Tải bản đầy đủ

19 9 (1) upuppupupuppupuppupu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐỨC HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO TUẦN
Liên đoàn Lao động huyện thực hiện một số việc như sau:
- Hướng dẫn CĐCS Doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao
động năm 2019, có 92/147 (đạt 62.5%) CĐCS DNNNN đã tổ chức HNNLĐ. Thỏa
ước lao động tập thể 75/147 đạt 51%
- Vận động Quỹ Tấm lòng vàng trong CNVCLĐ năm 2019 được:
592.240.000 đồng/ 415.044.000 đồng đạt 142.6% chỉ tiêu tỉnh giao.
- Vận động thành lập CĐCS 01 DNNNN, lũy kế từ đầu năm đến nay thành lập
được 11/05 CĐCS đạt 220% chỉ tiêu tỉnh giao, kết nạp 200 ĐVCĐ, lũy kế phát triển
984/808 ĐVCĐ đạt 121.7% chỉ tiêu tỉnh giao. Làm lễ thành lập 01 CĐCS DNNNN
- Tham gia cùng Đoàn liên ngành kiểm tra pháp luật lao động tại 06 doanh
nghiệp trên địa bàn huyện.
Kế hoạch tuần tới:
- Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, xây dựng
thỏa ước lao động tập thể.

- Tổ chức khảo sát, vận động các công ty, doanh nghiệp đủ điều kiện để thành
lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên công đoàn.
- Các cấp Công đoàn nâng cao tính chủ động và vai trò phối hợp kiểm tra, giám
sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động
như việc thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT, tiền lương, tiền thưởng,….
Người viết báo cáo

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×