Tải bản đầy đủ

Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 6 tuổi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

======

PHẠM THỊ TRANG

BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO
TRẺ 5-6 TUỔI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

HÀ NỘI - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng
dẫn của ThS. Nguyễn Văn Đệ. Các dữ liệu thu thập trong khoá luận là trung
thực, rõ ràng, chưa từng được công bố trong một công trình nghiên cứu nào,
nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Sinh viên thực hiện
Phạm Thị Trang


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài........................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .............................................................. 2
4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 3
6. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 3
7. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 3
8. Cấu trúc khoá luận ........................................................................................ 4
PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................... 6
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI................ 6
1.1. Đánh giá trong giáo dục ............................................................................. 6
1.1.1. Khái niệm về đánh giá trong giáo dục .................................................... 6
1.1.2. Mục đích của đánh giá trẻ mầm non ....................................................... 9
1.1.3. Các phương pháp thường dùng trong đánh giá trẻ mầm non. .............. 11
1.1.4. Các loại hình đánh giá trong giáo dục mầm non .................................. 16
1.2. Biểu tượng số lượng................................................................................. 25
1.3. Đánh giá biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi ........................................ 27
1.4. Nội dung hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi...................... 28
1.5. Thực trạng việc giáo viên đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu
tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi....................................................................... 30
1.5.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc sử dụng biện pháp đánh giá
hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi ............. 30


1.5.2. Thực trạng hiệu quả của các biện pháp đánh giá hoạt động hình thành
biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi............................................................... 34
1.5.3. Thực trạng mức độ hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi... 36
Kết luận chương 1 ........................................................................................... 38
Chương 2: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI.............. 39
2.1. Nguyên tắc xây dựng một số biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình
thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi ..................................................... 39


2.1.1. Sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau khi đánh giá....................... 39
2.1.2. Đánh giá phải luôn đảm bảo quyền lợi và phát triển mọi khả năng học
tập của trẻ ........................................................................................................ 39
2.1.3. Đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá........................... 40
2.1.4. Nội dung và các phương pháp đánh giá phải phù hợp lứa tuổi ............ 40
2.2. Một số biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng số
lượng cho trẻ 5-6 tuổi...................................................................................... 40
2.2.1. Quan sát các hành vi biểu hiện nhận thức của trẻ về biểu tượng số
lượng và ghi vào phiếu quan sát...................................................................... 40
2.2.2. Sử dụng hệ thống bài tập đánh giá nhận thức về số lượng cho trẻ 5-6
tuổi................................................................................................................... 43
2.2.3. Sử dụng hồ sơ cá nhân trẻ ..................................................................... 48
2.2.4. Trao đổi và tham khảo ý kiến phụ huynh về biểu tượng số lượng trẻ biết
......................................................................................................................... 49
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 55
1. Kết luận ....................................................................................................... 55
2. Kiến nghị ..................................................................................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 57
PHỤ LỤC


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Sự khác nhau giữa loại hình đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn và
loại hình đánh giá ở lớp học............................................................................ 19
Bảng 1.2. Sự khác nhau giữa nhóm đánh giá trong tiến trình và nhóm đánh giá
tổng kết ............................................................................................................ 21
Bảng 1.3. Ưu điểm và hạn chế của loại hình thức đánh giá thực ................... 25
Bảng 1.4. Trình độ chuyên môn của giáo viên ............................................... 31
Bảng 1.5. Thâm niên công tác của giáo viên .................................................. 31
Bảng 1.6. Ý kiến về tầm quan trọng của đánh giá hoạt động hình thành biểu
tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi....................................................................... 32
Bảng 1.7. Thời gian giáo viên tiến hành đánh giá mức độ hình thành biểu
tương số lượng cho trẻ 5-6 tuổi trong năm học............................................... 34
Bảng 1.8. Thực trạng mức độ phát triển biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi
......................................................................................................................... 36


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo thì mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển
về trí tuệ giúp các trẻ chuẩn bị vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em
những năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, phù hợp với năng lực, với lứa
tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc
học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
Trong đó nội dung về toán học sơ đẳng là những nội dung cơ bản trong
chương trình giáo dục mầm non. Quá trình hình thành biểu tượng số lượng, con
số và phép đếm cho trẻ mẫu giáo đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển các
quá trình nhận thức của trẻ, giúp trẻ nhận biết được các dấu hiệu số lượng và
mối quan hệ số lượng có trong các sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh
trẻ, hình thành ở trẻ biểu tượng về con số, mối quan hệ giữa chúng và qui luật
hình thành dãy số tự nhiên, hình thành ở trẻ những kĩ năng nhận biết như: so
sánh số lượng, đếm, thêm, bớt, chia số lượng… Tất cả những kiến thức, kĩ năng
đó là cơ sở để trẻ dễ dàng học phép đếm và các phép tính đại số ở trường tiểu
học.
Đánh giá là một trong những thành tố quan trọng của quá trình giáo dục nói
chung và quá trình chăm sóc giáo dục trẻ ở bậc mầm non nói riêng. Bởi lẽ, suốt
quá trình giáo dục con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố: người học, người dạy,
chương trình, môi trường lớp học… Việc đánh giá cho phép chúng ta xác định:
mục tiêu giáo dục đặt ra có phù hợp hay không và có đạt được hay không, việc
giảng dạy có hiệu quả hay không, người học có tiến bộ hay không, chương trình
giáo dục có phù hợp không, cơ sở vật chất có đáp ứng được quá trình giáo dục
hay không. Người học phản ứng và hoạt động ra sao ( giáo viên quan sát và
đánh giá ) như sự phản hồi cho những điều chỉnh quá trình tổ chức hoạt động
của người dạy. Nếu không có đánh giá thì không thể biết được việc dạy và việc

1


học xảy ra như thế nào. Đánh giá có tác dụng xem xét và điều chỉnh các hoạt
động giáo dục, khẳng định kết quả đã đạt được, đưa ra những nhận định về xu
hướng tiến bộ, dự báo sự phát triển và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục.
Hiện nay, giáo dục mầm non đã và đang diễn ra quá trình đổi mới các hoạt
động giáo dục nói chung và hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ
mẫu giáo theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của trẻ trong quá
trình hoạt động. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả của quá trình giáo dục này
chưa được quan tâm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, cần có sự nghiên
cứu các biện pháp đánh giá hiệu quả quá trình hình thành biểu tượng số lượng
cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi và cách thức sử dụng chúng nhằm nâng cao hiệu quả
của quá trình dạy học hiện nay.
Theo đó tôi quyết định chọn đề tài “Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt
động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi” làm nội dung nghiên
cứu của đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc giáo viên tổ chức đánh giá
hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi ở trường
mầm non, từ đó đề xuất một số biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình
thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho
trẻ 5-6 tuổi.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho
trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.


4. Giả thuyết khoa học
Nếu vận dụng được một số biện pháp đánh giá trẻ theo hướng tăng cường
kiểm tra, đánh giá quá trình, mức độ tiến bộ của trẻ thì sẽ góp phần nâng cao
hiệu quả của hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi ở trường
mầm non.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của một số biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt
động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi.
5.2. Phân tích, đánh giá thực trạng của việc giáo viên đánh giá hiệu quả hoạt
động hình thành biểu tượng số lượng của trẻ 5-6 tuổi và tìm ra nguyên nhân
của thực trạng đó.
5.3. Đề xuất và tiến hành thực nghiệm sư phạm một số biện pháp nhằm giúp
giáo viên nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu
tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi.
6. Phạm vi nghiên cứu
Do thời gian có hạn nên tôi nghiên cứu một số biện pháp đánh giá hiệu quả
hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi do giáo viên tổ chức ở
trường mầm non.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Thu thập, phân tích, xử lý một số vấn đề liên quan nhằm hệ thống hoá cơ sở
lí luận của một số biện pháp giúp giáo viên đánh giá hiệu quả hoạt động hình
thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1 Phương pháp điều tra bằng phiếu Anket
Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến giáo viên với các câu hỏi đóng và mở để
tìm hiểu thực trạng việc sử dụng một số biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động
hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi của giáo viên.


7.2.2. Phương pháp đàm thoại
Tiến hành trò chuyện, trao đổi với giáo viên mầm non và trẻ nhằm tìm
hiểu về nhận thức, cách thức tổ chức, những thuận lợi, khó khăn mà giáo viên
gặp phải trong quá trình tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu
tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi. Đồng thời, chúng tôi cũng đánh giá được khả
năng nhận thức, mức độ chính xác và hiệu quả trong việc tổ chức đánh giá của
giáo viên trong hoạt động này
7.2.3. Phương pháp quan sát sư phạm
Quan sát hoạt động của giáo viên mầm non trong quá trình tổ chức đánh
giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi để đánh
giá thực trạng cách thức việc tổ chức hoạt động này của giáo viên mầm non.
Quan sát hoạt động hình thành biểu tượng số lượng của trẻ 5-6 tuổi để
biết được mức độ nắm kiến thức cũng như mức độ phát triển của trẻ trong hoạt
động này.
7.2.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Tiến hành thực nghiệm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi, tính hiệu quả của
một số biện pháp giúp giáo viên đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu
tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi.Và từ đó là cơ sở để chúng tôi khẳng định tính
đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề xuất.
7.3. Phương pháp xử lí số liệu
Sử dụng một số phần mềm và công thức toán học để xử lý các số liệu thu
thập được sau quá trình khảo sát thực trạng và thực nghiệm.
Các phương pháp trên được tiến hành trong mối quan hệ chặt chẽ bổ
sung. Trong đó phương pháp nghiên cứu lý luận , phương pháp điều tra bằng
Anket là phương pháp cơ bản.
8. Cấu trúc khoá luận
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, khoá luận gồm hai
chương


Chương 1: Cơ sở lý luận việc đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu
tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi
Chương 2: Đề xuất biện pháp đánh giá hiệu quả hoạt động hình thành biểu
tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi


PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI
1.1. Đánh giá trong giáo dục
1.1.1. Khái niệm về đánh giá trong giáo dục
Qua tìm hiểu và phân loại, tôi thấy nổi lên hai xu hướng đánh giá trong
giáo dục như sau:
 Xu hướng thứ 1: Người đánh giá chỉ sử dụng các biện pháp đánh giá
nhằm để thu thập kết quả cuối cùng của người học khi kết thúc quá trình học tập.
- Quan niệm 1: Đánh giá trong giáo dục xuất hiện khi có một người
tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp với người khác nhằm mục đích thu thập và lí
giải thông tin về kiến thức, hiểu biết, kĩ năng và thái độ của người đó. (David
Dean,7/2002)
- Quan niệm 2: Theo R.Tiler (1984) và Ralph Tyler (1950) nhà giáo dục
và tâm lý học Mỹ “Quá trình đánh giá chủ yếu là quá trình xác định mức độ thực
hiện các mục tiêu trong các chương trình giáo dục”.
Xu hướng thứ 2: Coi đánh giá là một biện pháp trong quá trình dạy học,
người đánh giá sử dụng các biện pháp và phương pháp đánh giá nhằm giúp
người học đạt được kết quả tốt nhất sau quá trình học tập.
- Quan niệm 1: Theo R.F.Marger (1993) đánh giá là việc miêu tả tình
hình của học sinh và giáo viên để dự đoán công việc tiếp tục và giúp học sinh
tiến bộ.
- Quan niệm 2: Xét từ bình diện chức năng, mục đích cũng như đối
tượng: “đánh giá trong giáo dục là quá trình thu thập và lí giải kịp thời, có hệ
thống các thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và
hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu giáo dục, làm cơ sở cho việc điều chỉnh,
bổ sung, hoàn thiện những chủ chương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp
theo”.


- Quan niệm 3: Theo tác giả Trần Thị Tuyết Oanh có cho rằng “đánh giá
được hiểu một cách tổng quát là quá trình hình thành những nhận định, những
phán đoán về thực trạng dựa vào sự phân tích thông tin thu được trên cơ sở đối
chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định
thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả
công việc”.
Trong lĩnh vực giáo dục, đánh giá là một bộ phận hợp thành rất quan
trọng, một khâu không thể tách rời trong quá trình giáo dục - đào tạo. Nếu coi
quá trình giáo dục - đào tạo là một hệ thống thì đánh giá đóng vai trò phản hồi
của hệ thống, có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh hệ thống, là cơ sở cho
việc đổi mới giáo dục - đào tạo. Chính vì vậy, đánh giá là một trong những vấn
đề luôn được quan tâm.
Có thể diễn tả đánh giá trong quá trình giáo dục - đào tạo như sau:
Mục tiêu giáo dục

Quá trình giáo dục – đào tạo

Đánh giá

- Quan niệm 4: Tác giả Phan Lan Anh thì lại cho rằng: “đánh giá trong
giáo dục nói chung và đánh giá trong giáo dục mầm non nói riêng là việc điều
tra xem xét, xác định chất lượng của đối tượng được đánh giá, trên cơ sở thu
thập và xử lí thông tin một cách có hệ thống về hiện trạng, khả năng hay nguyên
nhân của chất lượng và hiệu quả giáo dục, căn cứ vào mục tiêu giáo dục để đề
xuất những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo”.
Đánh giá trong giáo dục mầm non bao gồm việc đánh giá tổng hợp các
thành tố cơ bản: sản phẩm đầu ra của giáo dục mầm non - trẻ em (mức độ phù
hợp với mục tiêu và đáp ứng nhu cầu), các yếu tố đầu vào (cơ sở vật chất,
chương trình, năng lực của giáo viên) và quá trình giáo dục (phương pháp hoạt
động, cách thức tổ chức, hình thức tương tác, cách thức quản lý,…) tạo ra sản
phẩm giáo dục.
- Quan niệm 5: Tác giả Đinh Thị Kim Thoa cũng đưa ra quan niệm của


mình, tác giả nói: “Đánh giá là quá trình đưa ra nhận định về năng lực và phẩm
chất của sản phẩm giáo dục căn cứ vào các thông tin định tính và định lượng từ
các phép đo. Đánh giá cũng là quá trình thu thập thông tin về năng lực và phẩm
chất của một cá nhân và sử dụng những thông tin đó đưa ra quyết định về mỗi cá
nhân và dạy học trong tương lai. Đánh giá bao gồm các việc phán xét cá nhân
theo các hệ thống quy tắc hoặc tiêu chuẩn nào đó”.
Nếu theo xu hướng đánh giá thứ nhất thì người đánh giá chỉ thu được kết
quả cuối cùng, dựa vào kết quả đó ta cũng không thể đánh giá được mức độ tiến
bộ và phát triển của trẻ ra sao. Đồng thời nhà giáo dục cũng sẽ không biết các
thiết kế hoạch hay biện pháp, phương pháp mình sử dụng có đã thực sự tốt hay
chưa, có cần điều chỉnh gì hay không?
Do đó, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đi theo xu hướng
nghiên cứu thứ 2: Đánh giá là một bộ phận hợp thành rất quan trọng, một khâu
không thể tách rời của quá trình giáo dục - đào tạo. Nếu coi quá trình giáo dục đào tạo là một hệ thống thì đánh giá đóng vai trò phản hồi của hệ thống, là cơ
sở cho việc đổi mới giáo dục - đào tạo.
Tác giả cũng cho rằng: Đánh giá được hiểu là thu thập thông tin để đưa ra
những quyết định. Đánh giá trong giáo dục đó là quá trình tiến hành có hệ
thống để xác định mức độ mà đối tượng đạt được các mục tiêu giáo dục nhất
định. Nó bao gồm sự mô tả về định tính hay định lượng những kết quả đạt được
và so sánh với mục tiêu giáo dục đã xác định.
Đánh giá là một quá trình phản hồi liên tục nhằm cải tiến chương trình và
được mô tả qua sơ đồ về chu trình đánh giá dưới đây:


Xác định
mục tiêu học
tập

Lựa chọn
phương
pháp,biện
pháp giáo
dục phù hợp

Thiết kế lại
chương trình
để cải thiện
việc học

So sánh kết
quả đạt được
với mục tiêu
dự kiến
Chu trình đánh giá học tập
Chu trình đánh giá học tập của trẻ diễn ra liên tục trong năm học chứ
không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng của năm học. Đó là cơ sở để giáo viên có
định hướng giúp đỡ học sinh học tập tốt hơn, khắc phục những gì chưa tốt,
những gì đã tốt sẽ có cơ hội phát triển thêm.
1.1.2. Mục đích của đánh giá trẻ mầm non
Đánh giá trong giáo dục mầm non được thực hiện trên nhiều mặt với nhiều
nội dung khác nhau, đó là: Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, đánh
giá công tác tổ chức quản lý giáo dục mầm non, đánh giá chương trình giáo dục
mầm non, đánh giá giáo viên, đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. Tuy
nhiên, theo nghĩa hẹp sử dụng trong khoá luận này, chúng tôi coi đánh giá trong
giáo dục mầm non chính là đánh giá trẻ mầm non với các mục đích như sau:


- Định rõ được sự phát triển của cá nhân trẻ: Muốn dạy trẻ cho tốt thì nhà
giáo dục phải nắm bắt được trẻ đang phát triển ở mức độ nào, mặt nào đã phát
triển tốt, mặt nào còn cần phải rèn luyện thêm cho hoàn thiện. Do vậy, việc xác
định rõ ràng mức độ phát triển ở từng cá nhân trẻ là rất quan trọng và cần thiết
cho việc lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục. Và ở đây có thể là sự phát triển một
năng lực ngôn ngữ hay Toán ở trẻ, hoặc có thể là xác định mức độ về kết quả đạt
được sau quá trình chăm sóc và ở cá nhân trẻ, như “đọc” của trẻ có thuần thục
hay không, vận động cơ tay đã tốt hay chưa,…
- Chuẩn đoán kịp thời sự chậm phát triển ở cá nhân trẻ và có những biện
pháp can thiệp kịp thời.Trong quá trình phát triển, trẻ em có thể có những phát
triển không bình thường hoặc có rối loạn, nói cách khác là có bệnh, cả về thực
thể lẫn tâm lí. Chăm sóc trẻ không chỉ về mặt thực thể mà còn phải chăm sóc cả
về mặt tâm lí. Phát hiện sớm những triệu chứng không bình thường của trẻ để có
những can thiệp kịp thời là rất cần thiết, có lợi cho sự phát triển của trẻ. Các nhà
tâm lý, giáo dục hay bác sĩ thông qua các khám nghiệm lâm sàng có thể chuẩn
đoán sự thiếu hụt trong phát triển về trí tuệ, tâm lý, ngôn ngữ, hay thể chất, bệnh
tật. Các thiếu hụt và sai khác trong sự phát triển của trẻ càng được phát hiện kịp
thời và can thiệp sớm, trẻ càng có khả năng vượt qua và bù đắp chúng. Ví dụ,
nếu trẻ khiếm thính thì được phát hiện sớm, trẻ có thể được học nhiều cách giao
tiếp và tiếp nhận thông tin khác.
- Lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ trong những giai đoạn tiếp
theo.Việc lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục của giáo viên phải dựa trên những
kết quả kiểm tra khi đã đánh giá. Giáo viên phải đưa ra những phương pháp ,
biện pháp đánh giá phù hợp để làm sao nắm được những thông tin mình đang
cần thu thập. Những điều mà giáo viên cần quan tâm trước khi lập kế hoạch cho
giai đoạn tiếp theo như hình thức, phương pháp dạy đã sử dụng trẻ có thật sự
hiểu bài hay không, tốc độ có quá nhanh hay quá chậm với trẻ hay không, số
lượng, thời gian ôn luyện như vậy có đủ để trẻ ghi nhớ bài học hay không, trẻ có


hứng thú với giờ học hay không, số lượng trẻ nắm được nội dung bài là bao
nhiêu, độ khả thi khi thực hiện kế hoạch như thế nào (giáo viên có thật sự thực
hiện được hết những nội dung, ý tưởng nêu ra trong kế hoạch hay chỉ là đưa ra
nhưng không làm được theo kế hoạch)? Sau khi nhận diện, đánh giá được mức
độ phù hợp của chương trình chăm sóc và giáo dục đã thực hiện với trẻ, giáo
viên có thể lập kế hoạch chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ cho những giai
đoạn tiếp theo.
- Phục vụ cho công tác nghiên cứu trẻ em. Hiện nay có không ít các công
trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu sự
phát triển của trẻ. Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa dám khẳng định là mình đã
hiểu hoàn toàn tất cả về trẻ, vẫn có những khúc mắc mà chúng ta chưa thể giải
đáp về đứa trẻ và cũng vẫn còn đấy những chỗ trống trong quá trình phát triển
của trẻ mà chúng ta cần nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu nhiều hơn nữa để điền vào
mục đích giúp thế hệ trẻ ngày càng tiến bộ, ngày càng phát triển tốt hơn so với
thế hệ đi trước. Do vậy, đánh giá còn phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá
được thực hiện trên mẫu bao gồm một số lượng trẻ nhằm tìm ra các quy luật
phát triển, chứng minh hay bác bỏ những giả thuyết khoa học về sự phát triển
trẻ em, góp phần tăng cường hiệu quả quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.
1.1.3. Các phương pháp thường dùng trong đánh giá trẻ mầm non.
Hiện nay thực tế ở các trường mầm non, giáo viên có chú trọng đến việc
chăm sóc, lập kế hoạch, thiết kế, điều khiển các hoạt động hằng ngày nhưng lại
ít chú trọng đến việc đánh giá cá nhân và nhóm trẻ. Nguyên nhân theo đa số
giáo viên nêu ra là do sĩ số lớp quá đông nên gây ra nhiều khó khăn cho việc
đánh giá và giáo viên không được trang bị phương pháp đánh giá trẻ trong hoạt
động nói chung và hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi
nói riêng. Sau đây là một số phương pháp đánh giá chủ yếu trong hoạt động
làm quen với toán của trẻ mẫu giáo ở trường mầm non mà giáo viên có thể sử
dụng trong quá trình làm việc của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo
dục và chăm sóc trẻ.


Phương pháp quan sát:
Quan sát là phương pháp đánh giá trực tiếp nhất, quen thuộc nhất trong
các phương pháp đánh giá trẻ. Nó đòi hỏi sự tập trung vào hành vi của trẻ, quan
sát cho phép giáo viên xem trẻ là một cá thể riêng, khác biệt và duy nhất, hơn là
coi trẻ là một đơn vị của một mẫu đo lường.
Quan sát là phương pháp quan trọng trong đánh giá học sinh nói chung và
đặc biệt ở trẻ mẫu giáo. Quan sát được sử dụng để hiểu trẻ vận dụng kiến thức
và kĩ năng như thế nào trong các hoạt động hằng ngày ở trường mầm non. Quan
sát được sử dụng trong cả tiết học, trong hoạt động góc hay hoạt động vui chơi
có chủ đích dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên cần sự kiến những kiến
thức và kĩ năng nào trẻ sẽ sử dụng trong hoạt động đó. Khi kiến thức hay kĩ
năng nào được phản ánh trong hoạt động của trẻ, giáo viên cần ghi lại những gì
quan sát được và đặt trong hồ sơ của trẻ. Những thông tin này rất có ích trong
việc lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo.
Kĩ năng quan sát trẻ của giáo viên đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả
quan sát trẻ. Quan sát trẻ có thể nhằm mục đích: hiểu về hành vi của trẻ, đánh
giá sự phát triển của cá nhân trẻ, đánh giá quá trình học tập của trẻ.
Trẻ mầm non không thành thạo ngôn ngữ diễn đạt cũng như khả năng đọc
hay viết. Trẻ không thể biểu đạt nổi một cách rõ ràng như người lớn, không thể
hoàn toàn thể hiện được tất cả những gì trẻ biết thông qua đánh giá chính thức
và không chính thức. Vì vậy theo các chuyên gia giáo dục mầm non, cách đánh
giá hiệu quả nhất để đánh giá trẻ là thông qua chế độ sinh hoạt hằng ngày.
Phương pháp quan sát gồm hai hình thức: quan sát theo mẫu và quan sát
không theo mẫu.
+ Đối với quan sát không theo mẫu thì không có một quy trình cụ thể nào.
Giáo viên chủ yếu dựa vào nét mặt, cử chỉ, ánh mắt và cách thức thể hiện để lí
giải các hành vi của trẻ. Quan sát hằng ngày đòi hỏi giáo viên nhìn và lắng nghe
tất cả những gì diễn ra trong lớp học, trong hoạt động góc, hoạt động vui chơi,


hoạt động học tập có chủ đích của trẻ. Quan sát giúp giáo viên thu được những
thông tin về sự tích cực, sự hứng thú tham gia của trẻ, trong cả câu trả lời của
trẻ, qua phản ứng của trẻ với kết quả của hoạt động,…giáo viên sử dụng giấy và
bút để ghi chép lại những hoạt động của trẻ hằng ngày.
+ Đối với quan sát theo mẫu, điều quan trọng là giáo viên phải lập được
phiếu điều tra trẻ. Sau đây là hai mẫu phiếu mà giáo viên có thể sử dụng để
đánh giá trẻ cả trong hoạt động hằng ngày hay trong đánh giá định kì.
Lập phiếu quán sát trẻ dựa trên kiểm tra một danh mục các kiến
thức, kĩ năng, thái độ, hành vi (bảng checklist)
Trẻ mẫu giáo phát triển nhanh thông qua các giai đoạn khác nhau. Giáo
viên mầm non nên sử dụng phiếu này để ghi lại và đánh giá sự phát triển của
em. Trong việc dạy trẻ toán ở trường mầm non việc sử dụng phiếu đánh giá
cũng giúp giáo viên nhận ra trẻ có gặp khó khăn trong nhận thức hay không và
có sự quan tâm thích đáng đến trẻ cũng như lựa chọn các biệp pháp sử dụng tốt
nhất cho trẻ. Ngoài ra, nó còn giúp giáo viên xem xét liệu việc dạy trẻ có phù
hợp với mục tiêu đặt ra hay không và có những điều chỉnh việc lập kế hoạch
cho lớp trong những kế hoạch tuần tiếp theo.
Để lập một bảng các hành vi, giáo viên có thể thực hiện theo các bước sau:
 Xác định các năng lực cần đánh giá trong giờ học
 Dự kiến đánh giá năng lực qua một tổ hợp các kiến thức, kĩ năng, thái
độ, hành vi, hành động, hành vi của trẻ
 Sắp xếp, tổ chức lại thành phiếu điều tra
 Quan sát, ghi lại kết quả điều tra
Lập phiếu quan sát trẻ bằng thang đo tỉ lệ (Rating scale)
Cũng giống như bảng checklist về quan sát năng lực của trẻ, tuy nhiên có
sự khác nhau cơ bản là ở chỗ: với bảng checklist, giáo viên xác định xem một
hành vi cụ thể của trẻ có sự xuất hiện hay không xuất hiện thì ở bảng Rating


scale việc đánh giá mức độ hành vi của trẻ dựa trên việc phân chia thành các
bậc thang khác nhau.
Sử dụng bảng Rating scale chủ yếu để đo các thành tố trong năng lực của
trẻ nhưng khó xác định hơn, là phương pháp cần thiết trong đánh giá tiến trình
nhận thức của trẻ. Bảng Rating scale cho phép giáo viên có thể miêu tả từng
bước của tiến trình nhận thức đó hay mức độ thành thạo trong việc vận dụng
thay vì xác định hành vi của trẻ là có hay không như trong bảng checklist.
Có những dạng bảng Rating scale được sử dụng chủ yếu như: Sử dụng
các số chỉ thứ tự làm có các mức độ 1, 2, 3, 4… hay sử dụng các kí tự A, B, C,
D,… hay phân hạng xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, kém,…
Gợi ý các bước thực hiện việc đánh giá bằng Rating scale:
 Xác định mục tiêu của việc đánh giá: Đánh giá năng lực hay kĩ năng,
thái độ nào?
 Xác định tiêu chí nào là quan trọng nhất, tiêu chí đó phải đánh giá được
dựa trên quan sát
 Xác định loại bảng Rating scale phù hợp với mục đích đánh giá trên
 Phân chia tiêu chí cần quan sát theo từ 3 đến 7 mức độ. Việc phân
chia thành bao nhiêu mức độ là dựa vào việc đặc điểm đó bằng quan sát có
bao nhiêu trường hợp khác nhau có thể xảy ra.
Giáo viên cần lập kế hoạch quan sát cá nhân và nhóm trẻ thì sẽ dễ dàng
hơn khi quan sát trong hoạt động góc vì hoạt động này diễn ra hằng ngày, lặp
lại nhiều lần, trẻ có nhiều cơ hội trải nghiệm, hoạt động hơn nên giáo viên sẽ có
nhiều điều kiện để quan sát từng cá nhân và nhóm trẻ.
Tuy nhiên phương pháp quan sát cũng có hạn chế là kết quả quan sát phụ
thuộc nhiều vào các yếu tố chủ quan của người quan sát. Nhưng nhìn chung
phương pháp quan sát là phương pháp dễ thực hiện nhất và thông dụng nhất
trong đánh giá trẻ mầm non.


Phương pháp phỏng vấn:
Phương pháp phỏng vấn ở trẻ mẫu giáo nên là những phỏng vấn cá nhân,
và câu trả lời của trẻ có thể đòi hỏi cả các đối tượng cụ thể hay tranh minh hoạ.
Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để tìm ra những thông tin cụ thể của cá
nhân trẻ. Giáo viên đưa ra nhiệm vụ với trẻ và quan sát, ghi lại cách trẻ hoàn
thành nhiệm vụ hay vấn đề. Quá trình trẻ hoạt động và kết quả làm đều là các
yếu tố cần quan tâm.
Yếu tố quan trọng trong phỏng vấn 1-1 là người phỏng vấn có thái độ biết
chấp nhận, lắng nghe câu trả lời của trẻ dù là đúng hay sai. Cuộc phỏng vấn
được diễn ra ở phòng hay góc yên tĩnh không nên có tiếng ồn ào. Người phỏng
vấn có thái độ cởi mở, gần gũi với trẻ. Hãy để trẻ biết là chúng làm đúng bằng
cách nở nụ cười hay vỗ tay khích lệ hoặc đưa ra một lời khen ngợi,…
Nếu người phỏng vấn không phải là giáo viên của trẻ thì giáo viên ở lớp
nên có thời gian chuẩn bị cho việc phỏng vấn thành công. Ở trường mầm non
nên tổ chức việc phỏng vấn ở gần lớp học, những nơi quen thuộc với trẻ. Trẻ
thường tò mò với bất kỳ một người lạ nào trong lớp học và có thái độ phòng vệ
với người lạ nên người phỏng vấn cần có thái độ chân thành giới thiệu với trẻ
bạn là ai, bạn đến lớp gặp các con với mục đích gì,…
Khi trẻ khám phá đối tượng, giáo viên có thể sử dụng hội thoại, đề xuất
gợi ý hoặc câu hỏi về hoạt động của trẻ nhằm giúp giáo viên hiểu rõ hơn những
suy luận ở trẻ và khuyến khích sự tư duy.
Phương pháp sử dụng test chuẩn hoá (standardized test):
Phương pháp đánh giá bằng test chuẩn hoá đòi hỏi những điều kiện về
thời gian, không gian ngặt nghèo hơn so với phương pháp quan sát hay phỏng
vấn. Thực tế giáo dục mầm non không có nhiều test chuẩn hoá đánh giá năng
lực toán của trẻ mẫu giáo. Chương trình có tên “TEDI - Math” đánh giá năng
lực của trẻ trong làm quen với toán ở trường mầm non (dành cho trẻ 3-4 tuổi).
Mục đích của test này là xác định trẻ gặp khó khăn cụ thể nào trong việc làm


quen với toán ở trường mầm non và tập trung chủ yếu ở kĩ năng đếm, số đếm
và các “phép toán”. Có không nhiều nội dung đánh giá về hình dạng, định
hướng không gian hay đo lường.
Test chuẩn hoá được sử dụng để kiểm tra xem liệu năng lực toán ở trẻ có
phù hợp với mục tiêu hay sử dụng trong các nghiên cứu so sánh. Chúng cung
cấp thông tin về giai đoạn phát triển hiện tại của trẻ và thông thường kết quả
của trẻ được thể hiện bằng điểm số. Tuy nhiên điểm số này không có nhiều ý
nghĩa trong việc phát triển năng lực ở mỗi cá nhân đứa trẻ.
Phương pháp đánh giá thực hành:
Phương pháp đánh giá thực hành là một phương pháp dựa vào quan sát và
phán xét. Ở phương pháp này, trẻ thường được lôi cuốn vào các hoạt động
nhằm thể hiện các kĩ năng xác định hoặc tạo ra các sản phẩm xác định để người
đánh giá phán xét về mức độ thành thạo thực hành hoặc chất lượng sản phẩm.
Những phương pháp đánh giá trên là cần thiết trong quá trình tổ chức hoạt
động làm quen với toán của trẻ ở trường mầm non. Kết quả đánh giá cá nhân trẻ
giáo viên nên tập hợp thành hồ sơ lưu lại để sử dụng.
 Sử dụng kết quả đánh giá để phục vụ cho việc lên kế hoạch giảng dạy
 Sử dụng kết quả đánh giá để báo cáo quá trình phát triển của trẻ
 Sử dụng kết quả đánh giá để đánh giá chương trình giáo dục
1.1.4. Các loại hình đánh giá trong giáo dục mầm non
Có nhiều cách phân loại các kiểu/ loại hình đánh giá trong giáo dục mầm
non dựa vào các đặc điểm như: quy mô, vị trí của người đánh giá, đặc tính của
câu hỏi, tính chất thường xuyên hay thời điểm hoặc tính chất quy chiếu của
mục tiêu đánh giá,…
Đánh giá trong giáo dục thường có một số loại hình chính sau:
- Đánh giá tổng kết và đánh giá tiến trình.
- Đánh giá sơ khởi và đánh giá chuẩn đoán .
- Đánh giá dựa theo chuẩn mực và đánh giá theo tiêu chí.


- Đánh giá chính thức và đánh giá không chính thức.
- Đánh giá khách quan và đánh giá chủ quan.
- Đánh giá trên lớp học, đánh giá dựa vào nhà trường và đánh giá tiêu
chuẩn hoá quy mô lớn.
- Đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm.
- Suy ngẫm, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.
- Đánh giá năng lực thực hành .
- Đánh giá sáng tạo.
Theo phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chỉ quan tâm đến những
hình thức đánh giá có thể sử dụng được ở bậc học mầm non. Để tiện cho việc
sử dụng chúng tôi phân loại các hình thức đánh giá có chút khác biệt. Cụ thể
như sau:
+ Đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn và đánh giá lớp học.
Đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn là loại hình đánh giá mà mục tiêu
đánh giá, công cụ đánh giá và quá trình đánh giá được thiết kế công phu theo
các tiêu chuẩn xác định, thường được xây dựng dựa trên nội dung và mục tiêu
giáo dục đối với môn học hay chương trình của cả nước hoặc một vùng, thường
do các chuyên gia trắc nghiệm soạn thảo, được thử nghiệm và phân tích công
phu để xác định các tham số đặc trưng của từng câu hỏi và chỉnh sửa hoàn thiện
các câu hỏi. Đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn có mục đích tìm hiểu chính
xác đối tượng được đánh giá (các cá nhân hoặc nhóm người) về một năng lực
tách biệt nào đó tương đối ổn định theo thời gian, phân loại đối tượng được
đánh giá nhằm đưa ra các phán quyết liên quan đến từng đối tượng đánh giá
hoặc các quyết định về chính sách cho hệ thống giáo dục. Nói cách khác, đánh
giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn cao của
mục tiêu đánh giá.
Có thể nêu ví dụ về đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn ở nước ta: các kì
thi quy mô cấp quốc gia như thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi Tốt


nghiệp Trung học cơ sở ở các tỉnh,…Ở quốc tế như đánh giá PISA về năng lực
của học sinh ở độ tuổi 15,…
Đánh giá ở lớp học là loại hình đánh giá mà mục tiêu quan trọng nhất là
kiểm tra và hướng dẫn việc học tập, được sử dụng thường xuyên trong quá trình
dạy và học. Đánh giá ở lớp học thường được triển khai trên đối tượng không
quá đông nên có thể sử dụng nhiều phương pháp đa dạng: đối thoại tại chỗ giữa
người dạy và người học; ra các bài làm ngắn gọn để học sinh làm ngay tại lớp;
giao các bài tập hoặc nhiệm vụ để người học thực hiện ở nhà; quan sát người
học thao tác thực nghiệm hoặc khi họ thảo luận; xem xét các hoạt động của
người học qua thực tập, thực tế,…Việc thiết kế và triển khai trực tiếp đánh giá
ở lớp học thường do người dạy và phần nào do người học; còn việc phân tích,
xử lý kết quả và sử dụng kết quả cũng chủ yếu bởi người dạy. Khác với đánh
giá chuẩn quy mô lớn, đánh giá ở lớp học có thể thực hiện trên phạm vi rộng
các lĩnh vực mục tiêu giáo dục xác định, kể cả lĩnh vực tình cảm - thái độ. Phán
xét về năng lực nào đó của một cá thể được thực hiện trong đánh giá ở lớp học
cũng có tính chất tổng hợp hơn so với đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn. Nếu
đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn đòi hỏi phải tiêu chuẩn hoá công cụ đánh
giá sao cho có thể so sánh chính xác kết quả của từng cá nhân, thì đánh giá ở
lớp học không cần thiết như vậy, vì đôi khi việc đánh giá có thể được thực hiện
trên người học này mà không thực hiện trên người học khác. Một khác biệt
quan trọng nữa giữa hai loại hình đánh giá là đánh giá ở lớp học đòi hỏi sự phản
hồi nhanh chóng hơn so với đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn.
Để dễ so sánh hai loại hình đánh giá cơ bản nói trên trong hệ thống giáo
dục quốc dân thì bảng dưới đây sẽ nêu tóm tắt một số ý chính liên quan đến sự
khác nhau giữa chúng.


Bảng 1.1. Sự khác nhau giữa loại hình đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn
và loại hình đánh giá ở lớp học
Khác nhau về

Đánh giá tiêu chuẩn Đánh giá ở lớp học
hoá quy mô lớn

Mục đích

Hiểu đúng, phân loại, cố Kiểm tra và hướng dẫn
giữ tiêu chuẩn cao nhất

Phạm vi

Các năng lực tách biệt Các năng lực pha trộn,
của người học tương đối thay đổi theo thời gian
ổn định theo thời gian

Vai trò người đánh giá

Thu thập dữ liệu cho Thu thập, giải thích, sử
người khác sử dụng

Phương pháp đánh giá

dụng dữ liệu

Tại các thời điểm xác Thường xuyên
định,

không

thường

xuyên
Quản lý cách triển khai

- Tiêu chuẩn hoá đối với

- Có hoặc không có tiêu

mọi người học

chuẩn hoá đối với mọi

- Thường đòi hỏi làm

người học trong lớp

bài nhanh

- Thường cho đủ thời
gian làm bài

Kết quả

- Điểm số

- Điểm số, mô tả, phán

- Cho kết quả chậm

xét,…
- Cho kết quả ngay hoặc
nhanh

Quan niệm thế nào là - Theo các tiêu chuẩn độ - Thúc đẩy tốt việc học
đánh giá tốt

tin cậy và độ giá trị của người học
trong khoa học đo lường - Được xác định bởi từng
- Được xác định theo người dạy
lĩnh vực đánh giá


Qua phân tích nêu trên về hai loại hình đánh giá trong một hệ thống giáo
dục, có thể thấy hai loại hình đánh giá đều rất quan trọng và có thể bổ sung tốt
cho nhau nhằm mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục nói chung. Do đó, hệ
thống giáo dục cần có chính sách và biện pháp triển khai nâng cao chất lượng
cả hai loại hình đánh giá chứ không thể xem nhẹ một loại hình nào.
+ Đánh giá chuẩn đoán, đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết.
Tuỳ theo thời điểm thực hiện đánh giá trong một quá trình giảng dạy
người ta thường phân chia các hoạt động đánh giá như sau: đánh giá ở đầu quá
trình thường được gọi là đánh giá chuẩn đoán, đánh giá khi đang diễn tiến quá
trình giảng dạy được gọi là đánh giá tiến trình và đánh giá ở cuối quá trình
giảng dạy được gọi là đánh giá tổng kết.
- Đánh giá chuẩn đoán được thực hiện ở đầu quá trình giảng dạy nhằm
mục đích:
+ Tìm hiểu sự khiếm khuyết của một số người học: mục tiêu học tập cụ
thể nào đó người học không đạt được trong quá khứ và nguyên nhân làm cho họ
không thể đạt được yêu cầu đó.
+ Tìm hiểu thế mạnh hoặc khả năng đặc biệt của một số người học liên
quan đến các mục tiêu học tập cụ thể.
Qua kết quả đánh giá chuẩn đoán có thể phân loại người học. Trong
trường hợp cần thiết có thể tổ chức bồi dưỡng, bổ túc cho nhóm người học có
khiếm khuyết và lưu ý hỗ trợ để phát huy năng lực của nhóm người học đã đi
trước trình độ chung. Khi những khác biệt nói trên không thể hiện trong các
nhóm lớn hoặc sự khác biệt có tính chất phân tán thì giáo viên có thể điều chỉnh
về nội dung và phương pháp trong quá trình giảng dạy, và chú ý đến các đối
tượng đặc biệt. Tuy nhiên, giáo viên không nên công bố kết quả của các đánh
giá chuẩn đoán theo kiểu gán danh hiệu kém, giỏi,… cho các nhóm, làm cho
người học cảm thấy có sự phân biệt đối xử, tự mãn hoặc mặc cảm.
- Đánh giá tiến trình được sử dụng liên tục trong quá trình dạy và học để
nhận được các phản hồi từ người học, xem xét mức độ thành công, chỉ ra


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×