phương pháp thường dùng trong đánh giá trẻ mầm non
Thực tế hiện nay ở các trường mầm non, giáo viên có chú trọng đến việc
chăm sóc, lập kế hoạch, thiết kế các hoạt động hằng ngày nhưng lại ít chú trọng
đến việc đánh giá cá nhân và nhóm trẻ. Nguyên nhân là do sĩ số lớp quá đông
gây ra việc khó khăn cho việc đánh giá và giáo viên không được trang bị
phương pháp đánh giá trẻ trong hoạt động nói chung và hoạt động hình thành
biểu tượng kích thước cho trẻ 4 – 5 tuổi nói riêng. Sau đây là một số phương
pháp đánh giá chủ yếu trong hoạt động làm quen với toán của trẻ mẫu giáo ở
trường mầm non mà giáo viên có thể sử dụng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả
giáo dục và chăm sóc trẻ.
 Phương pháp quan sát:
Quan sát là phương pháp đánh giá trực tiếp nhất, quen thuộc nhất trong
các phương pháp đánh giá trẻ. Nó đòi hỏi sự tập trung vào hành vi của trẻ, quan
sát cho phép giáo viên xem trẻ là một cá thể riêng biệt, khác biệt và duy nhất,
hơn là coi trẻ là một đơn vị của một mẫu đo lường.
Quan sát là phương pháp quan trọng trong đánh giá học sinh nói chung
và ở trẻ mẫu giáo nói riêng. Quan sát được sử dụng để hiểu trẻ vận dụng kiến
thức và kĩ năng như thế nào trong các hoạt động hằng ngày ở trường mầm non.
Quan sát được sử dụng trong tất cả các hoạt động trong ngày dưới sự hướng dẫn
của giáo viên. Giáo viên cần dự kiến những kiến thức và kĩ năng trẻ sử dụng
trong hoạt động đó. Giáo viên cần ghi lại những gì quan sát được và đặt trong
hồ sơ cá nhân của trẻ. Những thông tin này rất cần thiết cho việc lập kế hoach
cho các hoạt động tiếp theo.
Trẻ mầm non chưa thể diễn đạt bằng ngôn ngữ cũng như khả năng đọc
hay viết. Trẻ không biểu đạt được rõ ràng như người lớn, không hoàn toàn thể
10


hiện được tất cả những gì trẻ biết thông qua đánh giá chính thức và đánh giá
không chính thức. Chính vì thế các chuyên gia giáo dục mầm non đã cho rằng
đánh giá hiệu quả nhất để đánh giá trẻ là thông qua chế độ sinh hoạt hằng ngày.
Phương pháp quan sát gồm hai hình thức: quan sát theo mẫu và quan
sát không theo mẫu.
+ Đối với quan sát không theo mẫu thì không có quy trình cụ thể chủ
yếu giáo viên dựa vào cử chỉ, nét mặt và cách thức thể hiện để lí giải các hành
vi của trẻ. Quan sát hàng ngày đòi hỏi giáo viên phải lắng nghe tất cả những gì
diễn ra trong tất cả các hoạt động giúp giáo viên thấy được sự tích cực, hứng
thú của trẻ khi tham gia trong các hoạt động hằng ngày của trẻ… Giáo viên sử
dụng giấy, bút để ghi chép vào hồ sơ cá nhân của trẻ.
+ Đối với quan sát theo mẫu, quan trọng là giáo viên phải lập được
phiếu điều tra trẻ. Dưới đây là hai mẫu phiếu giáo viên có thể sử dụng đánh giá
trẻ trong hoạt động hằng ngày và trong đánh giá định kì.
Một là, lập phiếu quan sát trẻ dựa trên kiểm tra một danh mục các kiến
thức, kĩ năng, thái độ, hành vi (bảng checklist)
Trẻ mẫu giáo phát triển nhanh thông qua các giai đoạn khác nhau. Giáo
viên nên sử dụng phiếu để ghi lại và đánh giá sự phát triển của trẻ. Nhận ra trẻ
gặp khó khăn trong nhận thức hay không và có sự tác động đến trẻ kịp thời
cũng như lựa chọn các biện pháp sử dụng tốt nhất cho trẻ và có những điều
chỉnh trong việc lập kế hoạch cho lớp trong những tuần tiếp theo.
Các bước để lập một bảng các hành vi như sau:
 Xác định năng lực cần đánh giá trong hoạt động học


Dự kiến đánh giá năng lực qua tổ hợp các kiến thức, kĩ năng, thái
độ, hành vi, hành động của trẻ.

 Sắp xếp thành phiếu điều tra
 Quan sát, ghi lại thông tin kết quả điều tra

11


Hai là, lập phiếu quan sát trẻ bằng thang đo tỉ lệ (Rating scale)
Bảng checklist quan sát năng lực của trẻ, tuy nhiên có sự khác nhau là
bảng checklist, giáo viên xác định hành vi cụ thể của trẻ còn ở bảng Rating
scale việc đánh giá mức độ hành vi của trẻ dựa trên việc phân chia thành các
thang bậc khác nhau.
Các dạng bảng Rating scale được sử dụng chủ yếu như: Sử dụng các số
chỉ thứ tự làm có các mức độ 1, 2, 3, 4… hay sử dụng các kí tự A, B, C, D…
hay phân hạng xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, kém…
Gợi ý các bước thực hiện việc đánh giá bằng bảng Rating scale:


Xác định mục đích của việc đánh giá: Năng lực – kĩ năng – thái độXác định tiêu chí nào là quan trọng nhất, dựa trên quan sát tiêu chí

nào?
đó phải được đánh giá


Xác định loại bảng Rating scale phù hợp với mục đích đánh giáTiêu chí cần quan sát từ 3 đến 7 mức độ.Giáo viên lập kế hoạch quan sát từng cá nhân và nhóm trẻ thì sẽ dễ

trên

dàng hơn khi quan sát trong tất cả các hoạt động vì các hoạt động này diễn ra
hằng ngày, lặp đi lặp lại nhiều lần, trẻ có nhiều cơ hội trải nghiệm, hoạt động
hơn nên giáo viên sẽ có điều kiện quan sát từng cá nhân và nhóm trẻ.
Tuy nhiên phương pháp quan sát cũng có những hạn chế vì kết quả
quan sát còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan của người quan sát. Nhưng
nhìn chung phương pháp quan sát là phương pháp dễ thực hiện và thông dụng
nhất trong đánh giá trẻ mầm non.
 Phương pháp phỏng vấn:
Phương pháp phỏng vấn ở trẻ mẫu giáo chủ yếu là phỏng vấn cá nhân
và câu trả lời của trẻ là đối tượng cụ thể hay tranh minh họa. Phương pháp

12


phỏng vấn được sử dụng để tìm ra thông tin cụ thể của cá nhân trẻ. Giáo viên
đưa ra nhiệm vụ và quan sát, ghi lại cách trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình trẻ
hoạt động và kết quả trẻ đạt được đều là các yếu tố cần quan tâm.
Yếu tố quan trọng trong phỏng vấn là người phỏng vấn biết lắng nghe
câu trẻ lời của trẻ dù đúng hay sai. Cuộc phỏng vấn được diễn ra nơi yên tĩnh
không có tiếng ồn ào. Giáo viên phỏng vấn cần phải có thái độ cởi mở, gần gũi
với trẻ, để trẻ biết là mình làm đúng bằng cách khích lệ hoặc nở nụ cười hay vỗ
tay hoặc tuyên dương trẻ…
 Phương pháp sử dụng test chuẩn hóa (standardized test):
Phương pháp đánh giá bằng test chuẩn hóa đòi hỏi về thời gian, không
gian ngặt nghèo hơn so với phương pháp quan sát hay phỏng vấn. Mục đích của
test là xác định trẻ gặp khó khăn ở đâu trong việc làm quen với toán ở trường
mầm non.
Test chuẩn hóa được sử dụng để kiểm tra liệu xem năng lực toán ở trẻ
có phù hợp với mục tiêu nghiên cứu so sánh. Chúng cung cấp thông tin về giai
đoạn phát triển hiện tại của trẻ và kết quả được thể hiện bằng điểm số.
 Phương pháp đánh giá thực hành:
Phương pháp đánh giá thực hành là phương pháp dựa vào quan sát và
phán xét. Ở phương pháp này, trẻ thường được lôi cuốn vào các hoạt động
nhằm thể hiện các kĩ năng hoặc tạo ra các sản phẩm xác định để người đánh giá
phán xét về mức độ thành thạo thực hành hoặc chất lượng sản phẩm.
Những phương pháp đánh giá trên là cần thiết trong quá trình tổ chức
hoạt động làm quen với toán của trẻ ở trường mầm non. Kết quả đánh giá cá
nhân trẻ giáo viên nên tập hợp thành hồ sơ lưu lại để sử dụng.
 Sử dụng kết quả đánh giá để phục vụ cho việc lên kế hoạch giảng
dạy
 Sử dụng kết quả đánh giá để báo cáo quá trình phát triển của trẻ
 Sử dụng kết quả đánh giá để đánh giá chương trình giáo dục


1.1.1.4. Các loại hình đánh giá trong giáo dục mầm non
Có nhiều cách phân loại các kiểu/loại hình đánh giá trong giáo dục mầm
non dựa vào các đặc điểm như: quy mô, vị trí của người đánh giá, đặc tính câu
hỏi, tính chất thường xuyên hay thời điểm hoặc tính chất quy chiếu của mục
tiêu đánh giá…
Đánh giá trong giáo dục thường có một số loại hình chính sau:
- Đánh giá tổng kết – đánh giá tiến trình
- Đánh giá sơ khởi – đánh giá chuẩn đoán
- Đánh giá dựa theo chuẩn mực – đánh giá theo tiêu chí
- Đánh giá chính thức – đánh giá không chính thức
- Đánh giá khách quan – đánh giá chủ quan
- Đánh giá trên lớp học – đánh giá vào nhà trường và đánh giá tiêu
chuẩn hóa quy mô lớn.
- Đánh giá cá nhân – đánh giá theo nhóm
- Suy ngẫm, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng
- Đánh giá năng lực thực hành
- Đánh giá sáng tạo.
Theo phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chỉ quan tâm đến hình thức
đánh giá sử dụng ở bậc học mầm non. Các hình thức đánh giá được phân loại có
chút khác biệt như sau:
+ Đánh giá tiêu chuẩn hóa quy mô lớn và đánh giá lớp học
Đánh giá tiêu chuẩn hóa quy mô lớn là đánh giá mà mục tiêu đánh giá,
công cụ đánh giá và quá trình đánh giá được thiết kế tỉ mỉ, công phu theo các
tiêu chuẩn xác định, xây dựng dựa trên nội dung, mục tiêu giáo dục đối với môn
học hay chương trình của cả nước hoặc của một vùng, miền… đánh giá tiêu
chuẩn hóa quy mô lớn có mục đích tìm hiểu chính xác đối tượng được đánh giá
về một năng lực tách biệt nào đó tương đối ổn định theo thời gian, phân loại đối
tượng được đánh giá nhằm đưa ra các phán quyết liên quan đến từng đối tượng


đánh giá hoặc các quyết định về chính sách cho hệ thống giáo dục. Nói cách
khác, đánh giá tiêu chuẩn hóa quy mô lớn nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn
cao của mục tiêu đánh giá.
Đánh giá ở lớp học là đánh giá mà mục tiêu quan trọng nhất là kiểm tra và
hướng dẫn việc học tập, được sử dụng thường xuyên trong quá trình dạy và học.
Đánh giá ở lớp học thường được triển khai với số lượng không quá đông nên có
thể sử dụng nhiều phương pháp đa dạng: đối thoại tại chỗ giữa giáo viên và trẻ;
một số bài tập ngắn gọn để trẻ làm ngay tại lớp; cho bài tập trẻ thực hiện ở nhà;
quan sát trẻ thao tác thực nghiệm hoặc khi trẻ thảo luận; xem xét các hoạt động
của trẻ qua thực tập, thực tế… Việc thiết kế và triển khai trực tiếp đánh giá ở
lớp học thường do giáo viên và phần nào do trẻ; Việc phân tích, xử lý và sử
dụng kết quả chủ yếu bởi giáo viên. Khác với đánh giá chuẩn hóa quy mô lớn.
Một khác biệt quan trọng giữa hai loại hình đánh giá là đánh giá ở lớp học đòi
hỏi sự phản hồi nhanh chóng hơn so với đánh giá tiêu chuẩn hóa quy mô lớn.
Để dễ so sánh hai loại hình đánh giá cơ bản nói trên trong hệ thống giáo
dục quốc dân thì bảng dưới đây sẽ nêu tóm tắt một số ý chính liên quan đến sự
khác nhau giữa chúng.


Bảng 1.1 Sự khác nhau giữa loại hình đánh giá quy mô lớn và loại hình
đánh giá ở lớp học
Khác nhau về

Đánh giá tiêu chuẩn hóa quy

Đánh giá ở lớp học

mô lớn
Mục đích

Hiểu đúng, phân loại, cố giữ

Kiểm tra và hướng dẫn

tiêu chuẩn cao nhất
Phạm vi

Các năng lực tách biệt của

Các năng lực pha trộn, thay

người học tương đối ổn định

đổi theo thời gian

theo thời gian
Vai

trò

của

người đánh giá

Thu thập dữ liệu cho người

Thu thập, giải thích, sử

khác sử dụng

dụng dữ liệu

Phương

pháp Tại các thời điểm xác định,

đánh giá

không thường xuyên

Quản lý

cách

triển khai

Thường xuyên

- Tiêu chuẩn hóa đối với mọi

- Có hoặc không có tiêu

người học

chuẩn hóa đối với mọi

- Thường đòi hỏi phải làm

người học trong lớp

bài nhanh

- Thường cho đủ thời gian
làm bài

Kết quả

- Điểm số

- Điểm số, mô tả, phán

- Cho kết quả chậm

xét…
- Cho kết quả ngay hoặc
nhanh

Quan niệm thế

- Theo các tiêu chuẩn độ tin

- Thúc đẩy tốt việc học của

nào là đánh giá

cậy và độ giá trị trong khoa

người học

tốt

học đo lường

- Được xác định bởi từng

- Được xác định theo lĩnh

người dạy

vực đánh giá


Qua phân tích nêu trên về hai loại hình đánh giá trong một hệ thống giáo
dục, có thể thấy hai loại hình đánh giá đều rất quan trọng và có thể bổ sung tốt
cho nhau nhằm mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục nói chung. Do đó, hệ
thống giáo dục cần có chính sách và biện pháp triển khai nâng cao chất lượng
cả hai loại hình đánh giá chứ không thể xem nhẹ một loại hình nào.
+ Đánh giá chuẩn đoán – đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết
Tùy theo thời điểm thực hiện đánh giá trong một quá trình giảng dạy người
ta thường phân chia các hoạt động đánh giá như sau: Đánh giá ở đầu quá trình
thường được gọi là đánh giá chuẩn đoán, đánh giá khi đang diễn ra quá trình
giảng dạy được gọi là đánh giá tiến trình và đánh giá ở cuối quá trình giảng dạy
được gọi là đánh giá tổng kết.
- Đánh giá chuẩn đoán được thực hiện ở đầu quá trình giảng dạy nhằm
mục đích:
+ Tìm hiểu sự khiếm khuyết của một số người học: mục tiêu học tập cụ thể
nào đó trẻ không đạt được trong quá khứ và nguyên nhân làm cho trẻ không thể
đạt được yêu cầu đó.
+ Tìm hiểu thế mạnh hoặc khả năng đặc biệt của một số trẻ liên quan đến
các mục tiêu học tập cụ thể.
Qua kết quả đánh giá chuẩn đoán có thể phân loại trẻ. Trong trường hợp
cần thiết có thể tổ chức bồi dưỡng, bổ túc cho nhóm trẻ có khiếm khuyết và lưu
hỗ trợ để phát huy năng lực của nhóm trẻ đã đi trước trình độ chung. Khi những
khác biệt nói trên không thể hiện trong các nhóm lớn hoặc sự khác biệt có tính
chất phân tán thì giáo viên có thể điều chỉnh về nội dung và phương pháp trong
quá trình giảng dạy và chú ý đến các đối tượng đặc biệt. Tuy nhiên, giáo viên
không nên công bố kết quả của các đánh giá chuẩn đoán theo kiểu gán danh
hiệu kém, giỏi… cho các nhóm, làm cho người học cảm thấy có sự phân biệt
đối xử, tự mãn hoặc mẫm cảm.
- Đánh giá tiến trình được sử dụng liên tục trong quá trình dạy và học để


nhận được các phản hồi từ người học, xem xét mức độ thành công, chỉ ra những
trở ngại để tìm cách khắc phục nhằm điều chỉnh, cải tiến việc dạy và việc học.
- Đánh giá tổng kết nhằm tổng kết những gì người học đạt được, xếp loại
người học, lựa chọn người học thích hợp để tiếp tục đào tạo hoặc sử dụng trong
tương lai, phán xét hiệu quả của khóa học và việc giảng dạy của giáo viên, đề ra
mục tiêu trong tương lai cho người học. Kết quả đánh giá tổng kết thường được
sử dụng để giải trình cho các phía liên quan: người học, phụ huynh, các cấp
quản lí giáo dục.
Hai nhóm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết được tiến hành theo
những cách thức khác nhau. Trong giảng dạy ở nhà trường, các đánh giá trong
tiến trình thường gắn chặt với giáo viên, mục tiêu học tập cụ thể cần đánh giá
tùy giáo viên quy định; còn các đánh giá tổng kết thường bám sát vào mục tiêu
học tập đã được đề ra trong chương trình giáo dục, và đặc biệt đánh giá thường
tách khỏi giáo viên.
Loại hình đánh giá ở lớp học nêu ở phần trước bao gồm chủ yếu đánh giá
tiến trình và một phần đánh giá tổng kết được thực hiện ở cuối quá trình học
tập. Các đánh giá tổng kết quan trọng, cuối kì học hay năm học được triển khai
trong phạm vi nhiều lớp thì nên được thiết kế theo kiểu tiêu chuẩn hóa.


Bảng 1.2 Sự khác nhau giữa nhóm đánh giá trong tiến trình và nhóm đánh
giá tổng kết
Khác nhau về
Mục đích

Phạm vi

Đánh giá trong tiến trình

Đánh giá tổng kết

Nhận thông tin phản hồi

Đo trạng thái kết quả học tập

nhằm cải tiến việc dạy và

ở một thời điểm để báo cáo,

học, giúp người học tiến bộ

trách nhiềm giải trình

Các mục tiêu cụ thể tùy

Các tiêu chuẩn về kết quả

giáo viên xác định

học tập được quy định bởi
chương trình

Người thực hiện

Giáo viên, người học

Chuyên gia đánh giá

Cả quá trình trong khi học

Một sự kiện sau khi học tập

chính
Phương

pháp

đánh giá
Quảntập
cách

triển khai
Kết quả

- Không tiêu chuẩn hóa

- Tiêu chuẩn hóa

- Thường không so sánh

- So sánh giữa những người

giữa những người học

học

- Mô tả, phán xét, ít dùng

Điểm số

điểm số
Quan niệm thế

- Cải tiến tốt việc dạy và

- Theo các tiêu chuẩn độ tin

nào đánh giá tốt

học

cậy và độ giá trị trong khoa

- Được xác định bởi từng

học đo lường

người dạy

- Được xác định theo lĩnh
vực đánh giá

+ Đánh giá theo chuẩn mực và đánh giá theo tiêu chí
Theo tính chất của việc đánh giá người ta còn phân chia ra hai loại đánh
giá sau đây: Đánh giá theo chuẩn mực và đánh giá theo tiêu chí


Đánh giá theo chuẩn mực là đánh giá được sử dụng để xác định mức độ
thực hiện của một cá nhân nào đó so với các cá nhân khác trong một nhóm
chuẩn mực (norm) mà trong đó việc đánh giá được thực hiện.
Đánh giá theo tiêu chí là đánh giá được sử dụng để xác định mức độ thực
hiện của một cá nhân nào đó so với các tiêu chí xác định cho trước.
+ Đánh giá năng lực thực hành
Đánh giá năng lực thực hành (còn gọi là đánh giá thực, đánh giá xác thực,
đánh giá qua thực tiễn) là một thuật ngữ mới xuất hiện trong khoảng hai thập
niên trở lại đây trong hệ thống lí luận về kiểm tra đánh giá nhờ những đổi mới
căn bản trong khoa học đo lường và kiểm tra đánh giá. Thuật ngữ được sử dụng
trong mối quan hệ đối lập với thuật ngữ “Đánh giá truyền thống” để chỉ các loại
hình đánh giá kiểm tra trên giấy (bài tự luận, câu trả lời ngắn, trắc nghiệm
khách quan theo kiểu đúng/sai, điền thế…).
Đánh giá thực là loại hình đánh giá trực tiếp khả năng thực hiện các nhiệm
vụ thực tiễn, bao gồm mọi hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá được
thực hiện với mục đích kiểm tra các năng lực cần có trong cuộc sống hàng ngày
và thực hiện trong bối cảnh thực tế. Bergen (1994) cho rằng một phương pháp
tốt phải kết nối được việc vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thế giới xung
quanh.
Những phương pháp đánh giá truyền thống thường tập trung đánh giá kiến
thức và kĩ năng. Đánh giá thành tích thường định dạng được chính xác những
thành tích cụ thể trẻ đạt được trong khi đó đánh giá thực thì hoàn toàn khác.
Quá trình giảng dạy và học cần thiết phải tạo điều kiện cho trẻ phát triển và học
tập qua những kĩ năng mới dựa trên những kĩ năng đã có của chúng.
Học tập là một quá trình và trẻ cần nên trải nghiệm nhiều hoạt động khác
nhau trước khi chúng đạt được một kết quả nhất định. Việc đánh giá qua kết
quả thực hiện của trẻ thể hiện được cả quá trình học tập và phát triển của trẻ
(Gronlund, 2006).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×