Tải bản đầy đủ

72 cau nhan dinh dung sai luat dan su

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI – LUẬT DÂN SỰ
1. Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn duy nhất của luật dân sự.
Sai, ngoài ra còn có hương ước, tập quán, pháp luật quốc tế, công ước quốc tế mà Việt Nam tham
gia, đường lối chính sách kinh tế từng thời kỳ, ...
2. Luật dân sự điều chỉnh tất cả các quan hệ tài sản và nhân thân trong giao lưu dân sự.
Sai, Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là một nhóm lĩnh vực nhất định bao gồm những quan
hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong xã hội Việt Nam.
3. Quan hệ nhân thân không thể tính được thành tiền và không thể chuyển giao trong các
giao lưu dân sự.
Sai, Quan hệ nhân thân gồm không liên quan đến tài sản như quan hệ về danh dự, nhân phẩm,
tên gọi, hình ảnh, bí mật đời tư của cá nhân, danh dự, uy tín của tố chức,... và quan hệ nhân thân
có liện quan đến tài sản ở chổ trên cơ sở quan hệ nhân thân mà phát sinh những quan hệ tài sản
nhất định như quan hệ về sáng tác các tác phâm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, sở hữu
công nghiệp -> do đó có thể chuyển giao được.
4. Chỉ có phương pháp bình đẳng, thoả thuận, tự định đoạt được áp dụng điều chỉnh các
quan hệ tài sản và nhân thân trong các giao lưu dân sự.
Đặc điểm của phương pháp điều chỉnh còn có thêm: quyền khởi kiện ra tòa bảo vệ các quyền và
lợi ích hợp pháp của mình trước sự xâm hại và trách nhiệm về tài sản phải bồi thường thiệt hại
bằng tiền bằng hiện vật hoặc thực hiện công việc nhất định cho bên thứ ba hoặc được bên thứ ba
bồi thương. => Có vẻ đúng nếu các phương pháp điều chỉnh bình đẳng, tự thỏa thuận, tự định
đoạt, hoặc phương pháp mệnh lệnh, quyền uy phục tùng.

5. Người bị bệnh tâm thần là người bị mất năng lực hành vi dân sự.
Sai, Người bị mất NLHVDS khi có y/c của người có quyền hoặc lợi ích liên quan đến cơ quan
tòa án và có quyết định của tòa án dưới kết luận của cơ quan chuyên môn.
6. Cha, mẹ là người giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên.
Sai, cha mẹ là người đại diện đương nhiên cho con chưa thành niên, chỉ khi cha mẹ chết mới đặt
ra vấn đề người giám hộ.
7. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân là trách nhiệm hữu hạn.
Sai, chỉ có trách nhiệm về tài sản của pháp nhân là trách nhiệm hữu hạn. Chỉ có quyền và nghĩa
vụ dân sự chứ không nói đến trách nhiệm dân sự của pháp nhân.
8. Người chưa thành niên thì có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ.
1


9. Thời hiệu là khoảng thời gian do pháp luật quy định hoặc do các bên thỏa thuận.
Sai, vì theo khoản 1, Điều 149, BLDS năm 2015 thì “Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà
khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy
định.”
10. Khi người được giám hộ đủ 18 tuổi thì việc giám hộ chấm dứt.
Sai, vì trong những trường hợp hạn chế năng lực hành vi dân sự vẫn cần có người giám hộ.
11. Khi người đại diện chết thì quan hệ đại diện chấm dứt.
Sai, quan hệ đại diện vẫn tồn tại, nhưng sẽ do người đại diện khác theo quy định của pháp luật.
12. Người thành niên thì có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Sai, người thành niên nếu không có quyết định của tòa là người hạn chế hay mất NLHVDS thì là
người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
13. Hộ gia đình là những người có hộ khẩu chung và có tài sản chung.
[Sai, còn có hộ gia đình theo điều 106 BLDS năm 2005.]
14. Giao dịch do người không có thẩm quyền xác lập thực hiện thì luôn luôn không có giá trị
pháp lý.
Sai, theo Điều 142 và Điều 143, BLDS năm 2015 trong trường hợp giao dịch giữa người đại diện
không đúng thẩm quyền hay phạm vi ủy quyền hoặc vượt quá phạm vi ủy quyền với người thứ
ba nhưng được người được đại diện đồng ý thì vẫn có giá trị pháp lý.
15. Khi người giám hộ chết thì việc giám hộ chấm dứt.
Sai, theo quy định tại Điều 60, BLDS năm 2015, người giám hộ chết thì thay đổi người giám hộ
mới do đó việc giám hộ không chấm dứt.
16. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là tất cả các quan hệ xã hội phát sinh từ lợi ích vật
chất và tinh thần giữa các chủ thể trong xã hội.
Sai, chỉ là một nhóm các quan hệ xã hội có thể và cần điểu chỉnh cụ thể là “ Quan hệ tài sản: Các
quan hệ xã hội giữa con người với con người thông qua một tài sản nhất định và Quan hệ nhân thân: Các
quan hệ xã hội phát sinh từ một giá trị tình thần gắn liền với một cá nhân hoặc một tổ chức.”


17. Hộ gia đình là tập thể những người thân thích với nhau và có hộ khẩu thường trú.
[Sai, hộ gia định quy định tại điều 106 BLDS năm 2005.]
18. Mọi pháp nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
2


Sai, NLPLDS của pháp nhân là khả năng có các quyền, nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích
kinh doanh của mình. Ví dụ: Sở tư pháp và Trường đại học Luật cùng là pháp nhân nhưng có
quyền, nghĩa vụ, chức năng khác nhau.
19. Giao dịch dân sự do người không có thẩm quyền đại diện xác lập thực thì không làm phát
sinh hậu quả pháp lý đối với người được đại diện.
Sai, nếu người được đại diện đồng ý với giao dịch đó hoặc người được đại diện biết mà không
phản đối thì vẫn phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với người được đại diện (Điều 142 và
Điều 143, BLDS năm 2015).
20. Mọi giao dịch dân sự của chủ hộ đều làm phát sinh trách nhiệm dân sự đối với hộ gia
đình.
Sai, chỉ giao dịch dân sự nhân danh hộ gia đình phục vụ lợi ích hay hoạt động sản xuất kinh
doanh của hộ gia đình mới làm phát sinh trách nhiệm dân sự đối với hộ gia đình. Trường hợp
giao dịch dân sự của chủ hộ vì lợi ích của cá nhân mình thì không làm phát sinh trách nhiệm dân
sự đối với hộ gia đình (K2Đ107 – BLDS năm 2005).
21. Khi tài sản của pháp nhân không đủ để thực hiện nghĩa vụ của pháp nhân thì các thành
viên góp vốn thành lập pháp nhân phải gánh chịu nghĩa vụ thay bằng tài sản riêng của mình
tương ứng với phần vốn góp.
Sai, trách nhiệm tài sản của pháp nhân là hữu hạn do đó pháp nhận chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn
trên tài sản của mình mà thôi.
22. Thời hạn để một chủ thể hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự là một loại
thời hiệu.
Sai, kết thúc một thời hạn mà chủ thể hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự là một
loại thời hiệu.
23. Quan hệ pháp luật dân sự tồn tại ngay cả khi không có quy phạm pháp luật dân sự nào
trực tiếp điều chỉnh.
Sai, QHXH -> PHPLDS khi có quy phạm pháp luật dân sự trực tiếp điều chỉnh
24. Người bị khiếm khuyết về thể chất như bị mù, câm hoặc điếc thì bị hạn chế năng lực
hành vi dân sự.
Sai, họ chỉ bị khiếm khuyết về cơ thể chứ không bị xem là người mất NLHVDS, trừ những
trường hợp tòa án tuyên một người bị hạn chế NLHVDS (Đ24 – BLDS năm 2015).
25. Thành viên của tổ hợp tác phải là người đã thành niên.
[Sai, chỉ cần người 15 tuổi trở lên.]
3


26. Thành viên của hộ gia đình phải là những người đã thành niên.
[Sai, theo quy định của BLDS về hộ gia đình.]
27. Mỗi sự kiện pháp lý xuất hiện chỉ có thể làm phát sinh hoặc làm thay đổi hoặc làm chấm
dứt một quan hệ pháp luật tương ứng.
Sai, ví dụ sự kiện chết có thể phát sinh quan hệ pháp luật thừa kế, đồng thời chấm dứt quan hệ
pháp luạt hôn nhân
28. Người bị tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải có người giám hộ.
Sai, khi một người bị tòa án tuyên hạn chế NLHVDS đồng thời tòa án đã chỉ định người đại diện
theo pháp luật, giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế NLHVDS phải có sự
đồng ý của người đại diện theo pháp luật (K1 & 2, Đ24 – BLDS năm 2015).
29. Phạm vi thẩm quyền đại diện theo ủy quyền là do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật
quy định.
Sai, do các bên thỏa thuận, pháp luật không quy định (Đ138 – BLDS năm 2015).
30. Mọi thời hiệu đều phải liên tục mà không thể bị gián đoạn vì bất cứ lý do gì.
Sai, theo quy định tại khoản 2, Điều 153 của BLDS năm 2015:
“Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một trong các sự
kiện sau đây:
a) Có sự giải quyết bằng một quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu;
b) Quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa vụ liên
quan tranh chấp và đã được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của
Tòa án.”
31. Người thành niên thì tự mình xác lập thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của mình.
Sai. Trong trường hợp người thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự (Điều 53, BLDS
năm 2015) mà chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm
người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ hoặc người thành niên không đủ khả năng nhận
thức, làm chủ hành vi (khoản 1, Điều 23, BLDS năm 2015) thì Tòa án ra quyết định tuyên bố
người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác
định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Khoản b, Điều 57 và khoản c, Điều 58 thuộc BLDS
năm 2015 quy định về nghĩa vụ và quyền của người giám hộ.

4


32. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân mang tính chuyên biệt, trừ trường hợp thành
viên của pháp nhân có thoả thuận khác.
Sai, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định,
không có trừ trường hợp thỏa thuận khác, (Đ 86, BLDS năm 2015).
33. Thời hiệu khởi kiện có thể được thỏa thuận kéo dài hoặc rút ngắn, nếu được tòa án chấp
nhận.
Sai. Khoản 3, Điều 150 quy định về thời hiệu khởi kiện: “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ
thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.” Theo đó, thời hiệu khởi
kiện được quy định bởi pháp luật, không phải do Tòa án chấp nhận theo thỏa thuận.
Khoản 2, Điều 149, BLDS năm 2015 quy định:
“Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các
bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết
định giải quyết vụ, việc.
Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường
hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.”
34. Người nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác thì bị hạn chế năng lực hành vi dân
sự.
Sai. Tòa + giám định trên cơ sở yêu cầu  Yêu cầu và quyết định của tòa án  Không cần giám
định (chỉ áp dụng cho mất NLHVDS).
35. Năng lực pháp luật của hộ gia đình mang tính chuyên biệt.
[Hạn chế chứ ko chuyên biệt như là Nông lâm ngư nghiệp, 1 số ngành nghề XSKD….]
36. Thời hạn do pháp quy định thì gọi là thời hiệu.
Sai. Khoản 1, Điều 149 thuộc BLDS năm 2015 quy định: “Thời hiệu là thời hạn do luật quy định
mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật
quy định.”
37. Mọi quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh đều mang tính đền bù tương đương.
Sai. được thừa kế, tặng cho…
38. Thành viên của pháp nhân chịu trách nhiệm liên đới đối với nghĩa vụ tài sản của pháp
nhân.

5


Sai. Khoản 3, Điều 87 của BLDS năm 2015 quy định: “Người của pháp nhân không chịu trách
nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ
trường hợp luật có quy định khác.”
39. Việc định đoạt tài sản của tổ hợp tác phải được đa số tổ viên tổ hợp tác đồng ý.
[Sai. Có trường hợp sai phạm sẽ bị nhà nước cưỡng chế.  Đối với tài sản là TLSX phải được
toàn thể tổ viên đồng ý chứ không phải chỉa là đa số.]
40. Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định.
Sai. Điều 135, BLDS năm 2015 quy định “Quyền đại diện được xác lập […] theo quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của
pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật).” Thiếu theo quyết định của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền hoặc theo điều lệ của pháp nhân.
41. Người nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình là
người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Sai. Tòa tuyên trên cơ sớ yêu cầu + giám định.
42. Người bị Tòa án tuyên bố là đã chết mà còn sống trở về thì có quyền yêu cầu những
người thừa kế trả lại tài sản đã nhận.
Sai. Khoản 3, Điều 73 của BLDS năm 2015 quy định: “Người bị tuyên bố là đã chết mà còn
sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện
còn.”
43. Thời hạn là khoảng thời gian do pháp luật quy định từ thời điểm này tới thời điểm khác.
Sai. Khoản 1, Điều 144 của BLDS năm 2015 quy định: “Thời hạn là một khoảng thời gian được
xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.” theo đó, không đề cập đến việc pháp luật quy
định thời hạn.
44. Quan hệ pháp luật dân sự chỉ tồn tại khi được quy phạm pháp luật dân sự trực tiếp điều
chỉnh.
Sai. Còn tập quán, áp dụng pháp luật tương tự theo Điều 5 (Áp dụng tập quán) và Điều 6 (Áp
dụng tương tự pháp luật) của BLDS năm 2015.
45. Năng lực pháp luật dân sự của tổ hợp tác mang tính chất chuyên biệt.
[Đúng, giống pháp nhân]
46. Các tập quán cũng được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
do luật dân sự điều chỉnh.
6


Sai. Khoản 2, Điều 5 của BLDS năm 2015 quy định về áp dụng tập quán: “Trường hợp các bên
không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán
áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3
của Bộ luật này.” Như vậy, chỉ khi luật dân sự không điều chỉnh thì có thể áp dụng tập quán pháp
như là nguồn luật.
47. Mọi cá nhân đều có quyền tham gia xác lập hợp đồng hợp tác để thành lập tổ hợp tác.
[Sai. Phải có đk Đ112 của BLDS 2005]
48. Muốn trở thành pháp nhân thì mọi tổ chức phải được thành lập hợp pháp và phải có tài
sản riêng.
Sai. Khoản 1, Điều 74 thuộc BLDS năm 2015 quy định như sau:
“1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của
mình;
d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”
49. Người chưa thành niên khi tham gia xác lập thực hiện giao dịch dân sự phải có sự đồng ý
của người giám hộ.
Sai. Điều 21 của BLDS năm 2015 quy định về người chưa thành niên.
50. Việc cải tổ pháp nhân làm chấm dứt sự tồn tại của pháp nhân.
Sai, chia tách sáp nhập hợp nhất
51. Người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần bắt buộc phải có người giám hộ.
Sai. Chưa thành niên Còn cha mẹ
52. Người đại diện hợp pháp của pháp nhân chỉ có thể là người đứng đầu pháp nhân theo
quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của pháp nhân.
Qđ, Điều lệ hoặc ủy quyền
53. Mọi cá nhân đều có năng lực hành vi dân sự như nhau.
Sai Chưa có, chưa đầy đủ, đầy đủ, bị hạn chế, bị mất
7


54. Tài sản của người bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc bị tuyên bố chết được giải quyết theo
quy định pháp luật về thừa kế.
Sai. Điều 69 của BLDS năm 2015 quy định về việc quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất
tích thì tài sản chưa được chia theo quy định pháp luật về thừa kế mà phải tiếp tục được quản lý.
55. Người đại diện bao gồm các cá nhân và tổ chức thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy
định.
Đúng. Theo quy định của Khoản 1, Điều 134 của BLDS năm 2015 thì: “Đại diện là việc cá
nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân
hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch
dân sự.” Khoản 3, Điều 134 của BLDS năm 2015 quy định: “Trường hợp pháp luật quy định thì
người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao
dịch dân sự được xác lập, thực hiện.”
56. Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về các lợi ích nhân thân, gắn liền
với mỗi chủ thể nhất định và không được phép chuyển giao.
Đúng. Quan hệ nhân thân thuộc đối tượng điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhau. Khi nói
tới quan hệ nhân thân, chúng ta có thể hiểu các quan hệ này xuất phát từ các giá trị tinh thần của
chủ thể, giá trị tinh thần này có thể gắn liền với lợi ích về kinh tế hoặc có thể không gắn liền với
lợi ích về kinh tế. Quan hệ nhân thân là một trong hai đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự.
Quan hệ nhân thân phát sinh vì lợi ích tinh thần, luôn gắn liền với chủ thể nó không mang tính
hàng hóa - tiền tệ và không thể tính được bằng trị giá. Nếu như ở quan hệ tài sản, có thể có sự
dịch chuyển tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác thì trong quan hệ nhân thân, việc dịch
chuyển các giá trị tinh thần là không thể thực hiện được.
57. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ có giá.
Sai, Giấy chứng nhận QSD đất không phải tài sản, tài sản ở đây là QSD đất.
58. Khi vợ (chồng) chết thì người bên kia không được phép sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ
di chúc chung của vợ chồng.
Trong BLDS năm 2015 không có quy định về di chúc chung nữa.
59. Người không có năng lực hành vi dân sự và người mất năng lực hành vi dân sự đều
không được trực tiếp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
Sai, chỉ một số giao dịch bắt buộc phải do người đại diện thực hiện thì mới yêu cầu, còn các giao
dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngay thì ko cần (ví dụ cầm 2k đi mua cái bánh mỳ ăn chẳng
hạn). Căn cứ Điều 21, BLDS năm 2015.

8


60. Người từ đủ 15 tuổi trở lên có thể là người đại diện theo ủy quyền.
Đúng, khoản 3, Điều 138 của BLDS năm 2015 quy định: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa
đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao
dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”
61. Di chúc vô hiệu là di chúc bất hợp pháp.
Sai, hợp pháp cũng vẫn có thể bị vô hiệu (ví dụ: trong người nhận di sản chết cùng thời điểm với
người để lại di sản thì di chúc vô hiệu mặc dù tất cả yếu tố khác của nó đều hợp pháp).
62. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ thời điểm người bị hại phát hiện quyền và
lợi ích của mình bị xâm phạm và chứng minh được quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm.
Sai, khoản 1, Điều 154 của BLDS năm 2015 quy định: “Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được
tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị
xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”
63. Khi một chủ thể của sở hữu chung theo phần từ bỏ phần quyền sở hữu của mình thì các
chủ thể còn lại chia đều nhau phần quyền sở hữu đó.
Sai, khoản 4 Điều 218 của BLDS năm 2015 quy định: “Trường hợp một trong các chủ sở hữu
chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà
không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu
chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.”
64. Đang là thai nhi được coi là ngừoi có năng lực pháp luật dân sự.
Sai, khoản 3 Điều 16 của BLDS năm 2015 quy định: “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có
từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.”
65. Một người có năng lực hành vi dân sự một phần có quyền tham gia vào các giao dịch dân
sự.
Sai. khoản 3 và khoản 4 thuộc Điều 21 của BLDS năm 2015 quy định:
“3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải
được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng
ngày phù hợp với lứa tuổi.
4. Ngưluật đồng ý, trừ giuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân
sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự
khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”
66. Giao dịch dân sự do người bị Tòa án ra quyết định hạn chế năng lực hành vi dân sự tiến
hành thì coi là vô hiệu.
9


Sai . Khoản 2 thuộc Điều 24 của BLDS năm 2015 quy định, người bị Tòa án ra quyết định hạn
chế năng lực hành vi dân sự khi tiến hành giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người đó
phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh
hoạt hàng ngày .
67. Chủ sở hữu được toàn quyền thực hiện các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản
thuộc sở hữu của mình.
Sai. Điều 160 thuộc BLDS năm 2015 quy định: “2. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo
ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc
làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của
người khác.”
68. Pháp nhân là 1 tổ chức . Vì vậy mọi tổ chức đều là pháp nhân.
Sai . Khoản 1, Điều 74 của BLDS năm 2015 quy định các điều kiện để một tổ chức được công
nhân là pháp nhân:
“1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của
mình;
d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”
70. Quyền mua nền nhà tái định cư là một quyền tài sản.
Sai. Điều 115 thuộc BLDS năm 2015 quy định về quyền tài sản: “Quyền tài sản là quyền trị giá
được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất
và các quyền tài sản khác.”
71. So sánh hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân mất NLHVDS với hậu quả pháp lý
của việc tuyên bố cá nhân hạn chế NLHVDS.
Trả lời : Việc tuyên bố cá nhân hạn chế năng lực HVDS hay mất năng lực hành vi dân sự để lại
những hậu quả pháp lý nhất định. Người mất NLHVDS thì mọi giao dịch dân sự đều thông qua
người đại diện xác lập thực hiện , bị mất năng lực hành vi tố tụng, họ không tự khởi kiện . Người
hạn chế NLHVDS có thể thực hiện một số giao dịch phục vụ yêu cầu sinh hoạt hang ngày, và
vân có năng lực hanh vi tố tụng, cỏ yêu cầu khởi kiện… chỉ các giao dịch dân sự tài sản liên
quan đến người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của nười đại diện
10


72. So sánh năng lực chủ thể của người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ và năng lực
chủ thể của người bị toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ bao gồm: Tại Điều 20. là Người từ đủ sáu tuổi
đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo
pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi
hoặc pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười
tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao
dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp
pháp luật có quy định khác. Còn người bị toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự theo
Điều 23. là Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia
đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có
thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.Giao dịch dân sự liên
quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại
diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×