Tải bản đầy đủ

Các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch thới sơn, thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ́H

U

Ế

DOÃN THỊ HỒNG MAI

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU

H

LỊCH TẠI KHU DU LỊCH THỚI SƠN,

O

̣C

KI

N

THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

ẠI

H

MÃ SỐ: 83 10 110

Đ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. HOÀNG TRỌNG HÙNG


ẠI

Đ
H
O
̣C
H

N

KI
Ế

U

́H
Huế, 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và
được phép công bố.

Ế

Tác giả luận văn

Đ

ẠI

H

O
̣C

KI

N

H́H

U

Doãn Thị Hồng Mai

i


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành nhất, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
tới tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình
học tập và nghiên cứu đề tài.
Lời đầu tiên, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy, cô
giáo và các cán bộ công chức của Trường Đại học Kinh tế Huế đã trực tiếp hoặc
gián tiếp giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Ế

Đặc biệt, tôi xin cảm ơn Thầy TS. Hoàng Trọng Hùng - người đã trực tiếp

U

hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tôi về kiến thức khoa học cũng như phương pháp

́H

làm việc trong quá trình thực hiện luận văn.

Tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã tận tìnhgiúp đỡ tôi có được những số liệu thống kê mới nhất chính xác nhất, giúp cho luận
văn được hoàn thiện với sự trung thực nhất tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi

H

có thể nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia

N

đình, người thân và bạn bè đã chia sẽ cùng tôi những khó khăn, động viên và tạo

KI

mọi điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!

O
̣C

Huế, ngày

tháng

năm 2019

Đ

ẠI

H

Tác giả luận văn

Doãn Thị Hồng Mai

ii


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
Họ và tên học viên: DOÃN THỊ HỒNG MAI
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế. Niên khoá 2016-2018.

Mã số: 83 10 110

Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG TRỌNG HÙNG
Tên đề tài: “CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI
KHU DU LỊCH THỚI SƠN,THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG”
1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
Mặc dù khu du lịch Thới Sơn tận dụng lợi thế để khai thác các tiềm năng sẵn

Ế

có, tuy nhiên du lịch Thới Sơn vẫn còn những hạn chế về chất lượng và hiệu quả,

U

chưa phát huy hết những lợi thế mà Thới Sơn sẵn có, chưa tạo được sức hấp dẫn đối

́H

với du khách đặc biệt là chưa quảng bá hình ảnh của du lịch Thới Sơn đến với du
khách việc thu hút khách du lịch quốc tế còn thiếu chủ động. Do đó, việc phát triển dulịch là vấn đề cấp bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay của du lịch Thới Sơn mà
xứng với tiềm năng sẵn có.

N

2. Phương pháp nghiên cứu

H

vấn đề đặt ra là làm sao các ngành, các cấp đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch cho

KI

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng

O
̣C

thông qua bằng cách điều tra phỏng vấn du khách đến với du lịch Thới Sơn. Các
mẫu khảo sát được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu nhằm tìm hiểu đánh giá
của du khách về các hoạt động Marketing của khu du lịch Thới Sơn. Từ đó sẽ xây

H

dựng các giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện công tác Marketing để thu hút

ẠI

khách du lịch đến với khu du lịch thới Sơn

Đ

3. Kết quả nghiên cứu chính và kết luận
Đề tài đã thực hiện việc đánh giá hoạt động marketing hiện nay của khu du

lịch Thới Sơn, nghiên cứu làm rõ được mức độ đánh giá của khách hàng với từng
nhân tố trong mô hình marketing 7P, cũng như mức độ ảnh hưởng của từng nhân
tố tới sự hài lòng của khách du lịch đối với hoạt động marketing du lịch sinh thái
miêt vườn. Đồng thời, nghiên cứu cũng nêu ra những điểm mạnh, những tồn tại
hạn chế từng hoạt động marketing này, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị cụ

iii


thể để có thể áp dụng cho công tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
trong việc thu hút khách du lịch của du lịch Thới Sơn trong tương lai.
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN......................................................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................................................ii
TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ......................................................... iii
MỤC LỤC....................................................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................................ vii

Ế

DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................................................. viii

U

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................... 1

́H

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ..........................................................................................12. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..............................................................................................2

H

4. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................................................3

N

5. Kết cấu của luận văn.........................................................................................................................5

KI

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................... 6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MARKETING DU

O
̣C

LỊCH ......................................................................................................................................... 6
1.4.1 Khái niệm: ......................................................................................................................................6

H

1.4.2 Sự cần thiết của Marketing du lịch ......................................................................................6
1.1 Tổng quan về du lịch .....................................................................................................................6

ẠI

1.1.1 Khái niệm về du lịch...................................................................................................................6

Đ

1.1.2 Khái niệm điểm đến du lịch ....................................................................................................7
1.2 Phân loại về du lịch ........................................................................................................................8
1.3 Vai trò của du lịch đối với việc phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương. ........9
1.4 Marketing du lịch ............................................................................................................................6
1.5 Các thành phần cơ bản của Marketing Du lịch ............................................................... 11
1.5.1 Chiến lược sản phẩm .............................................................................................................. 13
1.5.2 Chiến lược giá cả ...................................................................................................................... 13
1.5.3 Chiến lược phân phối ............................................................................................................. 15

iv


1.5.4 Chiến lược chiêu thị ................................................................................................................ 16
1.5.5 Con người (People): ................................................................................................................ 17
1.5.6 Quy trình (Process) ................................................................................................................. 17
1.5.7 Cơ sở vật chất hữu hình ........................................................................................................ 18
1.6 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường Marketing ................................... 18
1.6.1 Môi trường bên trong............................................................................................................. 19
1.6.2 Môi trường vĩ mô: .................................................................................................................... 19
1.6.3 Môi trường vi mô: .................................................................................................................... 20
1.7 Kinh nghiệm hoạt động Marketing du lịch nhằm thu hút khách du lịch. .......... 23

U

Ế

1.7.1 Kinh nghiệm trong Marketing du lịch An Giang....................................................... 23

́H

1.7.2 Kinh nghiệm trong Marketing du lịch Bến Tre: .......................................................... 24
1.7.3 Kinh nghiệm trong Marketing du lịch Cần Thơ .......................................................... 251.7.4 Bài học kinh nghiệm đối với họat động Marketing thu hút khách du lịch của
khu du lịch Thới Sơn. ......................................................................................................................... 27

H

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TẠI

N

KHU DU LỊCH THỚI SƠN ................................................................................................. 28

KI

2.1.Tổng quan về địa bàn nghiên cứu ........................................................................................ 28
2.1.1. Tên gọi và địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên. ................................................. 28

O
̣C

2.1.2 Tài nguyên du lịch sinh thái ................................................................................................ 31
2.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn .............................................................................................. 32

H

2.2 Phân tích môi trường hoạt động marketing du lịch ..................................................... 33

ẠI

2.2.1 Tác động của môi trường bên trong đến hoạt động marketing du lịch ........... 33
2.2.2 Tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động marketing du lịch ........... 35

Đ

2.3 Thực trạng kinh doanh khu du lịch Thới Sơn giai đoạn 20132017.......................36
2.3.1 Số lượng khách du lịch đến Thới Sơn giai đoạn 2013-2017..............................36
2.3.2 Doanh thu du lịch Thới Sơn giai đoạn 2013-2017

…………………………..…40

2.3.3. Hoạt động lưu trú tại du lịch Thới Sơn.......................................................................... 42
2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của du lịch Thới Sơn............................ 45
2.4.1 Nghiên cứu thị trường ........................................................................................................... 47
2.4.2 Phân khúc và xác định thị trường mục tiêu của du lịch .......................................... 47

v


2.4.3 Thực trạng Marketing trong hoạt động tại khu du lịch Thới Sơn ...................... 48
2.5 Đánh giá của du khách về Marketing du lịch Thới Sơn qua khảo sát ý kiến. .... 57
2.5.1 Đặc điểm nhóm đối tượng khảo sát ................................................................................. 57
2.5.2 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha ........................................... 59
2.6 Tóm tắt chương 2 ........................................................................................................................ 75
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH
TẠI KHU DU LỊCH THỚI SƠN ......................................................................................... 76
3.1 Quan điểm, mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm cho du lịch Thới Sơn ....................... 76
3.1.1 Quan điểm phát triển hoạt động Marketing khu du lịch Thới Sơn .................... 76

U

Ế

3.1.2 Vị trí, vai trò ................................................................................................................................ 76

́H

3.1.3. Mục tiêu tổng quát .................................................................................................................. 77
3.1.4. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................................... 773.1.5 Vấn đề đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ............................ 77
3.2 Các giải pháp Marketing góp phần phát triển du lịch Thới Sơn ............................. 82

H

3.2.1 Giải pháp Marketing về chiến lược sản phẩm ............................................................. 82

N

3.2.2 Chiến lược giá cả ...................................................................................................................... 84

KI

3.2.3 Chiến lược phân phối ............................................................................................................. 85
3.2.4 Chiến lược chiêu thị ................................................................................................................ 85

O
̣C

3.2.5 Chiến lược con người ............................................................................................................. 87
3.2.6 Chiến lược quy trình ............................................................................................................... 88

H

3.2.7 Chiến lược chứng minh thực tế ......................................................................................... 89

ẠI

3.2.8 Một số giải pháp hỗ trợ ......................................................................................................... 90
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 92

Đ

1. Kết luận ............................................................................................................................................... 92
2. Kiến nghị............................................................................................................................................. 93
2.1 Tổng cục du lịch ............................................................................................................................ 93
2.2 Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Tiền Giang ................................................................... 93
2.3 Ủy ban nhân dân tỉnh ................................................................................................................. 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................... 97
PHỤ LỤC ................................................................................................................................ 98
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

vi


BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN
NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2
BẢN GIẢI TRÌNH
XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

DANH MỤC BẢNG
Tổng số khách du lịch đến Thới Sơn giai đoạn 2013 – 2017 ............. 40

Bảng 2.2:

Doanh thu từ hoạt động du lịch giai đoạn 2013 – 2017 ....................... 42

Bảng 2.3:

Tổng hợp cơ sở lưu trú từ năm 2013 – 2017 ............................................ 43

Bảng 2.4:

Số khách lưu trú tại Thới Sơn giai đoạn 2013 – 2017 ........................... 45

Bảng 2.5:

Bảng giá các chương trình chuẩn ................................................................... 52

Bảng 2.6:

Nguồn nhân lực tại khu du lịch Thới Sơn giai đoạn 2013-2017....... 54

Bảng 2.7:

Thống kê đặc điểm đối tượng khảo sát ........................................................ 57

Bảng 2.8:

Hệ số tin cậy Cronbach Alpha của các thành phần thang đo .............. 59

Bảng 2.9:

Đánh giá về chính sách sản phẩm của du lịch Thới Sơn ....................... 63

Bảng 2.10:

Đánh giá về yếu tố chính sách giá từ du khách......................................... 64

Bảng 2.11:

Đánh giá về hoạt động phân phối sản phẩm du lịch Thới Sơn .......... 67

Bảng 2.12:

Đánh giá về hoạt động chiêu thị của du lịch Thới Sơn .......................... 68

Bảng 2.13:

Đánh giá về yếu tố con người của du lịch Thới Sơn ............................... 70

Bảng 2.14:

Đánh giá về yếu tố quy trình của du lịch Thới Sơn ................................. 71

U

́HH

N

KI

O
̣C

H

Đánh giá về yếu tố vật chất hữu hình du lịch Thới Sơn ........................ 73

Đ

ẠI

Bảng 2.15:

Ế

Bảng 2.1:

vii


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Kênh phân phối trực tiếp ........................................................................................... 53

Đ

ẠI

H

O
̣C

KI

N

H́H

U

Ế

Sơ đồ 2.2: Kênh phân phối gián tiếp ........................................................................................... 53

viii


PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Du lịch là một ngành kinh tế công nghiệp không khói, mang lại nguồn lợi to
lớn trên nhiều phương diện đối với Tiền Giang nói chung và du lịch Thới Sơn nói
riêng nhất là trong giai đoạn "mở cửa", hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, nền
kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, nhất là từ khi Việt Nam chính thức là
thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). Phát triển du lịch đã và đang

Ế

là một lợi thế to lớn và góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội

U

của đất nước, nhất là miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bởi

́H

nhiều yếu tố: Cảnh quan đẹp, đa dạng sắc tộc, nhiều lễ hội văn hóa và ẩm thực
phong phú…Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, nằm trong vùng kinh tế trọngđiểm phía Nam. Trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền (một nhánh của sông Mê Kông) có
chiều dài 120km. Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, sông nước, khí hậu

H

nhiệt đới, đất đai màu mỡ nên rất thích hợp với nhiều loại cây trồng như: Nhãn,

N

Bưởi, Cam, Sầu riêng, Măng cụt, Xoài…các loại thuỷ sản nước ngọt có giá trị kinh

KI

tế cao như cá tai tượng, cá điêu hồng, tôm càng xanh, cá tra và tài nguyên thiên

O
̣C

nhiên phong phú. Cù lao Thới Sơn trực thuộc thành phố Mỹ Tho có vườn cây xanh
mướt, đầy trái ngọt và hệ thống sông, rạch nhiều tôm cá, những bài đờn ca tài
tử,… tạo hấp dẫn cho du khách bằng hình thức du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch

H

mang nét độc đáo của vùng sông nước. Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn góp

ẠI

phần giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, đây cũng là động lực

Đ

thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền
vững, đặc biệt là phong trào cải tạo vườn tạp thay thế những vườn cây ăn trái đặc
sản, giá trị kinh tế cao, đáp ứng quanh năm nhu cầu của du khách. Những sản
phẩm du lịch mới đang được ưa chuộng như thưởng thức trái cây đặc sản, đi đò
chèo trên sông rạch, nghe đờn ca tài tử, trải nghiệm ẩm thực dân dã vùng sông
nước Cửu Long, dịch vụ tát ao bắt cá, tham quan ngành nghề truyền thống… được
coi là đặc trưng của du lịch Thới Sơn đang có sức hấp dẫn du khách, tạo nên
thương hiệu “du lịch Thới Sơn” nổi tiếng. Mặc dù khu du lịch Thới Sơn tận dụng

1


lợi thế để khai thác các tiềm năng sẵn có, tuy nhiên du lịch Thới Sơn vẫn còn
những hạn chế về chất lượng và hiệu quả, chưa phát huy hết những lợi thế mà
Thới Sơn sẵn có, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với du khách đặc biệt là chưa
quảng bá hình ảnh của du lịch Thới Sơn đến với du khách việc thu hút khách du
lịch quốc tế còn thiếu chủ động. Mặt khác du lịch Thới Sơn còn hạn chế về tiềm lực
kinh tế dẫn đến cơ sở vật chất chưa đáp ứng, sản phẩm du lịch còn đơn diệu,
nghèo nàn, chất lượng các dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu của du khách. Do đó, việc
phát triển du lịch là vấn đề cấp bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay của du

Ế

lịch Thới Sơn mà vấn đề đặt ra là làm sao các ngành, các cấp có thể đầu tư, khai

U

thác các sản phẩm du lịch cho tương xứng với tiềm năng sẵn có. Xuất phát từ

́H

những thực tiễn nêu trên, cùng với việc phát triển và thúc đẩy phát triển du lịchvà kinh tế xã hội của thành phố Mỹ Tho nên tác giả đã chọn đề tài “Các giải pháp
Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho,

H

tỉnh Tiền Giang” làm luận văn cao học của mình.

N

2. Mục tiêu nghiên cứu

KI

2.1 Mục tiêu chung

Phân tích thực trạng hoạt động Marketing du lịch Thới Sơn, từ đó đề xuất

O
̣C

các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn đến
2022.

H

2.2 Mục tiêu cụ thể

ẠI

Mục tiêu 1: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động
Marketing trong du lịch.

Đ

Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing nhằm thu hút khách

du lịch tại khu du lịch Thới Sơn.
Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm góp phần thu hút khách
du lịch tại khu du lịch Thới Sơn.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề liên quan đến hoạt động
Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch Thới Sơn.

2


3.2 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian của đề tài được giới hạn ở địa bàn xã Thới Sơn.
Phạm vi thời gian: các số liệu thứ cấp được sử dụng số liệu giai đoạn 20132017 của du lịch Thới Sơn. Số liệu sơ cấp được điều tra trong năm 2018.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
4.1.1. Số liệu thứ cấp:
Nghiên cứu thông qua các nguồn dữ liệu thứ cấp có sẵn như các báo cáo

Ế

qua các năm của du lịch Thới Sơn, niên giám thống kê, số liệu của Sở Văn hóa thể

U

thao và Du lịch Tiền Giang ...

́H

Các số liệu trong đề tài nghiên cứu được thu thập từ các bài viết, bài báo vàphương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, Internet…và các vấn đề liên
quan đến các hoạt động Marketing mà chính quyền xã Thới Sơn đã làm để quảng

H

bá hình ảnh du lịch Thới Sơn trong nhận thức của du khách.

N

4.1.2. Số liệu sơ cấp

KI

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng
thông qua kỹ thuật thu thập thông tin bằng cách điều tra phỏng vấn du khách đến

O
̣C

với khu du lịch Thới Sơn. Các mẫu khảo sát được thu thập bằng phương pháp
chọn mẫu thuận tiện nhằm tìm hiểu đánh giá của du khách về các hoạt động

H

Marketing của khu du lịch Thới Sơn. Từ đó sẽ xây dựng các giải pháp Marketing

ẠI

nhằm hoàn thiện công tác Marketing để thu hút khách du lịch đến với khu du lịch
thới Sơn.

Đ

Tiến hành thực hiện khảo sát, thu thập khách du lịch đến tham quan du lịch

tại Thới Sơn thông qua bảng câu hỏi chi tiết.
Từ yêu cầu nội dung nghiên cứu của đề tài, thông qua thảo luận ý kiến với
một số chuyên gia, đưa ra bảng câu hỏi và tiến hành khảo sát, sau đó hoàn thiện
và đưa ra bảng câu hỏi chính thức dùng để khảosát. Nội dung bảng câu hỏi là đánh
giá của du khách về thực trạng Marketing du lịch Thái Sơn với 5 mức độ: rất kém,
kém, bình thường, tốt và rất tốt.
Phương pháp chọn mẫu và đối tượng phỏng vấn

3


Để khảo sát đánh giá của du khách về Marketing du lịch Thới Sơn chọn phương
pháp chọn mẫu thuận tiện. Cụ thể là đối tượng khảo sát bao gồm du khách
trong nước và quốc tế và đang sử dụng các dịch vụ tại khu du lịch Thới Sơn
thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
Giới thiệu mẫu điều tra.
Muốn xác định số lượng mẫu cho đề tài nghiên cứu với độ tin cậy thì phải
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Qua nhiều công trình nghiên cứu về cỡ mẫu và đã có

Ế

nhiều ý kiến khác nhau:

U

Theo Hoelter (1983) cho rằng kích thước mẫu tối thiểu phải là 100;

́H

Theo Bollen (1989) thì kích thước mẫu tối thiểu là năm mẫu cho một thamsố cần ước lượng;

Theo Tabachnick & Fidell (1996) thì cỡ mẫu phải xác định theo công thức:
n = 50 + 8m,với m là biến độc lập;

H

Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) thì số quan sát ít

N

nhất phải bằng 5 lần số biến trong phân tích nhân tố.

KI

Dựa trên cơ sở các lý thuyết nêu trên về kích thước mẫu nên tác giả chọn số

O
̣C

mẫu quan sát cho nghiên cứu này là 5 x 29= 145, trong 29 biến quan sát (6 biến
đo lường sự tác động của các yếu tố sản phẩm du lịch, 4 biến để đo lường sự tác
động giá cả của các dịch vụ - du lịch, 3 biến đo lường sự tác động của các yếu tố cơ

H

sở vật chất ngành du lịch và cơ sở hạ tầng của địa phương, 4 biến đo lường sự tác

ẠI

động của chương trình khuyến mại, quảng cáo, chăm sóc khách hàng, 4 biến đo

Đ

lường đội ngũ nhân viên du lịch, nhân viên khách sạn, 5 biến đo lường quy trình
phục vụ du lịch, giao tiếp khách hàng và 3 biến đo lường về yếu tố vật chất hữu
hình đối với Marketing của du lịch Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang.
Tiến hành điều tra 200 phiếu, sau khi tiến hành nhập số liệu và sàng lọc
phiếu tra thì kết quả phiếu hợp lệ đúng với mục đích khảo sát là 160 phiếu. Các
phiếu bị loại do người trả lời phiếu khảo sát không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc
thông tin bị loại bỏ do người được điều tra đánh cùng một loại lựa chọn.
4.1.3. Phương pháp phân tích
Phương pháp thống kê mô tả để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động

4


Marketing du lịch Thới Sơn qua các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp.
Phương pháp so sánh nhằm xem xét sự biến động của các chỉ tiêu phân tích
qua các năm hoặc so sánh đánh giá của du khách về các hoạt động Marketing ở
các nhóm du khách khác nhau (theo mục đích chuyến đi, theo độ tuổi, giới tính,…).
Phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần tài liệu tham khảo và phụ lục, cấu trúc của đề tài gồm 3 phần,
nội dung chính ở phần 2 được chia thành 3 chương.

Ế

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về Marketing du lịch

́H

lịch Thới Sơn,thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

U

Chương 2: Thực trạng Marketing nhằm thu hút khách du lịch đến khu duChương 3: Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch tại

Đ

ẠI

H

O
̣C

KI

N

H

Khu du lịch Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

5


PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MARKETING
DU LỊCH
1.1 Marketing du lịch
1.1.1 Khái niệm:
Theo Tổ chức du lịch thế giới – WTO (World Tourism Organization):
“Marketing du lịch là tập hợp những phương pháp và kỹ thuật hình thành bởi một
trạng thái tinh thần đặc biệt và có phương pháp trong khi nghiên cứu và phân tích

Ế

để tổ chức quản lý và đề ra các chính sách nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch thỏa

U

mãn nhu cầu của du khách đến mức tối đa theo những điều kiện về tâm lý xã hội

́H

của họ kể cả nhu cầu của những người dân tiếp đón và đảm bảo những khả năngvề tài chính của các tổ chức du lịch, hiệp hội du lịch”.

Theo Philip Kotler thì marketing được hiểu như sau: Marketing là một quá

H

trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những

N

gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản

KI

phẩm có giá trị với những người khác. Khái niệm này của marketing dựa trên
những khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong muốn và yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi

O
̣C

phí và sự hài lòng, trao đổi, giao dịch và các mối quan hệ, thị trường, marketing và
những người làm marketing.

H

1.1.2 Sự cần thiết của Marketing du lịch

ẠI

Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, nên đặc tính của sản phẩm
du lịch khác với sản phẩm hàng hóa, và đặc biệt sản phẩm thường ở xa và không

Đ

thể có sự lưu chuyển trực tiếp tới khách du lịch. Và bản chất của Marketing là phát
hiện ra các nhu cầu và tìm cách thỏa mãn chúng để đạt mục tiêu kinh doanh của
doanh nghiệp. Trong kinh doanh du lịch, ứng dụng marketing cần thiết để tìm
hiểu những nhu cầu của du khách và nghệ thuật đáp ứng để kinh doanh có hiệu
quả.
1.2 Tổng quan về du lịch
1.2.1 Khái niệm về du lịch
Trong những năm gần đây, du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn

6


của nhiều quốc gia và đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế thế
giới.
Du lịch là một dạng hoạt động của dân cư trong thời gian rỗi liên quan với sự
di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi,
chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức – văn hóa
hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ các giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hóa (I.I.
Pirôgionic, 1985).
Theo Tổ chức du lịch thế giới – WTO (World Tourism Organization): “Du

Ế

lịch là tập hợp các mối quan hệ, các hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn

U

từ sự hình thành và lưu trú của các cá thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên với

́H

mục đích hòa bình và nơi họ đến không phải là nơi họ làm việc”.Theo Luật du lịch của Việt Nam mà Quốc hội mới ban hành vào ngày
19/6/2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018: “Du lịch là các hoạt động có liên

H

quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian

N

không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí,

KI

tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác.”
Tóm lại, chúng ta có thể hiểu du lịch là việc di chuyển (đi lại) của con người

O
̣C

ra khỏi nơi cư trú của mình, lưu lại tạm thời ngoài nơi cư trú của mình, tiêu thụ
các giá trị tự nhiên, kinh tế, và văn hóa. Việc đi lại và lưu lại tạm thời này không

H

nhằm mục đích kiếm việc làm, không nhằm mục đích chính trị (xâm lược).

ẠI

1.2.2 Khái niệm điểm đến du lịch
Hiện tại, tùy vào góc độ nghiên cứu hay quản lý, các nhà khoa học, các nhà

Đ

quản lý đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về điểm đến du lịch. Các chuyên gia về
quản lý điểm đến của Tổ chức Du lịch thế giới định nghĩa: “Điểm đến du lịch là
một không gian vật chất mà du khách lưu trú lại ít nhất một đêm. Nó bao gồm các
sản phẩm du lịch như các dịch vụ hỗ trợ, các điểm đến và tuyến điểm du lịch trong
thời gian một ngày. Nó có các giới hạn vật chất và quản lý giới hạn hình ảnh, sự
quản lý xác định tính cạnh tranh trong thị trường.”
Điểm đến có thể hiểu đơn giản là các khu, điểm du lịch, những đô thị, vùng
quê, miền núi... Những nơi này có thể là các điểm đến cho một chuyến đi trong

7


ngày, một kỳ nghỉ ngắn hoặc dài ngày. Ở một khía cạnh khác, các quốc gia, các lục
địa cũng được xem xét và chào bán như là các điểm đến du lịch (Ủy ban lữ hành
châu Âu (ETC) và Hiệp hội lữ hành khu vực Thái Bình Dương (PATA) có trách
nhiệm tiếp thị cho Châu Âu và khu vực Thái Bình Dương như là những điểm đến
du lịch.
1.3 Phân loại về du lịch
Hiện nay chưa có thống phân phối toàn cầu, các thiết bị di động, truyền hình số và

88


kênh điện thoại trung tâm. Sự phát triển du lịch trực tuyến sẽ giảm được rất nhiều
thủ tục cho khách du lịch bằng cách tiến hành bán các sản phẩm du lịch qua mạng.
Trên các website này, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có thể giới thiệu và phân
phối sản phẩm của mình tới khách, cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm và
thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thông qua website, các doanh nghiệp có thêm
nhiều cơ hội để phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng và ngược lại
khách hàng có thể giao tiếp với các doanh nghiệp lữ hành bất kỳ thời điểm nào.
Ngoài ra, internet còn giúp cho du lịch Thới Sơn thực hiện các chương trình quản

Ế

lý quan hệ khách hàng và tăng cường sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng. Sự

U

giao tiếp này làm phát sinh thêm hàng loạt những yêu cầu mới cho du lịch Thới

́H

Sơn, bởi vì mọi thông tin về du lịch Thới Sơn phải luôn luôn sẵn có cho kháchhàng truy cập và khai thác.

Tuy nhiên, chiêu thị cũng như một công cụ phụ thêm của quảng bá để củng

H

cố thêm động lực cho du khách. Mục tiêu chiêu thị là thúc đẩy du khách hiện tại

N

tiếp tục đi du lịch, đồng thời khích lệ du khách tiềm năng quyết định đến với khu

KI

du lịch Thới Sơn. Chiêu thị với các công ty lữ hành và mức giá hấp dẫn cũng sẽ
khuyến khích họ xây dựng tour du lịch đưa khách đến với khu du lịch Thới Sơn.

O
̣C

Chính vì vậy cần có sự phối hợp giữa các ngành liên quan, sự hợp tác giữa các
khách sạn, các hãng hàng không, các công ty vận chuyển, các công ty du lịch để

H

đưa ra phương án tốt nhất.

ẠI

Thực hiện các chương trình thông tin tuyên truyền tham gia các dịch vụ xúc
tiến; sự kiện quảng bá, phát động thị trường theo chuyên đề; tham gia hội chợ,

Đ

triễn lãm, hội nghị, hội thảo du lịch ở trong nước và quốc tế để giới thiệu rộng rãi
tiềm năng khu du lịch Thới Sơn, kích thích nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế.
3.2.7 Chiến lược chứng minh thực tế
Để tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và quảng bá du lịch có hiệu quả, nâng cao
hơn nữa nhận thức về du lịch trong và ngoài nước; tạo lập hình ảnh của khu du
lịch Thới Sơn trong khu vực và trên thế giới, qua đó thu hút du khách và nguồn
vốn đầu tư mạnh mẽ. Nhất là, thiết lập được kênh Marketing, trong đó, mỗi đối tác
trung gian thực hiện một chức năng nhất định trong việc đưa sản phẩm, dịch vụ

89


từ nhà cung cấp đến du khách, và mỗi khâu trung gian là một tầng nấc trong kênh
Marketing.
Để phát triển du lịch nhanh, chính các trung tâm đón tiếp, tư vấn sẽ giúp du
khách tìm hiểu và cung cấp các thông tin cụ thể để họ có thể truyền tay, truyền
miệng giới thiệu với người thân, bạn bè về du lịch Thới Sơn. Đồng thời sớm phát
hành những ấn phẩm có chất lượng, các phim ảnh tư liệu về lịch sử văn hoá, công
trình kiến trúc, di tích, danh lam, thắng cảnh, làng nghề, lễ hội…và cả những cơ hội
về khả năng đầu tư để giới thiệu với du khách mọi nơi.

Ế

3.2.8 Một số giải pháp hỗ trợ

U

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch

́H

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi và những giá trị văn hóa nổi bật, du lịchThới Sơn có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. Trong những
năm qua, thực trạng phát triển du lịch sinh thái của Thới Sơn qua đánh giá về mặt

H

đầu tư cơ sở hạ tầng – kĩ thuật, cơ sở lưu trú, các điểm du lịch sinh thái, lượng

N

khách du lịch trong và ngoài nước hàng năm có sự tăng trưởng rõ rệt

KI

Để thu hút khách nghỉ qua đêm, cần đầu tư xây dựng khu du lịch Thới Sơn
thành khu resort, đồng thời nâng cấp các khách sạn, nhà nghỉ đạt chuẩn quốc tế.

O
̣C

Bên cạnh đó, cần nâng cấp và bổ sung các bến đò du lịch nhằm đẩy mạnh phát
triển du lịch sinh thái . Cần trồng các cây che bóng mát nhằm tạo nét thiên nhiên

H

hoang dã và một mặt bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Có thể kết hợp du lịch sinh

ẠI

thái rừng phòng hộ với tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa: lăng Hoàng Gia, lăng
Trương Định, làng nghề tủ thờ Gò Công…

Đ

Phát triển các dịch vụ du lịch
Cần đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí quy mô lớn để thu hút khách

du lịch lưu trú qua đêm. Khuyến khích các cửa hàng bán quà lưu niệm trưng bày
các sản phẩm, đặc sản của Thới Sơn và các đặc sản của vùng như mắm tôm chà,
sản phẩm lưu niệm làm từ gỗ dừa, bàng,lát, lục bình… và một số trái cây như vú
sửa Lò rèn Vĩnh Kim, sầu riêng Ngũ Hiệp, bưởi lông Cổ Cò… Cần có kế koạch đề
xuất với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Mỹ Tho để phát triển “Khu phố đêm”
tại phường 6, và củng cố Khu ẩm thực đêm tại Bến tàu du lịch Mỹ Tho nhằm tạo

90


điều kiện cho nhân dân trong tỉnh và du khách trong và ngoài nước mua sắm, ăn
uống vào ban đêm đồng thời kích thích du khách lưu trú qua đêm tại Mỹ Tho, và
xây dựng khu phố đi bộ, tạo khoảng không gian yên tĩnh thoáng mát cho du khách
đi bộ, thư giãn.
Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ du
lịch
Phát triển sản phẩm du lịch cuối tuần; Nhân rộng loại hình du lịch
homestay ở nhiều khu du lịch Thới Sơn; Thiết kế chương trình tour du lịch sinh

Ế

thái gắn liền với các di tích lịch sử - văn hóa và các làng nghề truyền thống, xây

U

dựng chương trình tour du lịch văn hóa - lịch sử trên tuyến sông Mekong; Phát

́H

triển nhiều dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ cho ngành du lịch.Xây dựng thương hiệu và tạo sản phẩm đặc trưng kết hợp với việc liên
kết vùng

H

Xây dựng thương hiệu cho khu du lịch Thới Sơn;

N

Tạo sự khác biệt hóa về sản phẩm;

KI

Phối hợp liên ngành và liên kết vùng
Tăng cường hoạt động đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào du lịch

O
̣C

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch

Đầu tư phát triển phương tiện phục vụ du lịch: đầu tư các loại đò máy, đò

H

chèo là cần thiết nhưng về lâu dài và theo xu hướng phát triển ngành du lịch Tiền

ẠI

Giang.

Đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch

Đ

Đầu tư, qui hoạch đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh giỏi; Đào tạo nâng cao

và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ cho nhân viên phục vụ; Liên
kết các cơ sở đào tạo để đào tạo và đào tạo lại đội ngũ hướng dẫn viên; Tập huấn,
bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng địa phương
Những giải pháp mang tính bền vững
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du
lịch
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn trong du lịch

91


Phát triển du lịch gắn liền với quy hoạch cơ sở hạ tầng
Có kế hoạch khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch
Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch
Chiến lược và kế hoạch thu hút vốn đầu tư cho Du lịch Thới Sơn.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Đất nước ta đang ngày một đổi mới. Đổi mới nền kinh tế thị trường phát
triển giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chất lượng cuộc

Ế

sống ngày càng được nâng lên người dân không chỉ được ăn no mặc ấm mà còn

́H

U

muốn đi du lịch muốn tìm hiểu và khám phá cuộc sống bên ngoài nơi họ sống.
Ngày nay du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước màngành du lịch Việt Nam thực sự có cơ hội phát triển trong những năm 90 của thế
kỷ 20. Cùng với sự phát triển của đất nước ngành du lịch đã có những thành công

H

bước đầu để chứng tỏ là một ngành kimh tế tổng hợp quan trọng. Kinh doanh du

N

lịch nói chung và kinh doanh lữ hành nói riêng là một ngành kinh tế còn khá mới

KI

mẻ ở Việt Nam Kinh doanh lữ hành là một bộ phận của kinh doanh du lịch. Nhu
cầu đi du lịch của người dân ngày càng tăng cao, kinh tế phát triển, khiến cho có

O
̣C

rất nhiều các công ty lữ hành ra đời đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường.
Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại Irực thuộc tỉnh Tiền Giang được công nhận

H

vào tháng 4 năm 2016, có nền kinh tế phát triển trong đó du lịch là ngành kinh tế

ẠI

quan trọng của thành phố. Ở Mỹ Tho các doanh nghiệp lữ hành sự cạnh tranh là
vô cùng khốc liệt và gay gắt thì công tác marketing đóng vai trò quan trọng với sự

Đ

tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Marketing nói chung là sự phân tích,
kế hoạch tổ chức và kiểm tra những khả năng hút khách của một công ty cũng như
chính sách hoạt động với nhu cầu mong muốn thoả mãn của nhóm khách hàng
mục tiêu. Đối với ngành du lịch thì do những đặc thù riêng của sản phẩm lữ hành
nên công cụ marketing 7Ps có những khác biệt như khách hàng mua hàng dựa vào
cảm tính của bản thân, sản phẩm mới (dịch vụ mới ) dễ bắt chước và sao chép nên
rất khó trong việc tạo lập uy tín, thương hiệu về sản phẩm với doanh nghiệp, các
biến số để tính toán mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được trong marketing

92


ngoài sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp còn phải có thêm các yếu tố như
con người tạo sản phẩm trọn gói và lập chương trình.Căn cứ vào những phân tích
thực trạng hoạt động kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing của du lịch
Thới Sơn tác giả đã đưa ra một số đề xuất cho hoạt động marketing của ngành du
lịch Thới Sơn và một số đề xuất để hỗ trợ cho ngành du lịch Thới Sơn thu hút
thêm du khách du lịch của mình.
Sản phẩm du lịch sinh thái Thới Sơn có những đặc tính vô cùng đặc biệt, đòi
hỏi những người làm du lịch phải có kiến thức tổng quát lẫn kiến thức chuyên

Ế

môn, nghiệp vụ do đó việc ứng dụng Marketing vào du lịch Thới Sơn sẽ rất khó do

U

nhu cầu của khách hàng rất đa dạng, luôn thay đổi theo thời gian. Do đó du lịch

́H

Thới Sơn cũng phải luôn có chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phù hợp với xuthế phát triển trong tương lai.
2. Kiến nghị

H

2.1 Tổng cục du lịch

N

Tổng cục Du lịch hỗ trợ nguồn vốn, có kế hoạch hỗ trợ địa phương tham

KI

gia những sự kiện du lịch nước ngoài để giới thiệu hình ảnh du lịch Thới Sơn, giúp
đỡ các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường ở nước ngoài. Hỗ trợ đào tạo

O
̣C

nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành.

H

2.2 Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Tiền Giang
Tăng cường hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia đề đầu tư

ẠI

kết cấu hạ tầng du lịch và tôn tạo, bảo tồn phát huy giá trị của các di tích lịch sử -

Đ

văn hóađã được xếp vào hạng Quốc gia.
Hỗ trợ trong hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch Thới Sơn đến

với du khách trong và ngoài nước. Thường xuyên tổchức các chương trình bồi
dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch, mời các chuyên gia nước ngoài
tham gia cố vấn qui hoạch tổng thể dulịch, tham gia giảngdạy nghiệpvụcho nhân
viên, đặc biệt là các hướng dẫn viên. Mặt khác, quá trình xây dựng các sảnphẩm
dulịch của Thới Sơn cần có sự liên kết với các địa phương khác trong vùng.
Nghiên cứu thêm một số loại trái cây đặc sản của Tiền Giang để hỗ trợ phát triển,

93


khai thác thêm cho du lịch Thới Sơn hoặc bổ sung thêm vài loại hình giải trí phù
hợp với du lịch của sông nước miệt vườn phục vụ khách du lịch.
Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Tiền Giang cần đầu tư xây dựng khu vui
chơi giải trí có qui mô lớn, với khuôn viên rộng lớn và có nhiều hình thức vui chơi
giải trí hiện đại, hấp dẫn nhằm phục vụ người dân địa phương và du khách. Các
loại hình du lịch chủ yếu chưa được phát triển.
Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Tiền Giang cần tham mưu cho UBND

Ế

Tỉnh xây dựng các chương trình du lịch cũng như các dự án nhằm đa dạng hóa

U

và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ

́H

với các ban ngành khác để có được sự hỗ trợ tốt hơn cho việc phát triển kinh
doanh và khai thác du lịch Thới Sơn.Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Tiền Giang cùng với Sở Giáo dục và Đào
tạo xây dựng chương trình tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của

H

dân địa phương cũng như du khách. Thúc đẩy quá trình xã hội hóa du lịch nhằm

N

phát huy tính cộng đồng, nâng cao nhận thức của mỗi người dân địa phương

KI

trong quá trình tạo lập và quảng bá thương hiệu du lịchThới Sơn thông qua các

O
̣C

sản phẩn du lịch.
2.3 Ủy ban nhân dân tỉnh

H

UBND Tỉnh cần có những chính sách mang tính chất cởi mở nhằm khuyến
khích và kêu gọi đầu tư của mọi tầng lớp nhân dân, cũng như các doanh nghiệp

ẠI

trong và ngoài nước. Tỉnh cần có chính sách để giữ lại những nhân tài của địa

Đ

phương cũng như thu hút nhân tài từ nơi khác đến với du lịch Thới Sơn tham gia
hoạt động.

Cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để thực hiện tốt hoạt động
Marketing, và phải hết sức coi trọng đến lực lượng phục vụ trong du lịch bởi chính
những người này sẽ có một sự tác động mạnh mẽ tới du khách. Trước mắt, cần rà
soát và đánh giá lại lực lượng lao động trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế
hoạch đào tạo hợp lý. Đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trung cấp,
cao đẳng nghề hoạt động để từ đó có thể dễ dàng thu hút các học sinh tốt nghiệp

94


phổ thông theo học nghề, giúp cho họ có một tay nghề kỹ thuật vững chắc, góp
phần vào sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh. Hơn nữa cần đẩy mạnh sự phát
triển của trường đại học, cung cấp một lực lượng cán bộ trẻ, đủ trình độ, đáp ứng
nhu cầu lao động của xã hội nói chung và của ngành du lịch nói riêng. Bên cạnh đó,
cần có chính sách tuyển dụng lao động đúng đắn, bố trí và phân công lao động phù
hợp với trình độ và năng lực của từng người.
Rà soát lại quy hoạch du lịch Thới Sơn hiện nay chủ yếu khai thác yếu tố
thiên nhiên mà chưa có một quy hoạch tương xứng với những gì mình có. Cùng

Ế

với những ưu đãi trong thu hút đầu tư và sự chủ động của các doanh nghiệp kinh

U

doanh du lịch, ngày càng có nhiều sản phẩm mới ra đời làm phong phú thêm cho

́H

du lịch Thới Sơn. Tuy vậy, Thới Sơn vẫn bị coi là kém sức hút so với các tỉnh,thành có cùng lợi thế. Tình trạng “mạnh ai nấy làm”, thiếu liên kết giữa các doanh
nghiệp du lịch nội tỉnh là nguyên nhân chính làm giảm sự sức hấp dẫn của du lịch

H

Thới Sơn. Vì thế cần rà soát lại quy hoạch để du lịch Thới Sơn để trong tương lai

N

du lịch Thới Sơn sẽ trở thành trọng điểm về du lịch sinh thái miệt vườn.

KI

Tăng cường quảng bá du lịch để hình ảnh khu du lịch Thới Sơn trở nên
quen thuộc với mọi người cần chú ý đến hoạt động quảng bá du lịch, bằng cách

O
̣C

thuê một công ty PR chuyên nghiệp của nước ngoài để tổ chức các sự kiện lớn
nhằm PR cho du lịch Thới Sơn. Bên cạnh đó cần hoàn thiện khâu cung cấp thông

H

tin du lịch qua website, email để du khách nước ngoài dễ tìm kiếm.

ẠI

Nâng cao ý thức người dân địa phương có một vai trò rất lớn trong sự phát

Đ

triển du lịch, các hoạt động du lịch đều có sự tham gia của cộng đồng địa phương.
Vì thế, để nâng cao khả năng thu hút khách cần tác động đến ý thức của cộng đồng
để họ thực sự trở thành những người bảo vệ các đối tượng du lịch. Đồng thời, việc
tuyên truyền, vận động toàn dân có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ
môi trường du lịch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch bền vững. Bên
cạnh đó, cần làm cho người dân thấy được cách thức ứng xử có văn hóa với khách
du lịch, thân thiện, hòa đồng là một yếu tố quan trọng trong thu hút khách đến du
lịch Thới Sơn.

95


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×