Tải bản đầy đủ

Đăng ký tên miền việt nam trong công ty cổ phần

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam được thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền có tên trong
danh sách được công bố tại đây.
Thành phần hồ sơ:
1. Bản khai đăng ký tên miền theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử
của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm
theo Thông tư 24/2015/BTTTT.
2. Khi nộp trực tiếp hồ sơ, người thay mặt doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký phải xuất trình
CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài).
Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với
người nước ngoài) có chứng thực.
3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện
theo pháp luật của doanh nghiệp.
Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 03 cách sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp qua đường bưu chính;
- Trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp sử
dụng chữ ký số.
Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày Nhà đăng ký tên miền nhận được hồ sơ hợp lệ.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×