Tải bản đầy đủ

Kế hoạch kỷ niệm 40 năm thành lập Đai học Luật

BÀI TẬP HỌC KỲ
Môn Soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
Chủ đề: Xây dựng Kế hoạch kỷ niệm tổ chức sự kiện kỷ niệm 40 năm thành
lập Đại học Luật Hà Nội
1. Xác định chủ thể ban hành Văn bản: Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng trường Đại
học Luật Hà Nội
2. Lý giải văn bản được lựa chọn: Lựa chọn loại văn bản Kế hoạch, do đây là nội
dung kế hoạch được ban hành nhằm giao nhiệm vụ cho các đơn vị lien quan thực
hiện kế hoạch tổ chức sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Đại học Luật Hà Nội.
3. Soạn thảo văn bản: nội dung trang tiếp theo

1

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054


BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1822/ ĐHLHN-HCTH

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Đại học Luật Hà Nội
Năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội tròn 40 năm xây dựng và phát triển.
Căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế hiện nay,
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập
Trường Đại học Luật Hà Nội (1979 - 2019) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.
Khẳng định những thành tựu to lớn của Nhà trường từ khi thành lập đến nay, đặc
biệt là trong thời kỳ đổi mới; Rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để
xây dựng và phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường đại học trọng
điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.
2. Đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua, thiết thực thực hiện đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
3. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, tạo
không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh,
sinh viên, học viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay
của Nhà trường.
II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập
Trường được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường phát động tại Lễ khai

2

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054


giảng khoá đào tạo thứ 59 với đợt thi đua cao điểm "60 ngày đêm hướng về Ngày
hội lớn" bắt đầu từ ngày 01/8/2019.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Nhà trường: tuyên
truyền các thành tựu của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở
chuyên mục "Hướng về kỷ niệm 40 năm thành lập Trường" trên website, đăng tải


các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh
viên, học viên về Trường; trang trí tạo điểm nhấn tuyên truyền tại các cơ sở của
Trường (khu vực nhà A0, nhà A1, nhà điều hành ở Cơ sở 1 và tại Cơ sở 2); tuyên
truyền trên các bảng điện tử của thành phố Vinh và một số huyện, thị phụ cận. Chú
trọng công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.
3. Chuẩn bị công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể Trường, các tập thể và
cá nhân.
4. Xây dựng Phim tài liệu "Trường Đại học Luật Hà Nội - 40 năm xây dựng
và phát triển" trên cơ sở phát triển các phim tài liệu đã có.
5. Hoàn thành việc biên soạn và xuất bản cuốn "Lịch sử Trường Đại học
Luật Hà Nội (1979 - 2019)" làm tài tiệu tuyên truyền, phục vụ việc nghiên cứu,
học tập của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Hoàn thành việc
chỉnh sửa, trang trí, bổ sung tư liệu cho Nhà truyền thống đợt kỷ niệm 40 năm
thành lập Trường.
6. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng:
- Công đoàn Trường hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn viên Công
đoàn Đại học Luật Hà Nội đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua lập thành tích
chào mừng 40 năm thành lập Trường"; Thực hiện Công trình đường hoa ở Cơ sở
2; Tổ chức Hội diễn "Tiếng hát ngày Hội trường"; tổ chức Hội thao cán bộ, viên
chức lần thứ II.
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức: Hội trại Kỷ niệm 40 năm thành lập
Trường; Liên hoan nghệ thuật sinh viên; Hội thi (hình thức online) "Tìm hiểu lịch
3

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054


sử, truyền thống 40 năm Trường Đại học Luật Hà Nội anh hùng"; Xây dựng Công
trình thanh niên Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học:
- Hội thảo quốc tế
- Hội nghị khoa học quốc gia
8. Tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Luật
Hà Nội (1979 - 2019).
9. Đẩy mạnh hoạt động của các Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học
viên; các hoạt động kết nối doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động đào tạo, tuyển
dụng sinh viên, tài trợ kinh phí cho "Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại
học Luật Hà Nội".
10. Đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điểm
nhấn, công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh
phí để tổ chức các hoạt động.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban để chỉ đạo, điều hành các hoạt
động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
Giao cho các đơn vị, các đoàn thể quần chúng tham mưu, phối hợp chuẩn bị và tổ
chức các hoạt động như sau:
1. Phòng Hành chính Tổng hợp:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 40 năm thành lập Trường.
- Xây dựng chương trình tổng thể và thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt
động trong các ngày diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
- Xây dựng kịch bản chi tiết của lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (1979 2019).
- Tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng.
4

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054


- Xây dựng Phim tài liệu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
- Tham mưu công tác mời và đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại
biểu, khách mời các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các trường đại
học, cao đẳng, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị liên kết, các cơ quan thông tấn
báo chí, cán bộ lãnh đạo Trường qua các thời kỳ tham dự lễ.
- Tham mưu và triển khai các hoạt động lễ tân, khánh tiết trang trọng, nghiêm túc
để tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
- Tham mưu và chuẩn bị quà tặng cho đại biểu, khách mời, cán bộ, viên chức và
học sinh, sinh viên, học viên.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt hoạt động truyền thông: Đẩy mạnh
công tác truyền thông trên mạng xã hội, trên báo chí; tổ chức trang trí tại các cơ sở
của Trường, tuyên truyền trên các bảng điện tử của thành phố Vinh và một số
huyện, thị phụ cận; tổ chức sản xuất kẹp file, túi đựng quà... để phục vụ cho các
hoạt động.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí tổng thể để tổ chức các hoạt động.
2. Phòng Tổ chức Cán bộ:
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban để chỉ đạo, điều hành các hoạt
động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong đợt thi đua và các hoạt động kỷ
niệm 40 năm thành lập Trường.
3. Phòng Công tác sinh viên:
- Chủ trì và hoàn thành việc biên soạn và xuất bản cuốn "Lịch sử Trường Đại học
Luật Hà Nội (1979 - 2019)"; chỉnh sửa, trang trí, bổ sung tư liệu cho Nhà truyền
thống.
- Hoàn thành cuộc thi Sáng tác, giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Luật Hà Nội lần
thứ 3 hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
4. Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí:
5

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054


- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Hội thảo quốc tế "Giáo dục
đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".
- Tham mưu mời khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
5. Phòng Quản trị:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để
phục vụ cho các hoạt động dạy - học và các hoạt động kỷ niệm.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điện, nước, công tác vệ sinh môi trường để tổ
chức các hoạt động trong đợt kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
6. Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo:
- Triển khai hoạt động của các Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên.
- Tổ chức các hoạt động kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ cho
hoạt động đào tạo, tuyển dụng sinh viên, tài trợ kinh phí cho "Quỹ hỗ trợ học sinh,
sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội".
- Vận động các doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ cho các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 40 năm thành lập Trường.
- Xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho các hoạt động.
7. Ban Biên tập website Trường: Mở chuyên mục "Kỷ niệm 40 năm thành
lập Trường" trên website, đăng tải các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ
cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên về Trường.
8. Phòng Tài chính – Kế toán:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và Ban chế độ, chính sách Trường cấp kinh phí cho
cán bộ, viên chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
- Thẩm định kế hoạch kinh phí để Ban Giám hiệu duyệt cho các đơn vị triển khai
các hoạt động. Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
9. Công đoàn Trường:

6

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054


- Tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn viên Công đoàn Đại
học Luật Hà Nội đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng
40 năm thành lập Trường" trong cán bộ, đoàn viên.
- Chủ trì thực hiện Công trình đường hoa ở Cơ sở 2.
- Chủ trì tổ chức Hội diễn "Tiếng hát ngày Hội trường" và Hội thao cán bộ, viên
chức lần thứ II.
- Phối hợp, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Hội Cựu giáo chức chào mừng kỷ
niệm 40 năm thành lập Trường.
10. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:
- Chủ trì tổ chức Hội trại Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường; Liên hoan nghệ thuật
sinh viên; Hội thi (theo hình thức online) "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống 40 năm
Trường Đại học Luật Hà Nội anh hùng"; Xây dựng Công trình thanh niên Kỷ niệm
40 năm thành lập Trường; triển khai các hoạt động hỗ trợ, phục vụ các thế hệ cán
bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên về dự Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên
và Quan hệ doanh nghiệp chuẩn bị, điều động lực lượng tham gia công tác lễ tân,
khánh tiết, đón tiếp đại biểu và đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động.
11. Các khoa, viện, trường trực thuộc và các đơn vị khác:
- Các Đảng bộ bộ phận, chi bộ, Lãnh đạo các khoa, viện, Ban Giám hiệu các
Trường, Trưởng các đơn vị quán triệt kế hoạch này, triển khai mạnh mẽ phong trào
thi đua trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên chào mừng kỷ
niệm 40 năm thành lập Trường.
- Triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức,
của Nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động kết nối các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên,
học viên hướng về kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
7

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054


- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần để Công đoàn bộ phận,
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của đơn vị tổ chức và tham gia các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm
thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (1979 - 2019). Căn cứ các nội dung hoạt
động chính được xây dựng trong Kế hoạch này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các
đơn vị liên quan, các đoàn thể quần chúng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế
hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí và các giải pháp để triển khai thực hiện tốt
nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và các hoạt động phát sinh, Ban
Tổ chức lễ kỷ niệm, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ chỉ đạo trực tiếp các đơn vị để
xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư Pháp,

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, Ban Giám Hiệu,
- Các đơn vị,
- Lưu VT; HCTH.

(Đã ký)

TS. Trần Quang Huy

8

Đỗ Tuấn Anh – K16GCQ054Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×