Tải bản đầy đủ

ke hoach on thi THPTQG 2019

SỞ GD&ĐT ………..
TRƯỜNG THPT …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(DỰ THẢO)
Số: …../KH-THPTĐC

……………….., ngày ….. tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
ÔN TẬP THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Thực Công văn số 96/SGDĐT-TrH-TX-KT ngày 14/02/2019 về tổ chức dạy lớp
12 năm học 2018 - 2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019 của Sở GD&ĐT ……..
Trường THPT ……… xây dựng kế hoạch tổ chức dạy lớp 12 năm học 2018 2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019 gồm các mặt sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Thuận lợi
- Đội ngũ giáo viên đảm bảo cho công tác giảng dạy, 100% giáo viên đạt trình
độ chuẩn và trên chuẩn đào tạo. Đa số giáo viên trẻ năng động, sáng tạo, dễ thích ứng

với cái mới, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, và là lực lượng
nòng cốt trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Hầu hết giáo viên đều đạt
danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Giáo viên tích cực tham gia các Hội thi do Sở
GD&ĐT tổ chức;
- Học sinh có ý thức học tập, phấn đấu vươn lên;
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh ……..; Huyện ủy và UBND
huyện ……... Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình phối hợp, hỗ trợ nhà trường
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Khó khăn
- Ý thức học tập của một số học sinh chưa cao, trình độ học sinh không đồng
đều nên việc truyền đạt kiến thức của giáo viên gặp nhiều khó khăn;
- Việc kiểm tra, đánh giá học sinh của một số giáo viên chưa được quan tâm
đúng mức;
- Một bộ phận cha mẹ học sinh ít quan tâm đến việc học của con em mình. Điều
kiện đi lại của một số học sinh còn khó khăn do địa bàn cư trú.
3. Cơ cấu tổ chức nhà trường
a. Cán bộ, giáo viên và nhân viên

1


- Số lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên: 45 người, trong đó: Ban Giám hiệu:
02; giáo viên: 40; nhân viên: 03;
- Tổng số tổ chuyên môn: 5
+ Thông tin về cán bộ và nhân viên
Số cán bộ và nhân viên
TT

Bộ phận

Tổng
số

Đảng
viên

1

Ban Giám hiệu


2

2

2

Bí thư ĐT

1 (KN)

1

3

Kế toán

1 (KN)

1

4

Thủ quỹ

1

1

5

Thư viện

1

6

Thiết bị-TNTH

7

Văn thư

8

Y tế

9

Bảo vệ

1 (KN)

Biên chế Hợp
Nữ
(cơ hữu) đồng Trên
ĐH
2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

C
Khác
Đ

1

1

1

Đ
H
2

1

1

Trình độ

1

1

1

10 Phục vụ
+ Thông tin về giáo viên
Số giáo viên
TT

Môn dạy

Tổng
số

Đảng
viên

Biên chế
Nữ
(cơ hữu)

Hợp
đồng

Trình độ
Trên
ĐH

Đ
H

1

Toán

6

3

2

4

2

2

4

2

Ngữ văn

5

3

4

3

2

2

3

3

Tiếng Anh

3

2

2

1

4

Vật lý

5

3

2

3

2

3

5

Hóa học

4

3

2

2

2

1

3

6

Sinh học

4

4

1

4

1

3

7

Lịch sử

2

2

2

1

1

8

Địa lý

3

2

9

GDCD

2

10 GD thể chất

2

2

11 GD QPAN

1

1

C
Khác
Đ

3

2

1

2

3

1

1

1

2

1

2

2
1

1

2


12 Tin học

2

13 Công nghệ

1

Tổng cộng

40

1

1
1

24

16

18

1

2

1

1

22

9

31

b. Học sinh
Tổng số học sinh: 672 học sinh. Trong đó: Khối 10: 276 học sinh; khối 11: 218
học sinh (hệ GDTX: 50 học sinh); khối 12: 178 học sinh (hệ GDTX: 28 học sinh).

Khối

Số Tổng
lớp số HS

Số
HS
nữ

Số HS lưu
ban từ năm
học trước

Số HS dân
tộc thiểu số
Tổng

Nữ

10

7

276

151

148

73

11

6

218

126

116

67

12

5

178

101

90

52

Cộng

18

672

378

354

192

Số HS
khuyết tật
hòa nhập

HS chuyển
trường năm học
2018 - 2019
Đến

Đi

4

4

c. Về cơ sở vật chất
- Số phòng học: 13;
- Số phòng chức năng: 7; trong đó: số phòng vi tính: 1; thư viện: 1; thiết bị: 1;
văn phòng: 1; phòng Ban Giám hiệu: 1; hội trường: 2 phòng;
- Trang thiết bị dạy học: Trường có 03 máy tính xách tay, 25 máy vi tính phục
vụ cho công tác giảng dạy; 03 máy photocoppy và 05 máy in dùng để phục vụ công tác
văn phòng; số thiết bị và đồ dùng dạy học cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu của các
môn học.
d. Đoàn thể
- Trường có 01 chi bộ với 26 đảng viên, chiếm tỉ lệ 57,78%;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 19 chi đoàn, trong đó chi đoàn GV: 1;
- Tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường: 1;
- Tổ chức Hội khuyến học gồm: Ban Chấp hành hội 13 người với 45 hội viên;
- Tổ chức công đoàn: 1.
II. TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP 12

3


- Giáo viên dạy lớp 12 giảng dạy chương trình đầy đủ, không cắt xén, đảm bảo
xong chương trình ở đầu tháng 4 năm 2019 và dành 01 tuần để ôn tập cho kiểm tra
học kỳ II;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng
cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; thực hiện nghiêm túc công tác xây
dựng đề kiểm tra theo Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra;
- Đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định
của Bộ GD&ĐT, đảm bảo trung thực, khách quan; kết quả học tập của học sinh khối
12 cuối năm vừa sức với năng lực của học sinh trong việc tham gia vào kết quả xét tốt
nghiệp THPT năm học 2018 - 2019.
III. TỔ CHỨC LỚP ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA
1. Đối tượng học sinh khối 12 của trường
- Số lớp: 05; số học sinh: 179, trong đó học sinh hệ GDPT là 151 và GDTX là
28 em, chất lượng học sinh không cao, nhất là học sinh học hệ GDTX;
- Các môn ôn thi THPT quốc gia năm học 2018 - 2019:
+ Hệ Giáo dục phổ thông: Toán, Anh văn, Ngữ văn, Tổ hợp KHTN (Vật lí, Hóa
học, Sinh học), Tổ hợp KHXH (Lịch sử, Địa lý và GDCD);
+ Hệ Giáo dục thường xuyên: Toán, Ngữ văn, Tổ hợp KHTN (Vật lí, Hóa học,
Sinh học), Tổ hợp KHXH (Lịch sử và Địa lý).
- Số lượng học sinh tự chọn các môn thi ngoài ba môn bắt buộc:
T Môn
TT tự chọn
1
2

KHTN
KHXH

Số lượng học sinh các lớp hệ GDPT
Lớp
Lớp
Lớp
Lớp 12A4
12A1
12A2
12A3
41
38
/
/
/
/
35
37

Tổng hệ
GDPT
79/151
72/151

Số lượng HS
hệ GDTX
(Lớp 12B)
/
28/28

2. Chương trình giảng dạy: Dạy theo chuẩn kiến thức bộ môn do Bộ GD&ĐT
quy định trong chương trình THPT, chủ yếu là kiến thức của khối 12 (chiếm khoảng
85 - 90% nội dung đề thi), cón lại ở khối 10 và 11.
3. Giáo viên phụ trách bộ môn ôn tập theo kế hoạch và soạn bài lên lớp sau
khi đã được Ban Giám hiệu duyệt theo tinh thần của Hội nghị các môn thi do Sở
Giáo dục và Đào tạo tổ chức
4. Quản lý lớp ôn thi
- Giáo viên bộ môn quản lý học sinh trên lớp theo thời khóa biểu;

4


- Giáo viên chủ nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động học tập của lớp và các tổ
chức đoàn thể nhận đỡ đầu những học sinh có học lực trung bình yếu để giúp các em
ôn tập tốt hơn;
- Ban Giám hiệu kiểm tra, đôn đốc các cá nhân và các tổ chức có liên quan thực
hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
5. Kinh phí
Thu từ nguồn của cha mẹ học sinh theo sự thỏa thuận với trường. Mỗi học sinh
đóng mỗi môn ôn với số tiền là 3.000 đồng một tiết học. Chi cho các giáo viên trực
tiếp đứng lớp và chi phí quản lý theo Điều 7 của Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND
ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm,
học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
6. Những giải pháp trong việc chỉ đạo, tổ chức giảng dạy, ôn tập đối với
khối 12 trong năm học 2018 - 2019
a. Chỉ đạo của Ban Giám hiệu đối với giáo viên bộ môn
Xây dựng kế hoạch ôn tập thi theo hai giai đoạn: Giáo viên dạy các môn thi
THPT quốc gia xây kế hoạch ôn dựa trên kế hoạch của trường, cụ thể như sau:
- Giai đoạn I: 4 tuần, từ ngày 01/4/2019 đến ngày 27/4/2019
+ Tập trung ôn tập kiến thức và rèn luyện kỹ năng của chương trình học kỳ II.
Tiếp tục ôn củng cố chương trình học kỳ II để chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ II.
+ Ban Giám hiệu sắp xếp thời khóa biểu ôn tập một cách khoa học với thời
lượng như sau:
Môn học
Văn
Toán
Anh văn
Hóa học
Sinh học
Lịch sử
Địa lí
Vật lý
GDCD
Tổng cộng

Lớp 12 KHTN và KHXH
Số
Chính
Trái buổi
tiết/tuần khoá
4
4
/
6
4
/
4
4
/
4
4
/
4
4
/
4
4
/
4
4
/
4
4
/
4
4
/
26
24
/

Lớp 12B KHXH (GDTX)
Số
Chính
Trái buổi
tiết/tuần khoá
4
4
/
6
6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4
4
/
4
4
/
/
/
/
/
/
/
18
18
/

Ghi
chú

- Giai đoạn II: 6 tuần (đã trừ 1 tuần kiểm tra học kỳ II), từ ngày 29/4/2019 đến
ngày 15/6/2019

5


- Môn, thời gian và số tiết ôn tập giống giai đoạn I. Giai đoạn này chủ yếu là tập
trung ôn tập thi THPT quốc gia, với những vấn đề trọng tâm như sau:
+ Rút kinh nghiệm từ bài kiểm tra học kỳ II;
+ Ôn tập tổng hợp kiến thức;
+ Rèn luyện kỹ năng và truyền kinh nghiệm làm bài thi.
+ Ôn tập bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT, chủ yếu là
chương trình lớp 12;
+ Ôn kỹ kiến thức giao nhau của hai chương trình cơ bản và nâng cao;
+ Hướng dẫn học sinh giải đáp tất cả các câu hỏi và bài tập trong SGK cơ
bản và sách bài tập cơ bản, đồng thời chọn thêm các bài tập trong sách bài tập nâng
cao để ôn luyện cho học sinh;
+ Tham khảo trong sách nội dung ôn tập nhằm rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi
và làm bài tập cho học sinh;
+ Ôn các kiến thức quy định trong tài liệu chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ
GD&ĐT;
+ Đối với các môn thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, giáo viên phải
soạn và phổ biến trước hệ thống các câu hỏi ngắn cho từng bài, từng chương để định
hướng học sinh chủ động ôn tập. Nghiên cứu kỹ đề thi minh họa THPT quốc gia và
các văn bản hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia năm 2019 của Bộ GD&ĐT để xác
định các phần trọng tâm. Hệ thống hóa kiến thức từng chương, phân loại các dạng bài
tập điển hình ở từng chương để bảo đảm ôn tập đến chương nào thì học sinh phải nắm
vững được chương đó một cách vững chắc.
Riêng đối với môn Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học cần cho học sinh hiểu
thấu đáo từng khái niệm, định nghĩa, định luật, nhớ chính xác các công thức. Rèn
luyện kỹ năng nhanh nhạy giải các bài tập. Hướng dẫn học sinh sử dụng thành thạo
máy tính bỏ túi để giải các bài tập, nhất là các bài toán định lượng.
- Đối với môn Ngữ văn cần rèn luyện cho học sinh các loại đề mở; nhắc nhở
các em cách trình bày bảo đảm tính khoa học và tính thẩm mỹ của bài thi;
- Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, đề thi sẽ theo sát chương trình trong
SGK trong chương trình THPT là lớp 10, 11 và chủ yếu là lớp 12. Do đó, tất cả giáo
viên trực tiếp giảng dạy môn thi phải nắm vững cấu trúc đề thi THPT quốc gia các
năm trước; đầu tư nghiên cứu thấu đáo SGK, sách giáo viên và tài liệu “Hướng dẫn ôn
tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2019” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xây
dựng kế hoạch ôn tập và tự soạn nội dung ôn tập;
- Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp, khảo
sát chất lượng tiết dạy để nắm được quá trình tiếp thu bài của học sinh.

6


b. Chỉ đạo của Ban Giám hiệu đối với giáo viên chủ nhiệm 12 và các bộ
phận có liên quan khác
- Chọn những giáo viên có kinh nghiệm, tích cực, tâm huyết với nghề, có uy tín
trong hội đồng sư phạm, học sinh và nhân dân trong vùng làm chủ nhiệm;
- Họp định kỳ và đột xuất để thống nhất các biện pháp quản lý và kiểm tra quá
trình tiếp thu kiến thức của học sinh. Phân nhóm học sinh theo năng lực học tập của
từng cá nhân;
- Giáo viên chủ nhiệm 12 thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội cha mẹ học
sinh của lớp để phối hợp trong công tác quản lý việc học của các em ở nhà; có biện
pháp nghiêm khắc đối với học sinh còn lơ là việc học; quản lý tốt nề nếp chuyên cần
của học sinh;
- Ban Giám hiệu tập trung tối đa công tác quản lý nề nếp dạy và học; theo dõi
tình hình ở các lớp để kịp thời uốn nắn những giáo viên và học sinh có biểu hiện thiếu
tập trung vào việc ôn tập;
- Mục tiêu đạt đến: Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 100%. Điểm của các
môn thi xét tốt nghiệp phải đạt một trong các thứ hạng đầu của các trường có cùng
điều kiện.
IV. KẾT LUẬN
Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy khối 12 và các bộ phận có liên quan
trong đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, đảm bảo tính khả thi và triển
khai thực hiện tốt nhiệm vụ ôn tập. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng
mắc cần báo cáo về bộ phận chỉ đạo chuyên môn của trường để kịp thời giải quyết.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH (báo cáo);
- Các tổ CM (thực hiện);
- Các bộ phận trường (thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG

7


8


9


10


11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×