Tải bản đầy đủ

5 9 yuiorjfuppupuyptppt

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐỨC HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 05 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO TUẦN
Liên đoàn Lao động huyện thực hiện một số việc như sau:
- Hướng dẫn CĐCS Doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao
động năm 2019, có 82/147 (đạt 55.7%) CĐCS DNNNN đã tổ chức HNNLĐ.
- Vận động Quỹ Tấm lòng vàng trong CNVCLĐ năm 2019 được:
552.240.000 đồng/ 415.044.000 đồng đạt 133% chỉ tiêu tỉnh giao.
- Vận động thành lập CĐCS 01 DNNNN, lũy kế từ đầu năm đến nay thành lập
được 09/05 CĐCS đạt 180% chỉ tiêu tỉnh giao, kết nạp ĐVCĐ lũy kế 653/808 ĐVCĐ
đạt 80,8% chỉ tiêu tỉnh giao.
- Làm lễ thành lập CĐCS cty TNHH SX TM XNK Diệu Tường Việt Nam và
cty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam)
- Bàn giao 02 Mái ấm công đoàn cho ông Đoàn Văn Danh, xã An Ninh Đông
và ông Cao Thanh Hiếu, xã Hòa Khánh Nam.
Kế hoạch tuần tới:
- Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động cho

CĐCS.
- Tổ chức khảo sát, vận động các công ty, doanh nghiệp đủ điều kiện để thành
lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên công đoàn.
- Các cấp Công đoàn nâng cao tính chủ động và vai trò phối hợp kiểm tra, giám
sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động
như việc thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT, tiền lương, tiền thưởng,….
Người viết báo cáo

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×