Tải bản đầy đủ

chuan kien thuc mon thu cong lop 2

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN THỦ CÔNG Lớp 2
Tuần
1,2
3,4

5,6
7,8

9,10

Tên bài dạy

Yêu cầu cần đạt
-Biết cách gấp tên lửa.
Gấp tên lửa -Gấp được tên lửa. Các nếp gấp
tương đối phẳng, thẳng.
- Biết cách gấp MBPL.
Gấp máy bay
- Các nếp gấp tương đối phẳng,
phản lực
thẳng.

Gấp máy bay - Gấp được máy bay đuôi rời hoặc 1
đuôi rời hoặc ĐCTC đơn giản, phù hợp. Các nếp
gấp một đô gấp tương đối phẳng, thẳng.
chơi tự chọn
Gấp thuyền - Biết cách gấp TPĐĐKM.
phẳng đáy
- Các nếp gấp tương đối phẳng,
không mui thẳng.
- Biết cách gấp TPĐĐCM.
Gấp thuyền
- Các nếp gấp tương đối phẳng,
phẳng đáy co
thẳng.
mui

11,12

Ôn tập chủ đề
gấp hình

13,14

Gấp, cắt, dán
hình tròn

Gấp, cắt, dán
biển báo giao
15,16 thông cấm xe
đi ngược
chiều
Gấp, cắt, dán
biển báo giao
17,18
thông cấm đô
xe
19,20 Cắt, gấp trang
trí thiếp
(thiệp) chúc
mừng


Ghi chu
Với HS khéo tay: Gấp phẳng,
thẳng, sử dụng được
Với HS khéo tay: Gấp phẳng,
thẳng, sử dụng được
Với HS khéo tay: Gấp phẳng,
thẳng, sử dụng được
Với HS khéo tay: Gấp phẳng,
thẳng.

Với HS khéo tay: Gấp được
thuyền PĐCM. Hai mui
thuyền cân đối. Các nếp gấp
phẳng, thẳng.
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng
Với HS khéo tay: Gấp được ít
gấp hình đã học.
nhất hai hình để làm đô chơi.
Hình gấp cân đối.
- Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn.
Với HS khéo tay:
- Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình - Gấp, cắt, dán được hình
co thể chưa tròn đều và co kích thước tròn. Hình tương đối tròn.
to, nhỏ tùy thích. Đường cắt co thể
Đường ít mấp mô.
mấp mô.
- Biết cách gấp, cắt, dán BBGT cấm
Với HS khéo tay:
xe đi ngược chiều.
- Gấp, cắt, dán được BBGT
- Gấp, cắt, dán được BBGT cấm xe đi cấm xe đi ngược chiều.
ngược chiều. Đường cắt co thể mấp
Đường ít mấp mô. Biển báo
mô. Biển báo tương đối cân đối. Co
cân đối.
thể làm co kích thước to hoặc bé hơn
kích thước của GV hướng dẫn.
- Biết cách gấp, cắt, dán BBGT cấm
Với HS khéo tay:
đô xe.
- Gấp, cắt, dán được BBGT
- Gấp, cắt, dán được BBGT cấm đô
cấm đô xe. Đường ít mấp mô.
xe. Đường cắt co thể mấp mô.
Biển báo cân đối.
- Biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp
Với HS khéo tay:
chúc mừng.
Cắt, gấp, trang trí được tiếp
- cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc
chúc mừng. Nội dung và hình
mừng. Co thể gấp, cắt thiếp chúc
thức trang trí phù hợp, đẹp.
1


mừng theo kích thước tùy chọn. Nội
dung và hình thức trang trí co thể đơn
giản.
- Biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
- Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp
Gấp, cắt, dán
21,22
gấp, đường cắt, đường dán tương đối
phong bì
thẳng, phẳng. Phong bì co thể chưa
cân đối.
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng
gấp các hình đã học.
Ôn tập chủ đề
- Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất
23,24 phối hợp gấp,
một sản phẩm đã học.
cắt, dán

25,26

Làm dây xúc
xích trang trí

27,28

Làm đông hô
đeo tay

29,30

Làm vòng
đeo tay

31,32

Làm con
bướm

Ôn tập, thực
hành thi khéo
33,34
tay làm đô
chơi theo y
thích
Trưng bày
sản phẩm
35
thực hành của
HS

Với HS khéo tay:
Gấp, cắt, dán được phong bì.
Nếp gấp, đường cắt, đường
dán thẳng, phẳng. Phong bì
cân đối.
Với HS khéo tay:
- Phối hợp gấp, cắt, dán được
ít nhất hai sản phẩm đã học.
- Co thể gấp, cắt, dán được
sản phẩm mới co tính sáng
tạo.
- Biết cách làm dây xúc xích trang trí. Với HS khéo tay:
- Cắt dán được dây xúc xích trang trí. - Cắt dán được dây xúc xích
Đường cắt tương đối thẳng. Co thể
trang trí. Kích thước các vòng
cắt dán được ít nhất ba vòng tròn của dây xúc xích đều nhau. Màu
dây xúc xích tương đối đều nhau.
sắc đẹp.
- Biết cách làm đông hô đeo tay.
Với HS khéo tay:
- Làm được đông hô đeo tay.
Làm được đông hô đeo tay.
Đông hô cân đối.
- Biết cách làm vòng đeo tay.
Với HS khéo tay:
- Làm được vòng đeo tay. Các nan
Làm được vòng đeo tay. Các
làm vòng tương đối đều nhau. Dán
nan đều nhau. Các nếp gấp
(nối) và gấp được các nan thành vòng phẳng. Vòng đeo tay co màu
đeo tay. Các nếp gấp co thể chưa
sắc đẹp.
phẳng, chưa đều.
- Biết cách làm con bướm bằng giấy. Với HS khéo tay:
- Làm được con bướm bằng giấy.
- Làm được con bướm bằng
Con bướm tương đối cân đối. Các
giấy. Các nếp gấp đều, phẳng.
nếp gấp tương đối đều, phẳng
- Co thể làm được con bướm
co kích thước khác.
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ
Với HS khéo tay:
năng làm thủ công lớp 2.
- Làm được ít nhất một sản
- Làm được ít nhất một sản phẩm thủ phẩm thủ công đã học.
công đã học.
- Co thể làm được sản phẩm
mới co tính sáng tạo.
- Trưng bày các sản phẩm thủ công
đã làm được.
- Khuyến khích trưng bày những sản
phẩm mới co tính sáng tạo.
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×