Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

TUOI

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

-,039

,154 1,000

-,45

,37

Tu 18 - 30 tuoi Tu 40 - 50 tuoi

-,102

,135

,972


-,46

,26

*

,132

N

Tren 50 tuoi

G

Tu 30 - 40 tuoi

Đ

(I) TUOI

-,498

,039

,002

-,85

-,15

,154 1,000

-,37

,45

Tu 30 - 40 tuoi Tu 40 - 50 tuoi

-,063


,142

,998

-,44

,32

ƯTu 18 - 30 tuoi

-,459*

,138

,008

-,83

-,09

Tu 18 - 30 tuoi

,102

,135

,972

-,26

,46

Tu 40 - 50 tuoi Tu 30 - 40 tuoi

,063

,142

,998

-,32

,44

*

,117

,006

-,71

-,08

Tu 18 - 30 tuoi

,498*

,132

,002

,15

,85

Tu 30 - 40 tuoi

,459*

,138

,008

,09

,83

*

,117

,006

,08

,71

TR

Tren 50 tuoi

Tren 50 tuoi

Tren 50 tuoi

Tu 40 - 50 tuoi

-,396

,396

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

122


10.2) Thời gian làm việc
Test of Homogeneity of Variances
CHATLUONG
Levene Statistic

df1

df2
4

Sig.
,374

252

H

U1,065

Mean Square
4

,911

Within Groups

168,016

252

,667

Total

171,661

256

Dependent Variable: CHATLUONG
(J)

THOIGIANLAMVIEC

THOIGIANLAMVIEC

Std.
Error

Khac

Đ

Khac

Tu 5 - 8 nam

G

Tu 3 - 5 namN

Khac

Tren 8 nam

Mean

Difference (I-J)

ẠI

(I)

H

Dunnett t (2-sided)

Duoi 3 nam

Sig.

,246

1,367


C

Multiple Comparisons

F

N
H

df

3,645

KI

Sum of Squares
Between Groups

Khac

Sig.

Ư

TR

10.3) Trình độ học vấn
Test of Homogeneity of Variances
CHATLUONG
1,543

df1

df2
3

Sig.
253

,204

123

95% Confidence
Interval
Lower

Upper

Bound

Bound

-,202

,220 ,752

-,74

,34

-,205

,178 ,592

-,64

,23

-,369

,161 ,072

-,76

,02

-,187

,158 ,569

-,57

,20

a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.

Levene Statistic

TẾ

ANOVA
CHATLUONG


ANOVA
CHATLUONG
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

F

1,292

3

,431

Within Groups

170,369

253

,673

Total

171,661

256

Sig.
,590

,640Multiple Comparisons

U

Dependent Variable: CHATLUONG
Mean Difference

Std.

(I-J)

Error

TRINHDO
Trung cap (hoac tuong

Sig. 95% Confidence Interval
Lower

Upper

Bound

Bound

TẾ

(J)

H

Dunnett t (2-sided)
(I) TRINHDO

-,021

,166 ,998

-,41

,37

Cao dang

Khac

-,179

,151 ,471

-,53

,17

Dai hoc

Khac

-,109

,153 ,797

-,47

,25

KI

N
H

Khac

duong)

H


C

a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.

Đ

Test of Homogeneity of Variances

G

CHATLUONG
df1
4

Sig.
,053

252

Ư2,501

df2

N

Levene Statistic

ẠI

10.4) Công việc đang làm

TR

ANOVA

CHATLUONG

Sum of Squares

Between Groups

df

Mean Square

6,070

4

1,518

Within Groups

165,591

252

,657

Total

171,661

256

124

F
2,310

Sig.
,058


Multiple Comparisons
Dependent Variable: CHATLUONG
Dunnett t (2-sided)
(I) CONGVIEC

(J) CONGVIEC Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

-,310

,242 ,483

-,90

,28

Phong/ Ban nganh Lao dong tu do

,239

,164 ,369

-,16

,64

Doanh nghiep

Lao dong tu do

,127

,179 ,868

-,31

,56

Tieu thuong

Lao dong tu do

,279

,177 ,308

-,15

,71

TR

ƯN

G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

H

TẾ

a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.

U

Thanh uy/ UBND Lao dong tu do

125Lower Bound Upper BoundTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×